İşletme (İngilizce)
Ders İçerikleri


1. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
DIL101 Genel İngilizce 1 2+0+0 2 Zorunlu
Temel günlük ifadeleri kullanabilme; kendilerini, ikinci ve üçüncü şahsı tanıtma; kişisel bilgilerle ilgili soru sorabilme ve bu tür sorulara cevap verebilme.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
EASF105 Data and Computer Literacy 2+2+0 6 Zorunlu
Modern dünyada teknoloji, bilgisayarlar ve bilgisayar sistemlerinin temelleri, yazılım, donanım, bilgi, bilgisayar ağları, İnternet, Google’da arama ipuçları, akademik veri tabanları ve arama, M.S. Word (şeritler ve menüler, düzenleme, stiller, içindekiler tablosu, çapraz-referanslar), M.S. Excel, (düzenleme, kullanıcı fonksiyonları, hazır fonksiyonlar, Pivot tablo, grafik çizimi), M.S. Powerpoint (düzenleme, Asıl slayt, animasyonlar, slayt gösterisi, sunum önerileri). Python ile programlamaya giriş.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
MAT101 Mathematics for Social Sciences 1 2+2+ 5 Zorunlu
Bu ders fonksiyon kavramı, doğrusal fonksiyonlar, ikinci dereceden fonksiyonlar, başa-baş noktası, denge noktası, polinomlar ve rasyonel fonksiyonlar, basit grafik çizimleri, logaritmik ve üstel fonksiyonlar, limit ve süreklilik, türev kavramı, limitlerde belirsiz şekiller, artan azalan fonksiyonlar, yerel maksimum ve minimum, konkavlık, eğri çizimi, gelir, ortalama gelir, marjinal gelir, maliyet, ortalama maliyet, marjinal maliyet gibi konuları kapsamaktadır.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
MNG103 Introduction to Business 3+0+0 6 Zorunlu
Bu ders, öğrencileri iş dünyasıyla tanıştırmak ve işletmelerin değişen iş çevresinde nasıl faaliyette bulunduklarını göstermek için tasarlanmıştır. Ders, öğrencilere iş ortamı, iş etiği ve kurumsal sosyal sorumluluk, girişimcilik ve küresel işletme bağlamı hakkında bilgi verir ve yönetim, organizasyon, motivasyon, liderlik ve pazarlama konularında bir temel sağlar.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
TRK101 Türk Dili 1 2+0+0 2 Zorunlu
Dil-düşünce ilişkisi, dil-kültür ilişkisi, dilin toplumsal hayattaki önemi, dünya dilleri ve Türkçenin bu diller arasındaki yeri, özellikleri; günümüz Türkçesinin durumu ve sorunları; Türkçe yazım kuralları; etkin okuma ve dinleme; yazılı ve sözlü anlatımın genel kuralları; düşünsel düzen, paragraf ve anlatım biçimleri; resmî yazışmalar.

2. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
DIL102 Genel İngilizce 2 2+0+0 2 Zorunlu
Bu derste, öğrencilerin günlük hayatta kişisel bilgileri, aile bilgileri, alışveriş, ikametgâh, iş bilgileri, yol sorma ve tarif etme, toplu taşıma araçları ile ilgili temel ifadeleri öğrenmeleri hedeflenmektedir.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
EASF102 Business Law 3+0+ 4 Zorunlu
Hukuka giriş, medeni hukukun temel kavramları, haklar, hakların iyi niyetle kazanılması, iyi niyet ilkesi, hakların kötüye kullanılması, insan hakları hukuku, haklara sahip olma kapasitesi, hareket etme kapasitesi, yükümlülüklerin kökenleri, sözleşmeler, sözleşmelerin geçerlilik şartları, sözleşmelerin geçersizliği, yükümlülüklerin yerine getirilmesi, performans biçimleri, performansın hukuki sonuçları, ticari girişim kavramı ve yasal yapısı, ticari ilişkisi ve hukuki sonuçları, tacir olmanın hukuki sonuçları, iş ve ticaret hukuku ile ilgili konular.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
ECO104 Introduction to Economics 3+0+0 6 Zorunlu
Arz ve Talep, Piyasa Dengesi, Piyasa Gücü, Ekonomik Büyüme, Makroekonomik Politika, Esneklik, GSYİH, Enflasyon, İşsizlik, Tasarruflar, Yatırımlar, Parasal Sistem, Para Politikası, Açık Ekonomi.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
MAT102 Mathematics for Social Sciences 2 2+2+ 5 Zorunlu
Bu ders integral ve iktisattaki uygulamaları, lineer denklem sistemlerinin çözüm teknikleri ve bazı kısıtlar altında bir fonksiyonun almış olduğu max ve min değerlerin belirlenmesi gibi konuları kapsamaktadır.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
MNG110 Current Topics in Business 3+0+0 5 Zorunlu
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
TRK102 Türk Dili 2 2+0+0 2 Zorunlu
Yazılı anlatım türleri, sözlü anlatım türleri, bilimsel araştırma yöntemleri, sözlü sunum türleri.

3. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 2+0+0 2 Zorunlu
Osmanlı İmparatorluğu´nun Dağılışı, Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet Dönemi, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Kurtuluş Savaşı; Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, TBMM´nin Kuruluşu, Cumhuriyetin İlanı
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
ECO213 Microeconomics 3+0+ 5 Zorunlu
Mikroekonominin temel kavramları, tüketici davranışı, firma davranışı, tam rekabet piyasası, tekel piyasası, kâr maksimizasyonu.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
MNG205 Management and Organization 3+0+0 6 Zorunlu
Bu ders temel yönetim ve işletmecilik kavramları; örgütsel çevre ve değişkenleri, yönetimin tarihsel bir süreçte geçirdiği aşamalar ve günümüze yansımaları, yönetsel fonksiyonlar ve güncel yönetim uygulamalarını kapsamaktadır.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
MNG207 Financial Accounting 2+2+0 6 Zorunlu
Bu ders, giriş niteliğinde olup, finansal muhasebe alanında temel kavramların ve nosyonların öğrencilere tanıtılmasını içerir. Böylelikle muhasebe diline hakim olan öğrenciler çift taraflı kayıt sisteminin çalışma prensibini anlayacak ve dönem boyunca işlenecek olan çeşitli muhasebe kalemlerinin muhasebeleştirilmesine ilişkin detayları öğrenecektir. Temel Muhasebe Denkliği ve Genel Bilgiler ile başlayan ders, Mali İşlemlerin İzlenmesi & Kaydı ve temel finansal tablolar ile devam edecektir. Akabinde, Hazır Değerler ve Menkul Kıymetler, Ticari Alacaklar, Stoklar, Duran Varlıklar, Kısa & Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar ve Özkaynaklar başlıklarında bilanço kalemleri öğrencilere anlatılacaktır. Bilanço kalemlerini müteakip Gelir-Gider hesapları ile öğrencilere gelir tablosunun çalışma mekanizmaları öğretilecektir. Finansal muhasebenin raporlama ve analiz fonksiyonları bağlamında Finansal Tablolar Analizi konusu detaylıca anlatılarak ders sonlanacaktır.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
MNG209 Innovation Management 3+0+0 5 Zorunlu
Bu ders, sürdürülebilir büyümenin en önemli gücü olan inovasyon kavramını stratejik ve uygulamalı olarak ele alır; İnovasyonun temel kavramlarını, yöntemlerini, süreçlerini ve türlerini kapsamlı bir şekilde ortaya koyar.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
SEG001 İstinyelilik Manifestosu 1 0+1+0 1 Zorunlu

4. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 2+0+0 2 Zorunlu
Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler, 1923- 1938 Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
ECO212 Macroeconomics 3+0+ 5 Zorunlu
Makroekonomiye giriş niteliğinde olan bu ders, enflasyon, yatırım, kısa ve uzun dönem ekonomi politikaları ve karşılaştırma ekonomik büyüme gibi temel konuları kapsamaktadır. Teoriden yola çıkılarak güncel makroekonomik konular tartışılacaktır.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
MNG206 Organizational Behavior 3+0+0 6 Zorunlu
Örgütsel Davranış, organizasyonların etkililiğini artırmak için organizasyonlardaki insan davranışının incelenmesini içerir. Ders esas olarak kişiye (tutumlar; kişilik ve duygular; algılama ve bireysel karar verme; ve motivasyon), gruba (yani grup davranışı; çalışma ekipleri; örgütsel iletişim; liderlik; ve güç, politika ve çatışma) ve organizasyon (örgütsel kültür; ve toplumsal kültürün örgütsel davranış üzerindeki etkileri ve değişen çalışma ilkeleri ve bunun insan kaynakları üzerindeki etkileri). Derse kayıt olacak öğrenciler, Psikolojiye Giriş dersini daha önce aldıkları için, bireysel davranışla ilgili bazı konular içerik dışı bırakılmıştır.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
MNG208 Cost and Managerial Accounting 2+2+0 6 Zorunlu
Faaliyet raporları hazırlama, satılan malın maliyeti ve muhasebeleştirilmesi, maliyet muhasebesi sistemleri, maliyet ve değer zinciri, maliyet-hacim-kâr analizi, marjinal analiz, sorumluluk muhasebesi ve transfer fiyatlandırması, operasyonel bütçeleme, standart maliyet sistemleri, planlama bilgi sistemleri ve yönetimsel kontrol sistemleri, karar verme için muhasebe bilgilerinin kullanımı, sabit ve değişken maliyetlerin tahmini için teknikler, bütçeleme süreci, nakit bütçeleme, bütçe kontrolü ve varyans analizi.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
MNG210 Management Information Systems 3+0+0 5 Zorunlu
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
SEG002 İstinyelilik Manifestosu 2 0+1+0 1 Zorunlu

5. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
EASF301 Research Methods 2+2+ 4 Zorunlu
Araştırma tasarımı, literatür taraması, sosyal bilimlerde araştırma araçları, nicel araştırma, nitel araştırma, araştırma raporu hazırlanması.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
MNG301 Financial Management 2+2+0 5 Zorunlu
Finansal yönetim ve finansal piyasalara genel bakış ile başlayan ders, finansal tabloların analizi ile devam etmektedir. Paranın zaman değeri ve tahvil değerleme konusu, borç maliyetinin belirlenmesine yöneliktir. Risk, getiri ve çeşitli varlık fiyatlama modelleri ile piyasalardaki temel fiyatlama yöntemleri anlatılmaktadır. Ayrıca bu noktada davranışsal finans konusuna da değinilmektedir. Çeşitli varlık fiyatlama modelleri, özkaynak maliyetinin belirlenmesine yöneliktir. Borç ve özkaynak maliyetleri birlikte düşünülerek sermaye maliyeti konusu incelenmekte, akabinde işletme sermayesi yönetimi, nakit akım tahminleri ve sermaye bütçelemesi detaylıca irdelenmektedir. Dersin devamında temettü teorileri ve hisse senedi alımları, sermaye yapısına ilişkin kararlar ve satın alma & birleşmelere genel bakış konuları ele alınarak dönem tamamlanmış olacaktır.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
MNG303 Marketing Management 3+0+0 5 Zorunlu
Bu ders, öğrencilere çağdaş işletmelerde mal ve hizmetlerin pazarlanmasına ilişkin kavram ve uygulamalar hakkında bilgi vermek için tasarlanmıştır. Ders, öğrencileri pazarlama stratejileri ve planları, pazar bölümleri ve hedefleri, markanın konumlandırılması ve pazarlama karması unsurları olan ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma konuları hakkında bilgilendirir. Ders ayrıca, uluslararası pazarlama yönetimi, pazarlama yönetimini kullanarak rekabet etme ve büyüme ve uzun vadede bütünsel bir pazarlama organizasyonunu yönetme konularındaki ana temaları inceler.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
MNG305 Operations Research 2+2+0 5 Zorunlu
Modelleme yaklaşımı, doğrusal programlama, simpleks metodu, duyarlılık ve dualite, ağ modelleri, tamsayılı programlama, dinamik programlama, karar analizi, markow zincirleri.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
SEG003 İstinyelilik Manifestosu 3 0+1+0 1 Zorunlu

6. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
EASF302 Business Analytics 2+2+ 5 Zorunlu
Temel istatistiksel kavramlar. R Programlama. Veri geliştirme, raporlama ve analiz etme.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
MNG302 Human Resources Management 3+0+0 4 Zorunlu
İnsan kaynakları yönetiminin tanımı ve kapsamı, iş dizaynı ve analizlerini içeren insan kaynakları planlaması, işe seçme ve yerleştirme, ücretlendirme, çalışanı geliştirme, işyeri sağlığı ve güvenliği, çalışan ilişkileri.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
MNG304 Production Management 3+0+0 5 Zorunlu
Bu ders, üretim yönetimi, otomasyon ve bilgisayarla entegre üretim sistemlerinin temel kavramlarını içerir. Tüm bu konular dijital dönüşüm ve dijitalleşmenin getirdiği yenilikler perspektifinden ele alınacaktır.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
MNG306 Feasibilty and Valuation 2+2+0 5 Zorunlu
Proje değerlendirme ve firma değerlemesi ve bu kavramların farklı bağlamlarda karar verme olanakları olarak güçlü ve zayıf yönlerini ortaya koymak.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
SEG004 İstinyelilik Manifestosu 4 0+1+0 1 Zorunlu

7. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
MNG401 Strategic Management 3+0+0 5 Zorunlu
Stratejik yönetimin terim ve kavramları, stratejik düşüncenin gelişimi, sosyal sorumluluk ve etik, iç ve dış çevre analizleri, kurumsal analiz, kurumsal, rekabetçi ve bölümsel stratejilerin belirlenmesi, stratejilerin uygulanması ve kontrol edilmesi
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
MNG403 Entrepreneurship 3+0+0 5 Zorunlu
Girişimciliğin kavramsal çerçevesi ve tanımı, küçük işletmeler ve girişimcilik, yaratıcılık ve yenilikçilik, iş fırsatlarının ortaya çıkarılması ve değerlendirilmesi, iş planı hazırlanması, girişim finansmanı, başlangıç ve büyüme sermayesi, risk sermayesi, girişimlerin değerlenmesi, halef planlaması, girişimci şirketlerin birleşmesi ve satın alınması gibi temel konular.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
MNG405 Business Game 3+0+0 5 Zorunlu
Bu derste öğrenciler minimum dörder kişilik takımlar oluştururlar. Her bir takım diğerleri ile rakip olan bir şirkettir. Her öğrenci bu şirketlerden bir tanesinde üst düzey bir yönetici rolünü oynar. Bilgisayar ortamında verdikleri haftalık kararlar, bu sanal şirketlerin piyasa değerlerini, pazar paylarını, bilançolarını vb. etkiler. Önceden belirlenmiş haftalarda ve dönem sonunda, o ana kadar ki sonuçları tartışmak ve varsa yeni stratejik kararlar almak üzere her bir şirketin yönetim kurulu toplantısı olur. Yönetim kurulu, alanında uzman ve tecrübeli gerçek kişilerden, çoğunlukla da faal üst düzey yöneticilerden oluşur.

8. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
MNG491 Professional Practices 0+30+0 30 Zorunlu
İşyeri Uygulaması iki yollu bir programdır. Öğrenciler bir kuruluş içinde bir işe yerleşebilir veya kendi işlerini kurmakla ilgileniyorlarsa, bir yılı bir kuluçka merkezinde iş fikirlerini geliştirerek geçirebilirler.


