Ebelik (Türkçe)
Ders İçerikleri


1. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
DIL101 Genel İngilizce 1 2+0+0 2 Zorunlu
Temel günlük ifadeleri kullanabilme; kendilerini, ikinci ve üçüncü şahsı tanıtma; kişisel bilgilerle ilgili soru sorabilme ve bu tür sorulara cevap verebilme.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
EBE101 Ebelikte Temel Kavram ve İlkeler 3+0+0 5 Zorunlu
Ebeliğin temel kavram, kuram, ilke, yöntem ve tekniklerini öğreterek öğrencilerinin temel insan gereksinimleri doğrultusunda bireyi ve toplumu bütüncül bir anlayışla görebilmesini sağlamaktır
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
EBE103 Anatomi 3+1+0 4 Zorunlu
Bu ders; temel anatomik düzlemler, baş, omurga, üst ve alt ekstremite kemikleri anatomisi, eklemler, düz kaslar, çizgili kaslar, kalp kası anatomisi ve dolaşım sistemi anatomisi, lenf sistemi ve kan dokusu, solunum sistemi anatomisi, sinir sistemi anatomisi, sindirim sistemi anatomisi, endokrin sistem anatomisi, üriner sistem anatomisi, kadın üreme sistemi anatomisi, erkek üreme sistemi anatomisi ve özel duyu organ anatomisi özellikleri ile ilgili temel bilgileri içermektedir.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
EBE105 Sağlığın Yükseltilmesine Giriş 2+0+0 2 Zorunlu
Bu ders, sağlığı koruma ve yükseltme ile ilgili temel konularını, risk faktörlerini ve değişen dünyada sağlığın geliştirilmesi uygulamalarını içermektedir.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
EBE107 Biyokimya 2+0+0 3 Zorunlu
Temel biyokimya kavramlarının öğrenilmesi, biyomoleküllerin ve yapıtaşlarının biyokimyasal özelliklerinin kavranılması, enzimler, hormonlar, vitaminler ve minerallerin işlevlerinin öğrenilmesi, yetersizlikleri ve fazlalıklarının hastalıklarla ilişkisinin kurulması, metabolik olayların kavranılması ve metabolik parametrelerin değerlendirilmesi, hastalığa uygun test seçimi, numune alma yolları ve dikkat edilecek hususlar
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
EBE109 Mikrobiyoloji 2+0+0 3 Zorunlu
Mikrobiyolojiye giriş, bakterilerin yapısı, fizyolojisi, üremesi, bakteri genetiği, patogenez, antibiyotikler ve direnç mekanizmaları, immunolojiye giriş, temel immun cevap mekanizmaları, viruslar, mantarlar ve parazitlerin tanımlanması, sterilizasyon ve dezenfeksiyon prensipleri
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
EBE111 Fizyoloji 2+0+0 3 Zorunlu
Bu derste öğrenciler: kan fizyolojisi, sinir sistemi, kas fizyolojisi, kalp ve dolaşım fizyolojisi, böbrek fonksiyonları, solunum fizyolojisi, gastrointestinal fonksiyon, endokrin sistem konularını öğreneceklerdir.

2. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
DIL102 Genel İngilizce 2 2+0+0 2 Zorunlu
Bu derste, öğrencilerin günlük hayatta kişisel bilgileri, aile bilgileri, alışveriş, ikametgâh, iş bilgileri, yol sorma ve tarif etme, toplu taşıma araçları ile ilgili temel ifadeleri öğrenmeleri hedeflenmektedir.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
EBE102 Ebelikte Temel Uygulamalar 4+12+0 17 Zorunlu
Ders ebelik eğitimine yeni başlayan öğrencilere yönelik olup, bireyi çevresi ile birlikte bütüncül anlayışla ele alan, mesleğin temel ilke, yöntem ve uygulamalarını öğretir. Ders, vücut mekaniği ilkeleri, hasta kabul ve taburculuk ilkeleri,hasta ve çalışan güvenliği, özbakım uygulamaları, yaşam bulgularının ölçümü, asepsi ilkeleri, ilaç uygulamaları, üriner sistem uygulamaları ve boşaltım sistemi uygulamaları ilkelerini içerir.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
EBE104 Histoloji ve Embriyoloji 2+0+0 3 Zorunlu
Üreme hücrelerinin oluşumundan başlayarak fertilizasyon, gelişimin ilk haftalarından doğuma kadar olan tüm süreçler ve bu aşamalarda görülen doğumsal anomalileri dersin kapsamı içindedir.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
EBE106 Genel Beslenme 2+0+0 3 Zorunlu
Yeterli ve dengeli beslenme, besin öğeleri ve sağlık etkileşimi, makro besin öğelerinin beslenmedeki önemi, besin kaynakları, vücutta kullanımları ve günlük gereksinimleri, enerji, enerji substratlarının (karbonhidrat, protein ve yağlar) enerji oluşturması, yaş ve cinsiyete uygun enerji gereksinimleri, vitaminlerin beslenmedeki önemi, sınıflandırılmaları, besin kaynakları, vücutta kullanımları, günlük gereksinimleri, yaşlılar, sporcular, gebe ve emzikliler, işçilerin enerji, besin öğesi gereksinimleri ile bu gruplarda beslenme-sağlık etkileşimleri bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

3. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
EBE201 Normal Gebelik ve Bakım 4+8+0 10 Zorunlu
Öğrencinin, Gebelikle ilişkili klinik değerlendirme ve karar vermek için temel olan anatomi bilgisini verme, döllenme, embriogenezis ve plasental fonksiyonu tanımlama, gebelikle ilgili değişiklikleri bilme, annelik siklusunda sağlıklı bir kadında izlenen fiziksel ve ruhsal değişiklikleri ve annenin adaptasyonunu değerlendirme ve gebelik takibini gerçekleştirebilmek için gereken teorik ve pratik eğitimi kapsamaktadır.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
EBE203 Patoloji 2+0+0 2 Zorunlu
Patolojide temel kavramlar, hücresel zedelenme ve adaptasyon, akut ve kronik inflamasyon, hasara karşı hücresel cevap ve yara iyileşmesi, hemodinamik bozukluklar, immün sistem hastalıkları, neoplazi, genetik ve pediatrik hastalıklar patolojisi, çevresel ve nutrisyonel hastalıklar patolojisi, enfeksiyöz hastalıklar patolojisi, koroner arter hastalığı, hipertansiyon, diyabet ve tiroid hastalıkları, kadın genital sistemi ve meme hastalıkları konularını içermektedir.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
EBE205 Farmakoloji 2+0+0 3 Zorunlu
Farmakolojide tanımlar ve kavramlar, İlaç farmakokinetiğine ilişkin ilaca ve biyolojik yapıya ilişkin faktörler, İlaç etkisini değiştiren faktörler, İlaç toksisitesi, İlaç etki mekanizmaları, Konsantrasyon-etki ilişkileri, OSS nörotransmiterlerin reseptörleri, sentezi, salıverilim ve yıkım mekanizmaları, OSS’ni etkileyen ilaçların genel etkileri, KVS hastalıklarında kullanılan ilaçların sınıflandırılması, ilaçların etki mekanizmalarının, farmakokinetiklerinin, kullanım şekillerinin ve yan etkileri, SSS’deki sinaptik aşırım, nöromediyatörler ile nöromodülatör sistemlerin fizyolojik önemi, SSS üzerine etkili ilaçların sınıflandırılması, etki mekanizmaları, kullanım şekilleri ve yan etkileri, Peptid, amin, doymamış yağ asidi yapısındaki otakoidler, Nitrik Oksit, Karbon monoksit ve biyolojik etkinliği belirlenmiş ancak kimyasal yapısı bilinmeyen otakoidleri içerir.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
SEG001 İstinyelilik Manifestosu 1 1+0+0 1 Zorunlu

4. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
EBE202 Riskli Gebelik ve Bakım 4+8+0 10 Zorunlu
Gebelikte bireysel, obtretrik, sosyoekonomik, kültürel, çevresel risk faktörleri ve riskli durumlar, gebelikte ABO, Rh uygunsuzluğu ve prenatal kanamalar, gebelikte hipertansif durumlar, gebelik ve enfeksiyon hastalıkları, gebelik ve kan hastalıkları, gebelik kalp hastalıkları, diyabet ve gebelik, gebelikte pulmoner hastalıkları, gebelikte böbrek hastalıkları, kanser ve gebelik, epilepsi ve gebelik, tiroid hastalıkları ve gebelik, gebelikte madde bağımlılığı, yüksek riskli gebeliğin psikososyal boyutu, kayıp ve yas sürecini içermektedir.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
EBE204 Ruh Sağlığı 3+0+0 4 Zorunlu
Dünyada ve Türkiye'de kadın ruh sağlığı ve hastalıklarının durumu, kadın gelişimsel dönemlerine göre yaşanan psikolojik/psikiyatrik sorunlar, kadın ruh sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik girişimleri kapsamaktadır.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
EBE206 Genetik ve Genetik Danışmanlık 2+0+0 2 Zorunlu
Ebelikte temel düzeyde genetik kavramlar, hücre bölünmesi, gen-kromozom yapısı ve düzensizlikleri, kromozom elde etme yöntemleri, kalıtım kalıpları, prenatal tanı yöntemlerinin öğrenilmesi amaçlanmaktadır.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
EBE208 Ebelik Tarihi ve Etik 2+0+0 2 Zorunlu
Tarihi süreç içerisinde sağlıkla ilgili inanış ve uygulamalar, Dünya’daki Ebelik mesleğinin tarihsel gelişimi, Türkiye’de Ebelik mesleğinin tarihsel gelişimi, Türkiye'de Ebelik yasaları, yönetmelikleri, ulusal ve uluslararası sağlık ve ebelik alanında örgütler, etik kavramlar ve ilkeler, sağlık ve ebelik etiği, etik karar verme ve önemi konularını içerir.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
SEG002 İstinyelilik Manifestosu 2 1+0+0 1 Zorunlu

5. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
EBE301 Normal Doğum ve Doğum Sonrası Bakım 4+8+0 11 Zorunlu
Öğrencinin,doğum ve doğum sonu döneme ait annede oluşan fizyolojik, psikososyal değişiklikleri açıklayabilmesini ve sürec boyunca ebenin rollerini, doğum eyleminde annenin ve fetusun, doğum sonu dönem anne ve yenidoğanın fiziksel psikososyal sağlığının korunmasına yönelik gerekli olan bilimsel bilgi ve becerileri öğretir.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
EBE303 Araştırma Yöntemleri 2+1+0 2 Zorunlu
Araştırma verilerinin toplanması, özetlenmesi, sonuçların genellenebilmesi ve sunulması ile ilgili konulara yer verilmektedir
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
EBE305 Ebelikte Yönetim 2+0+0 3 Zorunlu
Ebelikte yönetim süreci, yönetim stratejileri, Performans yönetimi, İnsan Kaynakları ve Ebelik kadro planlama sürecinin geliştirilmesi
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
EBE307 Ebelikte Öğretim 2+0+0 2 Zorunlu
Öğrenme-öğretme süreci, hizmet-içi eğitim, klinik öğretim, yetişkin eğitimi, sağlık eğitimi, hasta eğitimi, öğrenme kuramları, eğitim felsefesi, eğitim programı geliştirme, eğitim teknolojileri, yaşam boyu öğrenme, eğitim etkinliklerini öğrenme-öğretme süreci doğrultusunda gerçekleştirebilmesini içermektedir.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
SEG003 İstinyelilik Manifestosu 3 1+0+0 1 Zorunlu

6. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
EBE302 Riskli Doğum ve Doğum Sonrası Bakım 4+8+0 11 Zorunlu
Gebenin Müdahaleli Doğuma Hazırlanması (Vakum, Forseps, Sezaryen), Ağrı Mekanizması Anomalileri ( Ağrı zaafı, Uterus Kontraksiyonlarının Düzenli Olmaması), Uterus Tetanisi, Fetal Distres, Partus Presipitatus, Prematüre Doğum Eylemi, Uzamış Doğum Eylemi, Sürmatürasyon, İntrauterin fetus Ölümü, Deflexion Gelişler (Bregma Geliş, Alın Geliş, Yüz Geliş), Başla Gelişlerin Diğer Şekilleri (Oksipito Posterior Geliş, Yüksekte Düz Duruş, Derinde Transvers Duruş, Makat Gelişler (Tanımı, Çeşitleri, Nedenleri, Teşhis, Doğum Mekanizması), Makat Gelişlerinde Doğum Teknikleri, Makat Gelişlerin Tehlikeleri, Transvers ve Oblik Gelişler, Doğumun III. Evresinde Görülen Komplikasyonlar, Erken ve Geç Dönemde olan Postpartum Kanamalar, Sheen Sendromu
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
EBE304 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3+5+0 5 Zorunlu
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dersi, çocuk, aile ve toplumun sağlığını koruma, geliştirme ve sağlığın bozulduğu durumlarda bütüncül yaklaşımla çocuğun bakım gereksinimlerini karşılamaya yönelik bilgi ve uygulamaları kapsar. Çocuk sağlığı ve hastalıklarına ilişkin genel kavramlar, temel sağlık hizmetleri, yenidoğan, büyüme gelişme ve bozuklukları, beslenme ve bozuklukları, organ ve sistemlere ilişkin bozukluklar/hastalıklar ve bakımları konuları yer alır.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
EBE306 Biyoistatistik 2+1+0 3 Zorunlu
Sağlık alanında elde edilen araştırma verilerinin toplanması, özetlenmesi, sonuçların genellenebilmesi ve sunulması ile ilgili konulara yer verilmektedir
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
EBE308 Halk Sağlığı 2+0+0 2 Zorunlu
Birey, aile ve toplumun sağlığını koruma, sürdürme ve geliştirmeye odaklıdır. Halk sağlığının temel uygulama alanlarına özgü rol ve fonksiyonlara ilişkin bilgi ve beceriyi geliştirir.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
SEG004 İstinyelilik Manifestosu 4 0+1+0 1 Zorunlu

7. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 2+0+0 2 Zorunlu
Osmanlı İmparatorluğu´nun Dağılışı, Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet Dönemi, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Kurtuluş Savaşı; Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, TBMM´nin Kuruluşu, Cumhuriyetin İlanı
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
EBE401 Ebelikte İntörnlük 1 2+22+0 20 Zorunlu
Klinik uygulama, vaka tartışması.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
EBE491 Mezuniyet Projesi 1 3+1+0 3 Zorunlu
Literatür tarama, araştırma sürecinin tanımlanması, araştırma planlama, evren ve örneklem seçimini tanımlama, veri toplama sürecini ve verileri değerlendirmeyi tanımlama.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
TRK101 Türk Dili 1 2+0+0 2 Zorunlu
Dil-düşünce ilişkisi, dil-kültür ilişkisi, dilin toplumsal hayattaki önemi, dünya dilleri ve Türkçenin bu diller arasındaki yeri, özellikleri; günümüz Türkçesinin durumu ve sorunları; Türkçe yazım kuralları; etkin okuma ve dinleme; yazılı ve sözlü anlatımın genel kuralları; düşünsel düzen, paragraf ve anlatım biçimleri; resmî yazışmalar.

8. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 2+0+0 2 Zorunlu
Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler, 1923- 1938 Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
EBE402 Ebelikte İntörnlük 2 2+22+0 20 Zorunlu
Klinik uygulama, vaka tartışması.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
EBE492 Mezuniyet Projesi 2 3+1+0 3 Zorunlu
Araştırma planı oluşturma, araştırma verilerini kaydetme, araştırma bulgularını yorumlama ve sonuçlarını yazma, bulguları paylaşma, sunum yapma.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
TRK102 Türk Dili 2 2+0+0 2 Zorunlu
Yazılı anlatım türleri, sözlü anlatım türleri, bilimsel araştırma yöntemleri, sözlü sunum türleri.


