Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Ders İçerikleri


1. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 2+0+0 2 Zorunlu
Osmanlı İmparatorluğu´nun Dağılışı, Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet Dönemi, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Kurtuluş Savaşı; Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, TBMM´nin Kuruluşu, Cumhuriyetin İlanı
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
DIL101 Genel İngilizce 1 2+0+0 2 Zorunlu
Temel günlük ifadeleri kullanabilme; kendilerini, ikinci ve üçüncü şahsı tanıtma; kişisel bilgilerle ilgili soru sorabilme ve bu tür sorulara cevap verebilme.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
SBK101 Kamu Yönetimi 3+0+0 4 Zorunlu
Kamu Yönetiminin tanımı ve tarihi gelişimi, Türkiye’de Kamu Yönetimi Yapılanması, merkezi yönetim ve yerel yönetimler, bürokrasi, kamuda insan kaynakları ve denetim konuları dersin genel içeriğini oluşturacaktır. Bu çalışmalar sırasında, öğrencilerin araştırma, analiz ve sunum yeteneklerinin geliştirilmesi amacıyla, derste işlenecek konulara ilişkin ön çalışma yapmaları, sunum ve ödev hazırlamaları sağlanacaktır. Bu derste hazırlanacak sunumlar, kamu ya da işletme yönetimindeki modern yönetim anlayışının anahtar kavramları olan yönetişim, katılım, hesap verilebilirlik, saydamlık, yerellik, yerindenlik, çok katmanlı yönetişim ve sürdürülebilirlik kavramlarının incelenmesi şeklinde olacaktır. Öğrencilerin katılımıyla dersin işleniş yönteminin, karşılıklı tartışmaları içeren interaktif bir özellik kazanması sağlanacaktır. Bu nedenle haftalık okumaların, program doğrultusunda, derse gelmeden önce yapılması gereklidir.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
SBK103 Siyaset Bilimine Giriş 3+0+0 5 Zorunlu
Dönem boyunca, aşağıda sıralanan konularda esnek bir program yürütülmektedir. Ara sınavın yanı sıra, dönem boyunca bir tane kısa sınav yapılmaktadır. Üniversitemiz kuralları gereğince dönem sonu sınavına katılma hakkını elde etmek için, her öğrenci dönem boyunca en az %80 oranında derse devam etmelidir. Dersler ağırlıklı olarak Türkçe yürütülmektedir. Ama sıkça İngilizce okumalar verilmektedir.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
SBK105 Siyasi Tarih 3+0+0 5 Zorunlu
Modern ve Global Dünyaya Geçiş, Rönesans ve Aydınlanma Dönemi, Batı’nın Denizlerde Üstünlüğü Sağlaması, Doğu Avrupa ve Osmanlı’nın Durumu, Fransız İhtilali’nden Önce Dünya’da Genel Durum, Fransız İhtilali ve Avrupa (1789-1815), 1815-1848 Arasında Avrupa: Mutlakiyetçilik-Hürriyetçilik-Milliyetçilik, Osmanlı İmparatorluğu ve Avrupa Diplomasisi konuları ele alınacaktır.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
TRK101 Türk Dili 1 2+0+0 2 Zorunlu
Dil-düşünce ilişkisi, dil-kültür ilişkisi, dilin toplumsal hayattaki önemi, dünya dilleri ve Türkçenin bu diller arasındaki yeri, özellikleri; günümüz Türkçesinin durumu ve sorunları; Türkçe yazım kuralları; etkin okuma ve dinleme; yazılı ve sözlü anlatımın genel kuralları; düşünsel düzen, paragraf ve anlatım biçimleri; resmî yazışmalar.

2. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 2+0+0 2 Zorunlu
Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler, 1923- 1938 Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
DIL102 Genel İngilizce 2 2+0+0 2 Zorunlu
Bu derste, öğrencilerin günlük hayatta kişisel bilgileri, aile bilgileri, alışveriş, ikametgâh, iş bilgileri, yol sorma ve tarif etme, toplu taşıma araçları ile ilgili temel ifadeleri öğrenmeleri hedeflenmektedir.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
EKO104 Ekonomiye Giriş 3+0+0 5 Zorunlu
Arz ve Talep, Piyasa Dengesi, Kotalar ve Fiyat Tavanları, Piyasa Gücü, Dışsallık ve Mülkiyet Hakları, Bilgi Ekonomisi ve Olumsuz Seçim, Fayda-Maliyet Analizi, Gelir Dağılımı ve İşgücü Piyasaları, Kamu Malları, Politik Ekonomi, Ekonomik Büyüme, Konjonktür Dalgalanmaları, Gelir ve Harcamalar, Para Politikası, Makroekonomik Politika, Uluslararası Ekonomi.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
ISBF104 Hukuka Giriş 3+0+ 4 Zorunlu
Hukukun temel kavramları, hukuk kuramları, devlet organları, özel hukuk dalları, hakkın tanımı, tüzel kişilik türleri ve özellikleri.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
SBK106 Toplumbilim 3+0+0 5 Zorunlu
Ders için ondört temel sorun belirlenmiştir. Bu sorunlar 14 ayrı konferans biçiminde işlenecektir. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında yürütülen sosyoloji temelli tartışmalar bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. Sosyal yapı ve toplumsal dönüşümleri modelleyebilmek için dersin genel sorusu “toplumsal değişim” üzerinde yürütülmüş olan teorik tartışmalar üzerinedir. Türkiye ve dünya örnekleri ile ele alıp, tartışacaktır.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
TRK102 Türk Dili 2 2+0+0 2 Zorunlu
Yazılı anlatım türleri, sözlü anlatım türleri, bilimsel araştırma yöntemleri, sözlü sunum türleri.

3. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
SBK201 Klasik Siyasal Düşünceler 3+0+0 4 Zorunlu
Kadim Yunandan, OrtaÇağ'a temel siyaset felsefesi tartışmaları filozoflar özelinde incelenecektir.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
SBK203 İdare Hukuku 3+0+0 5 Zorunlu
Yönetim ve yönetim hukukunun tanımı, gelişimi, özellikleri, uygulama alanları; yönetim örgütlenmesine (idari teşkilata) hâkim olan ana ilkeler; Türkiye’de yönetimin yapılanması, idari işlemler (yönetsel işlemler); düzenleyici ve yönetsel sözleşmeler; yönetimin faaliyetleri, sorumlulukları ve denetlenmesi ve yönetimin yargısal denetimi dersin genel içeriğini oluşturacaktır. Bu çalışmalar sırasında, öğrencilerin araştırma, analiz ve sunum yeteneklerinin geliştirilmesi amacıyla, derste işlenecek konulara ilişkin ön çalışma yapmaları, sunum ve ödev hazırlamaları sağlanacaktır. Bu derste hazırlanacak sunumlar, hukukun evrensel ilkeleri ve insan hakları bağlamında; hukuk devleti, kuvvetler ayrımı, yargı bağımsızlığı, temel hak ve hürriyetler, hâkim tarafsızlığı, dürüst yargılanma savunma hakkı, müktesep hak, suçta ve cezada kanunilik ve masumiyet karinesi ve iddia edenin ispat zorunluluğu gibi kabul görmüş ve idari yargılama süreçlerinde de geçerli olan temel ilke ve kavramlarının incelenmesi şeklinde olacaktır. Öğrencilerin katılımıyla dersin işleniş yönteminin, karşılıklı tartışmaları içeren interaktif bir özellik kazanması sağlanacaktır. Bu nedenle haftalık okumaların, program doğrultusunda, derse gelmeden önce yapılması gereklidir.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
SBK205 Siyaset Sosyoloji 3+0+0 5 Zorunlu
Siyaset bilimi ve siyaset sosyolojisinin doğuşu ve günümüze kadar gelen düşünürlerin yaklaşımları. Ayrıca devlet, iktidar, elitler, kamuoyu, siyasipartiler ve baskıgrupları kavramlarının günümüz dünyası ve ülkemiz bazında yansımaları incelenmektedir. Bu derste siyasetin tanımı ve devlet sosyolojisi açıklanacaktır. Klasik devlet yaklaşımları ele alınarak 19.yy sonrası devlet, toplum ve siyaset ilişkileri incelenecektir. Modern devletin doğuşu, sanayi devrimi ve kapitalizmin gelişimi sonucunda toplumsal hareketler ele alınacaktır. Çatışmacı ve uyuşmacı teorilerde ele alınacaktır.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
SBK209 Siyaset Biliminde Araştırma Yöntemleri 3+0+ 5 Zorunlu
Bu derste, sosyal bilimlerde bilimsel bir araştırmanın planlanması, tasarlanması ve yürütülmesi konuları ele alınmaktadır. Sosyal bilimlerde araştırmanın önemi, sosyal bilimler alanında kullanılan araştırma metodolojileri, araştırma tasarısı hazırlanması, literatür tarama, veri toplama araçları, veri analizi yöntemleri, araştırma verilerinin yorumlanması derste işlenecek olan konular arasında yer almaktadır. Bununla birlikte araştırma etiği, araştırma raporunun yazılması ile tez ve makale yazımı konuları ders kapsamında işlenecek olan diğer başlıkları oluşturmaktadır.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
SEG001 İstinyelilik Manifestosu 1 0+1+0 1 Zorunlu

4. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
EKO306 Ekonomik Düşünce Tarihi 3+0+0 4 Zorunlu
İktisadi düşüncenin feodal sistemden kapitalizmin doğuşuna ve kapitalizmin doğuşundan da günümüze kadar süren kuramsal gelişimi.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
SBK202 Modern Siyasal Düşünceler 3+0+0 5 Zorunlu
Rönesans'tan Modern Çağ'a temel siyaset felsefesi tartışmaları filozoflar özelinde incelenecektir.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
SBK204 Anayasa Hukuku 3+0+0 5 Zorunlu
Anayasa ve Anayasa hukukunun tanımı, gelişimi, özellikleri; Devlet kavramı ve şekilleri; hükümet sistemleri; demokrasi kavramı ve seçimler; kuvvetler ayrılığı ilkesinin unsurları olan yasama, yürütme, yargı; temel hak ve hürriyetler ile Anayasal Denetim konuları dersin genel içeriğini oluşturacaktır. Bu çalışmalar sırasında, öğrencilerin araştırma, analiz ve sunum yeteneklerinin geliştirilmesi amacıyla, derste işlenecek konulara ilişkin ön çalışma yapmaları, sunum ve ödev hazırlamaları sağlanacaktır. Bu derste hazırlanacak sunumlar, Anayasa Hukukunun ve hukukun dayandığı, hukukun evrensel ilkeleri ve insan hakları bağlamında; hukuk devleti, kuvvetler ayrımı, yargı bağımsızlığı, temel hak ve hürriyetler, hâkim tarafsızlığı, müktesep hak gibi kabul görmüş olan temel ilke ve kavramlar ve tarih boyunca ülkemizde ve dünyadaki anayasal metinlerle ilgili olacaktır. Öğrencilerin katılımıyla dersin işleniş yönteminin, karşılıklı tartışmaları içeren interaktif bir özellik kazanması sağlanacaktır. Bu nedenle haftalık okumaların, program doğrultusunda, derse gelmeden önce yapılması gereklidir.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
SBK208 Küreselleşme ve Yönetişim 3+0+0 5 Zorunlu
Öncelikle, Küreselleşme süreci değişik yönleriyle ve ayrıntılı bir biçimde ele alınacaktır. Küreselleşmeye yöneltilen farklı bakış açıları ve bunların nedenleri incelenirken, sürecin sadece siyasal ve kültürel yönü değil; ekonomik ve teknolojik yönü de tartışma konusu yapılacaktır. “Uluslararası Yönetim” anlayışından çağdaş “Küresel Yönetişim” anlayışına dönüşen süreç, “uluslararası”, “küresel”, “yönetim”, “yönetişim”, “yönetişimin unsurları”, gibi dersin ismini ve içeriğini oluşturan anahtar kavramlar irdelenecektir. Küresel Yönetişimin parçaları ve aktörleri, Küresel İşletmelerin Yönetimi, Küresel Örgütler ve Yönetimleri ele alınacak ve dersimizle ilgili bölümler incelenecektir. Bu çalışmalar sırasında, öğrencilerin araştırma, analiz ve sunum yeteneklerinin geliştirilmesi amacıyla, derste işlenecek konulara ilişkin ön çalışma yapmaları ve sunum hazırlamaları sağlanacaktır. Öğrencilerin katılımıyla dersin işleniş yönteminin, karşılıklı tartışmaları içeren interaktif bir özellik kazanması sağlanacaktır. Bu nedenle haftalık okumaların derse gelmeden önce yapılması gereklidir.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
SBK210 Siyasal İdeolojiler 3+0+0 5 Zorunlu
Siyasal ideolojilerin temel kavram, tartışma ve düşünürleri.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
SEG002 İstinyelilik Manifestosu 2 0+1+0 1 Zorunlu

5. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
SBK301 Cumhuriyet Öncesi Türk Siyasal Hayatı 3+0+0 5 Zorunlu
Türk modernleşme çabalarının başlamış olduğu 19. yüzyıl Osmanlı Devleti'nden günümüze kadar olan süreçte, Türk siyasal hayatını şekillendiren toplumsal dinamikleri, tartışılan ve çatışılan alanları, zamanın akışı içerisindeki süreklilik ve kopuşları tarihsel ve kuramsal açıdan ele almak ve Türkiye'de sosyo-politik iktidar ilişkilerinin tarihsel-ampirik analizlerini yapmaktır.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
SBK305 Uluslararası Örgütler 3+0+0 5 Zorunlu
19.yüzyıldan itibaren uluslararası sistem içinde devletlerin yanı sıra uluslararası örgütler de yer almaya başlamışlardır. Yaşanan iki dünya savaşı tarafından yaratılan felaketlerin tekrarlanmaması ve doğurdukları olumsuzlukların ortadan kaldırılması hedefiyle kurulan küresel ve bölgesel nitelikli uluslararası örgütler uluslararası ilişkilere yeni bir boyut eklemiştir.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
SBK307 Türkiye'de Yerel Yönetimler 3+0+ 4 Zorunlu
Bu ders, Türkiye’deki yerel yönetimlerin tarihiyle ilgili bir girişle başlar. Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde yerel yönetimlerin gelişimi incelenir. Dersin ikinci bölümü, Türkiye’deki mevcut yerel yönetim sistemini ve yerel yönetim çeşitlerini içermektedir. Dersin son bölümünde, Türk Yerel Yönetimlerinin mevcut yapısı, yapılan son yenilikler ışığında değerlendirilmektedir.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
SBK311 Kamuda Stratejik Yönetim 3+0+ 5 Zorunlu
Çeşitli ülkelerde ve Türkiye’de kamuda stratejik yönetimin kuramsal ve kavramsal gelişmesi ile örnekleriyle uygulanması bu dersin konusunu oluşturmaktadır. Değişen ekonomik, siyasal ve toplumsal koşullar kamu yönetiminin de içerik, kapsam ve boyutları itibariyle değişime uğramasına yol açmıştır. Toplumların kamu hizmetlerinde beklentilerinin artması, genel olarak hizmet sektörünün nitelik ve nicelik bakımından çeşitlenmesi kamu yönetimlerinin stratejik planlama olmadan etkin olamayacağını göstermiştir. Bu hususlar dersimizde ele alınmaktadır.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
SEG003 İstinyelilik Manifestosu 3 0+1+0 1 Zorunlu

6. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
SBK302 Avrupa'da Yerel Yönetimler 3+0+0 4 Zorunlu
Bu ders, yerel yönetimler hakkında özet güncel bilgileri ve seçimleriyle ilgili bazı hususları kapsayan bir girişle başlar. Dersin ikinci bölümü, Türk yerel yönetimleri üzerinde, Dünya’daki ve Avrupa’daki gelişmelerin etkilerini kavramak amacıyla düzenlenmiştir. Üçüncü bölüm, yerel katılımı ve kent konseyleri gibi yerel katılım yöntemlerini ele almaktadır. Dördüncü bölüm, yerel yönetimlerin Avrupa’daki uluslararası kurumlarını, bunların yaptığı çalışmaları ve bu kurum ve çalışmalarla ülkemizin ilişkilerini kapsamaktadır. Dersin son bölümünde, öğrenci sunumlarında yer olacak olan, bazı Avrupa ülkelerinin yerel yönetim yapılanmaları hakkında özet bir bilgilendirme yapılacaktır. Bu çalışmalar sırasında, öğrencilerin araştırma, analiz ve sunum yeteneklerinin geliştirilmesi amacıyla, derste işlenecek konulara ilişkin ön çalışma yapmaları ve sunum hazırlamaları sağlanacaktır. Yerel yönetimler hakkında öğretim üyesi tarafından verilen seçenekler arasından öğrenci tarafından seçilecek bir konuda ödev hazırlanacak ve sınıfta sunulacaktır. Öğrencilerin katılımıyla dersin işleniş yönteminin, karşılıklı tartışmaları içeren interaktif bir özellik kazanması sağlanacaktır. Bu nedenle haftalık okumaların derse gelmeden önce yapılması gereklidir.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
SBK304 Karşılaştırmalı Siyaset 3+0+0 5 Zorunlu
Uluslararası İlişkiler ve Kamu yönetimi öğrencilerinin siyaset bilimi alanının ana dallarından birisi olan Karşılaştırmalı Siyaset son derece geniş, kapsamlı bir çalışma alanına sahiptir. “Öteki” tanımları ile başlayan karşılaştırma süreçlerini, birey, toplum, devlet düzeyinde, farklı birimlerde uygulamaları değerlendirerek, teorik modellemeler yapar. Siyasal rejimlerden siyasal kurum ve süreçlere ve nihayet ekonomi-politik tartışmalarına kadar uzanacak olan kapsamlı bir içeriğe sahiptir.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
SBK306 Siyasal Kurumlar 3+0+0 5 Zorunlu
Siyasi partiler, siyasi parti tipolojileri, siyasal kurumların sınıflandırılması, siyasal kurumlar, siyasi partilerin oluşumu, seçim sistemleri, din ve sosyal yapı
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
SBK310 Cumhuriyet Sonrası Türk Siyasal Hayatı 3+0+0 5 Zorunlu
Türk modernleşme çabalarının başlamış olduğu 19. yüzyıl Osmanlı Devleti'nden günümüze kadar olan süreçte, Türk siyasal hayatını şekillendiren toplumsal dinamikleri, tartışılan ve çatışılan alanları, zamanın akışı içerisindeki süreklilik ve kopuşları tarihsel ve kuramsal açıdan ele almak ve Türkiye'de sosyo-politik iktidar ilişkilerinin tarihsel-ampirik analizlerini yapmaktır.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
SEG004 İstinyelilik Manifestosu 4 0+1+0 1 Zorunlu

7. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
SBK401 Kamu Maliyesi 3+0+0 5 Zorunlu
Kamu maliyesinin mahiyeti ve anlamı, kamu ekonomisi teorisi, kamu harcamaları, kamu finansmanı (gelirleri), vergi ve diğer mali yükümlülüklerin genel ilkeleri, kamu borçları, Türk bütçe sürecinin genel olarak oluşturulması.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
SBK403 Güvenlik Politikaları 3+0+0 5 Zorunlu
Bu derste öncelikle güvenlik sorunsalının belli başlı alanlarını ve konularını anlamaya ve incelemeye yönelik olarak öncelikle güvenliğin kuramsal ve kavramsal altyapısı ele alınacak, ardından belli başlı güvenlik sorunları incelenecektir. Ulusal güvenlik stratejilerinin hazırlanışı ve mili güç ve ulusal güvenlik ile uluslararası güvenliğin güncel meseleleri dersin konuları arasındadır.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
SBK409 Modern Ortadoğu Siyaseti 3+0+0 5 Zorunlu
Bu ders, modern Orta Doğu’nun evrimini inceleyerek öğrencilere bölge hakkında bütüncül bir yaklaşım kazandırabilmektir. Buna bağlı olarak, bu derste, tarihsel, kültürel ve coğrafi bir arka plandan hareketle, çağdaş Ortadoğu’nun siyasal ve stratejik konumu ve buna bağlı gelişmeler, bir temel giriş niteliğinde, anlaşılmağa çalışılmaktadır.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
SBK411 Çağdaş Türk Düşünce Tarihi 3+0+0 5 Zorunlu
Türk Düşünce dünyasını şekillendiren akım ve düşünürler incelenecektir.

8. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
EKO302 Türkiye Ekonomisi 3+0+0 5 Zorunlu
Osmanlı’dan Türkiye Cumhuriyeti’ne Geçişte Ekonominin Genel Yapısı, Sanayi Devrimi’nde Osmanlı, Ulus Devlet Oluşturma Sürecinde Türkiye Ekonomisi 1923-1929, İthal İkameci Kalkınma 1930-1940 , İthal İkameci Kalkınma 1940-1950, Serbest Ekonomiye Geçiş 1950-1960, Serbest Ekonomiye Geçiş 1960-1980, Neoliberalizm ve Türkiye Ekonomisinde Yapısal Dönüşüm 1980-1990, Neoliberalizm ve Türkiye Ekonomisinde Yapısal Dönüşüm 1990-2000, Küreselleşen Dünyada Türkiye Ekonomisi 2000-2010, Küreselleşen Dünyada Türkiye Ekonomisi 2010-2020, COVİD-19 Pandemisi’nde Türkiye Ekonomisi 2020-2021, Dönemlerin birbiri ile karşılaştırılması ve gelecek hakkında olası senaryolar.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
SBK406 Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma 3+0+0 5 Zorunlu
Bu ders, doğal sistemlerin ekonominin ve toplumun bağlı olduğu doğal kaynakları ve ekosistem hizmetlerini sağlama yeteneğini sürdürürken aynı zamanda insani gelişme hedeflerini karşılamada organize olan Sürdürülebilir kalkınma kavramını ele almaktadır. Sürdürülebilir kalkınma, 'gelecek' faktörünü ekleyerek sürdürülebilirlik kavramından farklıdır. Sürdürülebilir kalkınma birçok alt bölümle birlikte büyük bir konu olmasına rağmen, ders kavramın özellikle çevre kalitesi kapsamında anlaşılması için zemin oluşturan bilgileri ve becerileri kapsar
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
SBK408 Türk Siyasetinde Güncel Sorunlar 3+0+ 5 Zorunlu
Ders için ondört temel sorun belirlenmiştir. Bu sorunlar 14 ayrı konferans biçiminde işlenecektir. Ordu-siyaset ilişkisi, Din ve siyaset, Türk siyasetinde hegemonya mücadelesi, sosyal hareketler ve siyaset, etnik ve azınlık sorunları, Avrupa Birliği ve sosyal bütünleşme tartışmaları, Türkiye’de sınıf tartışmaları, muhafazakarlık, milliyetçilik tartışmaları tarihsel gelişimi içinde ele alınacaktır.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
SBK410 Kamu Diplomasisi 3+0+0 5 Zorunlu
Dersin içeriği, günümüzde uluslararası ilişkilerde giderek daha çok kullanılan ve ülkelerin ulusal çıkarlarını tanıtmak, pekiştirmek ve korumak amacıyla hedef kişi, grup, kurum, ülke ve kamuoylarına yönelik olarak icra edilen kamu diplomasisinin kökeni, amacı, yöntemleri ve icrasına ilişkin hususiyetleridir.


Bölüm/Program Seçmeli Dersler


Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
JOB104 Sosyal Uyum ve Birliktelik Uygulamaları 3+0+0 5
Bu derste, pratik uygulamalarla sürdürülebilirlik, kimlik, göç, sosyal uyum gibi kavramlar üzerinde duracaktır. Kimliğin siyasal bir kategori olarak oluşumundan ziyade çeşitli kimliklerin nasıl uyum içerisinde paylaşabilecekleri ortak bir toplum/alanda faaliyet yapabileceği gösterilecektir. Günümüzde artık küreselleşen göç meselesi, bununla birlikte Birleşmiş Milletlerin SDG olarak açıkladığı sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusundan hareketle, bu ve benzeri derslerin zarureti artma eğilimindedir. SDG olarak bilinen bu evrensel eylem çağrısı doğrultusunda toplumların gelişmesi, göç nedenli toplumsal çatışmayı minimize ederek barışın sağlanması, göç konuları ile bağlaştırarak din, cinsiyet, iklim değişikliği gibi konuların bu olguya etkileri, uluslararası göçlerin nedenlerini, uluslararası göç ve göçmen çeşitlerinin tanımlanması, uluslararası göçlerin dünya genelinde göç veren ve göç alan bölgeler üzerindeki etkilerini, küreselleşmenin uluslararası göçlere olan etkisini incelemektedir. Başka bir ifadeyle bu meseleleri pratik uygulamalar çerçevesinde deneyimlemekte, bu deneyimlerle birlikte yeni bir bakış açısı sunmaktadır.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
SBK002 Cinsiyet ve Siyaset 3+0+0 5
Toplumsal cinsiyet kavramı, medya ve cinsiyet, cinsiyet ve eğitim, siyasal katılım ve cinsiyet, toplumsal cinsiyet ve popüler kültür, hukuk, ekonomi, sağlık.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
SBK003 Çevre Güvenliği Sorunları ve Kalkınma 3+0+0 5
Güvenlik kavramı: teorik çerçeve, çevresel güvenlik tehditleri, çevresel baskılarını, ekonomik, siyasal ve toplumsal sonuçları, ekonomik kalkınma ve çevre.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
SBK004 E-Devlet Uygulamaları 3+0+0 5
E-devlet tanımı, e-devlet uygulamaları, sorunları, bilgi toplumu ve elektronik devlet, internet hakkı, örgütsel yapılanma, performans yönetimi, e-imza.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
SBK005 İmar Hukuku 3+0+0 5
İmar hukukunun kapsamı, eşya hukuku, imar mükellefiyetleri ve yaptırımları, kanunlar, yönetmelikler, genelgeler.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
SBK006 İnsan Hakları ve Güncel Sorunlar 3+0+0 5
İnsan haklarının tarihsel gelişimi, kavramsal temelleri, insan haklarının ulusal-üstü düzeyde korunmasına ilişkin mekanizmalar, hak ve özgürlüklerin (yaşam hakkı, işkence yasağı, ifade ve örgütlenme özgürlüğü, sosyal haklar) normatif yapısı/norm alanı, sınırlanma ölçütleri bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
SBK007 İnsan Kaynakları Yönetimi 3+0+0 5
İnsan kaynakları yönetiminin tanımı ve kapsamı/ iş dizaynı ve analizlerini içeren insan kaynakları planlaması/ işe seçme ve yerleştirme/ ücretlendirme/ çalışanı geliştirme/ işyeri sağlığı ve güvenliği ve çalışan ilişkileri.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
SBK008 Örgüt Sosyolojisi 3+0+0 5
Bu ders, örgütler, örgütlerin tarihsel menşei ve yirminci asrın başından itibaren bilimsel anlamda irdelenmeleri, haberleşmeye dair tarzlar ve terakkiler, grup dinamiği çalışmaları, hizmet-içi eğitimin ehemmiyeti, ince idarecilik usûlleri ve önderlik vasıfları, gerilim-çatışma ve değişime mukavemet (direniş) meselelerini atlatma, üretimi baltalayan tavır (tutum) ve fiilleri önleme gibi temel kavram ve konuları kapsar.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
SBK009 Sivil Toplum ve Yönetişim 3+0+0 5
Kamu yönetimi reformları, sivil toplum kuruluşları, kamu yönetimi, yeni kamu yönetimi anlayışı, küreselleşme, bürokrasi, yönetişim.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
SBK010 Siyaset Psikolojisi 3+0+0 5
Siyaset psikolojisinin konusu, temel kavramlar, toplumsal etmenler, siyasal katılım, siyasal toplumlaşma, kitle iletişim.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
SBK011 Türk-İslam Düşünceler Tarihi 3+0+0 5
İslam felsefesi, İslam’da devlet ve felsefe, Farabi, İbn-i Haldun, İbn-i Rüşd, Türk tarihinde devletin gelişimi, İslam filozofları ve İslam’da devlet, Farabi, İbn Rüşd, İbn Haldun, Gazali.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
SBK015 Kamuda Personel Yönetimi 3+0+ 5
Kamu personel yönetimini sistem olarak ele almak personel boyutunu yöneticilik işlevi olarak örgütsel düzlemde değil, devlet örgütlenmesinde kurucu unsur olarak siyasal-yönetsel düzlemde irdelemek demektir. Bu sebeple derste kamu personel yönetiminin tarihsel ve toplumsal kuruluş özellikleri belirlenecek, bu özelliklere göre biçimlenen teknik mekanizmalar tanımlanacaktır. Derste Türkiye’deki personel sistemi idari, askeri, akademik ve adli olmak üzere dört boyutuyla ele alınacak ancak daha çok idari personel üzerinde durulacaktır
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
SBK016 Kentleşme 3+0+ 5
Kentleşme olgusu ve tarihse gelişimi; çağdaş kentleşmenin nedenleri; kentleşme ve kalkınma; kentleşme ve siyasal davranışlar; kentsel büyüklük; küreselleşmenin kentlere etkisi; çevre sorunları ve kent; Türkiye’de kentsel sorunlar; kent ve kentli hakları; kent planlaması süreci ve uygulama araçları; konut hakkı ve konut politikası; gecekondu sorunu ve politikası; kentsel yenileme ve kentsel dönüşüm; Türkiye’de konut sorunları ve politikası.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
SBK017 Kamu Yönetiminde Güncel Sorunlar 3+0+ 5
Ders, Kamu Yönetiminin teorik çerçevesine bağlı olarak teorilerin gözden geçirilmesi içermektedir. Bununla birlikte, Kamu Yönetiminde güncel gelişmeler izlenerek, bu gelişmelere paralel olarak Kamu Yönetimini gelişmelerini anlamaya, yorumlamaya yönelik STK'lardan, Kamu Yönetiminden ve Özel sektörden konuşmacıların katıldığı web seminerleri ile öğrencilerin son gelişmelerle donanımın arttırmaktadır.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
SBK018 Dış Politika Analizi 3+0+ 5
Dış politika analiz düzeyleri, karşılaştırmalı yöntemler ve veri tabanları, dış politkada kültürel etmenler, roller ve kimlikler, karar alma yaklaşımları, karar alma mekanizmaları, karar alma çeşitleri, karar almada danışmanların rolü, karar almada beklenti kuramı, kognitif yaklaşımlar
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
SBK020 Milliyetçilik Kuramları 3+0+0 5
Dersin içeriği “yeni” diye nitelendirilen “düzen” anlayışının, “eski” olandan (feodal düzen) farklılıklarını tartışmaya açarak, yapılmış değişimlerin ekonomik ve sosyal dönüşümlerini irdeleyecek bir alt yapıyı kurmak için geniş bir okuma içeriği ile donatılmıştır. Bu çerçevede her hafta tartışılacak konunun içeriği ve bu içeriğe gidişte seçilmiş 4/5 kitap ile katılımcıların donanımının geliştirilmesi hedeflenmiştir. Verilen kaynaklar konu ile bağlantısı olan ve asgari düzeyi ifade eder. İlgili konularda kendisini geliştirmek isteyen katılımcılara yapmış olduğu kütüphane çalışmasına, kaynakçasına ilave olarak geniş bir okuma listesi kuşkusuz önerilecektir.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
SBK021 Medya ve Politika 3+0+0 5
Medya, insan iletişimini sağlayan ve kolaylaştıran teknolojiler anlamında kullanılır. Söz konusu teknolojiler; yazılı medya, radyo, televizyon, film ve internet gibi birçok aracı kapsar. Siyaseti toplumu yöneten kuralların tartışılıp belirlenmesi sureci olarak düşündüğümüzde, medyanın siyasetin kendisinden ayrı düşünülemeyeceği daha kolay anlaşılacaktır. En nihayetinde her bir siyasal eylem, birtakım teknik ve teknolojiler vasıtasıyla belirli bir tür iletişim etkinliğinin gerçekleştirilmesini zorunlu kılar.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
SBK022 Devlet Kuramları 3+0+0 5
Devlet olgusuna kuramsal yaklaşımlar
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
SBK023 Türk Dış Politikası 3+0+0 5
Tarihsel süreç içerisinde Türk Dış Politikasının oluşması, Türk dış politikasının temel kavramları, Kurtuluş Savaşı yıllarında Türk dış politikası, iki savaş arası dönemde Türk dış politikası, İkinci Dünya Savaşı sonrası Türk dış politikası, Soğuk Savaş döneminde Türk dış politikası.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
SBK024 Kamuoyu Analizi 3+0+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
SBK026 Göç ve Kimlik 3+0+ 5
Bu derste, siyasette kimlik ve göç kavramları, kimliğin siyasal bir kategori olarak kuruluşu ve kimlik siyasetleri üzerine geliştirilen yaklaşımlar ve tartışmalar konu edilmektedir. Ayrıca, göç konuları ile bağlaştırarak din, iklim değişikliği gibi konuların etkileri, göç kuramlarını, uluslararası göçlerin nedenlerini, uluslararası göç ve göçmen çeşitlerini, uluslararası göçlerin tarihçesini, uluslararası göçlerin dünya genelinde göç veren ve göç alan bölgeler üzerindeki etkilerini, küreselleşmenin uluslararası göçlere olan etkisini incelemektedir.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
SBK027 Türk İdare Tarihi 3+0+ 5
Türkiye’nin idare tarihi incelenirken, kaçınılmaz olarak Osmanlı idare tarihinin ayrıntılı olarak ele alınması gerekmektedir. Osmanlı Devleti’nden Cumhuriyete aktarılan mirasın en önemli kesimlerinden birini idari kurumlar ve idari yapılanmanın esasları teşkil etmektedir. İdare ve idari teşkilat yapısının ekonomik, sosyal ve siyasal gelişmelerle ilişkilendirilmeden anlatılamayacağı açıktır. Bu bağlamda, dersin işleyişi “idare sistemi” odağında geliştirilmiş ve buna bağlı olarak yukarda anılan diğer gelişmelerle ilişkilendirilerek bir konu bütünlüğü oluşturulmuştur. Osmanlı idare sisteminin, içinde bulunduğu bölgede yaşamış eski imparatorluklar olan Sasani ve Bizans İmparatorlukları ile aynı inanç normlarını taşıdığı İslam ve Selçuklu İmparatorluklarından gelen unsurlardan etkilendiği bilinmektedir. Bu anlamda, bölgede kurulan imparatorluklardan Cumhuriyet dönemine kadar ulaşan tarihi gelişmeler ve birikim dersimizin içeriğini oluşturacaktır.