Bölüm/Program Seçmeli Dersler


Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ECO304 Money and Banking 3+0+0 5
Ekonominin parasal ve finansal yapısı, finansal aracılık sisteminin işleyişi, finansal sistemde yaşanan aksaklıklar ve krizler, Türkiye’de bankacılığın tarihi, gelişimi ve bugünkü durumu.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ECO401 Game Theory 3+0+0 5
Nash dengesi, statik oyunlar, dinamik oyunlar, tekrarlı oyunlar, stratejiler.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
INR301 International Political Economy 3+0+0 4
Bu ders ekonominin küresel işleyişine ilişkin temel sorular etrafında şekillenecektir: Küreselleşme ekonomiyi ve siyaseti nasıl etkiler? Küresel ekonomiye ilişkin temel sorunlar ve güncel eğilimler nelerdir? Siyasi aktörlerin failliği küresel ekonomik güçler tarafından nasıl şekilleniyor? Bu ders, öğrencilere uluslararası politik ekonomideki güncel teorik ve pratik eğilimlere temel bir aşinalık kazandırmayı amaçlamaktadır. Birkaç konu – ör. üretim, ticaret, finans, çalışma ilişkileri, kalkınma, teknoloji, çok uluslu şirketler ve ekonomik krizler – küreselleşme bağlamında ele alınacaktır.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ITB008 Sales and Negotiations Techniques 3+0+0 5
Giriş seviyesindeki bu ders öğrencilerin müzakere teknikleri ile tanışmasını, giderek tek bir çatı altında yaşanmaya başlayan dünyada hem aynı hem de farklı kültürler ile satış ve müzakere konularında karşı karşıya kalındığında nasıl bir metodoloji izleneceğine dair ipuçları vermeyi hedeflemektedir. Etkin bir müzakere tekniği için kullanılması gereken araçlar ve metodolojiler bu derste anlatılmaya çalışılacaktır.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ITB012 International Finance 3+0+0 5
Uluslararası finansal piyasalar, uluslararası parasal sistem, ödeme dengesi yapısı, döviz piyasaları, döviz kurları, vadeli piyasalar, uluslararası sermaye piyasaları.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ITB016 Global Business Trends 3+0+0 5
Geçmişten günümüze küresel iş trendleri, iş dünyasının geçmişi, tarihçesi, endüstri devrimleri, endüstri 4.0, dijitalleşme ve yeni yüzyılda yeni iş modelleri ve eğilimleri.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ITB025 Digital Marketing & Social Media Management 3+0+0 5
Bu dersin içeriğini dijital ortamda yer alan Arama Motoru Reklamları, Arama Motoru Optimizasyonu, Web kavramı, Sosyal Medya ve değişen e-ticaret trendleri oluşturmaktadır. Pazarlama karması olarak tanımlanan 4P yaklaşımının dijitalleşmesine yönelik veriler ve uygulamalar sunulmaktadır. Ayrıca sosyal medyanın içerikten e-ticaret ortamına dönüştüğü bir dünyada dijital marka ve dijital pazarlama eğilimleri ele alınmaktadır.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ITB204 International Business Management 3+0+0 6
Yirmi birinci yüzyılın rekabetçi küresel iş hayatı, yöneticilerin etkili uluslararası etkileşimler yürütmek ve uluslararası ticaretteki operasyonları yönetmek için gerekli becerileri geliştirmesini zorunlu kılmaktadır. Bu, çok uluslu bir firmanın yurtdışı operasyonlarının başarısının, uluslararası yöneticinin becerilerine ve kültürel duyarlılığına ve şirketin stratejilerini ev sahibi ülkenin iş uygulamaları çerçevesinde gerçekleştirme becerisine bağlı olduğu anlamına gelir. Bu dersin amacı, öğrencilerin yirmi birinci yüzyılda küresel bir bağlamda insanların ve süreçlerin etkili yönetimi için gerekli becerileri geliştirmelerini sağlamaktır. Dersin odak noktası, hem organizasyonel hem de kişilerarası düzeylerde küresel vizyon ve yönetim becerilerini geliştirmek için gerekli olan gerçek yönetim fonksiyonları ve davranışları üzerinde olacaktır.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ITB310 E Commerce 3+0+0 5
Elektronik ticaretin teknoloji altyapısı, web tabanlı işletmelerin örnekleri; internet ekonomisi ve iş modelleri. internet güvenliği, elektronik ticaret; e ticaretinin sosyal, yasal, iş etiği ve kamu politikası boyutu; web tabanlı bir iş için bir iş planı oluşturma, sanal iş ortamında web tabanlı iş projesinin geliştirilmesi, geliştirilmesi ve uygulanması.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ITB312 Investment Analysis & Project Management 3+0+ 5
Yatırım tanımı, fizibilite, yatırım analizlerinin finansal açıdan değerlendirilmesi, proje yönetim araç ve teknikleri.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ITB403 Logistics and Supply Chain Management 3+0+0 5
Türkiye'de ve dünyada lojistik sektörünün doğuşu ve gelişimi, ulaştırma, lojistik sektörü ve hava / kara / deniz / demir ulaştırma, sistem ve yönetim formları, ulaşım sistemleri ve arazi kullanım ilişkisi, ulaşımda sosyal maliyet, ulaşım ve çevre, ulaştırma politikaları, toplam ulaştırma lojistiği, lojistik, küresel lojistik, kara-deniz-hava-demiryolu taşımacılığı, örnek olaylar.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
JOB103 EyLab SDG Sustainability Practices 3+0+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
MIS012 Introduction to Operating Systems 3+0+0 5
İşletim sistemlerine giriş, bellek yönetimi, süreç yönetimi, eşzamanlı süreçler, kilitlenmeler, işlemci yönetimi, ı / o ve cihaz yönetimi, dosya yönetimi ve dosya sistemleri, dağıtık işletim sistemlerine giriş, dağıtık sistemlerde senkronizasyon, dağıtılmış dosya sistemleri, çağdaş bakış işletim sistemi teknolojisi.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
MIS021 Digital Transformation 3+0+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
MIS025 Current Topics in Management Information System 3+0+0 5
Ders kapsamında dünyayı, günlük yaşamı ve iş süreçlerini etkileyen yeni teknolojilerin yanı sıra başarılı uygulama alanları ve vaka çalışmaları tanıtılacak; bu tür teknolojilerin farklı endüstriler üzerindeki etkisi vurgulanacaktır. Amaç, öğrencinin bu yeni teknolojilerin doğru yöntemler kullanılarak iş süreçlerine ve organizasyona nasıl entegre edilebileceğini anlamak ve böylece farklılaşmak ve rekabet avantajı elde etmektir. Yeni teknolojilerin durumu ve iş modellerinde veya planlarında nasıl değerlendirilmesi ve konumlandırılması gerektiği ve yeni teknolojilerin uygulanmasındaki metodolojiler sunulacaktır.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
MIS063 Digitalization in HRM 3+0+ 5
İKY Teknolojisi Dijital İKY'de Teknoloji Trendleri Sosyal Medya Teknolojileri ve İK İKY 4.0 Dijital İK Stratejisi ve Dönüşümü Dijital İK Yetkinlikleri ve Rolleri İK Teknoloji Stratejisi ve Liderliği Dijital İşe Alım ve Yerleştirme E-İşe Alım ve E-Yerleştirme Çalışan Self Servis Dijital Çalışan Testi ve Seçimi Çevrimiçi ve Görüntülü Mülakat Bireysel ve Örgütsel Öğrenme E-öğrenme ve Çevrimiçi Öğrenme LMS ve Yetenek Yönetimi Mobil öğrenme Yapay Zeka ve Performans Destek Sistemleri Performans Değerlendirme Teknikleri Bilgi Yönetimi ve İK İKY Uygulamaları ve Metaverse'teki Uygulamaları Geleceğin İK Teknoloji Trendleri
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
MIS071 Organizational Behavior in MIS 3+0+ 5
Bu ders, örgütsel davranış (OB) ve yönetimdeki temel kavram ve konulara bir giriş niteliğindedir. Kurs, OB'ye üç düzeyde odaklanır: bireysel, kişilerarası ve toplu. Karar verme, motivasyon ve kişiliği kapsayan bireysel düzeyde başlayacağız. Daha sonra güç, etki ve müzakereleri kapsayan kişilerarası düzeye döneceğiz. Son olarak, liderlik ve örgütsel bağlamı kapsayan kolektif düzeye geçeceğiz.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
MIS072 Econometrics in MIS 3+0+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
MNG001 Advanced Statistics using R 3+0+0 5
R programlama dili özellikleri, veri toplama, veri temizleme, dağılımlar, istatistiksel testler ve sonuçlarının yorumlanması, yazılması, düzenlenmesi, seçilmiş verilere uygun testlerin yapılması için r kodlarının kullanılması.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
MNG002 Advertising 3+0+0 5
Pazarlama iletişim unsurlarında reklamın rolü, reklamın ekonomik ve sosyal etkileri, reklam türleri, reklam ajansları, reklam kampanyası yönetimi ve bütçeleme, medya ve mesaj seçimi, reklam etkinliğinin ölçümü.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
MNG003 Auditing 3+0+0 5
Denetim süreci ve raporları, mesleki sorumluluklar ve etik, denetim amaç ve kanıtları, denetim planlama ve analitik prosedürler.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
MNG004 Bank Management 3+0+0 5
Bu derste finansal sistemin yapı taşı olan bankalar ve bu kurumların yönetimi ile ilgili temel hususların öğretilmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda banka kavramı, bankacılık işlemleri, bankacılığın ekonomik işlevleri ve etkileri, Türk bankacılık sistemi, merkez bankası ve bankalarla ilişkileri, bankalarda likidite ve risk yönetimi, bankalarda fon kaynakları ve fon kullanım yerleri, bankacılıkta pazarlama, kredilendirme, dış ticaret işlemleri, teminat ve garanti mektupları konuları ele alınacaktır.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
MNG005 Brand Management 3+0+0 5
Markalaşma ve pazarlama karması, güçlü markalar oluşturma, pazarlama ve iletişim programları, marka performansının ölçümü, marka denetimi, marka tasarımı ve yapıları, uzun vadeli başarı için marka ederini yönetme.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
MNG006 Business Ethics 3+0+0 5
Karar Verme Süreçlerinde Etik Duyarlılık ve Farkındalık, Küresel İş Ortamında Ahlaki Kurallar ve Sorunlar, Menfaat Sahiplerinin Hak ve Sorumlulukları, Etik Yaklaşımın Kurumsallaşması, Etik ve Bilgi Teknolojileri, Farklı Etik Teorileri ile Menfaat Sahiplerine göre Tartışmalı Konular.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
MNG007 Business Etiquette 3+0+0 5
İlk izlenimin önemi, kibar konuşma, kişisel görünüş, diplomasi, düzgün ve yazılı iletişim, toplantı protokolü.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
MNG008 Consumer Behaviors 3+0+0 5
Mikro konulardan makro konulara doğru ilerleyen dersin kapsamında, tüketicinin algılaması, öğrenmesi, motivasyonu, kişilik ve hayat tarzı, tutumları, kimlik tanımlaması, karar mekanizmaları, toplumsal ve kültürel etkileşimleri gibi konular işlenir. Tüketimin alışveriş öncesi, sırası ve sonrası boyutları incelenir.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
MNG009 Corporate Finance 3+0+0 5
İşletme Finansının Temelleri, Finansal Analiz ve Planlama, Çalışma Sermayesi Yönetimi, Firma Değerleme Teknikleri, Sermaye Yapısı ve Sermaye Maliyeti Teorileri, Kar Dağıtım Politikaları, Yatırım Projelerinin Finansal Açıdan Değerlendirilmesi, Birleşme ve Satınalmalar
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
MNG010 Customer Relationship Management 3+0+0 5
Bu ders müşteri ilişkileri yönetiminin kavramlarına, methodlarına ve araçlarına genel bir bakışı içermektedir. Müşteri ilişkileri yönetimini (MİY) tanıtmak, MİY değer zinciri, MİY'nin enformasyon teknolojisi, müşteri portföyü analizi, müşteri kazanmak, müşteri Ağı yaratımı ve yönetimi, müşteriler için değer yaratmak, müşteri yaşam değerini yönetmek, müşteri bağlılığı ve gelişimi, MİY organizasyonu.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
MNG012 Financial Institutions and Markets 3+0+0 5
Faiz oranları ve güvenlik değerlemelerine genel bakış, merkez bankacılığı sistemi ve para politikası, menkul kıymetler piyasaları (para, sermaye, döviz ve türevleri), ticari bankalar, yatırım bankaları, sigorta şirketleri, yatırım fonları.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
MNG013 Financial Mathematics 3+0+0 5
Olasılık Teorisi ve Dağılımlarının Revizyonu, Paranın Zaman Değeri, Faiz Oranları, Arbitraj, Stokastik Analiz, Black-Scholes Opsiyon Fiyatlama Modeli.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
MNG014 Financial Risk Management 3+0+0 5
Varlık(lar), türevler, vadeli işlemler, riskten korunma, volatilite ve korelasyonlar, riske maruz değer, monte carlo simülasyonu, kredi analizi modelleri, varsayılan olasılıklar için risklerin ölçülmesi.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
MNG015 Financial Statement Analysis 3+0+0 5
Bilanço, gelir tablosu ve nakit akışı, borç verme ve yatırım kararları ve finansal verilere dayalı diğer kararlar.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
MNG016 Integrated Marketing Communications 3+0+0 5
Geleneksel, Çevrimiçi, Sosyal, Mobil ve Diğer Dijital Medya Bağlamında Pazarlama İletişimi Kampanyalarının Tasarımı ve Yönetimi Konusunda Bütünleşik Pazarlama İletişimi Karmasının İncelenmesi.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
MNG018 International HRM 3+0+0 5
Küreselleşme ile gelişen belirli konular, iş ve işgücü düzenleme, uluslararası bağlamlarda stratejik İKY sorunları, ev sahibi ve üçüncü ülke vatandaşlarıyla ilgili konular, uluslararası bağlamlarda işe alım, seçim, eğitim, gelişme ve tazminat, sınır dışı etme ve ülkelerine geri gönderme.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
MNG019 International Marketing 3+0+0 5
Küreselleşme, küresel pazarlama çevresi (politik, yasal, kültürel, sosyal, ekonomik çevre), pazara giriş ve büyüme stratejileri, hedef pazar analizi, hedef pazara uygun ürün, fiyat, dağıtım ve iletişim stratejilerinin belirlenmesi, uluslararası pazarlama stratejilerinin uygulanması.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
MNG020 Investment Management 3+0+0 5
Yatırım kararı verme süreci, davranışsal yanlılıklar, varlık fiyatlandırma modelleri, modern portföy teorisi, yatırım performansının ölçümü, varlık tahsisi için stratejiler, sabit getirili menkul kıymetler, türevler, risk yönetimi stratejileri.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
MNG021 Management in Different Cultures 3+0+0 5
Küreselleşme ve kültürlerarasılık, kültürel farklılıkların temel boyutları, kültürel farklılıklar ve şirket yapılanmaları, kültürlerarası farklılaşma ve örgütsel davranış yaklaşımları, kültürel çeşitliliğin önemi ve stratejik yönetimi, kültürel farklılıklar ve çatışma yönetimi ve çok kültürlü işletmelerde insan kaynakları yönetimi.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
MNG022 Management of Technology and Innovation 3+0+0 5
Teknoloji ve yönetim teknikleri ilişkisi, teknolojik karşılıklılık ve tasarım parametreleri, farklı teknolojilerde yapılacak işlerin etkin yürütülmesinin yolları, teknolojik yenilikler ve stratejik ve operasyonel düzeylerde yeniliği yönetmek için gerekli olan yeteneklere değerinin verilmesi.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
MNG023 Marketing Communications 3+0+0 5
Pazarlama iletişimine giriş, iletişim süreci, bir reklam kampanyasının örgütsel yönleri, pazarlama iletişiminde planlama ve bütçeleme, yaratıcı strateji ve strateji geliştirme, medya stratejileri ve planlama, doğrudan pazarlama, veritabanı pazarlama, tele pazarlama, pazarlama-müşteri hizmetleri yönetimi ilişkisi, internet ve interaktif medya, halkla ilişkiler, dava destekli pazarlama, satış promosyonu, kişisel satış.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
MNG025 Retail Management 3+0+0 5
Mağazanın Konumu ve Mağaza Tasarımı, Satın Alma, Stok, Kontrol, Fiyat, Promosyon, Müşteri Hizmetleri, Personel Yönetimi ve Perakende Yönetiminde Koordinasyon.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
MNG026 Sales Management 3+0+0 5
Satış ve tahmin teknikleri, alıcının ve satıcının etkileşimi, satışın doğası, pazarlama karması ve kişisel satış, piyasalarda potansiyel payların ölçülmesi.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
MNG027 Small Business Management 3+0+0 5
Küçük ve büyük girişimlerin karşılaştırılması, “girişimcilere” odaklanma, bir işletmenin kuruluşu, girişimciliği destekleyen sosyal faktörler, operasyonel sorunların ve fırsatların analizi, küçük işletmelerdeki ilişkilerin doğası.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
MNG028 Supply Chain Management 3+0+0 5
Tedarik zinciri konsepti; satın alma, malzeme akış yönetimi, üretim, ürün, pazarlama, satış, dağıtım, müşteri ilişkileri yönetimi, hizmet yönetimi, talep yönetimi, sipariş tamamlama, tedarikçi ilişkileri yönetimi, IT, ürün geliştirme, tersine işlemler.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
MNG029 Turkish Labor Law 3+0+0 5
İş hukukunun ve ihdasın kaynakları, bireysel iş sözleşmelerinin içeriğinin özellikle iş güvenliği, ihbar, kıdem tazminatı, işveren ve işçinin hakları ve yükümlülükleri ve ücretlerin yönetimi, çalışma saatleri, fazla mesai, ücretli tatillere ilişkin kurallara odaklanarak hazırlanması ve fesih.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
MNG030 Turkish Tax System 3+0+0 5
Tekdüzen muhasebe sistemi, Türk vergi sisteminin analizi, vergi usul kanunu, gelir vergisi kanunu, kurumlar vergisi kanunu, katma değer vergisi kanunlarının sistematik analizi.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
MNG031 Women in Management 3+0+0 5
Kadınların Yönetsel Durumlardaki Sorunları, Kariyer Sorunları, Gücün Etkisi Olan Örgütlerde Kadınların Karşılaştığı İlişkilerin Yapısı.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
MNG032 BA Degree Project 0+30+0 30
Öğrencinin ilgi duyduğu araştırma konusu üzerinde çalışabilmesi kapsamında öğretilecek olan proje/tez planlaması aşamaları, tez yazım kuralları, proje tasarımı, araştırma yöntem ve teknikleri gibi konular bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
MNG034 Digital Human Resources and Data Analytics 3+0+0 5
Literatür Örnekleri, Gerçek İş Hayatı Uygulamaları, İK Metrikleri ve Raporlaması, İK İş Zekası Uygulamaları, Raporlama Teknikleri, Veri görselleştirme, temel istatistiki analiz, veri uygulamaları, veri analitiği çalışmaları alanlarında uygulamalar
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
MNG035 Sales and Negotiation Techniques 3+0+0 5
Giriş seviyesindeki bu ders öğrencilerin müzakere teknikleri ile tanışmasını, giderek tek bir çatı altında yaşanmaya başlayan dünyada hem aynı hem de farklı kültürler ile satış ve müzakere konularında karşı karşıya kalındığında nasıl bir metodoloji izleneceğine dair ipuçları vermeyi hedeflemektedir. Etkin bir müzakere tekniği için kullanılması gereken araçlar ve metodolojiler bu derste anlatılmaya çalışılacaktır.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
MNG038 Fiscal Policy and Public Finance 3+0+0 5
Kamu kesimi ve örgütlenme; kamusal mal ve hizmetleri; milli muhasebe içinde kamu kesimi; siyasal karar mekanizması; bütçe ve bütçeleme ilkeleri; kamu harcamaları ve makroekonomik etkileri; kamu gelirleri ve vergiler, Türk bütçe sistemi; maliye politikası, istikrar ve yapısal uyum; bütçe açıkları, Hazine ve Merkez Bankası.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
MNG039 Sustainable Business 3+0+ 5
Sürdürülebilir İşletme, sistem temelli ve multi-disipliner bir yöntemle firma ile insan/doğa ilişkilerini anlamaya çalışan bir yaklaşımdır. Günümüzde iş dünyasının sürdürülebilirlik anlayışının kurum dışı faaliyetlerden çok, özellikle verimliliğe etki ettiği artık kabul edilmektedir. Sürdürülebilir İşletme dersinde, sürdürülebilirliğin günümüz iş dünyası açısından önemi bütüncül olarak tüm boyutları ile tartışılırken, özellikle iş dünyası için çevresel sürdürülebilirliğin detayları çalışılacaktır.al sustainability.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
MNG041 Introduction Financial Accounting 2+2+ 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
MNG491 Professional Practices 0+30+0 30
İşyeri Uygulaması iki yollu bir programdır. Öğrenciler bir kuruluş içinde bir işe yerleşebilir veya kendi işlerini kurmakla ilgileniyorlarsa, bir yılı bir kuluçka merkezinde iş fikirlerini geliştirerek geçirebilirler.