Bölüm/Program Seçmeli Dersler


Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
EBE001 İş Sağlığı ve İş Güvenliği 2+0+0 3
İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Kavramları, Risk Etmenleri ve Çeşitleri, Ortam Gözetimi, İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Nedenleri, Önleyici Tedbirler ve İş Güvenliği Kültürü
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
EBE002 Acil ve İlk Yardım 2+0+0 3
Bu derste öğrenciler: ilk yardımın önemini, şok durumunda, kanamalarda, travma ve yumuşak doku yaralanmalarında, yanıklarda, zehirlenmelerde, ısırma ve sokmalarda, sıcak-soğuğa karşı kalmalarda ilk yardımı, triaj ve temel yaşam desteği sağlamayı öğreneceklerdir.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
EBE003 Dahili Hastalıklar 2+0+0 3
İç hastalıkları bilgisine ilişkin temel kavramların öğrenilmesini takiben, dahiliye hastalarının bakımının yürütülmesi, homeostazisin sürdürülmesi için gerekli olacak teorik ve uygulama becerilerinin ders ve hastane ortamında kazandırılması
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
EBE004 Cerrahi Hastalıklar 2+0+0 3
Cerrahi hastalıkları bilgisine ilişkin temel kavramların öğrenilmesini takiben, Cerrahi hastalarının bakımının yürütülmesi, edinilen bilgilerin uygulamaya aktarılması için gerekli olacak teorik ve uygulama becerilerinin ders ve hastane ortamında kazandırılması
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
EBE005 Sağlıkta İletişim 2+0+0 3
Bu dersin sonunda öğrencinin; iletişim kavramı, iletişimin insan ilişkilerindeki önemi ve iletişimi etkileyen faktörleri, insanın temel özellikleri ve gereksinimleri, etkili iletişim yöntemleri, sağlık iletişiminin önemi, grup dinamikleri ve gruplarda iletişim, medyada sağlık iletişimi, özel durumlarda kişilerle ve gruplarla iletişim kurma ve bütün bu bilgilerin sağlık alanında kavranması ve uygulanması amaçlanmaktadır.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
EBE006 Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması 2+0+0 3
Üreme sistemi anatomisi ve fizyolojisi, üreme hakları, cinsellik, cinsel sağlık ve toplumsal cinsiyetin üreme sağlına etkileri, aile planlaması hizmetlerine giriş, AP'ye genel bakış, kombine hormonal kontraseptifler, sadece progesteron içeren hormonal kontraseptifler, RİA, enfeksiyon kontrol önlemleri, bariyer yöntemler, doğal aile planlaması yöntemleri, gönüllü cerrahi sterilizasyon, istenmeyen gebelikler ve doğurguları, özel durumlarda AP, AP hizmetlerinin organizasyonu konularını içerir.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
EBE007 Enfeksiyon Hastalıklarında Bakım 2+0+0 3
Bulaşıcı hastalıklara giriş, genel bilgiler, enfeksiyona yol açan etmenler, Enfeksiyon hastalıkları genel belirtiler, Enfeksiyon hastalıkları tanı yöntemleri, Solunum yolu ile bulaşan enfeksiyonlar, Deri ve mukoza/vektörlerle bulaşan enfeksiyonlar, Deri, mukoza/vektörlerle bulaşan enfeksiyonlar, Cinsel temas ile bulaşan enfeksiyonlar, Bildirimi zorunlu yeni enfeksiyonlar.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
EBE008 Ana Çocuk Sağlığı 2+0+0 3
Anne-çocuk sağlığının tanımı, ülkemizde ve dünyada çocuk sağlığının durumu, hamileliğin oluşumu, anne karnında çocuk gelişimi, hamilelikte geçirilebilecek hastalık ve kazaların çocuğun gelişimine etkileri, 0-6 yaş çocuklarının fiziksel gelişimi (diş, boy, kilo) ve takibi, 0-6 yaş çocuklarında görülen çocuk hastalıkları (ishal ve solunum yolu enfeksiyonları, bağışıklama ve döküntülü hastalıklar, paraziter enfeksiyonlar vb.) ve korunma yöntemleri, aşılar, kadının yaşam dönemlerine göre sağlık sorunları, aile planlaması, kırık-çıkık, yanma, yaralanma, böcek sokması, zehirlenme, yabancı cisim yutma vb. durumlarda öğretmenin yapması gereken ilkyardım.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
EBE009 Doğum Ağrısı ve Yönetimi 2+0+0 3
Öğrencinin, Doğum eyleminde yaşanan ağrı sürecini doğru şekilde değerlendirebilmesi, non farmakolojik ve farmakolojik ağrı yöntemlerini bilme ve uygulayabilme, ağrı yönetimini başarılı bir şekilde sürdürebilme, sürecin sağlıklı bir şekilde sonlandırılmasını sağlayacak donanım, bilgi ve becerinin kazandırılması
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
EBE010 Ebelikte Adli Konular 2+0+0 3
Ebelik bölümü öğrencilerinin karşılaşacakları adli olguları ayırt edebilmeleri ve gereken tıbbi etik ve hukuki değerlendirmeleri gerçekleştirebilmeleri.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
EBE011 Cinsel Sağlık 2+0+0 3
Cinsellikle ilgili toplumsal yargıları tanımlamalarını sağlar. Cinsellikle ilgili görüş geliştirerek, kendisinin ve toplumun cinsel sağlığını koruyup geliştirmesi için bilgi ve becerinin kazandırılmasını içerir.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
EBE012 Doğal Doğum Felsefesi 2+0+0 3
Doğal doğum kavramı Doğal doğumun önündeki engeller Doğal doğum felsefeleri Doğal doğumda ebenin fonksiyonu Doğal doğumda hormonal düzen Doğumda korku ve başetme mekanizmaları
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
EBE013 Doğum Fotoğrafçılığı 2+0+0 3
A'dan Z'ye doğum öncesi ve sonrası ile ilgili her detayı, doğum fotoğrafı türlerini, hamile çekimlerini, cinsiyet belirleme partileri çekimlerini, yenidoğan çekimini, doğumhanede nerede durup, nasıl fotoğraf çekeceğinizi, hastane ve ailelerle yapılacak anlaşmaları, ticari olarak yükümlüklerinizi, çektiğini fotoğrafları nasıl işlemeniz gerektiğini, nerede nasıl baskı yaptıracağınızı ve ders içeriğinde yer alan konuları içermektedir.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
EBE014 Doğum Koçluğu 2+0+0 3
Kişisel gelişim psikolojini, gebelik fizyolojisini, doğumda ağrıyla başa çıkabilmeyi, gebelik ve lohusalık sürecinde ilaç dışı rahatlatıcı ve tamamlayıcı teknikleri, anne bebek dostu hastane kavramını, derin gevşeme tekniklerini içermektedir.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
EBE015 Doğuma Hazırlık Eğitimi 2+0+0 3
Tanışma ve ders içeriğinin paylaşılması,doğuma hazırlık eğitiminde felsefeler, doğum kasları ve doğumun hormonal mekanizması, doğum korkusu ve korkunun doğuma etkileri, doğum ağrısı ve başetme yöntemleri, gevşeme egzersizleri ve masaj, doğum pozisyonları ve ıkınma, farklı doğum şekilleri, doğum sonu dönemde güncel yaklaşımları içermektedir.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
EBE016 Emzirme Danışmanlığı 2+0+0 3
Laktasyon, Anne sütü ile beslenmenin önemi, antenatal ve postpartum emzirme danışmanlığı, başarılı emzirme, meme problemleri, Çalışma hayatı ve emzirme
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
EBE017 Riskli Yenidoğan 2+0+0 3
Bu ders, riskli yenidoğan sağlığı, bakımı ve hastalıkları, izlem ve transport hakkında öğrencilere gerekli bilgiyi vermektedir.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
EBE018 Kadın Hastalıkları 2+0+0 3
Bu ders, kadın sağlığı ile ilgili temel kavramları, kadın sağlığını bozan riskli durumları, hastalıkların erken dönemde tanınması, hastalıklara ilişkin yapılacak testler ve müdahalelere ilişkin bilgi edinilmesini içerir.