Üniversite Seçmeli Dersler


Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL501 Akademik İngilizce 1 4+0+0 5
Ders içeriği, öğrencilerin dört temel dil yeteneği olan okuma, yazma, dinleme ve konuşmasını geliştirmeye yönelik aktivitelerden oluşmaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL511 Mesleki İngilizce 1 4+0+0 5
Bölüme yönelik temel bilgiler ve terminoloji, öğrencilerin dört temel becerisi olan okuma, yazma, dinleme ve konuşmaya yönelik aktiviteler.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL512 Mesleki İngilizce 2 4+0+0 5
Bölüme yönelik orta seviye bilgiler ve terminoloji, öğrencilerin dört temel becerisi olan okuma, yazma, dinleme ve konuşmaya yönelik aktiviteler.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL502 Akademik İngilizce 2 4+0+0 5
Öğrenciler kendi alanları ile ilgili güncel gelişmeleri takip eder, bunlar hakkında akademik makale ve okuma parçaları okur, çözümler ve çeşitli kompozisyonlar yazarlar. Dönem içinde çeşitli projeler ve devler ile gelişimleri desteklenir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL503 Akademik İngilizce 3 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL504 Akademik İngilizce 4 4+0+0 5
Ders içeriği, öğrencilerin dört temel dil yeteneği olan okuma, yazma, dinleme ve konuşmasını geliştirmeye yönelik aktivitelerden oluşmaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL505 English for Academic Purposes 5 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL506 English for Academic Purposes 6 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL507 English for Academic Purposes 7 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL508 English for Academic Purposes 8 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL509 English for Academic Purposes 9 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL510 English for Academic Purposes 10 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL513 Mesleki İngilizce 3 4+0+0 5
Bölüme yönelik orta seviye bilgiler ve terminoloji, öğrencilerin dört temel becerisi olan okuma, yazma, dinleme ve konuşmaya yönelik aktiviteler.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL514 Mesleki İngilizce 4 4+0+0 5
Bölüme yönelik ileri seviye bilgiler ve terminoloji, öğrencilerin dört temel becerisi olan okuma, yazma, dinleme ve konuşmaya yönelik aktiviteler.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL515 Mesleki İngilizce 5 4+0+0 5
Bölüme yönelik ileri seviye bilgiler ve terminoloji, öğrencilerin dört temel becerisi olan okuma, yazma, dinleme ve konuşmaya yönelik aktiviteler.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL516 Mesleki İngilizce 6 4+0+0 5
Bölüme yönelik ileri seviye bilgiler ve terminoloji, öğrencilerin dört temel becerisi olan okuma, yazma, dinleme ve konuşmaya yönelik aktiviteler.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL517 English for Specific Purposes 7 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL518 English for Specific Purposes 8 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL519 English for Specific Purposes 9 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL520 English for Specific Purposes 10 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL601 Fransızca 1 4+0+0 5
Dilbilgisi ve Kelime Fransız dilinin temel dil yapıları; söz dizimi, biçim bilgisi, anlam ve anlatım becerileri. Okuma Basit seviyedeki tanıcı metinleri anlama becerisi, ders içi ve ders dışı okuma alışkanlığının kazandırılması. Yazma Tanıdık kelimeleri ve basit cümleleri somut amaçlar için tanıyabilme ve kullanabilme. Konuşma Kendisini veya başkasını tanıtabilme. Ev, aile, çevre, vs. hakkında temel soruları sorabilir ve cevaplayabilme. Diğer kişi yavaş ve net bir şekilde konuştuğunda ve iletişim kurmaya yardımcı olmak için tekrar etmeye veya yeniden düzenlemeye hazır olduğunda temel bir şekilde iletişim kurabilme.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL602 Fransızca 2 4+0+0 5
Dilbilgisi ve Kelime Fransız dilinin temel dil yapıları; söz dizimi, biçim bilgisi, anlam ve anlatım becerileri. Okuma Basit seviyedeki tanıcı metinleri anlama becerisi, ders içi ve ders dışı okuma alışkanlığının kazandırılması. Yazma Tanıtıcı metinler yazabilme, çeşitli cümleleri anlamlı bir şekilde ve dil bilgisini kullanarak bir aray getirme, edat ve bağlaçları doğru ve yerinde kullanmaya başlama. Konuşma Çeşitli sözlü iletişim durumları için uygun ifadeler ve stratejiler kullanarak sözlü iletişim kurma becerisinin geliştirilmesi; karşılıklı konuşma, güncel, özgün, işitsel, görsel-işitsel malzemeler kullanılarak konuşma ve duyduğunu anlama becerisinin geliştirilmesi.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL603 Fransızca 3 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL604 Fransızca 4 4+0+0 5
Dilbilgisi ve Kelime Fransız dilinin temel dil yapıları; söz dizimi, biçim bilgisi, anlam ve anlatım becerileri. Okuma Kitaptaki okuma parçaları tümceler arası bağlantıları ve cümleler arası anlamsal ipuçlarını kullanabilme gibi orta seviyede okuma becerilerinin kazandırılması; ders içi ve ders dışı okuma alışkanlığının kazandırılması. Yazma Paragraf biçimleri ve yapısı; paragrafın teknik özellikleri; paragraf planı çıkarma; betimleme, karşılaştırma, tartışma, , özet yazma, yorumlama; kısa hikâye yazma. Konuşma Çeşitli sözlü iletişim durumları için uygun ifadeler ve stratejiler kullanarak sözlü iletişim kurma becerisinin geliştirilmesi; karşılıklı konuşma, güncel, özgün, işitsel, görsel-işitsel malzemeler kullanılarak konuşma ve duyduğunu anlama becerisinin geliştirilmesi.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL605 Fransızca 5 4+0+0 5
Dilbilgisi ve Kelime Dil yapılarının ve kelimelerin metin ve bağlam düzeyinde kazandığı farklı anlamlar konusunda bilinçlendirme çalışmaları. Okuma Gazete, dergi, inceleme ve akademik yazılar gibi özgün okuma parçaları kullanılarak farklı bakış açılarını kavrama; tümceler arası bağlantıları ve yazının ana fikrini tahmin etme, ana fikre ulaşma ve cümleler arası anlamsal ipuçlarını kullanabilme gibi üst düzey okuma becerilerinin kazandırılması; ders içi ve ders dışı okuma alışkanlığının kazandırılması; bilginin sentezlenmesi, analizi ve değerlendirilmesi temeline dayanan eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesi. Yazma Paragraf biçimleri ve yapısı; paragrafın teknik özellikleri; paragraf çözümleme; paragraf planı çıkarma; betimleme, karşılaştırma, tartışma, anlatma türleriyle metin üretme, özet yazma, yorumlama; kısa hikâye, inceleme yazısı (kitap ve/veya film üzerine) ve resmî/gayrı resmî mektup yazma. Konuşma Çeşitli sözlü iletişim durumları için uygun ifadeler ve stratejiler kullanarak sözlü iletişim kurma becerisinin geliştirilmesi; karşılıklı konuşma, sunum, tartışma etkinlikleri yoluyla duygu ve düşünceleri etkin ifade edebilme becerisinin geliştirilmesi; güncel, özgün, işitsel, görsel-işitsel malzemeler kullanılarak konuşma ve duyduğunu anlama becerisinin geliştirilmesi.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL606 Fransızca 6 4+0+0 5
Dilbilgisi ve Kelime Dil yapılarının ve kelimelerin metin ve bağlam düzeyinde kazandığı farklı anlamlar konusunda bilinçlendirme çalışmaları. Okuma Gazete, dergi, inceleme ve akademik yazılar gibi özgün okuma parçaları kullanılarak farklı bakış açılarını kavrama; tümceler arası bağlantıları ve yazının ana fikrini tahmin etme, ana fikre ulaşma ve cümleler arası anlamsal ipuçlarını kullanabilme gibi üst düzey okuma becerilerinin kazandırılması; ders içi ve ders dışı okuma alışkanlığının kazandırılması; bilginin sentezlenmesi, analizi ve değerlendirilmesi temeline dayanan eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesi. Yazma Paragraf biçimleri ve yapısı; paragrafın teknik özellikleri; paragraf çözümleme; paragraf planı çıkarma; betimleme, karşılaştırma, tartışma, anlatma türleriyle metin üretme, özet yazma, yorumlama; kısa hikâye, inceleme yazısı (kitap ve/veya film üzerine) ve resmî/gayrı resmî mektup yazma. Konuşma Çeşitli sözlü iletişim durumları için uygun ifadeler ve stratejiler kullanarak sözlü iletişim kurma becerisinin geliştirilmesi; karşılıklı konuşma, sunum, tartışma etkinlikleri yoluyla duygu ve düşünceleri etkin ifade edebilme becerisinin geliştirilmesi; güncel, özgün, işitsel, görsel-işitsel malzemeler kullanılarak konuşma ve duyduğunu anlama becerisinin geliştirilmesi.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL607 Fransızca 7 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL608 Fransızca 8 4+0+0 5
Fransızca programındaki öğrenciler, Frankofon kültürleri, edebiyatları ve dil bilimi hakkında derinlemesine içerik bilgisinin yanı sıra kültürlerarası yeterlilik, eleştirel düşünme, işbirlikçi problem çözme ve dil yeterliliği (konuşma, dinleme, okuma) alanlarında ileri düzey beceriler geliştireceklerdir. ve yazma).

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL609 French 9 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL610 French 10 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL611 Rusça 1 4+0+0 5
Rusça temel kelimeler ve dil bilgisi kuralları üzerinde durularak çoğunlukla okuma ve dinleme çalışmaları yapılmaktadır. Günlük dilde ihtiyaç duyulan selamlaşma, kendini tanıtma, saati sorma, ürünlerin fiyatlarını sorma gibi kalıp ifadeler öğretilmekte ve sınıfta bunlar üzerine grup ya da karşılıklı konuşma alıştırmaları yapılmaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL612 Rusça 2 4+0+0 5
Rusça temel kelimeler ve dil bilgisi kuralları üzerinde durularak çoğunlukla okuma ve dinleme çalışmaları yapılmaktadır. Günlük dilde ihtiyaç duyulan günlük rutinlerden bahsetme, restoranda sipariş verme, hava durumu hakkında konuşma gibi konular hakkında ifadeler öğretilmekte ve sınıfta bunlar üzerine grup ya da ikili konuşma alıştırmaları yapılmaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL613 Rusça 3 4+0+0 5
Rusça orta düzey kelimeler ve dil bilgisi kuralları üzerinde durularak okuma ve dinleme çalışmaları yapılmaktadır. Günlük dilde ihtiyaç duyulan kalıp ifadeler öğretilmekte ve sınıfta bunlar üzerine konuşma alıştırmaları yapılmaktadır. Ayrıca, öğrencilerin yazma becerilerini geliştirmek için her hafta işlenen konuya paralel olarak bir kısa yazma alıştırması yapılmaktadır ya da ödev olarak verilmektedir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL614 Rusça 4 4+0+0 5
Rusça orta seviye kelimeler ve dil bilgisi kuralları üzerinde durularak çoğunlukla okuma ve dinleme çalışmaları yapılmaktadır. Günlük dilde ihtiyaç duyulan kalıp ifadelerin yanında karşılaşacakları çeşitli sesli veya yazılı metin türlerini zorlanmadan okuyabilmelerini sağlayacak alıştırmalar yapılmakta ve sınıfta bunlar üzerine grup ya da karşılıklı konuşma alıştırmaları yapılmaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL615 Rusça 5 4+0+0 5
Rusça orta üstü seviye kelimeler ve dil bilgisi kuralları üzerinde durularak okuma ve dinleme çalışmalarının yanında yazma ve konuşma çalışmaları da yapılmaktadır. Akademik ve mesleki alanlarda kullanılan kalıp ifadeler öğretilmekte ve sınıfta bunlar üzerine yazma ve konuşma çalışmaları yapılmaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL616 Rusça 6 4+0+0 5
Rusça ileri seviye kelimeler ve dil bilgisi kuralları üzerinde durularak okuma, yazma, konuşma ve dinleme çalışmaları yapılmaktadır. Özellikle akademik, edebi ve eleştirel metinler üzerinden yapılan aktiviteler ile çeşitli kaynaklardan toplanan bilgileri düzenli ve akıcı bir şekilde birleştirme ve raporlama, edebi eserleri anlayıp analiz yapabilme becerileri geliştirilmektedir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL617 Russian 7 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL618 Russian 8 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL619 Russian 9 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL620 Russian 10 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL621 İspanyolca 1 4+0+0 5
Bu ders okuma, yazma, konuşma ve dinleme yoluyla temel etkili iletişim becerilerini geliştirmeyi içerir. Aynı zaman İspanyolca konuşulan ülkelerin kültürel inançlarını, değerlerini ve günlük yaşamın çeşitli yönlerini içerir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL622 Spanish 2 4+0+0 5
Bu ders okuma, yazma, konuşma ve dinleme yoluyla temel etkili iletişim becerilerini geliştirmeyi içerir. Aynı zaman İspanyolca konuşulan ülkelerin kültürel inançlarını, değerlerini ve günlük yaşamın çeşitli yönlerini içerir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL623 İspanyolca 3 4+0+0 5
Bu ders okuma, yazma, konuşma ve dinleme yoluyla alt orta seviyede etkili iletişim becerilerini geliştirmeyi içerir. Aynı zaman İspanyolca konuşulan ülkelerin kültürel inançlarını, değerlerini ve günlük yaşamın çeşitli yönlerini içerir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL624 İspanyolca 4 4+0+0 5
Bu ders okuma, yazma, konuşma ve dinleme yoluyla temel etkili iletişim becerilerini geliştirmeyi içerir. Aynı zaman İspanyolca konuşulan ülkelerin kültürel inançlarını, değerlerini ve günlük yaşamın çeşitli yönlerini içerir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL625 İspanyolca 5 4+0+0 5
Bu ders okuma, yazma, konuşma ve dinleme yoluyla temel etkili iletişim becerilerini geliştirmeyi içerir. Aynı zaman İspanyolca konuşulan ülkelerin kültürel inançlarını, değerlerini ve günlük yaşamın çeşitli yönlerini içerir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL626 İspanyolca 6 4+0+0 5
Bu ders okuma, yazma, konuşma ve dinleme yoluyla temel etkili iletişim becerilerini geliştirmeyi içerir. Aynı zaman İspanyolca konuşulan ülkelerin kültürel inançlarını, değerlerini ve günlük yaşamın çeşitli yönlerini içerir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL627 Spanish 7 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL628 Spanish 8 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL629 Spanish 9 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL630 Spanish 10 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL631 Çince 1 4+0+0 5
Bu kurs, Çince'nin temel yapı taşlarına giriş niteliğindedir. Hiç ya da çok kısıtlı Çince bilgisi olan öğrenciler için uygundur. Dört dil becerisini geliştirmeye yönelik bir eğitim sunmaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL632 Çince 2 4+0+0 5
Dört dil becerisinde pratik sağlayan yazılı ve sözlü Çince'ye giriş dersidir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL633 Chinese 3 4+0+0 5
Temel seviye Çince bilgisi olan öğrenciler için orta seviye öncesi dersidir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL634 Chinese 4 4+0+0 5
Çince orta seviye kelimeler ve dil bilgisi kuralları üzerinde durularak okuma ve dinleme çalışmaları yapılmaktadır. Günlük dilde kullanılan kalıp ifadelerin yanında karşılaşacakları çeşitli sesli veya yazılı metin türlerini zorlanmadan okuyabilmelerini sağlayacak alıştırmalar yapılmakta ve sınıfta bunlarla ilgili grup ya da karşılıklı konuşma alıştırmaları yapılmaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL635 Çince 3 4+0+0 5
Öğrenciler Çince istek kipi, saat ve vakit, çoğu fiilli cümle ile amacını belirtme, seçmeli soru cümlesi, yardımcı kelimeler bilgi edinir ve benzer konularda kendilerini ifade edebilir konuma gelirler.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL636 Çince 4 4+0+0 5
Günlük hayatta para değiştirme, ziyaret ettiği yerini anlatma, kitap ödünç alma ve geriye verme, yeni arkadaşı edinme, karşılaştırma, kıyafeti satın alma, posta ofiste olma, nesne betimleme, hatırlatma, hobilerini bahsetme, Şimdiki Zaman, sebebi sorma, Yeni Yılı kutlama gibi konularda kendilerini ifade edebilir konuma gelirler.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL637 Chinese 7 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL638 Chinese 8 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL639 Chinese 9 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL640 Chinese 10 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL641 Arapça 1 4+0+0 5
Bu ders okuma,yazma, konuşma ve dinleme yoluyla temel iletişim becerilerini geliştirmeyi içerir. Aynı zamanda Arapça konuşulan ülkelerin kültürel inançlarını, değerlerini ve günlük yaşamın çeşitli yönlerini içerir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL642 Arapça 2 4+0+0 5
Bu ders okuma,yazma, konuşma ve dinleme yoluyla temel iletişim becerilerini geliştirmeyi içerir. Aynı zamanda Arapça konuşulan ülkelerin kültürel inançlarını, değerlerini ve günlük yaşamın çeşitli yönlerini içerir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL643 Arapça 3 4+0+0 5
Bu ders okuma,yazma, konuşma ve dinleme yoluyla temel iletişim becerilerini geliştirmeyi içerir. Aynı zamanda Arapça konuşulan ülkelerin kültürel inançlarını, değerlerini ve günlük yaşamın çeşitli yönlerini içerir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL644 Arapça 4 4+0+0 5
Bu ders okuma,yazma, konuşma ve dinleme yoluyla temel iletişim becerilerini geliştirmeyi içerir. Aynı zamanda Arapça konuşulan ülkelerin kültürel inançlarını, değerlerini ve günlük yaşamın çeşitli yönlerini içerir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL645 Arabic 5 4+0+0 5
Bu ders okuma,yazma, konuşma ve dinleme yoluyla temel iletişim becerilerini geliştirmeyi içerir. Aynı zamanda Arapça konuşulan ülkelerin kültürel inançlarını, değerlerini ve günlük yaşamın çeşitli yönlerini içerir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL646 Arabic 6 4+0+0 5
Bu ders okuma,yazma, konuşma ve dinleme yoluyla temel iletişim becerilerini geliştirmeyi içerir. Aynı zamanda Arapça konuşulan ülkelerin kültürel inançlarını, değerlerini ve günlük yaşamın çeşitli yönlerini içerir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL647 Arabic 7 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL648 Arabic 8 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL649 Arabic 9 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL650 Arabic 10 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL651 Türkçe 1 4+0+0 5
Türkçe temel kelimeler ve dil bilgisi kuralları üzerinde durularak çoğunlukla okuma ve dinleme çalışmaları yapılmaktadır. Günlük dilde ihtiyaç duyulan selamlaşma, kendini tanıtma, saati sorma, ürünlerin fiyatlarını sorma gibi kalıp ifadeler öğretilmekte ve sınıfta bunlar üzerine grup ya da karşılıklı konuşma alıştırmaları yapılmaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL652 Türkçe 2 4+0+0 5
Türkçe temel kelimeler ve dil bilgisi kuralları üzerinde durularak çoğunlukla okuma ve dinleme çalışmaları yapılmaktadır. Günlük dilde ihtiyaç duyulan restoranda sipariş verme, hava durumu hakkında konuşma gibi konular hakkında ifadeler öğretilmekte ve sınıfta bunlar üzerine grup ya da ikili konuşma alıştırmaları yapılmaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL653 Türkçe 3 4+0+0 5
Türkçe orta düzey kelimeler ve dil bilgisi kuralları üzerinde durularak okuma ve dinleme çalışmaları yapılmaktadır. Günlük dilde ihtiyaç duyulan kalıp ifadeler öğretilmekte ve sınıfta bunlar üzerine konuşma alıştırmaları yapılmaktadır. Ayrıca, öğrencilerin yazma becerilerini geliştirmek için her hafta işlenen konuya paralel olarak bir kısa yazma alıştırması yapılmaktadır ya da ödev olarak verilmektedir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL654 Türkçe 4 4+0+0 5
Türkçe orta düzey kelimeler ve dil bilgisi kuralları üzerinde durularak okuma ve dinleme çalışmaları yapılmaktadır. Günlük dilde ihtiyaç duyulan kalıp ifadeler öğretilmekte ve sınıfta bunlar üzerine konuşma alıştırmaları yapılmaktadır. Ayrıca, öğrencilerin yazma becerilerini geliştirmek için her hafta işlenen konuya paralel olarak bir kısa yazma alıştırması yapılmaktadır ya da ödev olarak verilmektedir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL655 Turkish 5 4+0+0 5
Türkçe ileri düzey kelimeler ve dil bilgisi kuralları üzerinde durularak okuma ve dinleme çalışmaları yapılmaktadır. Günlük dilde ihtiyaç duyulan kalıp ifadeler öğretilmekte ve sınıfta bunlar üzerine konuşma alıştırmaları yapılmaktadır. Ayrıca, öğrencilerin yazma becerilerini geliştirmek için her hafta işlenen konuya paralel olarak bir yazma alıştırması yapılmaktadır ya da ödev olarak verilmektedir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL656 Turkish 6 4+0+0 5
Türkçe ileri düzey kelimeler ve dil bilgisi kuralları üzerinde durularak okuma ve dinleme çalışmaları yapılmaktadır. Günlük dilde ihtiyaç duyulan kalıp ifadeler öğretilmekte ve sınıfta bunlar üzerine konuşma alıştırmaları yapılmaktadır. Ayrıca, öğrencilerin yazma becerilerini geliştirmek için her hafta işlenen konuya paralel olarak bir yazma alıştırması yapılmaktadır ya da ödev olarak verilmektedir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL657 Turkish 7 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL658 Turkish 8 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL659 Turkish 9 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL660 Turkish 10 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL661 Italianca 1 4+0+0 5
Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, temel düzeyde sözlü ve yazılı iletişim kurabilecek; temel İtalyanca metinleri okuyabilecek, anlayabilecek ve sözlü olarak iletişim kurabileceklerdir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL662 Italianca 2 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL671 Almanca 1 4+0+0 5
Dinleme, konuşma, okuma ve yazmada işlevsel yeterlilik elde edin. Dil davranışına gömülü kültüre özgü bakış açılarını ve değerleri tanır. Farklı türlerdeki otantik metinleri deşifre edin, analiz edin ve yorumlayın. Sözlü ve yazılı modlarda organize tutarlı söylem üretin.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL672 Almanca 2 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
GIT038 Genişletilmiş Gerçeklik ve Tasarım 3+0+0 5
Genişletilmiş gerçeklik teknolojilerinin tarihsel süreçteki gelişiminin incelenmesi. Güncel genişletilmiş gerçeklik donanımlarının ve yazılımlarının neler olduğunun anlatılması. Bu ortamlar için içerik üretmek için gerekli altyapı bilgisinin verilmesi.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
HIR019 Reklamda Yaratıcılık 3+0+0 5
Ders kapsamında, reklam stratejileri ve yönetimiyle ilgili kavram ve kuramlar, yaratıcı reklam kampanyası hazırlama süreci ve reklam kampanyası yönetimi konuları işlenmektedir. Örnek uygulamalarla birlikte öğrencilerin edindikleri teorik bilgileri pratiğe dönüştürmeleri sağlanmaktadır. Ders kapsamında teorik olarak aktarılan bilgiler reklam uygulamaları üzerinden tartışılarak analiz edilmektedir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
JOB105 Sosyal Girişim ve Sürdürülebilirlik 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI001 Alternatif ve Yenilenebilir Enerji 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI002 Antropolojiye Giriş 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI003 Beslenmede Doğru Bilinen Yanlışlar 3+0+0 5
Yeterli, dengeli ve sürdürülebilir beslenme kavramları hakkında bilgi sahibi olarak, popüler diyetlerin sağlık üzerindeki etkilerini kavramak.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI005 Çağdaş Sanata Giriş 3+0+0 5
Sanat Nedir? Çağdaş Sanat Nedir? Modern Sanatı Anlamak Soyut Dışavurumculuk ve Amerikan Modernizmi Sanat ve Gündelik Nesnelerin Dönüştürülmesi Sanat Nesnesi, Mekan, İzleyici: Minimalizm’den Enstalasyon Sanatına Kavramsal Sanat: Sanatın Nesnesi Sorgulanıyor Sanatta Feminist Müdahaleler Sanatın Sonu Tartışmaları: Warhol, Pop Sanat ve Tüketim Kültürü Sanat ve Kimlik Sorgulamaları Beden Sanatı ve Performans Katılımcı Sanat: İlişkisel Estetik ve Sanatta Toplumsal Kaygılar Sanat ve Küreselleşme