Üniversite Seçmeli Dersler


Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL501 Akademik İngilizce 1 4+0+0 5
Ders içeriği, öğrencilerin dört temel dil yeteneği olan okuma, yazma, dinleme ve konuşmasını geliştirmeye yönelik aktivitelerden oluşmaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL502 Akademik İngilizce 2 4+0+0 5
Öğrenciler kendi alanları ile ilgili güncel gelişmeleri takip eder, bunlar hakkında akademik makale ve okuma parçaları okur, çözümler ve çeşitli kompozisyonlar yazarlar. Dönem içinde çeşitli projeler ve devler ile gelişimleri desteklenir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL503 Akademik İngilizce 3 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL504 Akademik İngilizce 4 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL505 English for Academic Purposes 5 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL506 English for Academic Purposes 6 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL507 English for Academic Purposes 7 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL508 English for Academic Purposes 8 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL509 English for Academic Purposes 9 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL510 English for Academic Purposes 10 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL511 Mesleki İngilizce 1 4+0+0 5
Bölüme yönelik temel bilgiler ve terminoloji, öğrencilerin dört temel becerisi olan okuma, yazma, dinleme ve konuşmaya yönelik aktiviteler.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL512 Mesleki İngilizce 2 4+0+0 5
Bölüme yönelik orta seviye bilgiler ve terminoloji, öğrencilerin dört temel becerisi olan okuma, yazma, dinleme ve konuşmaya yönelik aktiviteler.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL513 Mesleki İngilizce 3 4+0+0 5
Bölüme yönelik orta seviye bilgiler ve terminoloji, öğrencilerin dört temel becerisi olan okuma, yazma, dinleme ve konuşmaya yönelik aktiviteler.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL514 Mesleki İngilizce 4 4+0+0 5
Bölüme yönelik ileri seviye bilgiler ve terminoloji, öğrencilerin dört temel becerisi olan okuma, yazma, dinleme ve konuşmaya yönelik aktiviteler.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL515 Mesleki İngilizce 5 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL516 Mesleki İngilizce 6 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL517 English for Specific Purposes 7 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL518 English for Specific Purposes 8 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL519 English for Specific Purposes 9 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL520 English for Specific Purposes 10 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL601 Fransızca 1 4+0+0 5
Dilbilgisi ve Kelime Fransız dilinin temel dil yapıları; söz dizimi, biçim bilgisi, anlam ve anlatım becerileri. Okuma Basit seviyedeki tanıcı metinleri anlama becerisi, ders içi ve ders dışı okuma alışkanlığının kazandırılması. Yazma Tanıdık kelimeleri ve basit cümleleri somut amaçlar için tanıyabilme ve kullanabilme. Konuşma Kendisini veya başkasını tanıtabilme. Ev, aile, çevre, vs. hakkında temel soruları sorabilir ve cevaplayabilme. Diğer kişi yavaş ve net bir şekilde konuştuğunda ve iletişim kurmaya yardımcı olmak için tekrar etmeye veya yeniden düzenlemeye hazır olduğunda temel bir şekilde iletişim kurabilme.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL602 Fransızca 2 4+0+0 5
Dilbilgisi ve Kelime Fransız dilinin temel dil yapıları; söz dizimi, biçim bilgisi, anlam ve anlatım becerileri. Okuma Basit seviyedeki tanıcı metinleri anlama becerisi, ders içi ve ders dışı okuma alışkanlığının kazandırılması. Yazma Tanıtıcı metinler yazabilme, çeşitli cümleleri anlamlı bir şekilde ve dil bilgisini kullanarak bir aray getirme, edat ve bağlaçları doğru ve yerinde kullanmaya başlama. Konuşma Çeşitli sözlü iletişim durumları için uygun ifadeler ve stratejiler kullanarak sözlü iletişim kurma becerisinin geliştirilmesi; karşılıklı konuşma, güncel, özgün, işitsel, görsel-işitsel malzemeler kullanılarak konuşma ve duyduğunu anlama becerisinin geliştirilmesi.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL603 Fransızca 3 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL604 Fransızca 4 4+0+0 5
Dilbilgisi ve Kelime Fransız dilinin temel dil yapıları; söz dizimi, biçim bilgisi, anlam ve anlatım becerileri. Okuma Kitaptaki okuma parçaları tümceler arası bağlantıları ve cümleler arası anlamsal ipuçlarını kullanabilme gibi orta seviyede okuma becerilerinin kazandırılması; ders içi ve ders dışı okuma alışkanlığının kazandırılması. Yazma Paragraf biçimleri ve yapısı; paragrafın teknik özellikleri; paragraf planı çıkarma; betimleme, karşılaştırma, tartışma, , özet yazma, yorumlama; kısa hikâye yazma. Konuşma Çeşitli sözlü iletişim durumları için uygun ifadeler ve stratejiler kullanarak sözlü iletişim kurma becerisinin geliştirilmesi; karşılıklı konuşma, güncel, özgün, işitsel, görsel-işitsel malzemeler kullanılarak konuşma ve duyduğunu anlama becerisinin geliştirilmesi.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL605 Fransızca 5 4+0+0 5
Dilbilgisi ve Kelime Dil yapılarının ve kelimelerin metin ve bağlam düzeyinde kazandığı farklı anlamlar konusunda bilinçlendirme çalışmaları. Okuma Gazete, dergi, inceleme ve akademik yazılar gibi özgün okuma parçaları kullanılarak farklı bakış açılarını kavrama; tümceler arası bağlantıları ve yazının ana fikrini tahmin etme, ana fikre ulaşma ve cümleler arası anlamsal ipuçlarını kullanabilme gibi üst düzey okuma becerilerinin kazandırılması; ders içi ve ders dışı okuma alışkanlığının kazandırılması; bilginin sentezlenmesi, analizi ve değerlendirilmesi temeline dayanan eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesi. Yazma Paragraf biçimleri ve yapısı; paragrafın teknik özellikleri; paragraf çözümleme; paragraf planı çıkarma; betimleme, karşılaştırma, tartışma, anlatma türleriyle metin üretme, özet yazma, yorumlama; kısa hikâye, inceleme yazısı (kitap ve/veya film üzerine) ve resmî/gayrı resmî mektup yazma. Konuşma Çeşitli sözlü iletişim durumları için uygun ifadeler ve stratejiler kullanarak sözlü iletişim kurma becerisinin geliştirilmesi; karşılıklı konuşma, sunum, tartışma etkinlikleri yoluyla duygu ve düşünceleri etkin ifade edebilme becerisinin geliştirilmesi; güncel, özgün, işitsel, görsel-işitsel malzemeler kullanılarak konuşma ve duyduğunu anlama becerisinin geliştirilmesi.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL606 Fransızca 6 4+0+0 5
Dilbilgisi ve Kelime Dil yapılarının ve kelimelerin metin ve bağlam düzeyinde kazandığı farklı anlamlar konusunda bilinçlendirme çalışmaları. Okuma Gazete, dergi, inceleme ve akademik yazılar gibi özgün okuma parçaları kullanılarak farklı bakış açılarını kavrama; tümceler arası bağlantıları ve yazının ana fikrini tahmin etme, ana fikre ulaşma ve cümleler arası anlamsal ipuçlarını kullanabilme gibi üst düzey okuma becerilerinin kazandırılması; ders içi ve ders dışı okuma alışkanlığının kazandırılması; bilginin sentezlenmesi, analizi ve değerlendirilmesi temeline dayanan eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesi. Yazma Paragraf biçimleri ve yapısı; paragrafın teknik özellikleri; paragraf çözümleme; paragraf planı çıkarma; betimleme, karşılaştırma, tartışma, anlatma türleriyle metin üretme, özet yazma, yorumlama; kısa hikâye, inceleme yazısı (kitap ve/veya film üzerine) ve resmî/gayrı resmî mektup yazma. Konuşma Çeşitli sözlü iletişim durumları için uygun ifadeler ve stratejiler kullanarak sözlü iletişim kurma becerisinin geliştirilmesi; karşılıklı konuşma, sunum, tartışma etkinlikleri yoluyla duygu ve düşünceleri etkin ifade edebilme becerisinin geliştirilmesi; güncel, özgün, işitsel, görsel-işitsel malzemeler kullanılarak konuşma ve duyduğunu anlama becerisinin geliştirilmesi.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL607 Fransızca 7 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL608 Fransızca 8 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL609 French 9 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL610 French 10 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL611 Rusça 1 4+0+0 5
Rusça temel kelimeler ve dil bilgisi kuralları üzerinde durularak çoğunlukla okuma ve dinleme çalışmaları yapılmaktadır. Günlük dilde ihtiyaç duyulan selamlaşma, kendini tanıtma, saati sorma, ürünlerin fiyatlarını sorma gibi kalıp ifadeler öğretilmekte ve sınıfta bunlar üzerine grup ya da karşılıklı konuşma alıştırmaları yapılmaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL612 Rusça 2 4+0+0 5
Rusça temel kelimeler ve dil bilgisi kuralları üzerinde durularak çoğunlukla okuma ve dinleme çalışmaları yapılmaktadır. Günlük dilde ihtiyaç duyulan günlük rutinlerden bahsetme, restoranda sipariş verme, hava durumu hakkında konuşma gibi konular hakkında ifadeler öğretilmekte ve sınıfta bunlar üzerine grup ya da ikili konuşma alıştırmaları yapılmaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL613 Rusça 3 4+0+0 5
Rusça orta düzey kelimeler ve dil bilgisi kuralları üzerinde durularak okuma ve dinleme çalışmaları yapılmaktadır. Günlük dilde ihtiyaç duyulan kalıp ifadeler öğretilmekte ve sınıfta bunlar üzerine konuşma alıştırmaları yapılmaktadır. Ayrıca, öğrencilerin yazma becerilerini geliştirmek için her hafta işlenen konuya paralel olarak bir kısa yazma alıştırması yapılmaktadır ya da ödev olarak verilmektedir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL614 Rusça 4 4+0+0 5
Rusça orta seviye kelimeler ve dil bilgisi kuralları üzerinde durularak çoğunlukla okuma ve dinleme çalışmaları yapılmaktadır. Günlük dilde ihtiyaç duyulan kalıp ifadelerin yanında karşılaşacakları çeşitli sesli veya yazılı metin türlerini zorlanmadan okuyabilmelerini sağlayacak alıştırmalar yapılmakta ve sınıfta bunlar üzerine grup ya da karşılıklı konuşma alıştırmaları yapılmaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL615 Rusça 5 4+0+0 5
Rusça orta üstü seviye kelimeler ve dil bilgisi kuralları üzerinde durularak okuma ve dinleme çalışmalarının yanında yazma ve konuşma çalışmaları da yapılmaktadır. Akademik ve mesleki alanlarda kullanılan kalıp ifadeler öğretilmekte ve sınıfta bunlar üzerine yazma ve konuşma çalışmaları yapılmaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL616 Rusça 6 4+0+0 5
Rusça ileri seviye kelimeler ve dil bilgisi kuralları üzerinde durularak okuma, yazma, konuşma ve dinleme çalışmaları yapılmaktadır. Özellikle akademik, edebi ve eleştirel metinler üzerinden yapılan aktiviteler ile çeşitli kaynaklardan toplanan bilgileri düzenli ve akıcı bir şekilde birleştirme ve raporlama, edebi eserleri anlayıp analiz yapabilme becerileri geliştirilmektedir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL617 Russian 7 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL618 Russian 8 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL619 Russian 9 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL620 Russian 10 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL621 İspanyolca 1 4+0+0 5
Bu ders okuma, yazma, konuşma ve dinleme yoluyla temel etkili iletişim becerilerini geliştirmeyi içerir. Aynı zaman İspanyolca konuşulan ülkelerin kültürel inançlarını, değerlerini ve günlük yaşamın çeşitli yönlerini içerir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL622 Spanish 2 4+0+0 5
Bu ders okuma, yazma, konuşma ve dinleme yoluyla temel etkili iletişim becerilerini geliştirmeyi içerir. Aynı zaman İspanyolca konuşulan ülkelerin kültürel inançlarını, değerlerini ve günlük yaşamın çeşitli yönlerini içerir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL623 İspanyolca 3 4+0+0 5
Bu ders okuma, yazma, konuşma ve dinleme yoluyla alt orta seviyede etkili iletişim becerilerini geliştirmeyi içerir. Aynı zaman İspanyolca konuşulan ülkelerin kültürel inançlarını, değerlerini ve günlük yaşamın çeşitli yönlerini içerir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL624 İspanyolca 4 4+0+0 5