Üniversite Seçmeli Dersler


Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL501 English for Academic Purposes 1 4+0+0 5
Ders içeriği, öğrencilerin dört temel dil yeteneği olan okuma, yazma, dinleme ve konuşmasını geliştirmeye yönelik aktivitelerden oluşmaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL502 English for Academic Purposes 2 4+0+0 5
Öğrenciler kendi alanları ile ilgili güncel gelişmeleri takip eder, bunlar hakkında akademik makale ve okuma parçaları okur, çözümler ve çeşitli kompozisyonlar yazarlar. Dönem içinde çeşitli projeler ve devler ile gelişimleri desteklenir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL503 English for Academic Purposes 3 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL504 English for Academic Purposes 4 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL505 English for Academic Purposes 5 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL506 English for Academic Purposes 6 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL507 English for Academic Purposes 7 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL508 English for Academic Purposes 8 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL509 English for Academic Purposes 9 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL510 English for Academic Purposes 10 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL511 English for Specific Purposes 1 4+0+0 5
Bölüme yönelik temel bilgiler ve terminoloji, öğrencilerin dört temel becerisi olan okuma, yazma, dinleme ve konuşmaya yönelik aktiviteler.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL512 English for Specific Purposes 2 4+0+0 5
Bölüme yönelik orta seviye bilgiler ve terminoloji, öğrencilerin dört temel becerisi olan okuma, yazma, dinleme ve konuşmaya yönelik aktiviteler.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL513 English for Specific Purposes 3 4+0+0 5
Bölüme yönelik orta seviye bilgiler ve terminoloji, öğrencilerin dört temel becerisi olan okuma, yazma, dinleme ve konuşmaya yönelik aktiviteler.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL514 English for Specific Purposes 4 4+0+0 5
Bölüme yönelik ileri seviye bilgiler ve terminoloji, öğrencilerin dört temel becerisi olan okuma, yazma, dinleme ve konuşmaya yönelik aktiviteler.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL515 English for Specific Purposes 5 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL516 English for Specific Purposes 6 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL517 English for Specific Purposes 7 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL518 English for Specific Purposes 8 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL519 English for Specific Purposes 9 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL520 English for Specific Purposes 10 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL601 French 1 4+0+0 5
Dilbilgisi ve Kelime Fransız dilinin temel dil yapıları; söz dizimi, biçim bilgisi, anlam ve anlatım becerileri. Okuma Basit seviyedeki tanıcı metinleri anlama becerisi, ders içi ve ders dışı okuma alışkanlığının kazandırılması. Yazma Tanıdık kelimeleri ve basit cümleleri somut amaçlar için tanıyabilme ve kullanabilme. Konuşma Kendisini veya başkasını tanıtabilme. Ev, aile, çevre, vs. hakkında temel soruları sorabilir ve cevaplayabilme. Diğer kişi yavaş ve net bir şekilde konuştuğunda ve iletişim kurmaya yardımcı olmak için tekrar etmeye veya yeniden düzenlemeye hazır olduğunda temel bir şekilde iletişim kurabilme.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL602 French 2 4+0+0 5
Dilbilgisi ve Kelime Fransız dilinin temel dil yapıları; söz dizimi, biçim bilgisi, anlam ve anlatım becerileri. Okuma Basit seviyedeki tanıcı metinleri anlama becerisi, ders içi ve ders dışı okuma alışkanlığının kazandırılması. Yazma Tanıtıcı metinler yazabilme, çeşitli cümleleri anlamlı bir şekilde ve dil bilgisini kullanarak bir aray getirme, edat ve bağlaçları doğru ve yerinde kullanmaya başlama. Konuşma Çeşitli sözlü iletişim durumları için uygun ifadeler ve stratejiler kullanarak sözlü iletişim kurma becerisinin geliştirilmesi; karşılıklı konuşma, güncel, özgün, işitsel, görsel-işitsel malzemeler kullanılarak konuşma ve duyduğunu anlama becerisinin geliştirilmesi.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL603 French 3 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL604 French 4 4+0+0 5
Dilbilgisi ve Kelime Fransız dilinin temel dil yapıları; söz dizimi, biçim bilgisi, anlam ve anlatım becerileri. Okuma Kitaptaki okuma parçaları tümceler arası bağlantıları ve cümleler arası anlamsal ipuçlarını kullanabilme gibi orta seviyede okuma becerilerinin kazandırılması; ders içi ve ders dışı okuma alışkanlığının kazandırılması. Yazma Paragraf biçimleri ve yapısı; paragrafın teknik özellikleri; paragraf planı çıkarma; betimleme, karşılaştırma, tartışma, , özet yazma, yorumlama; kısa hikâye yazma. Konuşma Çeşitli sözlü iletişim durumları için uygun ifadeler ve stratejiler kullanarak sözlü iletişim kurma becerisinin geliştirilmesi; karşılıklı konuşma, güncel, özgün, işitsel, görsel-işitsel malzemeler kullanılarak konuşma ve duyduğunu anlama becerisinin geliştirilmesi.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL605 French 5 4+0+0 5
Dilbilgisi ve Kelime Dil yapılarının ve kelimelerin metin ve bağlam düzeyinde kazandığı farklı anlamlar konusunda bilinçlendirme çalışmaları. Okuma Gazete, dergi, inceleme ve akademik yazılar gibi özgün okuma parçaları kullanılarak farklı bakış açılarını kavrama; tümceler arası bağlantıları ve yazının ana fikrini tahmin etme, ana fikre ulaşma ve cümleler arası anlamsal ipuçlarını kullanabilme gibi üst düzey okuma becerilerinin kazandırılması; ders içi ve ders dışı okuma alışkanlığının kazandırılması; bilginin sentezlenmesi, analizi ve değerlendirilmesi temeline dayanan eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesi. Yazma Paragraf biçimleri ve yapısı; paragrafın teknik özellikleri; paragraf çözümleme; paragraf planı çıkarma; betimleme, karşılaştırma, tartışma, anlatma türleriyle metin üretme, özet yazma, yorumlama; kısa hikâye, inceleme yazısı (kitap ve/veya film üzerine) ve resmî/gayrı resmî mektup yazma. Konuşma Çeşitli sözlü iletişim durumları için uygun ifadeler ve stratejiler kullanarak sözlü iletişim kurma becerisinin geliştirilmesi; karşılıklı konuşma, sunum, tartışma etkinlikleri yoluyla duygu ve düşünceleri etkin ifade edebilme becerisinin geliştirilmesi; güncel, özgün, işitsel, görsel-işitsel malzemeler kullanılarak konuşma ve duyduğunu anlama becerisinin geliştirilmesi.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL606 French 6 4+0+0 5
Dilbilgisi ve Kelime Dil yapılarının ve kelimelerin metin ve bağlam düzeyinde kazandığı farklı anlamlar konusunda bilinçlendirme çalışmaları. Okuma Gazete, dergi, inceleme ve akademik yazılar gibi özgün okuma parçaları kullanılarak farklı bakış açılarını kavrama; tümceler arası bağlantıları ve yazının ana fikrini tahmin etme, ana fikre ulaşma ve cümleler arası anlamsal ipuçlarını kullanabilme gibi üst düzey okuma becerilerinin kazandırılması; ders içi ve ders dışı okuma alışkanlığının kazandırılması; bilginin sentezlenmesi, analizi ve değerlendirilmesi temeline dayanan eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesi. Yazma Paragraf biçimleri ve yapısı; paragrafın teknik özellikleri; paragraf çözümleme; paragraf planı çıkarma; betimleme, karşılaştırma, tartışma, anlatma türleriyle metin üretme, özet yazma, yorumlama; kısa hikâye, inceleme yazısı (kitap ve/veya film üzerine) ve resmî/gayrı resmî mektup yazma. Konuşma Çeşitli sözlü iletişim durumları için uygun ifadeler ve stratejiler kullanarak sözlü iletişim kurma becerisinin geliştirilmesi; karşılıklı konuşma, sunum, tartışma etkinlikleri yoluyla duygu ve düşünceleri etkin ifade edebilme becerisinin geliştirilmesi; güncel, özgün, işitsel, görsel-işitsel malzemeler kullanılarak konuşma ve duyduğunu anlama becerisinin geliştirilmesi.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL607 French 7 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL608 French 8 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL609 French 9 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL610 French 10 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL611 Russian 1 4+0+0 5
Rusça temel kelimeler ve dil bilgisi kuralları üzerinde durularak çoğunlukla okuma ve dinleme çalışmaları yapılmaktadır. Günlük dilde ihtiyaç duyulan selamlaşma, kendini tanıtma, saati sorma, ürünlerin fiyatlarını sorma gibi kalıp ifadeler öğretilmekte ve sınıfta bunlar üzerine grup ya da karşılıklı konuşma alıştırmaları yapılmaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL612 Russian 2 4+0+0 5
Rusça temel kelimeler ve dil bilgisi kuralları üzerinde durularak çoğunlukla okuma ve dinleme çalışmaları yapılmaktadır. Günlük dilde ihtiyaç duyulan günlük rutinlerden bahsetme, restoranda sipariş verme, hava durumu hakkında konuşma gibi konular hakkında ifadeler öğretilmekte ve sınıfta bunlar üzerine grup ya da ikili konuşma alıştırmaları yapılmaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL613 Russian 3 4+0+0 5
Rusça orta düzey kelimeler ve dil bilgisi kuralları üzerinde durularak okuma ve dinleme çalışmaları yapılmaktadır. Günlük dilde ihtiyaç duyulan kalıp ifadeler öğretilmekte ve sınıfta bunlar üzerine konuşma alıştırmaları yapılmaktadır. Ayrıca, öğrencilerin yazma becerilerini geliştirmek için her hafta işlenen konuya paralel olarak bir kısa yazma alıştırması yapılmaktadır ya da ödev olarak verilmektedir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL614 Russian 4 4+0+0 5
Rusça orta seviye kelimeler ve dil bilgisi kuralları üzerinde durularak çoğunlukla okuma ve dinleme çalışmaları yapılmaktadır. Günlük dilde ihtiyaç duyulan kalıp ifadelerin yanında karşılaşacakları çeşitli sesli veya yazılı metin türlerini zorlanmadan okuyabilmelerini sağlayacak alıştırmalar yapılmakta ve sınıfta bunlar üzerine grup ya da karşılıklı konuşma alıştırmaları yapılmaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL615 Russian 5 4+0+0 5
Rusça orta üstü seviye kelimeler ve dil bilgisi kuralları üzerinde durularak okuma ve dinleme çalışmalarının yanında yazma ve konuşma çalışmaları da yapılmaktadır. Akademik ve mesleki alanlarda kullanılan kalıp ifadeler öğretilmekte ve sınıfta bunlar üzerine yazma ve konuşma çalışmaları yapılmaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL616 Russian 6 4+0+0 5