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI006 Dijital Medya Okuryazarlığı 3+0+0 5
Dijital okuryazarlık ve medya okuryazarlığı günümüzde, dijital medyayı yetkin biçimde kullanmak, anlamak ve hakların farkındalığı için büyük bir önem taşımaktadır. Okuryazarlık denilince akla ilk okuma, yazma, konuşma ve dinleme gelmektedir. Ancak günümüzde insanlar eskisinden farklı olarak yeni ifade ve iletişim teknikleri kullanmaktadırlar. Dijital okuryazarlık eğitimi, gerçek ve sanal ortamdaki verilere istenilen amaçta doğru bir şekilde erişebilmek ve onu doğru yöntemle verimli bir şekilde kullanabilmeyi hedefler.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI007 Diyetetikte Girişimcilik 3+0+0 5
Genel olarak sınıf ortamında Soru-Cevap-Tartışma ile dersin yürütülerek temel girişimcilik ve pazarlama kavramları hakkında bilgi sahibi olmak.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI008 Düşünce Tarihi 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI009 Etkili Konuşma ve Diksiyon 3+0+0 5
Nefes, ses, boğumlama aygıtlarının tanıtılması; nefes, ses, boğumlama aygıtlarının ilişkilendirilmesine yönelik alıştırmalar; Türkçe konuşma dili kuralları; Türkçe konuşma kuralları; Türkçe konuşma dili ve yazı dili ayrımları; Türkçe konuşma dili ve yazı dili ayrımları; nefes, ses, boğumlama aygıtlarının ve konuşma kurallarının ilişkilendirilmesine yönelik alıştırmaların çeşitli metinler üzerinde yapılması; nefes, ses, boğumlama aygıtlarının ve konuşma kurallarının ilişkilendirilmesine yönelik alıştırmaların çeşitli metinler üzerinde yapılması.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI010 Etkili Konuşma ve Sunum Teknikleri 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI0101 Global Dünyaya Ekonomik Bakış 3+0+ 5
Bu derste , genel anlamı ile Küreselleşmenin tanımı, Küresel kurumlar, Özelleştirme, farklı siyasi, ekonomik ve yasal sistemler ülkeleri nasıl etkiler konuları, ülke örnekleri: ABD, Çin, Hindistan, Rusya, Venezuela, Malezya, Afrika ülkelerinin Ticaret politikaları, uluslararası kuruluşlar, mülkiyet hakları, yenilikçilik ve girişimcilik kavramları, ekonomik kavramlar, ülkemizdeki kuruluşlar, bir girişimci için, güncel örneklerle anlatılmaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI011 Felsefeye Giriş 3+0+0 5
Temel felsefi sorunlar, büyük filozofların yaklaşımları ve düşünceleri çevresinde felsefe tarihi, Antik Yunan’dan Çağdaş Batı Felsefesine etik, bilgi, doğa, siyaset gibi farklı alanlarda filozofların yaklaşımları

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI012 Girişimciliğin Temelleri 3+0+0 5
Girişimci düşünce yapısı, yalnız yeni firma kuruluşlarını değil, firma içi atılımlarda da gittikçe önem kazanmaktadır. Öte yandan, Türkiye ve dünyanın öncelikli konuları tüm bu girişimci düşünceyi etkiler ve fırsat ile tehditler sunar. İşte bu yaklaşımla, program farkı gözetmeksizin üniversiteye yeni girmiş öğrencilere girişimciliğin temelleri, değişimi, dünyadaki öncelikli konular ile ilgilendirilerek anlatılacaktır. Girişimcilik eğitimi, iş dünyasını odağına alsa da, farklı vaka anlatımlarıyla genel bir anlayış aktarmayı hedefler.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI016 İkna ve Etkili İletişim 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI017 İletişim Yöntemleri 3+0+0 5
Dersin içeriğinde, iletişim kavramı, iletişim araçları ve iletişimin türleri gerek tarihsel gerek toplumsal süreci içinde yer almaktadır. Ayrıca öğrencilerin iletişim becerilerini kullanmaya ve geliştirmeye yönelik pratikler de dersin kapsamındadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI018 İşaret Dili 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI019 İşletmeye Giriş 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI020 Sağlık Okuryazarlığı 3+0+0 5
Dersin İçeriği Sağlık okuryazarlığı kavramının temel ilkeleri, kişisel sağlık ve toplum sağlığı ile sağlık okuryazarlığının ilişkisi, interdisipliner çalışma, sağlık iletişimi, farklı yaş grupları için sağlık okuryazarlığının önemi, kurumsal sağlık okuryazarlığı, sağlıkta kanıta dayalı bilgi uygulamaları

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI021 Liderlik Stratejileri 3+0+0 5
Liderlikle ilgili temel kavramlar, liderlik tarzları, liderlik teorileri, kriz ve liderlik, stratejik liderlik, cinsiyet ve liderlik, girişimci liderlik, etik liderlik konuları ele alınacaktır. Vaka analizleri yapılacaktır

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI022 Lojistik Yönetimi 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI023 Medya Okur Yazarlığı 3+0+0 5
Medyanın gücü ile birlikte kitle iletişim araçlarının toplumlar üzerinde etkisi, globalleşme sürecinde değişen ve gelişen kitle iletişim araçlarının yeni dünya düzenine göre şekillenmesi ve yeni söylemler, medya üzerindeki baskı güçleri, devletlerin etkisi, medyanın demokratikleşmesi ve sansür mekanizmaları, ifade özgürlüğü, kişilik hakları, bilgi edinme, kamu yararı, yazılı ve görsel medyayı eleştirel okuma/izleme, dünyada ve Türkiye'de medya okuryazarlığına bakış.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI025 Girişimciliğin Temelleri 3+0+0 5
Dersin odağında girişimci yer almaktadır. Bu bağlamda derste bir girişimcinin çalıştığı ortamın tabiatı ve girişimci bir yöneticinin kendine özgü özellikleri işlenmektedir. Girişimciliğin kavramsal çerçevesi, öncelikli alanları, temel işlevleri, finansmanı, süreci, kültürü, girişimciliğin yerel ve uluslararası bağlamı ile ilgili konulara değinilecektir. Öğrencilerin bu dersle kendilerinde var olan girişimcilik özelliklerini ortaya çıkarmaları ve bunları geliştirebilmeleri sağlanmaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI026 Postapokaliptik Anlatı 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI027 Psikolojik Beceriler 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI029 Sağlık Ekonomisi 3+0+0 5
Ekonomi Bilimi ve Temel Kavramlar, Sağlık ve Sağlık Statüsü, Sağlık Ekonomisi ve Gelişimi, Arz ve Sağlık Hizmetleri Arzı, Talep ve Sağlık Hizmetleri Talebi, Sağlık Hizmetleri Pazarı, Sürdürülebilir Kalkınma ve Sağlık, Sağlık Hizmetleri Finansman Sistemleri, Sağlık Hizmetlerinde Performans ve Geri Ödeme Sistemleri, Sağlık Sektörü ve İktisadi Planlama, Sağlık Hizmetlerinde Ekonomik Değerlendirme, Türkiye Sağlık Harcamaları Analizi, Sağlık Sektöründe Güncel Konu ve Sorunlar, Döngüsel Ekonomi ve Sağlık Çevre İlişkisi.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI030 Sağlıklı Yaşam ve Fiziksel Aktivite 3+0+0 5
Sağlık, Fiziksel aktivite ve temel unsurları. Endüstriyel ortamlarda, kronik hastalıklarda, farklı yaş gruplarında fiziksel aktivitenin önemi. Farklı egzersiz formları. Bel ve boyun okulları.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI031 Savunma Sanayimizde Teknolojik Dönüşüm 3+0+0 5
Milli savunma sanayimizin gelişim sürecini, savunma sanayimizin mevzuat, insan kaynakları,organizasyon yapısı ve finanasal kaynaklarını incelemek, Yerli ve milli bir savunma sanayi ihtiyacının gerekliliğini öğrencilerle analiz etmek, savunma sanayi alanında ülkemizde verilen eğitimler hakkında bilgi vermek, teknoloji ve ARGE yönetimi faaliyetlerini incelemek, proje yönetimi sürecini,kümelenme ve tamamlanan proje süreçlerini analiz etmek, harp, silah ve araçlarını tanıtmak.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI032 Sosyolojiye Giriş 3+0+0 5
Toplumbilim kavramlarını kavrayış. Toplumbilmin kurucuları ve sonra onları izleyen kuramcı ile âşinâ bulunuş. Toplumsal meseleler ile alâkalı durum ve oluşumlar karşısında sosyolojik tasavvur imtiyazına sahip oluş. Gezegenimizdeki konumlara göre kültürlerin çeşitliliğinden ve toplumsallaşma süreçlerinin izafîliğinden haberdar bulunmak. Ona göre de, peşin hükümlerden âzâde ve kabûlcülükte engin olmak.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI033 Uluslararası Örgütler 3+0+0 5
19.yüzyıldan itibaren uluslararası sistem içinde devletlerin yanı sıra uluslararası örgütler de yer almaya başlamışlardır. Yaşanan iki dünya savaşı tarafından yaratılan felaketlerin tekrarlanmaması ve doğurdukları olumsuzlukların ortadan kaldırılması hedefiyle kurulan küresel ve bölgesel nitelikli uluslararası örgütler uluslararası ilişkilere yeni bir boyut eklemiştir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI034 Yöneticilik Becerileri 3+0+0 5
Bu ders temel yönetim kavramları hedeflerle yönetim, yönetim becerilerinin geliştirilmesi, yönetici kişiliğini geliştirmek, karar alma ve çözme, ekip oluşumu ve yönetimi, çalışanları, özendirme& motivasyon yönetimi, yetki devri-delegasyon, liderlik yaklaşımı, lider ve yönetici farkı gibi konuları içermektedir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI036 Optimizasyona Giriş 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI037 İstanbul’un Anıtsal Yapıları 3+0+0 5
Kent genelinde değişik dönemlerde inşa edilmiş tarihsel yapıları teorik ve alan çalışması kapsamında yerinde görerek pekiştirmek, yaşadığımız çevreyi / kenti geçmiş kültürleriyle ve eserleriyle tanıyıp farkındalık yaratmak, geçmişimize tarihsel ve kültürel açıdan sahip çıkılmasını sağlamak