Bu ders okuma, yazma, konuşma ve dinleme yoluyla temel etkili iletişim becerilerini geliştirmeyi içerir. Aynı zaman İspanyolca konuşulan ülkelerin kültürel inançlarını, değerlerini ve günlük yaşamın çeşitli yönlerini içerir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL625 İspanyolca 5 4+0+0 5
Bu ders okuma, yazma, konuşma ve dinleme yoluyla temel etkili iletişim becerilerini geliştirmeyi içerir. Aynı zaman İspanyolca konuşulan ülkelerin kültürel inançlarını, değerlerini ve günlük yaşamın çeşitli yönlerini içerir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL626 İspanyolca 6 4+0+0 5
Bu ders okuma, yazma, konuşma ve dinleme yoluyla temel etkili iletişim becerilerini geliştirmeyi içerir. Aynı zaman İspanyolca konuşulan ülkelerin kültürel inançlarını, değerlerini ve günlük yaşamın çeşitli yönlerini içerir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL627 Spanish 7 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL628 Spanish 8 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL629 Spanish 9 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL630 Spanish 10 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL631 Çince 1 4+0+0 5
Bu kurs, Çince'nin temel yapı taşlarına giriş niteliğindedir. Hiç ya da çok kısıtlı Çince bilgisi olan öğrenciler için uygundur. Dört dil becerisini geliştirmeye yönelik bir eğitim sunmaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL632 Çince 2 4+0+0 5
Dört dil becerisinde pratik sağlayan yazılı ve sözlü Çince'ye giriş dersidir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL633 Chinese 3 4+0+0 5
Temel seviye Çince bilgisi olan öğrenciler için orta seviye öncesi dersidir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL634 Chinese 4 4+0+0 5
Çince orta seviye kelimeler ve dil bilgisi kuralları üzerinde durularak okuma ve dinleme çalışmaları yapılmaktadır. Günlük dilde kullanılan kalıp ifadelerin yanında karşılaşacakları çeşitli sesli veya yazılı metin türlerini zorlanmadan okuyabilmelerini sağlayacak alıştırmalar yapılmakta ve sınıfta bunlarla ilgili grup ya da karşılıklı konuşma alıştırmaları yapılmaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL635 Çince 3 4+0+0 5
Öğrenciler Çince istek kipi, saat ve vakit, çoğu fiilli cümle ile amacını belirtme, seçmeli soru cümlesi, yardımcı kelimeler bilgi edinir ve benzer konularda kendilerini ifade edebilir konuma gelirler.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL636 Çince 4 4+0+0 5
Günlük hayatta para değiştirme, ziyaret ettiği yerini anlatma, kitap ödünç alma ve geriye verme, yeni arkadaşı edinme, karşılaştırma, kıyafeti satın alma, posta ofiste olma, nesne betimleme, hatırlatma, hobilerini bahsetme, Şimdiki Zaman, sebebi sorma, Yeni Yılı kutlama gibi konularda kendilerini ifade edebilir konuma gelirler.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL637 Chinese 7 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL638 Chinese 8 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL639 Chinese 9 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL640 Chinese 10 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL641 Arapça 1 4+0+0 5
Bu ders okuma,yazma, konuşma ve dinleme yoluyla temel iletişim becerilerini geliştirmeyi içerir. Aynı zamanda Arapça konuşulan ülkelerin kültürel inançlarını, değerlerini ve günlük yaşamın çeşitli yönlerini içerir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL642 Arapça 2 4+0+0 5
Bu ders okuma,yazma, konuşma ve dinleme yoluyla temel iletişim becerilerini geliştirmeyi içerir. Aynı zamanda Arapça konuşulan ülkelerin kültürel inançlarını, değerlerini ve günlük yaşamın çeşitli yönlerini içerir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL643 Arapça 3 4+0+0 5
Bu ders okuma,yazma, konuşma ve dinleme yoluyla temel iletişim becerilerini geliştirmeyi içerir. Aynı zamanda Arapça konuşulan ülkelerin kültürel inançlarını, değerlerini ve günlük yaşamın çeşitli yönlerini içerir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL644 Arapça 4 4+0+0 5
Bu ders okuma,yazma, konuşma ve dinleme yoluyla temel iletişim becerilerini geliştirmeyi içerir. Aynı zamanda Arapça konuşulan ülkelerin kültürel inançlarını, değerlerini ve günlük yaşamın çeşitli yönlerini içerir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL645 Arabic 5 4+0+0 5
Bu ders okuma,yazma, konuşma ve dinleme yoluyla temel iletişim becerilerini geliştirmeyi içerir. Aynı zamanda Arapça konuşulan ülkelerin kültürel inançlarını, değerlerini ve günlük yaşamın çeşitli yönlerini içerir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL646 Arabic 6 4+0+0 5
Bu ders okuma,yazma, konuşma ve dinleme yoluyla temel iletişim becerilerini geliştirmeyi içerir. Aynı zamanda Arapça konuşulan ülkelerin kültürel inançlarını, değerlerini ve günlük yaşamın çeşitli yönlerini içerir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL647 Arabic 7 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL648 Arabic 8 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL649 Arabic 9 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL650 Arabic 10 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL651 Türkçe 1 4+0+0 5
Türkçe temel kelimeler ve dil bilgisi kuralları üzerinde durularak çoğunlukla okuma ve dinleme çalışmaları yapılmaktadır. Günlük dilde ihtiyaç duyulan selamlaşma, kendini tanıtma, saati sorma, ürünlerin fiyatlarını sorma gibi kalıp ifadeler öğretilmekte ve sınıfta bunlar üzerine grup ya da karşılıklı konuşma alıştırmaları yapılmaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL652 Türkçe 2 4+0+0 5
Türkçe temel kelimeler ve dil bilgisi kuralları üzerinde durularak çoğunlukla okuma ve dinleme çalışmaları yapılmaktadır. Günlük dilde ihtiyaç duyulan restoranda sipariş verme, hava durumu hakkında konuşma gibi konular hakkında ifadeler öğretilmekte ve sınıfta bunlar üzerine grup ya da ikili konuşma alıştırmaları yapılmaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL653 Türkçe 3 4+0+0 5
Türkçe orta düzey kelimeler ve dil bilgisi kuralları üzerinde durularak okuma ve dinleme çalışmaları yapılmaktadır. Günlük dilde ihtiyaç duyulan kalıp ifadeler öğretilmekte ve sınıfta bunlar üzerine konuşma alıştırmaları yapılmaktadır. Ayrıca, öğrencilerin yazma becerilerini geliştirmek için her hafta işlenen konuya paralel olarak bir kısa yazma alıştırması yapılmaktadır ya da ödev olarak verilmektedir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL654 Türkçe 4 4+0+0 5
Türkçe orta düzey kelimeler ve dil bilgisi kuralları üzerinde durularak okuma ve dinleme çalışmaları yapılmaktadır. Günlük dilde ihtiyaç duyulan kalıp ifadeler öğretilmekte ve sınıfta bunlar üzerine konuşma alıştırmaları yapılmaktadır. Ayrıca, öğrencilerin yazma becerilerini geliştirmek için her hafta işlenen konuya paralel olarak bir kısa yazma alıştırması yapılmaktadır ya da ödev olarak verilmektedir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL655 Turkish 5 4+0+0 5
Türkçe ileri düzey kelimeler ve dil bilgisi kuralları üzerinde durularak okuma ve dinleme çalışmaları yapılmaktadır. Günlük dilde ihtiyaç duyulan kalıp ifadeler öğretilmekte ve sınıfta bunlar üzerine konuşma alıştırmaları yapılmaktadır. Ayrıca, öğrencilerin yazma becerilerini geliştirmek için her hafta işlenen konuya paralel olarak bir yazma alıştırması yapılmaktadır ya da ödev olarak verilmektedir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL656 Turkish 6 4+0+0 5
Türkçe ileri düzey kelimeler ve dil bilgisi kuralları üzerinde durularak okuma ve dinleme çalışmaları yapılmaktadır. Günlük dilde ihtiyaç duyulan kalıp ifadeler öğretilmekte ve sınıfta bunlar üzerine konuşma alıştırmaları yapılmaktadır. Ayrıca, öğrencilerin yazma becerilerini geliştirmek için her hafta işlenen konuya paralel olarak bir yazma alıştırması yapılmaktadır ya da ödev olarak verilmektedir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL657 Turkish 7 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL658 Turkish 8 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL659 Turkish 9 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL660 Turkish 10 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL661 Italianca 1 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL662 Italianca 2 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL671 Almanca 1 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL672 Almanca 2 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL673 Almanca 3 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL674 Almanca 4 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL675 German 5 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
NMC004 Gender and Media 3+0+0 5
Bu ders, medyadaki ırk, sınıf, cinsiyet ve cinsel kimlik temsillerini inceler. Derste öğrenciler yazarlık, izleyicilik, izleyici konularını ve çeşitli medya içeriklerinin (film, televizyon, basılı gazetecilik, reklamcılık) toplumdaki sosyal yapıları nasıl olanaklı kıldığını, kolaylaştırdığını ve bunlara meydan okuduğunu ele alırlar. Öğrenciler cinsiyet ve ırkın medya üretimini nasıl etkilediğini inceler ve yeni medya ve dijital medyanın etkisini ve çağdaş medya kullanıcılarınıdan faydalanarak cinsiyet meselesini tartışırlar. Öğrenciler, bloglarda ve vlog'larda, avatarlarda ve siber kimliklerin inşasında çevrimiçi olarak üretildiği için cinsiyetçi ve ırksallaştırılmış dili ve düzenlemeyi analiz ederler. Ders, feminist film teorisi, gazetecilik, kültürel çalışmalar, toplumsal cinsiyet ve siyaset ve siber feminizm alanlarındaki çalışmalardan yararlanarak medya çalışmalarına feminist yaklaşımlara bir giriş sağlar.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
NMC008 Game Studies 3+0+0 5
Ders kapsamında oyun çalışmaları alanının temel kavramları, önde gelen akademisyenler ve yazdıkları metinler tanıtılacaktır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
RTC020 Digital Culture 3+0+0 5
Dijital kültür nedir, dijital kültürün gelişimi ve toplumsal hayattaki önemi, dijital medya okuryazarlığı, dijital kültür ve küreselleşme.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI004 Business and Society 3+0+0 5
Dersin Tanıtımı ve Temel Kavramlar, İşletme Modelinin İncelenmesi, Amaçlar Hiyerarşisinin İncelenmesi, Küreselleşmenin işletmeler üzerindeki etkisi, Çevre Faktörü Olarak Teknoloji, İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Kavramı ve sosyal Sorumluluk Sahibi Yönetim Anlayışı, İşletmecilikte Etik Kavramı ve Konuya İlişkin İkilemler, İşletmelerde İmaj, İşletmecilikte Sürdürülebilir Kalkınma, Çevre Faktörü Olarak Hissedarlar ve Kurumsal Yönetişim, Çevre Faktörü Olarak Medya, İşletmecilikte Ekolojik Yaklaşımlar, İşletmecilikte İtibar, İşletmecilik ve 21. Yüzyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI013 Internet Radio Broadcasting 3+0+0 5
İnternetten yayın yapan bir radyo nasıl kurulur? Yayın formatları nasıl belirlenir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI014 Introduction to New Media 3+0+0 5
Bu ders, hızla gelişen yeni medya teknolojilerine kapsamlı bir yaklaşım sunar. Yeni medyayı, yeni katılımcı kültür biçimleri, bilgi ve eğlence kaynakları, sosyal katılım platformları, sanatsal medya araçları ve devlet araçları bağlamında kavramsallaştırır ve bu süreçte yeni medya teknolojisinin kültür ve toplumu dönüştürmedeki etkisini araştırır. Konular arasında sosyal medya, dijital oyun, dijital medya sanatı, dijital ve vatandaş gazeteciliği, televizyon ve sinemanın dijital dönüşümü ve dijital çağda sosyal kontrol ve benzeri konular yer almaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI015 Introduction to Sociology 3+0+0 5
Sosyoloji insan toplumu ve toplumsal yaşantının sistematik incelemesi olarak tanımlanabilir. bu ders öğrencilerin; insan davranışları nasıl şekillenir? toplumsal çatışma ve işbirliğinin temelleri nedir? insanların düşünce tarzını, hissiyatlarını ve düşünce yapılarını ve davranışlarını etkileyen toplumsal süreçler nedir? insanlar karşılaştıkları toplumsal dayatmaları nasıl şekillendirirler? sorularına yanıt arayarak sosyolojik anlamlandırma yapmalarını sağlayacaktır. Bu ders dahilinde öğrenciler temel sosyoloji kuramlarını öğreneceklerdir (yapısal işlevselcilik, sosyal çatışma, sembolik etkileşimcilik ve feminizm).