Rusça ileri seviye kelimeler ve dil bilgisi kuralları üzerinde durularak okuma, yazma, konuşma ve dinleme çalışmaları yapılmaktadır. Özellikle akademik, edebi ve eleştirel metinler üzerinden yapılan aktiviteler ile çeşitli kaynaklardan toplanan bilgileri düzenli ve akıcı bir şekilde birleştirme ve raporlama, edebi eserleri anlayıp analiz yapabilme becerileri geliştirilmektedir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL617 Russian 7 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL618 Russian 8 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL619 Russian 9 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL620 Russian 10 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL621 Spanish 1 4+0+0 5
Bu ders okuma, yazma, konuşma ve dinleme yoluyla temel etkili iletişim becerilerini geliştirmeyi içerir. Aynı zaman İspanyolca konuşulan ülkelerin kültürel inançlarını, değerlerini ve günlük yaşamın çeşitli yönlerini içerir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL622 Spanish 2 4+0+0 5
Bu ders okuma, yazma, konuşma ve dinleme yoluyla temel etkili iletişim becerilerini geliştirmeyi içerir. Aynı zaman İspanyolca konuşulan ülkelerin kültürel inançlarını, değerlerini ve günlük yaşamın çeşitli yönlerini içerir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL623 Spanish 3 4+0+0 5
Bu ders okuma, yazma, konuşma ve dinleme yoluyla alt orta seviyede etkili iletişim becerilerini geliştirmeyi içerir. Aynı zaman İspanyolca konuşulan ülkelerin kültürel inançlarını, değerlerini ve günlük yaşamın çeşitli yönlerini içerir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL624 Spanish 4 4+0+0 5
Bu ders okuma, yazma, konuşma ve dinleme yoluyla temel etkili iletişim becerilerini geliştirmeyi içerir. Aynı zaman İspanyolca konuşulan ülkelerin kültürel inançlarını, değerlerini ve günlük yaşamın çeşitli yönlerini içerir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL625 Spanish 5 4+0+0 5
Bu ders okuma, yazma, konuşma ve dinleme yoluyla temel etkili iletişim becerilerini geliştirmeyi içerir. Aynı zaman İspanyolca konuşulan ülkelerin kültürel inançlarını, değerlerini ve günlük yaşamın çeşitli yönlerini içerir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL626 Spanish 6 4+0+0 5
Bu ders okuma, yazma, konuşma ve dinleme yoluyla temel etkili iletişim becerilerini geliştirmeyi içerir. Aynı zaman İspanyolca konuşulan ülkelerin kültürel inançlarını, değerlerini ve günlük yaşamın çeşitli yönlerini içerir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL627 Spanish 7 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL628 Spanish 8 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL629 Spanish 9 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL630 Spanish 10 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL631 Chinese 1 4+0+0 5
Bu kurs, Çince'nin temel yapı taşlarına giriş niteliğindedir. Hiç ya da çok kısıtlı Çince bilgisi olan öğrenciler için uygundur. Dört dil becerisini geliştirmeye yönelik bir eğitim sunmaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL632 Chinese 2 4+0+0 5
Dört dil becerisinde pratik sağlayan yazılı ve sözlü Çince'ye giriş dersidir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL633 Chinese 3 4+0+0 5
Temel seviye Çince bilgisi olan öğrenciler için orta seviye öncesi dersidir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL634 Chinese 4 4+0+0 5
Çince orta seviye kelimeler ve dil bilgisi kuralları üzerinde durularak okuma ve dinleme çalışmaları yapılmaktadır. Günlük dilde kullanılan kalıp ifadelerin yanında karşılaşacakları çeşitli sesli veya yazılı metin türlerini zorlanmadan okuyabilmelerini sağlayacak alıştırmalar yapılmakta ve sınıfta bunlarla ilgili grup ya da karşılıklı konuşma alıştırmaları yapılmaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL635 Chinese 5 4+0+0 5
Öğrenciler Çince istek kipi, saat ve vakit, çoğu fiilli cümle ile amacını belirtme, seçmeli soru cümlesi, yardımcı kelimeler bilgi edinir ve benzer konularda kendilerini ifade edebilir konuma gelirler.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL636 Chinese 6 4+0+0 5
Günlük hayatta para değiştirme, ziyaret ettiği yerini anlatma, kitap ödünç alma ve geriye verme, yeni arkadaşı edinme, karşılaştırma, kıyafeti satın alma, posta ofiste olma, nesne betimleme, hatırlatma, hobilerini bahsetme, Şimdiki Zaman, sebebi sorma, Yeni Yılı kutlama gibi konularda kendilerini ifade edebilir konuma gelirler.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL637 Chinese 7 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL638 Chinese 8 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL639 Chinese 9 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL640 Chinese 10 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL641 Arabic 1 4+0+0 5
Bu ders okuma,yazma, konuşma ve dinleme yoluyla temel iletişim becerilerini geliştirmeyi içerir. Aynı zamanda Arapça konuşulan ülkelerin kültürel inançlarını, değerlerini ve günlük yaşamın çeşitli yönlerini içerir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL642 Arabic 2 4+0+0 5
Bu ders okuma,yazma, konuşma ve dinleme yoluyla temel iletişim becerilerini geliştirmeyi içerir. Aynı zamanda Arapça konuşulan ülkelerin kültürel inançlarını, değerlerini ve günlük yaşamın çeşitli yönlerini içerir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL643 Arabic 3 4+0+0 5
Bu ders okuma,yazma, konuşma ve dinleme yoluyla temel iletişim becerilerini geliştirmeyi içerir. Aynı zamanda Arapça konuşulan ülkelerin kültürel inançlarını, değerlerini ve günlük yaşamın çeşitli yönlerini içerir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL644 Arabic 4 4+0+0 5
Bu ders okuma,yazma, konuşma ve dinleme yoluyla temel iletişim becerilerini geliştirmeyi içerir. Aynı zamanda Arapça konuşulan ülkelerin kültürel inançlarını, değerlerini ve günlük yaşamın çeşitli yönlerini içerir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL645 Arabic 5 4+0+0 5
Bu ders okuma,yazma, konuşma ve dinleme yoluyla temel iletişim becerilerini geliştirmeyi içerir. Aynı zamanda Arapça konuşulan ülkelerin kültürel inançlarını, değerlerini ve günlük yaşamın çeşitli yönlerini içerir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL646 Arabic 6 4+0+0 5
Bu ders okuma,yazma, konuşma ve dinleme yoluyla temel iletişim becerilerini geliştirmeyi içerir. Aynı zamanda Arapça konuşulan ülkelerin kültürel inançlarını, değerlerini ve günlük yaşamın çeşitli yönlerini içerir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL647 Arabic 7 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL648 Arabic 8 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL649 Arabic 9 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL650 Arabic 10 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL651 Turkish 1 4+0+0 4
Türkçe temel kelimeler ve dil bilgisi kuralları üzerinde durularak çoğunlukla okuma ve dinleme çalışmaları yapılmaktadır. Günlük dilde ihtiyaç duyulan selamlaşma, kendini tanıtma, saati sorma, ürünlerin fiyatlarını sorma gibi kalıp ifadeler öğretilmekte ve sınıfta bunlar üzerine grup ya da karşılıklı konuşma alıştırmaları yapılmaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL652 Turkish 2 4+0+0 5
Türkçe temel kelimeler ve dil bilgisi kuralları üzerinde durularak çoğunlukla okuma ve dinleme çalışmaları yapılmaktadır. Günlük dilde ihtiyaç duyulan restoranda sipariş verme, hava durumu hakkında konuşma gibi konular hakkında ifadeler öğretilmekte ve sınıfta bunlar üzerine grup ya da ikili konuşma alıştırmaları yapılmaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL653 Turkish 3 4+0+0 5
Türkçe orta düzey kelimeler ve dil bilgisi kuralları üzerinde durularak okuma ve dinleme çalışmaları yapılmaktadır. Günlük dilde ihtiyaç duyulan kalıp ifadeler öğretilmekte ve sınıfta bunlar üzerine konuşma alıştırmaları yapılmaktadır. Ayrıca, öğrencilerin yazma becerilerini geliştirmek için her hafta işlenen konuya paralel olarak bir kısa yazma alıştırması yapılmaktadır ya da ödev olarak verilmektedir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL654 Turkish 4 4+0+0 5
Türkçe orta düzey kelimeler ve dil bilgisi kuralları üzerinde durularak okuma ve dinleme çalışmaları yapılmaktadır. Günlük dilde ihtiyaç duyulan kalıp ifadeler öğretilmekte ve sınıfta bunlar üzerine konuşma alıştırmaları yapılmaktadır. Ayrıca, öğrencilerin yazma becerilerini geliştirmek için her hafta işlenen konuya paralel olarak bir kısa yazma alıştırması yapılmaktadır ya da ödev olarak verilmektedir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL655 Turkish 5 4+0+0 5
Türkçe ileri düzey kelimeler ve dil bilgisi kuralları üzerinde durularak okuma ve dinleme çalışmaları yapılmaktadır. Günlük dilde ihtiyaç duyulan kalıp ifadeler öğretilmekte ve sınıfta bunlar üzerine konuşma alıştırmaları yapılmaktadır. Ayrıca, öğrencilerin yazma becerilerini geliştirmek için her hafta işlenen konuya paralel olarak bir yazma alıştırması yapılmaktadır ya da ödev olarak verilmektedir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL656 Turkish 6 4+0+0 5
Türkçe ileri düzey kelimeler ve dil bilgisi kuralları üzerinde durularak okuma ve dinleme çalışmaları yapılmaktadır. Günlük dilde ihtiyaç duyulan kalıp ifadeler öğretilmekte ve sınıfta bunlar üzerine konuşma alıştırmaları yapılmaktadır. Ayrıca, öğrencilerin yazma becerilerini geliştirmek için her hafta işlenen konuya paralel olarak bir yazma alıştırması yapılmaktadır ya da ödev olarak verilmektedir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL657 Turkish 7 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL658 Turkish 8 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL659 Turkish 9 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL660 Turkish 10 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI001 Alternatif ve Yenilenebilir Enerji 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI002 Antropolojiye Giriş 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI003 Beslenmede Doğru Bilinen Yanlışlar 3+0+0 5
Yeterli, dengeli ve sürdürülebilir beslenme kavramları hakkında bilgi sahibi olarak, popüler diyetlerin sağlık üzerindeki etkilerini kavramak.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI004 Business and Society 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI005 Çağdaş Sanata Giriş 3+0+0 5
Sanat Nedir? Çağdaş Sanat Nedir? Modern Sanatı Anlamak Soyut Dışavurumculuk ve Amerikan Modernizmi Sanat ve Gündelik Nesnelerin Dönüştürülmesi Sanat Nesnesi, Mekan, İzleyici: Minimalizm’den Enstalasyon Sanatına Kavramsal Sanat: Sanatın Nesnesi Sorgulanıyor Sanatta Feminist Müdahaleler Sanatın Sonu Tartışmaları: Warhol, Pop Sanat ve Tüketim Kültürü Sanat ve Kimlik Sorgulamaları Beden Sanatı ve Performans Katılımcı Sanat: İlişkisel Estetik ve Sanatta Toplumsal Kaygılar Sanat ve Küreselleşme