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI038 Sinematografik Mekan Okumaları 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI039 Veri Bilimine Giriş 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI040 Hesaplamalı Matris İşlemleri 2+2+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI041 İşaret Dili 1 3+0+0 5
Bu derste işitme engelli bireyle iletişim süreci ve öğeleri, işitme engelliler kültürü, iletişim engelleri, temel işaret dili eğitimi TİD kurs programı, işitme yetersizliği ile dil ve konuşma yetersizliği olan bireylerin kişisel ve toplumsal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla konuşma dilinden farklı olan fakat belli bir sistem içinde el ve vücut hareketleri ile mimiklerin kullanıldığı görsel bir dildir. Gelişen teknolojiye ve uzun süren uygulamalara göre işitme yetersizliği olan bireylerin eğitiminde bireysel özelliklerin ve bireysel ihtiyaçların belirleyici olması gerekmektedir. Bu gerekçe ile ders programı ile bireylerin, TİD kullanarak işitme yetersizliği olan bireylerle iletişim kurabilmek için temel bilgi ve becerileri kazanması, yeniliğe ve değişime uyum sağlaması öngörülmektedir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI042 İşaret Dili 2 3+0+0 5
Bu derste işitme engelli bireyle iletişim süreci ve öğeleri, işitme engelliler kültürü, iletişim engelleri, temel işaret dili eğitimi TİD kurs programı, işitme yetersizliği ile dil ve konuşma yetersizliği olan bireylerin kişisel ve toplumsal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla konuşma dilinden farklı olan fakat belli bir sistem içinde el ve vücut hareketleri ile mimiklerin kullanıldığı görsel bir dildir. Gelişen teknolojiye ve uzun süren uygulamalara göre işitme yetersizliği olan bireylerin eğitiminde bireysel özelliklerin ve bireysel ihtiyaçların belirleyici olması gerekmektedir. Bu gerekçe ile ders programı ile bireylerin, TİD kullanarak işitme yetersizliği olan bireylerle iletişim kurabilmek için temel bilgi ve becerileri kazanması, yeniliğe ve değişime uyum sağlaması öngörülmektedir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI043 Sivil Sorumluluk ve Proje 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI044 İş Etiği 3+0+0 5
İş yaşamında etik kavramlarına yönelik farkındalık oluşturmak, iş etiği uygulamalarının önemini göstermek, katılımcıda etik değerleri kabul eden iş kararları verme becerilerini geliştirmek, iş kararlarını etik kullanarak değerlendirebilmek ile ilgili konu ve konular değerler.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI045 TV ve Gündelik Yaşam Eleştirisi 3+0+0 5
“Neden televizyon izliyoruz?” sorusundan yola çıkarak TV’nin ideoloji yayma işlevinden kitleleri tek-tipleştirmesine, kanaat ve itaat oluşturma yetisinden tecimsel bir araç olmasına kadar pek çok konu mercek altına alınacaktır. Bu bağlamda dersin ana başlıkları televizyon ve temsil, cinsiyetçilik, türcülük, popüler kültür üreticisi olarak televizyon, rating sistemi, televizyonda dramatizasyon, TV’nin toplumsal belleğe katkısı ve genel olarak televizyon anlatısıdır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI047 Sağlık Örgütlerinde Çalışan Davranışları 3+0+0 5
Tutumlar ve iş tatmini; duygu ve duygu durumlar, kişilik ve değerler, algı ve atfetme süreçleri, motivasyon ve liderlik, grup ve takım çalışması, örgütlerde güç ve politika

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI048 Stratejik Öngörü 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI050 Yapay Zekaya Giriş 3+0+0 5
Her öğrenci için dersin amacı; Yapay zeka kavramının kapsamını, kullanılan yöntemleri, yapay zekadaki sorunlarla birlikte, farklı uygulama alanlarındaki örnekleri ile öğrenmektir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI052 Medya İşletmeciliği 3+0+0 5
Medya İşletmeciliği kapsamına giren konular

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI054 Genetik Danışma ve Etik 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI056 Çocukta İletişim 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI057 Bilim Felsefesi 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI059 Bilim ve Felsefe 3+0+ 5
Bilim ve felsefenin etkileşim içinde Antikçağ’dan günümüze kadarki gelişimi

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI060 Film Okuması 3+0+ 5
Belirli film türleri, yönetmenler, akımlar ve tarzlar, ulusal sinemalar, tarihsel dönemler, yönetmenler, yeni teknolojiler bağlamında film kültürü, kültürel çalışmalar ve sinema, toplumsal cinsiyet ve sinema, film ve medya kültürü, felsefe ve sinema, film endüstrisi, müzik ve sinema, sinemada görüntü ve ses, film uyarlamaları, sinema ve toplumsal değişim, alternatif sinemalar ders kapsamında işlenecek konular arasında yer almaktadır

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI061 İş Sağlığı ve Güvenliği 3+0+ 5
İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Kavramları, Risk Etmenleri ve Çeşitleri, Ortam Gözetimi, İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Nedenleri, Önleyici Tedbirler ve İş Güvenliği Kültürü

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI064 Bilgi ve İletişim Sistemleri Okuryazarlığı 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI065 Tıbbi Terminoloji 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI066 Etkili Konuşma ve Diksiyon 3+0+0 5
PROGRAMIN ADI: Etkili Konuşma ve Diksiyon Eğitimi DİKSİYON EĞİTİMİ İÇERİĞİ VE KAZANIMLARI • Diksiyon eğitimi; solunum, ses hızı ve ritmin nasıl geliştirileceğini öğretir. • Sesinizi çeşitli boyutlardaki izleyiciler ve mekanlar için nasıl ayarlayacağınız konusunda bilgiler verir. • Diksiyon eğitimi için en temel kazanım olan ses mekanizması nasıl çalıştığını ve doğal sesinizi nasıl keşfedeceğinizi anlamanızı sağlar. • Sesinizi ve diksiyonu geliştirmek ve ayrıca sesler arasında hızlı geçişi sağlayacak şekilde konuşabilmek için pratik ipuçları ve alıştırmalar ile karşılaşacaksınız. • Sesinizin etkileyiciliğini konuşmalarınızın geneline nasıl yansıtacağınızı öğretir. • Konuşmalarınıza tonlama, vurgu ve durak inceliklerini katarak daha etkili bir konuşma yapabilirsiniz. • Diksiyon eğitimi alan kişiler dili doğru, güzel ve etkili kullanmanın inceliklerini fark ederek Türkçeyi özenle kullanabilen, konuşmayı sanata dönüştürmenin yollarını bilen, doğru – yanlış kullanım örneklerini irdeleyen ve güzel konuşmanın önemini kavrayan, “ne söyleyeceğini bilmenin yanı sıra nasıl söyleyeceğini de bilen” bireyler olarak yetişecektir. • İşe alım süreci ile ilgili bilgi edinir. PROGRAMIN SÜRESİ Hafta Sonu Gruplarda: Günde 3 saat 2 gün = 6 saat Toplam Süre: 7 hafta x 6 saat = 42 saat PROGRAM İÇERİĞİNİN TOPLAM KURS SÜRESİNE GÖRE HAFTALIK DAĞILIMI 1. HAFTA A. ETKİLİ İLETİŞİMİN ANLAMI 1. Etkili İletişimin Önemi 2. İletişimde Beden Dili – Ses ve Söz Dizgesi 3. İletişimde Doğru ve Yanlış Davranışlar 4. Telefonla Doğru ve Etkili İletişim 2.HAFTA B. NEFES VE SES EĞİTİMİ 1.Diyafram, Nefesi Kullanma 2. Doğru Duruş ve Doğru Nefes Alma Teknikleri 3. Sesin Nitelikleri ve Etkili Ses Kullanımı 4. Konuşma Hızını Ayarlama 5. Anlatım Bozukluklarını Engelleme 3.HAFTA C.SÖYLEYİŞ ve BOĞUMLAMA 1.Dil, Dudak ve Çene Egzersizleri 2. Boğumlama Alıştırmaları 3. Söyleyiş ve Boğumlama Kusurlarının Giderilmesi 4.HAFTA D.TONLAMA VURGU VE DURAK 1. Tonlamanın Önemi ve Örnekler 2. Kelime, Cümle Vurgusu ve Durak 3. Doğru Tonlama / Etkili ve İnandırıcı Tonlama 4. Metin Değerlendirme 5.HAFTA E. SÖYLEYİŞ BECERİLERİNİ GELİŞTİRME 1. Yazılışları Aynı Anlamları Farklı Sözcükler 2.‘‘Ğ’’ Harfinin Söyleyiş Özellikleri 3.Yabancı Kökenli Sözcükler 6.HAFTA E. KÜRSÜ ÖNÜNDE KONUŞMA-HİTABET 1.Topluluk Önünde Konuşma 2.Heyecanını Kontrol Altına Alma 3.Konuşmacının Beden Dili Kullanımı 7.HAFTA F. UYGULAMALAR 1.Kursiyerlerin Performans Çalışmalarının Değerlendirilmesi, 2.İşe Alım Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI067 Beslenmede Markalaşma 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI068 Yaşam Boyu Psikoloji 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI069 İş Hayatında Yetkinlik 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI073 Bilim Ve Felsefe 3+0+ 5
Bilim ve felsefenin etkileşim içinde Antikçağ’dan günümüze kadarki gelişimi

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI076 Yaratıcı Yazarlık 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI077 Toplumsal Cinsiyet 3+0+ 5
Toplumsal cinsiyetle ilişkili temel kavram ve kuramlar, toplumsal cinsiyet rolleri ile aile, eğitim, beden, medya, şiddet, kent yaşamı ilişkisi, film analizleri ve günlük yaşam olaylarıyla temel kuram ve kavramların ilişkilendirilmesi

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI079 Bilimsel Yazım Becerileri 3+0+ 5
Ders, profesyonel ortamlarda doğru ve etkin iletişim dili, bir araştırma sorusu sorma, literatür tarama, akademik kaynak arama ve kullanma, bilimde etik ilkeler, bilimsel bir makale, tez ve bildiri yazımına ilişkin incelemeleri içerir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI080 Psikoloji Okumaları 3+0+ 5
Bu derste bilimsel bilginin özellikleri ve bilimsel yaklaşımlar ile ilgili temel bilgi ve beceriler incelenecektir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI085 İstanbul'un Tarihsel Yapıları 3+0+ 5
Kent genelinde değişik dönemlerde inşa edilmiş tarihsel yapıları teorik ders ve alan çalışması kapsamında yerinde görerek pekiştirmek, yaşadığımız çevreyi / kenti geçmiş kültürleriyle ve eserleriyle tanıyıp farkındalık yaratmak, geçmişimize tarihsel ve kültürel açıdan sahip çıkılmasını sağlamak

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI086 Kültür ve Sanat Tarihi 3+0+ 5
Sanatın tarihsel gelişiminin kültürel ve toplumsal bağlamda insanlığı nasıl etkilediği, geçmiş dönemlerden günümüze nasıl bir değişim-gelişim gösterdiği genel hatlarıyla ele alınacaktır. Dönemler, üsluplar, akımlar, sanatçılar kültürel bağlamlarla desteklenerek farklı alanlardan gelmiş olan öğrencilerin bölümleriyle ilgili örnekler üzerinden incelenecektir. “Bakış”, “değerlendirme” ve “okuma/lar” yapmaya yardımcı olan geniş yelpazeli, çok sesli, çok kültürlü, evrensel niteliklere sahip bir ders olması amaçlanmaktadır

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI088 Dijital Prodüksiyon ve Kurgu 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI089 Autodesk Maya ile 3B Modelleme 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI090 2B Çizgi Film Animasyon 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI091 Toplumlar Mimarlıklar İstanbul 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI092 Paralel Programlama (C) 3+0+ 5
C programlama dili kullanılarak, bilgisayar programcılığında belirli bir deneyime sahip olan öğrencilere, paralel programlama temelleri ile düşünmeye ve bunun yanı sıra paralel kod yazma becerisi geliştirebilmelerini hedefleyen bir derstir. Derste MPI, OpenMP gibi paralel programlama kütüphanelerinden yararlanılıp, etkin kullanımları, uygulamalı olarak öğretilecektir. Dersler interaktif bir şekilde, sınıf içi alıştırmalarla desteklenerek ve öğretim elemanının aktif destekleriyle işlenecektir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI093 Yönetim ve Organizasyon 3+0+ 5
Yönetim ve organizasyon ile ilgili temel kavramlar, Yönetim ve yöneticilik, Liderlik kavramları, Yönetim yaklaşımları, Klasik yönetim yaklaşımları, Bilimsel yönetim yaklaşımı, Yönetim süreci yaklaşımı, Bürokrasi yaklaşımı, Neo-klasik yönetim yaklaşımı, Modern yönetim yaklaşımları, Sistem yaklaşımı, Durumsallık yaklaşımı, Post-modern yönetim düşüncesi, Yönetim fonksiyonları, Örgütler, Çağdaş örgütler, Örgüt yapıları, Örgütsel davranış yönetimi konularını kapsamaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI094 Araştırma Yöntemleri 3+0+ 5
Bilimin tanımı, Temel Kavramlar, Nitel ve Nicel Veri Toplama Yöntemleri, Araştırma Süreci, Ölçme ve Ölçekleme, Örnekleme, Veri Analizi, Araştırma Önerisi, Etik.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI095 Kariyer Geliştirme Planlama ve Yönetimi 3+0+ 5
Kariyer kavramı, kariyer planlama ve aşamaları, Bireysel kariyer gelişimi, kariyer stratejisinin oluşturulması, Kariyer planlama modeli, ilgili öğretmenlik alanlarında kariyer seçenekleri, Özgeçmiş hazırlama ve özgeçmiş çeşitleri, CV formatı ve örnekleri, CV hazırlamada dikkat edilecek noktalar, Kendilerini tanıtan CV'leri için kapak yazıları, tanıtım mektupları, iş görüşmesi yöntem ve türleri, görüşmeye hazırlık ve görüşme aşamaları, Görüşmelerde karşılaşabilecek durumlarI, Soru tipleri, vücut dili-bedensel işaretler.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI096 Meslek Etiği 3+0+ 5
Etik ve Ahlak Kavramları, Etiğin Tarihsel Süreci, İş Ahlakı ve Önemi, İş Ahlakı ve Etik Yaklaşımlar, İşletmelerde Ahlaki Karar Alma ve Etik Liderlik, Örgütlerde Etik kavramı ve Önemi, İş Ahlakı Açısından Eğitim ve Etik Kodların Önemi.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI097 Kriminoloji 3+0+ 5
Suçu ve suç olgusu ile ilgili kişileri, bunlar arasındaki ilişkiyi, sebep sonuç ölçütleri içinde her türlü etken bakımından inceleyen bir bilim dalı olan kriminoloji, suç konusunu incelerken birçok disiplinden faydalanır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI099 Bilgisayar Bilimlerine Giriş 2+1+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI100 İş Zekası ve Veri Yönetimi 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI102 Sağlık İletişimi 3+0+ 5
Sağlık İletişimin Tanımı, Disiplinler Arası Bir Alan Olarak Sağlık İletişiminin Özellikleri, Sağlık İletişiminin Faaliyet Alanları, Sağlık İletişimi Alanındaki Başlıca Kuram ve Modeller, Sağlık İletişiminde Kişilerarası İletişim, Sağlık İletişimi Kampanya Süreci, Sağlık İletişimi Kaspamında Sosyal Pazarlama, Halkla İlişkiler, Risk İletişimi ve Medyada Savunuculuk, Sağlık Okuryazarlığı ve Eleştirel Sağlık İletişimi, Medya ve Sağlık, Sağlık İletişimi ve Etik Hasta Hekim (İç ve Dış Müşterinin) İletişim Becerileri

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI103 Sağlık Pazarlaması 3+0+ 5
Dersin içeriği, sağlık işletmeleri özelinde temel pazarlama fonksiyonlarının anlatılması ve sağlık sektöründe pazarlama faaliyetlerine ilişkin temel özellikler ve tüketici davranışlarının öğrencilere anlatılması hedeflenerek planlanmıştır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI107 Medya Yayıncılık Uygulamaları 3+0+ 5
Medya Endüstrisinde yer alan Radyo - Televizyon - Yazılı Basın ve Dijital medyanın işleyişi. Medya endüstrisinde mecralar nasıl faaliyetlerini sürdüyorler, teknolojik - ekonomik ve yayıncılık alanında çalışmalarını nasıl yapıyor. Medya endüstrisine kuş bakışı bir endüstriyel bakış.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI108 Tüketici Davranışları 3+0+ 5
Tüketici Davranışları dersi bağlamında, tüketim olgusu, tüketim toplumu kavramı, tüketim toplumunda tüketici, tüketici davranışlarının sosyo-psikolojik ve ekonomik dinamikleri, tüketici davranış modelleri, tüketici satın alma karar süreci, algı-ikna-tutum kavramlarının tüketici davranışlarıyla ilişkisi ele alınmaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI109 Girişimciliğin Temelleri 3+0+ 5
Girişimci düşünce yapısı, yalnız yeni firma kuruluşlarını değil, firma içi atılımlarda da gittikçe önem kazanmaktadır. Öte yandan, Türkiye ve dünyanın öncelikli konuları tüm bu girişimci düşünceyi etkiler ve fırsat ile tehditler sunar. İşte bu yaklaşımla, program farkı gözetmeksizin üniversiteye yeni girmiş öğrencilere girişimciliğin temelleri, değişimi, dünyadaki öncelikli konular ile ilgilendirilerek anlatılacaktır. Girişimcilik eğitimi, iş dünyasını odağına alsa da, farklı vaka anlatımlarıyla genel bir anlayış aktarmayı hedefler.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI110 Sürdürülebilir Kalkınma 3+0+ 5
Bu ders, doğal sistemlerin ekonominin ve toplumun bağlı olduğu doğal kaynakları ve ekosistem hizmetlerini sağlama yeteneğini sürdürürken aynı zamanda insani gelişme hedeflerini karşılamada organize olan Sürdürülebilir kalkınma kavramını ele almaktadır. Sürdürülebilir kalkınma, 'gelecek' faktörünü ekleyerek sürdürülebilirlik kavramından farklıdır. Sürdürülebilir kalkınma birçok alt bölümle birlikte büyük bir konu olmasına rağmen, ders kavramın ilgili terminoloji ve küresel Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında anlaşılması için zemin oluşturmayı amaçlamaktadır