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI024 Music Appreciation 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI028 Public Speaking 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI035 Heuristic Optimization 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI046 Introduction to Business 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI049 Sustainable Development 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI051 Introduction to International Relations 3+0+0 5
Uluslararası İlişkilerin temel aktör, sorunsal ve kuramları incelenecektir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI053 Sociology of Youth 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI055 Introduction to Ancient and Medieval Philosophy 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI058 Sustainability Challenges of Water Resources 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI062 Economic Development in Africa 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI063 Introduction to Internatıional Relations 3+0+ 5
Uluslararası İlişkilerin temel aktör, sorunsal ve kuramları incelenecektir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI070 Academic Translation 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI071 Introduction to Modern Philosophy 3+0+ 5
Tarihsel süreç içindeki felsefi akımlar, 19. ve 20. yüzyıldaki önemli sosyo-felsefik eserler ve kavramlar, metafizik, modern felsefi görüşler, modern filozoflar, etik, politika, zaman ve kimlik, adalet.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI072 Sociology of Inequality 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI074 Computer Algebra Programming with Sage 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI075 Philosophy of Mathematics 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI078 Introduction to Philosophy 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI081 Approaches to English Language Teaching 3+0+ 5
Dil öğrenmenin tanımı, genel öğrenme teorileri, dil öğrenme teorileri, nörolinguistik, sosyolinguistik, psikolinguistik.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI082 Linguistic Approach to Translation 3+0+ 5
İngilizce'den Türkçe'ye çeviri konusunda dilbilimsel açıdan teorik temellerin ve pratik çalışmaların tanıtılması