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI006 Dijital Medya Okuryazarlığı 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI007 Diyetetikte Girişimcilik 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI008 Düşünce Tarihi 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI009 Etkili Konuşma ve Diksiyon 3+0+0 5
Nefes, ses, boğumlama aygıtlarının tanıtılması; nefes, ses, boğumlama aygıtlarının ilişkilendirilmesine yönelik alıştırmalar; Türkçe konuşma dili kuralları; Türkçe konuşma kuralları; Türkçe konuşma dili ve yazı dili ayrımları; Türkçe konuşma dili ve yazı dili ayrımları; nefes, ses, boğumlama aygıtlarının ve konuşma kurallarının ilişkilendirilmesine yönelik alıştırmaların çeşitli metinler üzerinde yapılması; nefes, ses, boğumlama aygıtlarının ve konuşma kurallarının ilişkilendirilmesine yönelik alıştırmaların çeşitli metinler üzerinde yapılması.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI010 Etkili Konuşma ve Sunum Teknikleri 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI0101 Global Dünyaya Ekonomik Bakış 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI011 Felsefeye Giriş 3+0+0 5
Temel felsefi sorunlar, büyük filozofların yaklaşımları ve düşünceleri çevresinde felsefe tarihi, Antik Yunan’dan Çağdaş Batı Felsefesine etik, bilgi, doğa, siyaset gibi farklı alanlarda filozofların yaklaşımları