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI112 Sağlık Örgütlerinde Çalışan Davranışları ve Güncel Konular 3+0+ 5
Sağlık örgüterinde ortaya çıkan ve güncel literatür konuları olan olumlu ve olumsuz örgütsel tutum ve davranışları incelemek ve stres, çatışma, güç ve politika, örgütsel kültür ve iletişim konularını tartışmak

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI114 Kanser Biyolojisi 3+0+ 5
Kanser, kanser oluşumu, kliniği, tedavisi, kanser hastalarında beslenme uygulamaları, besin, besin öğesi ve besin bileşenlerinin kanser oluşumu ve süreci üzerine etkileri, kanser hastalarında kullanılan beslenme destek ürünleri, besin karsinojenler

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI115 Dil ve Konuşma Terapisinde Akademik Okuma ve Yazma Becerileri 3+0+ 5
Bu ders; Tanışma Makale listesi paylaşımı Ders işleyiş ve içeriğinin paylaşımı ,Makale nedir ?,Eleştirel Okuma ve Düşünme Yöntemleri,Eleştirel Okuma ve Düşünme Yöntemleri,Akademik Okuma Süreci,Akademik Metin Tahlili,Açıklama, Tanımlama, Anlatım ,Hızlı Okuma Teknikleri,Analitik Okuma,Örnek makale önerileri ve tartışılması , Örnek makale önerileri ve tartışılması ,Analitik Okuma ve Yazım,Okuma Atölyesi,Okuma Atölyesi ; konularını içermektedir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI116 Sivil Sorumluluk ve Proje Uygulamaları 3+0+ 5
Ders kapsamında gerek akademik alanda gerekse hibe programları veya özel sektör kapsamında proje geliştirmek ve yürütmek için gerekli temel bilgiler verilmektedir. Bu bağlamda proje ve rutin işin birbiriyle ilişkileri, projeleri planlamak için gereken analiz adımları: “Sorun Analizi”, “Hedef Analizi”, “Paydaş Analizi”, “Strateji Analizi” ve akabinde gerçekleştirilmesi gereken planlama adımlarından: “Faaliyetlerin Planlanması”,” Maliyetlerin Planlanması”, “Temel Proje Planının” hazırlanmasında bahsedilmektedir. Böylece katılımcılar değişik alanlarda proje geliştirmek ve uygulamak için gereken temel becerilere sahip olabileceklerdir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI117 Sağlıkta İletişim 3+0+ 5
• Sağlık kuruluşları, sağlık çalışanları için yeni medya kullanımı ve sağlık iletişimi boyutu. • Yeni medya ve geleneksel medya nedir? Yeni medyanın geleneksel medyadan farkı nedir? Hem yeni medya kullanıcısı hem de yeni medya takipçilerinin özellikleri nelerdir? • Sağlık iletişimi nedir? Neden önemlidir? Sağlık ile ilgili doğru ve yanlış mesajları algılama ve aktarmada sağlık iletişimi nasıl gerçekleştirilir? Neden sağlık alanında iletişim anlamında ayrı bir dil ve uzmanlık gerekir? • Yeni medyanın sağlık alanındaki etkisi/gücü nedir? Türkiye ve dünyadaki durum nedir? • Sağlık merkezleri ve sağlık çalışanları yeni medyayı neden ve nasıl kullanmalı? İçerik üretiminde püf noktalar nelerdir? Yeni medyada nasıl haber yapılır? Nasıl haber yaptırılır? • Bilgi ve demeç nasıl aktarılmalıdır? Halkın/kamuoyunun sağlık okuryazarlık seviyesini yükseltmek için yeni medya nasıl yönlendirilir, yönetilir? Sağlık iletişim dili nasıl kullanılır? Yeni medyada yasaklar ve kirlilik unsurları nelerdir?

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI118 İş Sağlığı ve Güvenliği 3+0+ 5
Sağlık ve Güvenlik Kültürü, İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Kavramları, Haklar ve Yükümlülükler, Çalışma Ortamlarındaki Tehlike Kaynakları, Risk Değerlendirmesi, İş Kazası ve Meslek Hastalıkları, Temel İlkyardımın İlkeleri

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI119 Autodesk Revit ile Bilgisayar Destekli Tasarım 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI120 Autodesk 3D Max ile Bilgisayar Destekli Tasarım 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI121 Allplan ile Bilgisayar Destekli Mimari Tasarım 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI122 Allplan ile 3B Modelleme 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI123 Girişimcilik ve İnovasyon 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI125 Etkinlik Yönetimi 3+0+ 5
Bu derste, bir yönetim fonksiyonu olan Halkla İlişkilerin araçlarından biri olan Etkinliklerin uygulama olarak ortaya çıkışı, gelişimi, örnekleri, araştırma, tasarım, planlama, düzenleme-uygulama ve değerlendirme aşamaları üzerinde durulacaktır. Bir ekip çalışması olan Etkinliklerin Yönetimini ele alırken Etkinlik çeşitleri örneklerle işlenecektir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI126 Kişiselleştirilmiş Tıp 2+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI127 Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp 2+0+ 5
Çağdaş tıp tedavilerini destekleyici olarak uygulanan geleneksel ve tamamlayıcı tıp tedavisi yöntemleri içerisinde bulunan akupunktur, apiterapi, sülük tedavisi, kupa tedavisi gibi yöntemlerin teorik bilgilerini, uygulama şekillerini ve moleküler etkilerini içermektedir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI132 Bir Metaorganizma Olarak İnsan ve Mikrobiyota Mühendisliği 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI134 Clinical Studies on Medicinal Plants 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI137 Kozmetik Ürünlerde Güvenlik Değerlendirmesi 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI138 Disiplinlerarası Sağlık Okuryazarlığı 3+0+0 5
Sağlık okuryazarlığı kavramının temel ilkeleri, kişisel sağlık ve toplum sağlığı ile sağlık okuryazarlığının ilişkisi, interdisipliner çalışma, sağlık iletişimi, farklı yaş grupları için sağlık okuryazarlığının önemi, kurumsal sağlık okuryazarlığı, sağlıkta kanıta dayalı bilgi uygulamaları

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI139 İn-Siliko İlaç Afiniteleri 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI140 Kanıta Dayalı Yaşam 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI142 Reklam ve Tüketim 3+0+0 5
Küreselleşme, kapitalizm, metalaşma, yabancılaşma, tüketim toplumu ve reklamcılık

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI144 İş Hayatında Veri ile Hikaye Anlatıcılığı 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI145 Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler ve Tanıtım 3+0+0 5
Halkla İlişkiler Ve Tanımın Tanımı, Amaçları, İşlevleri Ve Sağlık Kurumları İçin Önemi, Sağlık Kurumalarında Halkla İlişkiler ve Tanıtım Disiplininin Gelişimine Yön Veren Olgular, Sağlık Kuruluşlarında Halkla İlişkilerin Rolü Ve Önemi, Sağlık Kurumlarının Tanıma Ve Tanıtma Faaliyetlerinde İtibar Yönetimi, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Çalışmaları, Sponsorluk Faaliyetleri, Etkinlik Yönetimi, Meda ve Basın İlişkilerinin Geliştirilmesi, Kurumsal Yayıncılık, Lider İletişimi ve Lobicilik

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI146 Sürdürülebilir Yaşam 3+0+0 5
Sürdürülebilir Yaşam, sistem temelli ve multi-disipliner bir yöntemle insan ile doğa ilişkilerini ve bunların sebep olduğu sosyal ve ekonomik sonuçları anlamaya çalışan bir yaklaşımdır. Günümüzde, günlük hayattaki tercihlerimiz ile gözlemlediğimiz veya bize anlatılan olayları birbiri ile ilişkilendirip bireysel, sosyal ve küresel ölçekte kavramayı sağlar. Bunu yaparken de sürdürülebilir yaşamın içinde bulunan şehir, iş dünyasından üniversiteye kadar tüm uygulamaları anlatır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI147 Marka Yönetimi 3+0+0 5
Bu derste marka yönetimi ile ilgili temel kavramlar ve marka yönetim stratejileri incelenecektir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI148 Belirsizlik ve Değişim Yönetimi 3+0+0 5
Orgütsel değişim yönetiminin özü, değişimi insanlara başarılı bir şekilde nasıl tanıtacağınıza dair kapsamlı bir bilgidir. Bu derste öğrenciler, örgütsel değişim yönetiminin etkisini araştırmak için rolleri ve sorumlulukları nasıl net bir şekilde tanımlayacaklarını ve değişime dirençle nasıl başa çıkacaklarını öğreneceklerdir. İnsanların değişim yoluyla geçiş yapmasına yardımcı olacak bilgileri ve etkili kurumsal değişim yönetimi için temel faaliyetleri kazanacaklar.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI152 Introduction to Optimization 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI153 Finansal Okuryazarlık 3+0+0 5
Finansal okuryazarlık kavramı, finans ve ekonomiye ilişkin temel kavramlar, faiz hesaplamaları, finansal sistem, para ve sermaye piyasaları, finansal araçlar, nakit bütçesi, başabaş analizi, alternatif finans kaynakları, yatırım kararları.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI154 Finansal Analiz 3+0+0 5
Mali tablolara ilişkin genel bilgilerin sunulması, temel mali tablolar; bilanço ve gelir tablosunun incelenmesi bilançonun analizi, ek mali tablolar, mali analiz teknikleri ile bu tekniklerin temel mali tablolara uygulanması, rasyo ve mali tablo analizlerinin yapılması.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI155 Türk Anayasa Hukuku 3+0+0 5
Bu ders kapsamında Anayasa hukukunun genel esasları ve temel kavramları Türk Anayasa Hukuku incelemelerine temel olacak seviyede anlatılmaktadır. Osmanlı-Türk Anayasal gelişmeleri ve Türkiye Cumhuriyeti’nin günümüz anayasasına gelene değin kullandığı anayasaların temel özellikleri ve anayasa değişiklikleri Türk Anayasa tarihi bilgisi olarak ana hatlarıyla öğrenciye aktarılmaktadır. Günümüzde yürürlükte olan 1982 Anayasası tüm bölümleriyle özellikle yasama, yürütme ve yargı organlarının yapılanması ve fonksiyonları bağlamında incelenmektedir. Anayasa Mahkemesinin anayasaya uygunluk denetimi, bireysel başvurular ve ceza yargı yetkisi ders kapsamında işlenen konular arasındadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI156 Hukuk Bilimine Giriş 3+0+0 5
Bu ders kapsamında toplumsal yaşamı düzenleyen kurallar aktarılmakta, bunların içinde hukuk kurallarının farkı ve önemi vurgulanmaktadır. Hukuk ve adalet kavramlarının tanımları yapılmaktadır. Hukuk tarafından tanınan haklar ve sorumluluklar ile bu hak ve sorumluluklara sahip olabilmek için gerekli olan hak ve tasarruf ehliyeti şartları öğretilmektedir. Hukukun ana dalları olan kamu hukuku – özel hukuk ayrımı verilmekte, bu ana hukuk dallarının alt branşları tanıtılmaktadır. Türk Yargı Sisteminde yer alan yüksek mahkemeler, ilk derece mahkemeleri ve yargısal kurumlar hakkında bilgi verilmekte bu yargı yapılanmasında görev alan kişilerin yetki ve sorumlulukları anlatılmaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI157 Girişimcilik ve Pazarlama 3+0+0 5
Ders, hazırlanan kitapçıktan anlatılacak ve takip edilecektir. Genel olarak sınıf ortamında Soru-Cevap-Tartışma ile çalışılacak ve "Derse Katılım" olarak %30 ile puanlanacaktır. Dersten geçme puan ortalaması “60” olacaktır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI158 Genel Antreman Bilgisi 3+0+0 5
Bu ders antrenmanda temel kavramlar, antrenman ile geliştirilmesi hedeflenen özellikler, antrenmanın organizmaya etkisi, antrenman planlama ilkeleri, yüklenme dinlenme ilişkisi ve genel yüklenme ilkeleri, kondisyonel özellikler ve antrenman metotları konularını kapsamaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI160 Spor Terminolojisi 3+0+0 5
Spora Özgü Kavramların Tanımı, Branşlara Hakimiyet

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI161 Engelliler ve Spor 3+0+0 5
Engellilik ile ilgili kavramlar Engelli öğrencinin bireysel özelliğine göre plan ve program bilgisi Engelli bireylerin spor uygulamalarında uygun materyal bilgisi Etkinlik sırasında bireye özgün güvenlik önlemleri alabilme

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI162 Bağımlılık 3+0+0 5
Bağımlılık konusuna ilişkin tanımlar, bağımlılık türleri, Kişiyi madde bağımlılığı sürecine hazırlayan aile, akran grubu ve toplumsal bağlamda risk etmenleri ve koruyucu faktörler, Tütün bağımlılığı, Alkol ve madde bağımlılığı, Sağlıklı yaşamın ilkeleri Teknolojinin akılcı kullanımı, Yoksunluk sendromu ve acil durumlar, Madde bağımlılığında önleyici çalışmaların kapsamı, Alkol ve Yasak Madde kullanımı ile ilgili yasalar, Bağımlılık tedavisi ve kendine yardım grupları hakkında genel bilgi

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI163 Akılcı İlaç Kullanımı 3+0+0 5
Akılcı İlaç kullanımı tanımı, yanlış ilaç kullanımının yarattığı sonuçlar, Akılcı ilaç uygulamaları, olgu çalışmaları, özel hasta gruplarında (çocuklar ve yaşlılar, psikiatri hastaları) akılcı ilaç kullanımı açısından bilgilerin güncellenmesi ve klinik açıdan önemli ilaç etkileşimlerinin değerlendirilmesi, akılcı ilaç kullanımına yönelik bilgilerin değerlendirilmesi ve hasta eğitimleri.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI164 Hasta Güvenliği 3+0+0 5
Hasta güvenliğinin önemi ve genel bilgiler, Dünyada ve Türkiye’de hasta güvenliği, Hasta güvenliği ile ilgili sorunlar, Etik, Hasta ve hasta yakınları güvenliği, İlaç Hatalarının Önlenmesi, Akreditasyon ve Risk Yönetimi, Düşmelerin önlenmesi, Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyon Hatalarının Önlenmesi, Çalışan güvenliği, uygulama örnekleri sunmayı öğreneceklerdir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI165 Hastane ve Sağlık Kuruluşlarında Çocuk 3+0+0 5
Hastanede yatarak tedavi gören ve diğer sağlık kuruluşlarına başvuran 0-18 yaş arası normal ve farklı gelişim gösteren çocukların gelişimsel ve ruhsal durumları, hasta çocukları hastane yaşantısına hazırlamaya ilişkin yöntemleri planlama, çocuk-aile-personel etkileşimi, çocuk ve aileleri teşhis ve ameliyata hazırlama, hastanede yatan çocukların hakları konuları ele alınacaktır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI166 Bilimde Bütüncül Yaklaşım 3+0+0 5
Bilim, araştırma yaklaşımları ve metodolojiler becerilerinde bütünsel bir bakış açısı sağlayan seçmeli bir ders. Haftalık 2 saatlik bir kurstur.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI167 Öğrenme ve Davranış 3+0+0 5
Davranış bilimlerini oluşturan bilim dalları Sosyal statü, rol davranışı ve örgüt Tutumlar ve tutum ölçme teknikleri Algılama Toplumsal kurumlar (Aile, ekonomi, eğitim, din ve siyasal) Toplumsal değişme ve kentleşme Kişilik, kuramları ve savunma mekanizmaları Toplum ve toplumsal yapı, gruplar, normlar Kültür, özellikleri, işlevleri Toplumsallaşma süreci Gelişme dönemleri, ruh sağlığı ve uyum Toplumsal tabakalaşma ve hareketlilik Öğrenme teorileri ve örgüt ilişkisi İletişim ve örgüt açısından önemi, stres ve stresle başa çıkma, liderlik, motivasyon, zaman yönetimi, gençlik ve yaşlılıkta davranış, hasta hekim iletişimi ve etik, sosyal etki ve toplumsal cinsiyet,