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI083 Research Methods in English Literature 3+0+ 5
Araştırmanın tanımı, araştırma yöntemleri, araştırma sorusu, hipotez kurma, veri toplama ve veri analizi, verileri değerlendirme, yorumlama ve raporlama, örnek tezler, kaynak tarama yöntemleri, örnek araştırma yapma.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI084 Teaching English Language Skills 3+0+ 5
Yabancı dil becerileri, yabancı dil alt becerileri, dil becerilerinin öğretimine yönelik yaklaşımlar, dil becerilerinin öğretim yöntemleri, dil öğretimi ders planı hazırlama.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI087 Artistic Anatomy 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI098 Current Issues in Science and Technology 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI104 Human Rights Mechanisms 3+0+ 5
Temel insan hakları felsefesi, ilkeleri, araçları ve kurumları, alandaki güncel konulara ve tartışmalara genel bakış, hem ulusal hem de uluslararası uygulamalara sahip uluslararası insan hakları hukukunun çeşitli karmaşık yapılarının boyutu, bu alandaki temel gelişmeler ve belgeler, bölgesel ve küresel örgütlerin AİHM ve Türkiye ile ilgili konulardaki kararlarına özel olarak odaklanan mekanizmaları.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI105 Network Effect on Digital World 3+0+ 5
Dijital dünyada stratejik bir varlık olarak topluluklar, toplulukların ağ etkisini, stratejileri ve dijital dünyada ağ odaklı organizasyonlar tasarlama yolunu inşası

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI106 Global Business Trends 3+0+ 5
Geçmişten günümüze küresel iş trendleri, iş dünyasının geçmişi, tarihçesi, endüstri devrimleri, endüstri 4.0, dijitalleşme ve yeni yüzyılda yeni iş modelleri ve eğilimleri

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI111 Art and Culture 3+0+ 5
Bu ders, her bölümden öğrenciye açık, haftalık bir seçmeli derstir. Sanatsal ve kültürel üretimleri anlaşılması için temel bağlam, kavram ve kurumsal yapıları tanıtır. Sanatsal ve kültürel ürünler nasıl üretilir, anlamlandırılır ve izleyicilere sunulur? Sanat ve kültür arasındaki ilişki nedir ve sanatı diğer kültürel üretimlerden ayrı bir kategori olarak nasıl düşünebiliriz? Ders sırasında, kültürel üretimler arasındaki ayrımları belirleyen ve bu üretimleri koruyan, tarihselleştiren ve onlara değer atfeden başlıca kurumlar olarak müzelere özel bir vurgu yapılır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI113 Political Communication and Propaganda 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI124 Fundamentals of Laser Technologies 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI128 Holistic Approach in Science 2+0+ 5
Bilim, araştırma yaklaşımları ve metodolojiler becerilerinde bütünsel bir bakış açısı sağlayan seçmeli bir ders. Haftalık 2 saatlik bir kurstur.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI129 Basic Skills in Gastronomy 1+4+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI130 Occupational Health and Social Security 3+0+ 5
İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Kavramları, Risk Etmenleri ve Çeşitleri, Ortam Gözetimi, İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Nedenleri, Önleyici Tedbirler ve İş Güvenliği Kültürü

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI131 Human as a Metaorganism and Microbiota Engineering 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI133 Cosmetics from Past to Present 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI134 Clinical Studies on Medicinal Plants 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI135 Medicinal Plant Monographs 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI136 Self Care at Our Living Area 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI141 Basic Knowledge in Gastronomy 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI143 Digital Communication and Culture 3+0+0 5
Bu ders, dijital iletişim teknolojileri tarafından şekillendirilen çağdaş kültürel olayları araştırır. Dijital beşeri bilimler, hafıza çalışmaları, izleyici çalışmaları, oyun çalışmaları, maddi kültür ve insan sonrası çalışmalar üzerine çizim yapan bu ders, kamu hafızasının, topluluğun, alt kültürün, kimliğin, öznelliğin ve temsilciliğin oluşumunu analiz eder.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI149 Media and Society 3+0+0 5
Bu ders kitle medyasının gelişimini, etkilerini ve fonksiyonlarını işleyecektir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI150 Nuclear Power Plants 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI151 Introduction to Serious Gaming 3+0+0 5
The definition of serious gaming. Basics of serious gaming concepts. The integration of applicable mixed reality tools to the serious gaming. The applications of serious gaming and virtual training in engineering, healthcare, government, political, religious, art and other related areas. Effective training parameters, epistemological concepts in learning, learning theories, implementation of digital tools to learning, development of serious games, introduction to Unity Game Engine. The tools existed in mixed reality as virtual environment, virtual reality, augmented reality and augmented virtuality.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI152 Introduction to Optimization 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI159 Healthy Life and Physical Activity 3+0+0 5
Bu ders sağlığın tanımı ve temel sağlık bilgileri, fiziksel aktivite, egzersiz ve spor, fiziksel uygunluk, egzersiz eğitimi prensipleri, farklı egzersiz tipleri, farklı yaş grupları için egzersiz reçetelendirme, egzersizin endikasyon ve kontraendikasyonları, beslenme ve teknolojinin sağlık üzerine etkileri gibi konuları içermektedir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI170 Politics and Society İn Contemporary Turkey 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI174 Digital Game Design 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI182 Introduction to Pastry 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI186 Film Culture 3+0+ 5
Bu ders, toplumu ve kültürü yansıtma, eleştirme, yeniden şekillendirme ve etkileme becerisine sahip farklı bir sanat formu olarak filme giriş niteliğinde bir inceleme sağlar. Derste, film anlatı formülasyonu ve filmin ana biçimsel öğeleri: mizansen, sinematografi, kurgu ve ses tasarımı tartışılır. Bunun yanı sıra, filmi toplumun ve kültürün çeşitli yönleriyle (şiddet, ırk, sınıf, cinsiyet ve cinsellik vb.) ilişkisi içinde çeşitli türler üzerinden eleştirel olarak inceleme ve analiz etme terminolojisi de tartışılmaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI187 Visual Thinking 3+0+ 5
Bu ders, görüntülerin bizim gördüğümüz yolla ve bizim görüşümüze karşı çalışmak üzere nasıl inşa edildiğini görmeyle ilgili bir derstir. Görüntü oluşturma yoluyla (hareketsiz veya hareketli) kişisel sanatsal vizyonunu başkalarıyla paylaşmak isteyenler için özel olarak tasarlanmıştır, ancak yaratıcılığı genişletmeye ilgi duyan herkese (özellikle şairler, yazarlar, görsel sanatçılar ve tiyatro sanatçıları) fayda sağlayabilir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI188 Building Managerial Skills 3+0+ 5
Bu ders temel yönetim kavramlarını / hedeflere göre yönetimi, yönetici kişiliğin gelişimini, karar verme ve problem çözme yoluyla yönetim becerilerinin geliştirilmesini, takım oluşturma ve yönetimi, liderlik ve motivasyon, zaman yönetimi ve çatışma yönetimini kapsar.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI192 Introduction to Business Functions 3+0+ 5
Bu ders, öğrencileri iş dünyasıyla tanıştırmak ve işletmelerin değişen iş çevresinde nasıl faaliyette bulunduklarını göstermek için tasarlanmıştır. Ders, öğrencilere iş ortamı, iş etiği ve kurumsal sosyal sorumluluk, girişimcilik ve küresel işletme bağlamı hakkında bilgi verir ve yönetim, organizasyon, motivasyon, liderlik ve pazarlama konularında bir temel sağlar.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI193 International Business Environment 3+0+ 5
Ulaşım, üretim, iletişim ve teknolojideki yenilikler ve gelişmeler, gerçek anlamda küresel bir ekonomiye sebep olmaktadır. Dünya çapındaki pazarın gelişmesiyle birlikte, iş insanlarının bazen denizaşırı ve sınır ötesi iş yapmanın ince farkları anlamasına duyulan ihtiyaç artmaktadır. Uluslararası girişimlerde bulunacak ve uluslararası girişimlerden etkilenecek gelecekteki yöneticiler için tasarlanan bu ders, uluslararası iş çevresinin temel alanlarını kapsar.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI195 Introduction to Biomedical Engineering 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI203 Design Thinking 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI206 Game Analytics 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI207 Entrepreneurship 3+0+0 5
Girişimci düşünce, sadece yeni kurulan şirketler için değil, aynı zamanda şirket içi atılımlar için de giderek daha önemli hale geliyor. Öte yandan, Türkiye'nin ve dünyanın öncelikleri, bu girişimci fikirleri etkilemekte ve fırsatlar ve tehditler sunmaktadır. Bu yaklaşımla girişimcilik, değişim ve dünyadaki öncelikli konular öğrencilere ileri düzeyde anlatılacaktır. Temelde tüm girişimcilik tartışmaları iş dünyasına odaklansa da farklı vaka sunumları ile genel bir anlayış aktarmayı amaçlamaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI214 Reading Images 3+0+0 5
Kitle iletişim araçlarındaki görüntüler nasıl üretilir, bu görüntüleri nasıl algılar ve yorumlarız?

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI219 Alternative and renewable energy 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI236 Critical Thinking 3+0+0 5
Tüm bölümlerden öğrencilere açık, hem profesyonel hem de günlük bağlamda akıl yürütme, eleştirel ve analitik beceriler kazandıran seçmeli, haftalık 3 saatlik bir derstir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI237 Problems in Philosophy, 3+0+0 5
Bu ders, felsefi düşüncenin genel doğasını tarihsel-tematik bir perspektiften ele alacak ve felsefenin temel sorularıyla ilgili teorileri inceleyecektir. Ders dört bölümden oluşmaktadır. Felsefenin doğası ve sorunları üzerine kısa bir tartışmadan sonra, ilk bölüm Antik Felsefenin başlıca etik teorilerini inceleyecektir. İkinci bölüm, Modern Felsefenin zihin/beden sorununa iki farklı yaklaşımını inceleyecektir. Üçüncü bölüm, özgür irade sorunuyla ilgili üç farklı teze odaklanacaktır. Son olarak, son bölüm “tarihsel ilerleme” fikrine üç farklı felsefi yaklaşımı tartışacaktır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI238 From Literature to Film 3+0+0 5
Sinema ve edebiyat, yazıdan görsele aktarım, metinlerarasılık, film okuma, görsel anlatı

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI239 Culture and History of Civilization 3+0+0 5
İnsanın yerleşik hayata geçmesinden coğrafi keşiflere kadar olan dönemdeki uygarlıklar, kültürel etkileşimleri içeren Dünya tarihi ve kültürel gelişmeler hakkında bilgi edinme, önemli tarihi olaylar ve uygarlıklar, kültürler arası etkileşimlerin Dünya tarihini şekillendirmesi, farklı dönem ve coğrafyalardaki uygarlıkların bıraktığı ortak kültürel miras, edebiyat, sanat, politik görüş, bilim ve din.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI240 Neck and Back Health 3+0+ 5
Farklı yaş, cinsiyet, koşullar, meslek ve ağırlıkta boyun ve sırt sağlığının önlenmesi ve sürdürülmesi.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI241 Assistive Technology 3+0+ 5
Sistemik hastalıklar, kazalar, ameliyat sonrası veya doğuştan gelişen nedenlerle fiziksel engeli olan kişilerin günlük yaşam, mesleki ve sosyal aktivitelerini gerçekleştirebilmeleri için tasarlanan teknolojik yardımcı cihazların tanıtılması