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI012 Girişimciliğin Temelleri 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI013 Internet Radio Broadcasting 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI014 Introduction to New Media 3+0+0 5
Bu ders, hızla gelişen yeni medya teknolojilerine kapsamlı bir yaklaşım sunar. Yeni medyayı, yeni katılımcı kültür biçimleri, bilgi ve eğlence kaynakları, sosyal katılım platformları, sanatsal medya araçları ve devlet araçları bağlamında kavramsallaştırır ve bu süreçte yeni medya teknolojisinin kültür ve toplumu dönüştürmedeki etkisini araştırır. Konular arasında sosyal medya, dijital oyun, dijital medya sanatı, dijital ve vatandaş gazeteciliği, televizyon ve sinemanın dijital dönüşümü ve dijital çağda sosyal kontrol ve benzeri konular yer almaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI015 Introduction to Sociology 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI016 İkna ve Etkili İletişim 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI017 İletişim Yöntemleri 3+0+0 5
İletişimin tanımı, iletişimin temel öğeleri, iletişim türleri ve yöntemleri, iletişim sürecinin ne şekilde işlediği, kurumların iletişim araçları ve bu araçları kullanım yöntemleri, insan iletişimin özellikleri, kişilerin gerek özel gerek iş yaşamında etkin iletişim kurmaları için gerekli yöntemler, sözlü ve sözsüz iletişimde dikkat edilmesi gereken noktalar, etkili iletişim kurmaları için gerekli beceriler, kamusal, kültürlerarası ve kitle iletişiminin temelleri ve diğer iletişim bilimine ilişkin temel bilgiler dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI018 İşaret Dili 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI019 İşletmeye Giriş 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI020 Sağlık Okuryazarlığı 3+0+0 5
Sağlık Okuryazarlık (SOY) Kavramının Önemi ve Eczacının Rolü; Dünyada ve Türkiye'de SOY Düzeylerini Değerlendirme ; Sağlık İletişimi ve Eczacının Rolü; Sağlık Eğitimi ve Eczacının Rolü; Sağlıkta Korunma ve Eczacının Rolü; Grip- Soğuk Algınlığı ve SOY; Deri Sağlığı ve SOY; Probiyotikler ve SOY; Ağız ve Diş Bakımı ve SOY; Göz Sağlığı ve SOY, Sigarayı Bırakma ve SOY; Kilo Kontrolü ve SOY ; Eczacılar için SOY Manifestosu

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI021 Liderlik Stratejileri 3+0+0 5
Liderlikle ilgili temel kavramlar, liderlik tarzları, liderlik teorileri, kriz ve liderlik, stratejik liderlik, cinsiyet ve liderlik, girişimci liderlik, etik liderlik konuları ele alınacaktır. Vaka analizleri yapılacaktır

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI022 Lojistik Yönetimi 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI023 Medya Okur Yazarlığı 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI024 Music Appreciation 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI025 Girişimcilik 3+0+0 5
Dersin odağında girişimci yer almaktadır. Bu bağlamda derste bir girişimcinin çalıştığı ortamın tabiatı ve girişimci bir yöneticinin kendine özgü özellikleri işlenmektedir. Girişimciliğin kavramsal çerçevesi, öncelikli alanları, temel işlevleri, finansmanı, süreci, kültürü, girişimciliğin yerel ve uluslararası bağlamı ile ilgili konulara değinilecektir. Öğrencilerin bu dersle kendilerinde var olan girişimcilik özelliklerini ortaya çıkarmaları ve bunları geliştirebilmeleri sağlanmaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI026 Postapokaliptik Anlatı 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI027 Psikolojik Beceriler 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI028 Public Speaking 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI029 Sağlık Ekonomisi 3+0+0 5
Ekonomi Bilimi ve Temel Kavramlar, Sağlık ve Sağlık Statüsü, Sağlık Ekonomisi ve Gelişimi, Arz ve Sağlık Hizmetleri Arzı, Talep ve Sağlık Hizmetleri Talebi, Sağlık Hizmetleri Pazarı, Sürdürülebilir Kalkınma ve Sağlık, Sağlık Hizmetleri Finansman Sistemleri, Sağlık Hizmetlerinde Performans ve Geri Ödeme Sistemleri, Sağlık Sektörü ve İktisadi Planlama, Sağlık Hizmetlerinde Ekonomik Değerlendirme, Türkiye Sağlık Harcamaları Analizi, Sağlık Sektöründe Güncel Konu ve Sorunlar, Döngüsel Ekonomi ve Sağlık Çevre İlişkisi.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI030 Sağlıklı Yaşam ve Fiziksel Aktivite 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI031 Savunma Sanayimizde Teknolojik Dönüşüm 3+0+0 5
Milli savunma sanayimizin gelişim sürecini, savunma sanayimizin mevzuat, insan kaynakları,organizasyon yapısı ve finanasal kaynaklarını incelemek, Yerli ve milli bir savunma sanayi ihtiyacının gerekliliğini öğrencilerle analiz etmek, savunma sanayi alanında ülkemizde verilen eğitimler hakkında bilgi vermek, teknoloji ve ARGE yönetimi faaliyetlerini incelemek, proje yönetimi sürecini,kümelenme ve tamamlanan proje süreçlerini analiz etmek, harp, silah ve araçlarını tanıtmak.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI032 Sosyolojiye Giriş 3+0+0 5
Toplumbilim kavramlarını kavrayış. Toplumbilmin kurucuları ve sonra onları izleyen kuramcı ile âşinâ bulunuş. Toplumsal meseleler ile alâkalı durum ve oluşumlar karşısında sosyolojik tasavvur imtiyazına sahip oluş. Gezegenimizdeki konumlara göre kültürlerin çeşitliliğinden ve toplumsallaşma süreçlerinin izafîliğinden haberdar bulunmak. Ona göre de, peşin hükümlerden âzâde ve kabûlcülükte engin olmak.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI033 Uluslararası Örgütler 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI034 Yöneticilik Becerileri 3+0+0 5
Bu ders temel yönetim kavramları hedeflerle yönetim, yönetim becerilerinin geliştirilmesi, yönetici kişiliğini geliştirmek, karar alma ve çözme, ekip oluşumu ve yönetimi, çalışanları, özendirme& motivasyon yönetimi, yetki devri-delegasyon, liderlik yaklaşımı, lider ve yönetici farkı gibi konuları içermektedir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI035 Heuristic Optimization 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI036 Optimizasyona Giriş 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI037 İstanbul’un Anıtsal Yapıları 3+0+0 5
Kent genelinde değişik dönemlerde inşa edilmiş tarihsel yapıları teorik ve alan çalışması kapsamında yerinde görerek pekiştirmek, yaşadığımız çevreyi / kenti geçmiş kültürleriyle ve eserleriyle tanıyıp farkındalık yaratmak, geçmişimize tarihsel ve kültürel açıdan sahip çıkılmasını sağlamak