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI168 Uygarlık Tarihi 1 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI169 İş Sağlığı Ve Güvenliği (Üniversite Seçmeli Ders) 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI171 Online Siyasal İletişim 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI172 Beslenme ve Genetik 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI173 Sağlıkta Bütüncül Yaklaşım 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI175 Dijital Oyun Tasarımı 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI176 Uygarlık Tarihi 2 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI177 Animasyon Temelli Oyun Tasarımı (Unity Engine) 3+2+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI178 Oyunlar için 3B Karakter Modelleme 3+2+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI179 Endüstriyel ve Mimari Modelleme(3ds Max) 3+2+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI180 Grafik Tasarım Uygulamaları 2+2+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI181 Teknik Proje Yönetimi 2+2+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI183 Endüstri 4.0 ve Liderlik 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI184 Finansal Okuryazarlık 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI185 Müzakere Teknikleri 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI186 Film Culture 3+0+ 5
Bu ders, toplumu ve kültürü yansıtma, eleştirme, yeniden şekillendirme ve etkileme becerisine sahip farklı bir sanat formu olarak filme giriş niteliğinde bir inceleme sağlar. Derste, film anlatı formülasyonu ve filmin ana biçimsel öğeleri: mizansen, sinematografi, kurgu ve ses tasarımı tartışılır. Bunun yanı sıra, filmi toplumun ve kültürün çeşitli yönleriyle (şiddet, ırk, sınıf, cinsiyet ve cinsellik vb.) ilişkisi içinde çeşitli türler üzerinden eleştirel olarak inceleme ve analiz etme terminolojisi de tartışılmaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI189 Türkiye'nin Rekabet Gücü 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI190 Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Yönetimi 3+0+ 5
Bu dersin içeriğini dijital ortamda yer alan Arama Motoru Reklamları, Arama Motoru Optimizasyonu, Web kavramı, Sosyal Medya ve değişen e-ticaret trendleri oluşturmaktadır. Pazarlama karması olarak tanımlanan 4P yaklaşımının dijitalleşmesine yönelik veriler ve uygulamalar sunulmaktadır. Ayrıca sosyal medyanın içerikten e-ticaret ortamına dönüştüğü bir dünyada dijital marka ve dijital pazarlama eğilimleri ele alınmaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI191 e-ticaret 3+0+ 5
Elektronik Ticaretin Teknoloji Altyapısı, Web Tabanlı İşletmelerin Örnekleri; İnternet Ekonomisi ve İş Modelleri. İnternet Güvenliği, Elektronik Ticaret; E Ticaretinin Sosyal, Yasal, İş Etiği ve Kamu Politikası Boyutu; Web Tabanlı Bir İş İçin Bir İş Planı Oluşturma. Sanal İş Ortamında Web Tabanlı İş Projesinin Geliştirilmesi, Geliştirilmesi ve Uygulanması.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI194 Problem Çözme Teknikleri 3+0+ 5
Problem , matris , takım çalışması , problem çözme araçları , Kalite araçları

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI196 Diyetetikte Markalaşma 3+0+ 5
Ders, hazırlanan kitapçıktan anlatılacak ve takip edilecektir. Genel olarak sınıf ortamında Soru-Cevap-Tartışma ile çalışılacak.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI197 Gıdalardaki Toksik Maddeler 2+0+ 5
Gıda güvenliği, ilgili yönetmelik ve yasal düzenlemeler, gıda katkı maddeleri, çeşitli sebeplere bağlı olarak gıdalarda oluşan toksik maddeler ve etkileri, doğal kontaminantlar ve etkileri, pestisit ve ağır metaller, gıda alerjisi

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI198 Makale Okuma ve Değerlendirme 2+0+ 5
Bilimsel yayın kaynakları (Dergiler ve tarama motorları) Literatür tarama, makale türleri ve özellikleri, makale okuma ve değerlendirme.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI199 Kültürlerarası Hemşirelik 2+0+ 5
Kültür, Hemşirelik ve Kültür, Kültürlerarası Hemşirelik Bakımı, Kültürlerarası Hemşirelik Modelleri, Kültürlerarası İletişim

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI200 Sağlık ve Medya 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI201 Kriz Döneminde Yönetim 3+0+ 5
Kriz tanımı, krizlere hazırlık, krizlerden korunma yöntemleri, kriz anında yönetim kriz sonrası planlama ve organizasyon

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI202 Gönüllülük Çalışmaları 2+1+0 5
Yönetim ve Organizasyon Kavramları; Gönüllülük Kavramı ve Gönüllü Yönetimi; Temel Gönüllülük alanları (Afet ve Acil Durum, Çevre, Eğitim ve Kültür, Spor, Sağlık ve Sosyal Hizmetler vd.); Gönüllü Çalışmalarla ilgili Proje Geliştirme ve Sahada Gönüllü Çalışmalara Katılım; Gönüllü Çalışmalarda Çalışmalar da Etik, Ahlaki, Dini, Geleneksel Değerler ve İlkeler, Kamu Kurumları, Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum Kuruluşlarında (STK) Gönüllü Çalışmalara Katılım; Toplumda Risk Grupları ve Gönüllülük; Göçmenler ve Gönüllülük

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI204 Dünya Metropolleri: Modernlik ve Mimarlık 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI205 Katlama Teknikleri Analizi ve Tasarımı 3+0+0 5
Origaminin tarihçesi ve mimarlık kullanımları hakkında genel bilgiler; temel katlama prensiplerini ve origami dilinin öğretilmesi; tasarımlarda, teknolojik ürünlerde, mühendislikde origaminin kullanımı; yüzeysel pile katlamalarla çeşitli dokular oluşturma, hareketli, büyüyüp-küçülebilen , geometrik, 3boyutlu modellerin yapılması ve ürünsel uygulamalarla geliştirilmesi.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI208 Çevre ve İklim Değişikliği 3+0+0 5
Çevre ve İklim Değişikliği dersi günümüzde gerek bireysel günlük yaşamımız, gerekse içinde bulunduğumuz toplumu ve iş dünyasını gittikçe daha çok etkilemeye başlamıştır. Ders süresince su ile enerji basta olmak üzere doğal kaynaklar ile ilgili konular, ve benzer şekilde iklim değişikliği başta olmak üzere çevre kirlenmesinin sonuçları çalışılacaktır. Tüm bu konulardaki küresel durumun yanında, Türkiye ve İstanbul için de halihazırdaki gelişmeler incelenecektir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI209 Diplomasi Tarihi 3+0+0 5
Birinci Dünya Savaşı, Rusya’da devrim, savaş sonrası Avrupa’nın genel durumu, savaşa giden yol, İkinci Dünya Savaşı, Soğuk Savaş, iki kutuplu dünya.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI210 Girişimcilik Uygulamaları 3+0+0 5
Girişimcilik ve iş planı oluşturma ile ilgili gerekli teorik bilginin verilmesi, başarılı iş modellerinin incelenmesi, iş planı hazırlanması ve sunumu.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI211 İnsan Kaynakları Yönetimi 3+0+0 5
İnsan kaynakları yönetiminin tanımı ve işlevleri, İKY. Fonksiyonları, işgören tedariği, işe başvuru, mülakat teknikleri, işgören eğitimi, kariyer yönetimi ve kariyer planlama, performans değerleme ve performans değerleme teknikleri, ücretlendirme, işgören motivasyonu, işgörenin işletmeye bağlılığını ve verimliliğini etkileyen İKY. uygulamaları.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI212 Sağlık Profesyonelleri için İletişim Becerileri 3+0+0 5
Bu dersi alan öğrencinin; iletişim kavramı, iletişimin insan ilişkilerindeki önemi ve iletişimi etkileyen faktörleri, insanın temel özellikleri ve gereksinimleri, etkili iletişim yöntemleri, sağlık iletişiminin önemi, grup dinamikleri ve gruplarda iletişim, terapötik iletişim, profesyonel iletişimin temelleri ve profesyonel iletişim becerileri, özel durumlarda kişilerle ve gruplarla iletişim kurma konularında bilgi sahibi olur.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI213 Türk Demokrasi Tarihi 3+0+0 5
Fransız ihtilaii ile başlayan uluslaşma süreci ve buna bağlı olarak gelişen halk egemenliği kavramının, Osmanlı imparatorluğu ve hemen ardından özellikle Türkiye Cumhuriyetinde gelişimini demokrasi talepleri bu derste incelenecektir. Derste tarihsel dönüşümler ve bu dönüşümleri tetikleyen kuramsal gelişmeler ele alınacak ve ondört hafta içinde incelenecektir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI215 Bilişim Güvenliği 3+0+0 5
Bilgisayarın tarihçesi, internetin tarihçesi, virüs çeşitleri, virüslerden korunma yöntemleri, virüslere yakalanma ihtimalini düşürmek için uygulanması gereken yöntemler, bilgisayar güvenliğini sağlama, kişisel veya kurumsal cihazlara yerleşen virüsler karşısında olması gereken tutum ve davranışlar. Ağ güvenliğini sağlama, siber savaş ve siber suçlar konularına hakim olma, güncel siber olayların takibi.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI216 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 3+0+0 5
İş hukukunun temel kavramları, bireysel iş hukuku, işçi, işveren, alt işveren, işveren vekili, işyeri tanımları, İş kanunu ve uygulama alanı, iş sözleşmesinin özellikleri ve türleri, iş sözleşmesinin yapılması ve iş sözleşmesinden doğan borçlar, çalışma ve dinlenme süreleri, iş sözleşmesinin sona ermesi ve sonuçları, toplu iş hukuku kavramı, sendikal örgütlenme, sendika üyeliği ve sendikal güvenceler, toplu iş uyuşmazlıkları, sosyal güvenlik hukuku ile ilgili genel bilgiler, sosyal sigorta kavramı ve türleri dersin kapsamına dahildir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI217 Senaryo ve Yönetmenlik 3+0+0 5
Anlatı ve senaryo anlatısı, dramatik yapının tarihsel gelişimi, senaryo metninin tarihsel ve kuramsal gelişimi, 3 Perdeli senaryo yapısı, kahramanın yolculuğu, Amerikan ve Fransız senaryo yazma biçimi, logline, sinopsis, tretman, ayrımlama senaryosu, çekim senaryosu, senaryo yapısında öykü anlatımı çeşitleri, çekim, sahne, sekans yapısı, durum öyküsü, olay öyküsü, uyarlama, belgesel senaryosu.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI218 Yeni Medyanın Sosyolojisi 3+0+0 5
Bu ders öncelikli olarak iletişim ve sosyoloji arasındaki ilişkiyi ortaya koymakta ardından iletişimin güncel bir alanı olan yeni medya olgusunun toplumsal hayat üzerindeki etkisini incelemektedir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI220 Yapay Öğrenme ve Veri Bilimi 3+0+0 5
Yapay öğrenme temel kavram ve yöntemleri. Yapay öğrenme kullanarak problem çözme; problem bilgisi kullanan ve kullanmayan yöntemler. Veri analizi, Çeşitli algoritmalar incelemek. Farklı alan dallarında yapay zeka yönetmlerin önemini örneklendirilerek anlatmak

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI221 Ana Çocuk Sağlığı 3+0+0 5
Anne-çocuk sağlığının tanımı, ülkemizde ve dünyada çocuk sağlığının durumu, hamileliğin oluşumu, gebelik döneminde çocuk gelişimi, 0-5 yaş çocuklarının fiziksel gelişimi (boy, kilo) ve takibi, 0-5 yaş çocuklarında görülen çocuk hastalıkları (ishal ve solunum yolu enfeksiyonları, bağışıklama ve döküntülü hastalıklar), aşılar, gebelikle ve yenidoğanla ilgili alternatif uygulamalar.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI222 Hemşirelikte İletişim 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI223 Üreme Sağlığı ve Planlaması 3+0+0 5
Aile planlamasının tanımı ve önemi, aile planlamasının amacı ve yararları, aile planlaması çalışmaları ve uygulamaları, dünyada ve Türkiye’de nüfus özellikleri ve nüfus politikaları, aile planlaması ve danışmanlığının önemi, aile planlaması yöntemleri, acil ve özel durumlarda kontrasepsiyonu içerir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI224 Aktif Yaşlılık 3+0+0 5
Aktif yaşlanmaya genel bakış, yaşlıların sorunları, aktif ve sağlıklı yaşlanma, yaşlı hakları, sağlıklı yaşlanma için koruyucu ve önleyici yaklaşımlar

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI225 Engellilik ve Katılım 3+0+0 5
Farklı engel grupları, bu engel gruplarına yönelik yaklaşımlar ve engelli bireylerin katılımlarına yönelik yaklaşımlar ve engellilerle ilgili yasal mevzuatlar

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI226 Geleneksel Türk El Sanatları 3+0+0 5
El Sanatlarının Tanımı Nedir? Geleneksel Türk Sanatları- Türk El Sanatları Kavram ve Terimleri, Geleneksel Türk Sanatlarının Önemi, Geleneksel Türk Sanatlarının Hammadde ve Yapım Tekniklerine Göre Sınıflandırılması, Geleneksel Türk Sanatlarının Tarihi Gelişimi, Türk Kültüründe Ahilik ve Lonca Sistemleri, Kaybolan veya Kaybolma Tehlikesinde Olan El Sanatları, Geleneksel Türk El Sanatı Kültürünün Yaşatılması ve Kuşaklar Boyu Devam Ettirilmesi Üzerine Düşünceler

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI227 Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri 3+0+0 5
Sağlık kavramı, sağlık sistemleri ve ülkelerin birbirinden farklılık gösteren sağlık sistemlerinin anlatılmasından oluşturmaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI228 Kişiselleştirilmiş Tıp 3+0+0 5
Çeşitli hastalıklarda insanın moleküler profiline dayalı tedavi seçeneklerini içermektedir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI229 Klinik Uygulamalarda Akılcı İlaç Kullanımı 3+0+0 5
Akılcı İlaç kullanımı tanımı, yanlış ilaç kullanımının yarattığı sonuçlar, Akılcı ilaç uygulamaları, olgu çalışmaları, özel hasta gruplarında (çocuklar ve yaşlılar, psikiatri hastaları) akılcı ilaç kullanımı açısından bilgilerin güncellenmesi ve klinik açıdan önemli ilaç etkileşimlerinin değerlendirilmesi, akılcı ilaç kullanımına yönelik bilgilerin değerlendirilmesi ve hasta eğitimleri.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI230 Özel Gereksinimli Çocuklar 3+0+0 5
Özel eğitimin tanımı, ilgili terimler, temel kavramlar, tanımlar, ilkelerin ve amaçların tanınması, ülkemizde ve dünyada sunulan özel eğitim hizmetleri ve tarihçesi, yasal düzenlemeler, yetersizliğe neden olan faktörler, yaygınlık oranları, önleme, erken tanı ve önemi, ailelerin yaşadıkları psikolojik süreçler, yetersizlik grupları, yetersizlik grubuna yönelik sunulan eğitimler, kaynaştırma eğitimi, özel gereksinimli çocuklarda aile eğitimi konuları işlenecektir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI231 Sağlık Okuryazarlığı 3+0+0 5
Sağlık okuryazarlığı ile ilgili temel bilgiler ve sağlık okuryazarlığının ilişkili olduğu diğer kavramlardan oluşmaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI232 Sağlıklı Yaşam ve Spor 3+0+0 5
Sağlıklı yaşamın önemi ve nasıl olması gerektiği hakkında bilgi verilmesi ve sporun sağlık açısından öneminin anlatılması.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI233 Sağlıkta İnovatif Yaklaşımlar 3+0+0 5
Bu ders inovatif yaklaşımlar, girişimcilik ve sağlık hizmeti sunumunda inovasyon, girişimcilik ve inovasyon arasındaki ilişkiler ve sağlık hizmetleri sunumunda inovatif girişimler gibi bilgileri içerir

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI234 Sosyal Beceriler 3+0+0 5
Sosyal beceri kavramı, sosyal duygusal gelişim, sosyal-duyguzal zekanın önemi, iletişim, atılganlık, duygulara yönelik beceriler, akran ilişkileri, problem çözme becerileri, ilişki başlatma ve sürdürme becerileri, stresle başa çıkma ve grupla iş yürütebilme becerilerini kapsamaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI235 Sosyal Sorumluluk ve Gönüllülük Uygulamaları 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI246 İran'da Toplum ve Siyaset 3+0+ 5
İran’ın toplum ve siyasetini anlatıp analiz ederek çok kültürlü toplumsal yapıyı ve ideolojik tabanlı devletin yapısı ve siyasetini irdelemek genel ders içeriliğini oluşturmaktadır. Bu kapsamda, çeşitli siyasi ve toplumsal konular (geçmişten günümüze) ele alınmaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI253 Karar Verme ve Problem Çözme Teknikleri 3+0+ 5
1. Karar Verme Süreci ve Modelleri 2. İstatistiksel Karar Verme Teknikleri 3. Optimizasyon Modelleri ve Çözüm Teknikleri 4. Problem Çözme Yaklaşımları ve Teknikleri 5. Karar Verme ve Problem Çözme Tekniklerinin Gerçek Hayat Uygulamaları