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI242 Basic Issues in Sociology 3+0+ 5
Bu ders sosyolojide temel soruların güncel araştırma ve literatüre ve temel sosyolojik kuramlara dayanarak keşfedilmesini içerir. Toplumsal yapılar/kurumlar, kültür ve ,insan deneyimleri arasındaki bağları inceler. Öğrenciler sosyolojideki temel sorular etrafındaki ana tartışmaşları takip etmeyi ve eleştirel sosyolojik bakış açısından popüler söylemleri değerlendirmeyi öğrenirler.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI243 History of Economics 3+0+ 5
Ders iktisat ve iktisat tarihine ilişkin bazı kavramlar ve tanımlarla başlar. Antik uygarlıkların, Orta Çağ ve kapitalizm öncesi dünyanın ekonomik anlayışlarının işlenmesiyle devam eder. Sanayi devriminin şafağında modern ekonominin ortaya çıkışı analiz edilir. Sanayi devrimi ile birlikte, birçok yeni kurumuyla modern ekonomi tanıtılır ve 21. yüzyıla kadar modern uygarlıklar ile modern dünya ekonomisi işlenir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI244 Introduction to MATLAB 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI245 Economics of Technology & Innovation 3+0+ 5
Teknik değişim dalgalarında icatlar ve yenilikler, teknik ve teknolojik değişim üzerine Schumpeter teorileri, firma davranışına ilişkin modern inovasyon teorileri.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI247 Family Business and SMEs 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI248 Paradox 3+0+ 5
Tüm bölümlerden öğrencilere paradoksların dünyasını, çalışma şekillerini, paradoksları çürütme yollarını tanıtan ve paradoksları güçlü kılan teorik yanılsamaları ortaya çıkaran, haftalık 3 saatlik bir seçmeli derstir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI249 Freewill 3+0+ 5
Bu dersin amacı, öğrencilere özgür irade kavramına ilişkin temel felsefi sorular hakkında giriş niteliğinde bir bilgi sağlamaktır. Etkili ve kapsamlı bir felsefi çalışma, her şeyden önce, söz konusu sorunun kavramsal çerçevesi hakkında düşünmeyi gerektirir. Bu ilkeye uygun olarak ders, irade, özgür irade ve determinizm kavramlarına odaklanan bir giriş bölümü ile başlamaktadır. Ardından, tarihsel bir sıra takip ederek, Antik Yunan'dan yirminci yüzyıla kadar on farklı düşünürün yaklaşımlarını dört modül altında inceleyecektir. Dönem boyunca yaptığımız tartışmalardan hareketle, bireysel sorumluluk, kötülük sorunu, ahlâkın olanağı, felsefi özgürlük, hukuk ve adaletin temelleri gibi özgür irade kavramıyla yakından bağlantılı birçok önemli felsefi konu tartışılacaktır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI250 Love in Film 3+0+ 5
Sinema ve edebiyat, yazıdan görsele aktarım, metinlerarasılık, film okuma, görsel anlatı

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI251 Television and Everyday Life 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI252 Business Ethics 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI256 A Survey of World Literature 3+0+ 5
İngiliz edebiyatının teorik ve içerik olarak temelini oluşturan Batı edebiyatının temel eserlerini okumak, analiz etmek.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI257 Health Assessment 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI258 Mother and Child Health 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI267 Kozmoloji Tarihi 3+0+0 5
Tarih öncesi uygarlıklarından başlayarak, insanlığın astronomi ve daha sonraları kozmoloji düşünce biçiminin nasıl geliştiğini, bu bilgi birikimi ile önceleri din ve ağırlıklı olarak takvim gibi pratik uygulamaların ve daha sonraları her döneme ait bilimsel gelişmelerin (matematik/geometri ve fizik bilgisiyle) Evren hakkındaki sorular ve çözümler için nasıl kullanıldığını, genel bir kronoloji halinde görür. Bu sırada, tarih öncesi ve sonrası medeniyetler ile ilgili de basit bilgiler edinir, bilim ve düşünce insanlarını tanır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI269 Introduction to Political Sociology 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI270 Introduction to English Literature 3+0+0 5
Kısa hikaye türünün tarihsel gelişimini anlamak Belirli yapısal ve biçimsel özellikleri görmek için çeşitli metinler okumak Edebi tür ile sosyal, kültürel ve tarihsel ortam ilişkisini anlamak Araştırma ödevi yazma ve dokümantasyon stillerini gözden geçirmek Kısa hikayenin önemli eleştirmen ve teorisyenlerini tanıtmak

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI272 Nanobiotechnology 3+0+0 5
Introduction to Nanotechnology Carbon-Based Nanomaterials Fabrication of Nanomaterials Classification of Nanomaterials Characterization of Nanomaterials Polymer Nanoparticles and Hydrogels Drug Delivery Systems Natural Nanomaterials and Biomimicry Nanobiosensors Nanobiomaterials Biolabeling Lab-on-a-Chip Microscopy Medical Applications of Nanobiotechnology

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI276 Gender and Media 3+0+0 5
Bu ders, toplumsal cinsiyete ilişkin temel kavramlar, yaklaşımlar ile toplumsal cinsiyetin medya ile ilişkisine odaklanmaktadır. Medya endüstrisinin ideoloji ve anlam üretimindeki önemine dikkat çeken bu derste, toplumsal cinsiyet rollerinin üretilmesi ve yeniden üretilmesinde medya endüstrisinin rolü sorgulanır. Toplumsal cinsiyetle ilgili temel yaklaşımlar tarihsel bağlamı içinde ele alınırken, medya ve kültür endüstrilerinin ürettiği kültürel ürünlerde toplumsal cinsiyet temsilleri incelenir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI280 Data Analysis with R  3+0+0 5
Bu ders, R programlama dillerinin temel öğelerini içerir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI281 Economic Literacy 3+0+0 5
Bu ders ekonominin temeli olan konularla başlayıp, yaratıcı ekonomi, döngüsel ekonomi gibi güncel tartışmalarla devam edecektir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI282 Entrepreneurship Ecosystem 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI283 Financial Literacy 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI297 Adolescent Health 3+0+0 5
Adolesan sağlığında temel kavramlar, Adolesan büyüme ve gelişimi, Ergenlerde zihinsel ve psikososyal gelişim, Ergenlerle iletişim, Ergenlerde sık görülen sorunlar

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI300 Principles of Mechanical Design 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI301 Introduction to Electricall Electronics 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI302 Chemistry and Society 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI303 Introduction to Biomaterials 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI304 Nanobiotechnology 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI308 Introduction to Critical Theory 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI309 Introduction to Metaverse 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI310 Teamwork in Healthcare 3+0+0 5
Takım çalışması ve takım kurma sürecinin temel kavramları, takım kurma ve geliştirme teknikleri, takım içinde roller ve rol geliştirme, takım içinde etkili iletişim ve işbirliği.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI311 Introduction to New Media 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI314 Introduction to Computer Engineering 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI315 Introduction to Software Engineering 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI318 Unhealthy Brilliants 3+0+0 5
1- Giriş: Brilliant and unhealthy kavramları hakkında tartışılacaktır. 2- Milli yüzücü Sümeyye Boyacı ve konjenital anomaliler 3-Leonardo da Vinci ve Ulnar palsy 4-Novak Djokovic ve Celiac hastalığı 5-Leonel Messi ve GH eksikliği 6- Elon Musk ve Asperger, Bella Hadid ve Lyme Disease 7-Robert Downey Jr ve Bipolar Bozukluk, Dan Reynolds ve AS 8-Steve Jobs ve Pankreatik NE tümör 9-Fatma Turgut ve Panic Bozukluk, Emma Watson ve ADHD 10-Abdelhalim Hafiz ve Şiztozoma 11-Mohammed Ali ve Parkinson hastalığı 12-Justin Bieber ve Hunt sendromu 13-Nikola Tesla ve OKB 14-Mare Curie ve radyasyon hasarı

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI319 Medicine and Art 3+0+0 5
Tıbbın sanatla ilişkisi. Tıbbın sanattaki yansımaları. Tıbbın sanatçıya katkısı.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI320 Health & Microbiome 3+0+0 5
Bu ders insan mikrobiyotası, ve mikrobiyotanın insan sağlığı üzerindeki etkileri ve hastalıklar ile ilişkisi hakkında konuları içermektedir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI323 Introduction to Research Methods for Social Sciences 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI324 Social and Cultural Anthropology 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI328 Socio-spatial Practices 3+0+0 5
Bu derste dünyanın farklı coğrafyalarında çeşitli kültürel, ekonomik ve politik çatışmaların kesiştiği kriz mekanlarında, toplumsal ve ideolojik pratiklerle şekillenen sosyal hayatın gündelik ve kolektif ritimleri, imkanları ve nitelikleri sosyoloji literatüründen yararlanılarak tartışılacaktır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI331 Introduction to Marketing 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI334 Communication Strategies 3+0+0 5
Bu ders iletişim sürecini, kişilerarası ilişkilerde sözlü ve sözsüz iletişim, örgütsel iletişim, algı ve ikna edici iletişim ve medya çalışmalarını kapsamaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI335 Advanced Extended Reality Projects 3+0+0 5
Sanal gerçeklik teknolojilerinin tarihçesi, gelişimi ve kullanımına yönelik teknolojilerin örneklerle incelenmesi. Bir sanal gerçeklik projesinin üretim süreçlerinin öğrenilmesi.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI339 Materials Selection for Engineering Applications 3+0+0 5
Malzeme seçimi, tasarımın en kritik unsurlarından biridir. Yeni malzemelerin ortaya çıkması, üretim süreçlerinin gelişmesi, maliyetlerin azaltılması, yeni bir ürün tasarımı ve yeni yasal gerekliliklerin karşılanması, malzeme tasarımında süregelen büyük araştırma ve geliştirme çalışmalarına yol açmaktadır. Belirli bir ürün için malzemelerin özelliklerini anlamak, tüm mühendisler için gereklidir. Bu ders, belirli bir ürün için malzeme özellikleri hakkında temel bilgi sağlamayı amaçlamaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI341 Digital Media and Social Media Management 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI344 Sign Language 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI351 Tracking Nobel Prizes 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI352 Principles and Applications of Analytical Research Methods 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI353 Medical Biology Seminars 3+0+0 5