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI038 Sinematografik Mekan Okumaları 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI039 Veri Bilimine Giriş 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI040 Hesaplamalı Matris İşlemleri 2+2+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI041 İşaret Dili 1 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI042 İşaret Dili 2 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI043 Sivil Sorumluluk ve Proje 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI044 İş Etiği 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI045 TV ve Gündelik Yaşam Eleştirisi 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI046 Introduction to Business 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI047 Sağlık Örgütlerinde Çalışan Davranışları 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI048 Stratejik Öngörü 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI049 Sustainable Development 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI050 Yapay Zekaya Giriş 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI051 Introduction to International Relations 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI052 Medya İşletmeciliği 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI053 Sociology of Youth 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI054 Genetik Danışma ve Etik 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI055 Introduction to Ancient and Medieval Philosophy 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI056 Çocukta İletişim 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI057 Bilim Felsefesi 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI058 Sustainability Challenges of Water Resources 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI059 Bilim ve Felsefe 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI060 Film Okuması 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI061 İş Sağlığı ve Güvenliği 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI062 Economic Development in Africa 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI063 Introduction to Internatıional Relations 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI064 Bilgi ve İletişim Sistemleri Okuryazarlığı 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI065 Tıbbi Terminoloji 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI066 Etkili Konuşma ve Diksiyon 3+0+0 5
PROGRAMIN ADI: Etkili Konuşma ve Diksiyon Eğitimi DİKSİYON EĞİTİMİ İÇERİĞİ VE KAZANIMLARI • Diksiyon eğitimi; solunum, ses hızı ve ritmin nasıl geliştirileceğini öğretir. • Sesinizi çeşitli boyutlardaki izleyiciler ve mekanlar için nasıl ayarlayacağınız konusunda bilgiler verir. • Diksiyon eğitimi için en temel kazanım olan ses mekanizması nasıl çalıştığını ve doğal sesinizi nasıl keşfedeceğinizi anlamanızı sağlar. • Sesinizi ve diksiyonu geliştirmek ve ayrıca sesler arasında hızlı geçişi sağlayacak şekilde konuşabilmek için pratik ipuçları ve alıştırmalar ile karşılaşacaksınız. • Sesinizin etkileyiciliğini konuşmalarınızın geneline nasıl yansıtacağınızı öğretir. • Konuşmalarınıza tonlama, vurgu ve durak inceliklerini katarak daha etkili bir konuşma yapabilirsiniz. • Diksiyon eğitimi alan kişiler dili doğru, güzel ve etkili kullanmanın inceliklerini fark ederek Türkçeyi özenle kullanabilen, konuşmayı sanata dönüştürmenin yollarını bilen, doğru – yanlış kullanım örneklerini irdeleyen ve güzel konuşmanın önemini kavrayan, “ne söyleyeceğini bilmenin yanı sıra nasıl söyleyeceğini de bilen” bireyler olarak yetişecektir. • İşe alım süreci ile ilgili bilgi edinir. PROGRAMIN SÜRESİ Hafta Sonu Gruplarda: Günde 3 saat 2 gün = 6 saat Toplam Süre: 7 hafta x 6 saat = 42 saat PROGRAM İÇERİĞİNİN TOPLAM KURS SÜRESİNE GÖRE HAFTALIK DAĞILIMI 1. HAFTA A. ETKİLİ İLETİŞİMİN ANLAMI 1. Etkili İletişimin Önemi 2. İletişimde Beden Dili – Ses ve Söz Dizgesi 3. İletişimde Doğru ve Yanlış Davranışlar 4. Telefonla Doğru ve Etkili İletişim 2.HAFTA B. NEFES VE SES EĞİTİMİ 1.Diyafram, Nefesi Kullanma 2. Doğru Duruş ve Doğru Nefes Alma Teknikleri 3. Sesin Nitelikleri ve Etkili Ses Kullanımı 4. Konuşma Hızını Ayarlama 5. Anlatım Bozukluklarını Engelleme 3.HAFTA C.SÖYLEYİŞ ve BOĞUMLAMA 1.Dil, Dudak ve Çene Egzersizleri 2. Boğumlama Alıştırmaları 3. Söyleyiş ve Boğumlama Kusurlarının Giderilmesi 4.HAFTA D.TONLAMA VURGU VE DURAK 1. Tonlamanın Önemi ve Örnekler 2. Kelime, Cümle Vurgusu ve Durak 3. Doğru Tonlama / Etkili ve İnandırıcı Tonlama 4. Metin Değerlendirme 5.HAFTA E. SÖYLEYİŞ BECERİLERİNİ GELİŞTİRME 1. Yazılışları Aynı Anlamları Farklı Sözcükler 2.‘‘Ğ’’ Harfinin Söyleyiş Özellikleri 3.Yabancı Kökenli Sözcükler 6.HAFTA E. KÜRSÜ ÖNÜNDE KONUŞMA-HİTABET 1.Topluluk Önünde Konuşma 2.Heyecanını Kontrol Altına Alma 3.Konuşmacının Beden Dili Kullanımı 7.HAFTA F. UYGULAMALAR 1.Kursiyerlerin Performans Çalışmalarının Değerlendirilmesi, 2.İşe Alım Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI067 Beslenmede Markalaşma 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI068 Yaşam Boyu Psikoloji 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI069 İş Hayatında Yetkinlik 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI070 Academic Translation 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI071 Introduction to Modern Philosophy 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI072 Sociology of Inequality 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI073 Bilim Ve Felsefe 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI074 Computer Algebra Programming with Sage 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI075 Philosophy of Mathematics 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI076 Yaratıcı Yazarlık 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI077 Toplumsal Cinsiyet 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI078 Introduction to Philosophy 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI079 Bilimsel Yazım Becerileri 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI080 Psikoloji Okumaları 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI081 Approaches to English Language Teaching 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI082 Linguistic Approach to Translation 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI083 Research Methods in English Literature 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI084 Teaching English Language Skills 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI085 İstanbul'un Tarihsel Yapıları 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI086 Kültür ve Sanat Tarihi 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI087 Artistic Anatomy 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI088 Dijital Prodüksiyon ve Kurgu 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI089 Autodesk Maya ile 3B Modelleme 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI090 2B Çizgi Film Animasyon 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI091 Toplumlar Mimarlıklar İstanbul 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI092 Paralel Programlama (C) 3+0+ 5
C programlama dili kullanılarak, bilgisayar programcılığında belirli bir deneyime sahip olan öğrencilere, paralel programlama temelleri ile düşünmeye ve bunun yanı sıra paralel kod yazma becerisi geliştirebilmelerini hedefleyen bir derstir. Derste MPI, OpenMP gibi paralel programlama kütüphanelerinden yararlanılıp, etkin kullanımları, uygulamalı olarak öğretilecektir. Dersler interaktif bir şekilde, sınıf içi alıştırmalarla desteklenerek ve öğretim elemanının aktif destekleriyle işlenecektir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI093 Yönetim ve Organizasyon 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI094 Araştırma Yöntemleri 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI095 Kariyer Geliştirme Planlama ve Yönetimi 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI096 Meslek Etiği 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI097 Kriminoloji 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI098 Current Issues in Science and Technology 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI099 Bilgisayar Bilimlerine Giriş 2+0+1 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI100 İş Zekası ve Veri Yönetimi 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI102 Sağlık İletişimi 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI103 Sağlık Pazarlaması 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI104 Human Rights Mechanisms 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI105 Network Effect on Digital World 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI106 Global Business Trends 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI107 Medya Yayıncılık Uygulamaları 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI108 Tüketici Davranışları 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI109 Girişimciliğin Temelleri 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI110 Sürdürülebilir Kalkınma 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI111 Art and Culture 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI112 Sağlık Örgütlerinde Çalışan Davranışları ve Güncel Konular 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI113 Political Communication and Propaganda 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI114 Kanser Biyolojisi 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI115 Dil ve Konuşma Terapisinde Akademik Okuma ve Yazma Becerileri 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI116 Sivil Sorumluluk ve Proje Uygulamaları 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI117 Sağlıkta İletişim 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI118 İş Sağlığı ve Güvenliği 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI119 Autodesk Revit ile Bilgisayar Destekli Tasarım 4++ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI120 Autodesk 3D Max ile Bilgisayar Destekli Tasarım 4++ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI121 Allplan ile Bilgisayar Destekli Mimari Tasarım 4++ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI122 Allplan ile 3B Modelleme 4++ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI123 Girişimcilik ve İnovasyon 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI124 Fundamentals of Laser Technologies 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI125 Etkinlik Yönetimi 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI126 Kişiselleştirilmiş Tıp 2+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI127 Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp 2+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI130 Occupational Health and Social Security 3+0+ 5