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI254 Performans Göstergeleri ve Günlük Yönetim Sistemleri 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI255 Proje Yönetimi 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI259 Yaşam Kalitesi 3+0+ 5
Bu ders; yaşam kalitesinin tanımı, yaşam kalitesini etkileyen faktörler, sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi, yaşam kalitesi, emosyonel durum, uyku, ağrı ve yorgunluk arasındaki ilişki, yaşam kalitesi ve aktivite katılımı, yaşam kalitesi ve çevre, yaşam kalitesi değerlendirme methodları, çocuk, yaşlı, engelli ve kronik hastaların yaşam kalitesi, hayatın bitmesine ilişkin görüşler, farklı gruplarda yaşam kalitesi(saha çalışması),yaşam kalitesini geliştirecek müdahaleler, farklı grupların yaşam kalitesi ile ilgili literatürün incelenmesi, tartışma, farklı gruplarda yaşam kalitesi konularını içermektedir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI260 Deneysel Ekslibris Tasarımı 3+0+ 5
Bu derste öğrenciler, kitapların iç kapağına yapıştırılan ve sahibinin adını taşıyan ekslibrisin kısa tarihçesini, işlevini ve özelliklerini öğreneceklerdir. Bir iletişim objesi olarak yaşayan kişiler için özgün ekslibrisler tasarlayacaklardır. Sanatsal düşünce ile de buluşturarak deneysel örnekler yaratacaklardır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI261 Rejeneratif Biyoloji ve Tıp Uygulamaları 3+0+ 5
Bu dersin içeriğini rejeneratif biyolojinin günümüz teknolojisi ile çeşitli tedavilerdeki güncel kullanımları ve gelecekte yeni nesil teknolojiler ile daha ileri nasıl taşınacağı, çeşitli yasal düzenleme ve iyi laboratuvar uygulamalarını içermektedir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI262 Semptom Yönetiminde Tamamlayıcı Terapiler 3+0+ 5
Hastalıklarda görülen temel belirti ve bulguların yönetimi ve bakımı

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI263 Sürdürülebilir Tasarım 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI264 Kısa Film 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI265 Senaryo Yazarlığı 3+0+ 5
Bu dersin içerdiği başlıca konular: Senaryo Kavramı, Senaryonun Tarihsel Gelişimi, Senaryo Yazım Teknikleri, Senaryo Örnekleri ve Uygulamaları

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI266 Fiziğin Kültürel Tarihi 3+0+0 5
Eski Çağdan günümüze kadar fizik biliminde yapılan önemli gelişmeler ve fizik bilimindeki önemli kişilerin bilgisi verilecektir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI268 Fiziğin Kültürel Tarihi 3+0+0 5
Eski Çağdan günümüze kadar fizik biliminde yapılan önemli gelişmeler ve fizik bilimindeki önemli kişilerin bilgisi verilecektir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI271 Kültür ve Sanat Odağı Olarak Dünya Metropolleri 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI273 Biyoteknolojik Dönüşüm ve Biyogirişimcilik 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI274 Fermentasyon Teknolojisi 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI284 Ekonomi Okuryazarlığı 3+0+0 5
Ekonominin tanımı ve kapsamı, Ekonomik sistemlerin gelişimi, Ekonomide Temel Kavramlar I, Ekonomide Temel Kavramlar II, Arz, Talep, Tüketici Tercihleri ve Davranışsal Ekonomi, İstihdam ve işsizlik, Enflasyon ve Etkileri, Ekonomik Büyüme ve Kalkınma, Yaratıcı Ekonomi ve Yumuşak Güç, Döngüsel Ekonominin Ekosisteme etkileri, Konuların birbiri ile ilişkilendirilerek yeniden ele alınması.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI285 İletişim Becerileri 3+0+0 5
Bu dersin sonunda öğrencinin; iletişim kavramı, iletişimin insan ilişkilerindeki önemi ve iletişimi etkileyen faktörleri, insanın temel özellikleri ve gereksinimleri, etkili iletişim yöntemleri, grup dinamikleri ve gruplarda iletişim, terapötik iletişim, profesyonel iletişimin temelleri ve profesyonel iletişim becerileri, özel durumlarda kişilerle ve gruplarla iletişim kurma becerilerini kazandırmaktır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI286 Sağlık Ekonomisi 3+0+0 5
Ekonomi Bilimi ve Sağlık İlişkisi, Sağlık Ekonomisine Giriş, Sağlık Ekonomisinin Gelişimi, Sağlık ve Sağlık Statüsü, Sağlık Hizmetlerinde Arz ve Talep, Sağlık Hizmetleri Pazarı, Sürdürülebilir Kalkınma ve Sağlık, Sağlık Hizmetleri Finansman Sistemleri, Sağlık Hizmetlerinde Performans ve Geri Ödeme Sistemleri, Sağlık Hizmetlerinde Ekonomik Değerlendirme, Sağlık Sektöründe Güncel Konu ve Sorunlar, Döngüsel Ekonomi ve Sağlık Çevre İlişkisi, Konuların birbiri ile ilişkilerinden hareketle ilerleyen dönemlerde sağlık-ekonomi ilişkisi hakkında beklentiler.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI287 Siyasal Okuryazarlık 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI288 Yeni Evren Kurgusu ve Dönüştürdükleri: Metaverse 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI289 Tıp ve Spor 3+0+0 5
Sporun tanımı ve evrensel nitelikleri Spor ve yaşlılık arasındaki ilişki Spor ve metabolizma arasındaki ilişki Kasların metabolik önemi Sporun bağışıklık sistemi üzerine etkileri Spor ve enerji metabolizması Spor ve bazı biomoloküllerin ilişkisi Spor ve kanser Spor ve kronik hastalıklar Spor ve antioksidan-serbest radikal ilişkisi Sporcu yüreği (sporun mental ve sosyal kişiliğe etkileri) Sporun multidisipliner özelliği (ilgili bilim dalları) Sporcu yaralanmaları ve spor sakatlıkları; tıbbi yaklaşımlar Spor etiği ve felsefesi

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI290 Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) Tehditler ve Korunma 3+0+0 5
KBRN tehditler ve unsurlar nedir, nasıl anlaşılır ve olması durumunda adım adım ne yapılması.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI291 Bilimde Bütüncül Yaklaşım 3+0+0 5
Bilim, araştırma yaklaşımları ve metodolojiler becerilerinde bütünsel bir bakış açısı sağlayan seçmeli bir ders. Haftalık 2 saatlik bir kurstur.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI292 Epidemiyoloji 3+0+0 5
Ders; epidemiyolojiye ilişkin temel kavramlar, epidemiyolojik araştırmaların özellikleri, etken-çevre-insan etkileşimi, epidemiyolojinin uygulama alanları (enfeksiyon hastalıkları, kardiyovasküler hastalıklar, kanser epidemiyolojisi) gibi konular yer almaktadır

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI293 Matlab ile Lineer Cebir 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI294 Gıda Kaynaklı Mikroorganizmalar ve Sağlık 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI295 Kalite Yönetimi Sistemleri 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI296 İşletmeciliğin Temelleri 3+0+0 5
İşletmeler ve Özellikleri, İşletme Çevresi , İşletmelerde Etik ve sosyal Sorumluluk, İşletmelerin Kuruluşu ve Büyümesi İşletmelerde Yönetimin Planlama, Örgütleme,Yöneltme ve Denetleme Fonksiyonları, İşletme Yönetiminde Karar Verme, Örgütsel Tasarım ve Örgüt Kültürü, Değişim ve Yenilikçiliği Yönetme, İşletmelerde Üretim ve Pazarlama, İnsan Kaynakları Yönetimi, Muhasebe ve Finansal Yönetim

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI298 Ağız ve Diş Sağlığı 3+0+0 5
1. Diş Hekimliği Genel Bilgiler a. Tarihçesi b. Diş Hekimlerinin Aldıkları dersler c. İlgi – uzmanlık alanları d. Türkiye' de diş hizmet alım alanları 2. Diş ve Çevre Dokularının Tanıtılması a. Diş anatomisi b. Fizyolojisi c. Embriyolojisi 3. Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Tedavisi 1 (3 ders) a. Diş Sert Doku Hastalıkları ve Tedavileri b. Protetik Tedaviler c. Pedodonti Tedavileri d. Estetik Tedaviler e. Ortodonti uygulamaları 4. Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Tedavisi 2 (3 ders) a. Diş eti Hastalıkları ve Tedavileri b. Cerrahi İşlem Gerektiren Hastalıklar ve Tedavileri c. İmplant Uygulamaları d. Eklem Rahatsızlıkları ve tedavileri 5. Dijital Diş Hekimliği 6. Koruyucu Diş Hekimliği ve Güncel Yaklaşımlar a. Çürük oluşumunu engelleyen ajanlar 7. Ağız ve Diş Sağlığı Bakımı ve Eğitimi a. Diş fırçalama teknikleri b. Diş ipi kullanımı 8. Hasta Ve Hekim Hakları ve Malpraktis 9. Sağlık Turizmi

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI299 Çocuklarda Ağız ve Diş Sağlığı Problemleri 3+0+0 5
Çocuklarda süt dişlerinin önemi, Beslenme- ağız bakımı ve diş sağlığının önemi ile erken dönem çürüklerden korunma stratejileri, İlk diş hekimi ziyareti, Daimi dişlerin sürme yaşları ile erken dönem süt dişi kayıplarının sonuçları Çocuklarda erken dönem müdehale edilebilir ortodontik bozukluklar, Ortodontik problem etiolojileri

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI305 Biyoteknolojik Dönüşüm ve Biyogirişimcilik 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI306 Çevre Sağlığı 0+0+0 5
Çevre ve insan sağlığı, çevresel kirleticiler ve sağlık riskleri

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI307 Dünya Müzik Kültürü 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI312 Uygarlık Tarihi 3+0+0 5
Uygarlık kavramının tanımı üzerinde durulacak. Tarihsel gelişimi hakkında bilgi verilerek uygarlık kavramı anlaşılmaya ve açıklanmaya çalışılacak.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI316 Moleküler Görüntüleme ve Tedavi 3+0+0 5
Moleküler görüntüleme ve Tedavi dersi sonunda öğrenciler, özellikle kanser tanı ve tedavisinde sıklıkla kullanılan moleküler görüntüleme yöntemleri,hedefe yönelik tedaviler ve spektral yöntemler, protein analiz yöntemleri gibi temel moleküler teknikler hakkında bilgi sahibi olur.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI317 Tıbbi Patoloji Farkındalığı ve Kanserin Erken Tanısı 3+0+0 5
Tıbbi patoloji ve sitopatolojinin biliminin tıbbi bilimlerdeki yeri, uygulama alanları, bölümleri, patoloji laboratuarında yapılan teknik işlemlerin önemi, rutin-eğitsel ve sağlık araştırma alanlarında hastalığın tanısı, seyri ve tedavisinin planlanmasındaki rolünü öğrenecektir. Neoplazi Terminoloji, isimlendirme, benign ve malign tümör tipleri ve kanser epidemiyolojisi konularını öğrenecektir. Karsinojen kavramlarını karsinojen sınıflandırmasını; kimyasal, fiziksel ve viral karsinojenleri ve karsinogenezde rol oynayan hormon, çevresel faktörler ve herediter faktörleri öğrenecektir Benign ve malign tümörlerin yapısal özellikleri; büyüme hızı farklılıkları, invazyon ve metastaz yapma özellikleri ve konak üzerindeki farklı etkileri konularını öğreneceklerdir. Kanser hastalarında görülen semptomlar; kanserin lokal kitle etkisi, lokal yıkım, anoreksi, kilo kaybı, ateş, hematolojik bulgular gibi özellikleri; erken tanı ve farkındalığın önemi; kanser evrelemesinin önemi ve TNM.sistemleri yanısıra tümör belirteçlerinin kaynağı, dolaşan ve tümör dokusuna özgü belirteç tipleri konularını öğreneceklerdir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI322 Felsefi Metinlerin Eleştirel Okuması 3+0+0 5
Bu ders felsefi metinleri eleştirel bir bakış açısıyla okuma, felsefi araştırma yapma ve felsefi metin yazma becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Dönem boyunca, felsefe tarihinden temel metinler sınıfla birlikte okunarak felsefi metinlerin yapısı ve bağlamı üzerine tartışmalar yapılacaktır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI325 İnsanlığın Klasik ve Modern Psikolojisi 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI326 Sağlıkta Dijital Teknolojiler 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI327 R ile Veri Analizi 3+0+ 5
Bu ders, R programlama dillerinin temel öğelerini içerir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI329 Sağlık Turizmi 3+0+0 5
Turizm, Sağlık Turizmi Ve Turistin Sağlığı Kavramları, Sağlık Turizminin Ekonomik Kalkınmadaki Yeri ve Önemi, Medikal Turizm, Yaşlı Turizmi, Wellness Turizmi,Engelli Turizmi Kavramları, Dünyada Sağlık Turizminde Öncü Ülkeler Ve Sağlık Turizmine Yön Veren Politikalar, Ülkemizde Sağlık Turizminin Amacı, Kapsamı Ve Uygulama Örnekleri, Sağlık Turizminin Yasal Alt Yapısı, Teşvik ve Destek Sistemleri, Uluslararası Sağlık Turizminde Rol Oynayan Uluslararası Sigortacılık Hizmetleri, Sağlık Turizminde Markalaşma Ve Pazarlama Stratejileri, Sağlık Turizminde Kalite ve Akreditasyon Standartları, Aracılık Hizmetlerinin Planlanması ve Yönetimi, Sağlık Turizminde İnsan Kaynakları Yönetimi, Dijital Uygulamalar Üzerinden Sağlık Turizmi, Sağlık Turizminde Etik

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI330 Türk İşletme Tarihi 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI332 Türkiye'de Siyaset Okur Yazarlığı 3+0+0 5
Türk modernleşme çabalarının başlamış olduğu 19. yüzyıl Osmanlı Devleti'nden günümüze kadar olan süreçte, Türk siyasal hayatını şekillendiren toplumsal dinamikleri, tartışılan ve çatışılan alanları, zamanın akışı içerisindeki süreklilik ve kopuşları tarihsel ve kuramsal açıdan elealmak ve Türkiye'de sosyo-politik iktidar ilişkilerinin tarihsel-ampirik analizlerini yapmaktır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI333 Üretici Yapay Zekalar Çağında İnsan 3+0+0 5
1. Yapay Zekaya Giriş: Yapay zekanın tarihi, kavramları ve türleri. 2. Üretken Yapay Zeka: Genel bakış, uygulamalar ve örnekler. 3. Etik Hususlar: YZ sistemlerinde gizlilik, önyargı, hesap verebilirlik ve şeffaflık. 4. YZ ve İnsan Yaratıcılığı 5.YZ'nin Sosyal Etkileri: Otomasyon, istihdam, eşitsizlik ve toplumsal dönüşüm. 6.YZ ve Gelecek

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI336 Tasarım Odaklı Düşünüş 3+0+0 5
Dersin İçeriği Öğrencilere, Design Thinking ve insan odaklı tasarım konusunda ürün, hizmet ve etkileşim, sistem tasarımı yaparken gerekli ve faydalı olabilecek kuramsal, kavramsal ve uygulamalı bilgi ve pratikleri kazandırmak.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI337 İnsan Hakları Mekanizmaları 3+0+0 5
İnsan Haklarına ilişkin temel kavramlarının işlendiği derste, insan haklarının tarihsel ve felsefi gelişimi, insan hak ve özgürlüklerinin türleri incelenmektedir. İnsan hak ve özgürlüklerinin uluslararası ve ulusal mevzuattaki dayanakları ve çeşitli koruma mekanizmaları hakkında bilgi verilmektedir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI338 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri 3+0+0 5
Veritabanı Yönetim Sistemleri, İlişkisel veritabanı yönetim sistemi, Normalizasyon Kuralları, SQL komutları, Varlık İlişki Modeli, Veritabanı Tasarım Teorisi, Veritabanı Yönetim Sistemi Uygulamaları

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI340 Biyoteknolojik Dönüşüm ve Biyogirişimcilik 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI342 Klasik Batı Müziği 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI343 Koral Vokal Tenkik 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI345 Kültürel Miras ve Sürdürülebilirlik 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI346 İnsanlığın Klasik ve Modern Psikolojisi 3+0+0 5
Psikoloji ve felsefe ilişkisi, 17. ve 18.yy'da psikolojideki gelişmeler, psikolojide klasik yaklaşımlar, psikanaliz, psikolojide çağdaş yaklaşımlar.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI347 Organizmada Metabolik Yollar ve Sağlık İlişkisi 3+0+0 5
Organizmanın ana metabolik yollarının sağlıklı durumda işleyişi ve günlük yaşamda patolojik durumlar hakkında farkındalık yaratılmasıdır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI348 Egzersiz Fizyolojisi 3+0+0 5
Fizyolojiyi ve egzersizi tanımlamak, Egzersiz esnasında aktifleşen enerji metabolizmasını anlamak Egzersiz yapılırken; kardiyovasküler, pulmoner, iskelet-kes, sinir sistemi, boşaltım ve endokrin sistemlerdeki oluşan yapısal değişiklikleri ve adaptasyonları öğrenmek Yaş, cinsiyet, çevre koşulları, beslenme ve ergojenik desteklerin egzersiz üzerine etkisinin anlaşılması Egzersizin sağlık üzerine etkilerinin sayılabilmesi Klinik egzersiz hakkında konuşulması

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI349 Kanserde Güncel Araştırmalar 3+0+0 5
Kanser hastalığı ile ilgili analitik ve kritik düşünme becerilerini kazanır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI350 Mitoloji ve Tıp 3+0+0 5
Mitolojiye Giriş Arketiplerin oluşumu ve Carl Yung Yunan ve Roma mitolojisi 1 Yunan ve Roma mitolojisi 2 ASKLEPİOS tıp tanrısı Tıpda kullanılan bazı mitolojik terimler Perseus, Gorgon’lar ve Andromeda kompleksi Oedipus ve Moira (mire) ve Aşil sendromu. Theseus, İkarus sendromu ve Elektra kompleksi Cinsel Bozukluk Sendromları, Aşk ve Mitoloji Mitolojik psikiyatrik sendromlar 1 Mitolojik psikiyatrik sendromlar 2 Mısır Mitolojisi ve Thalamus, Epifiz 1 Mısır Mitolojisi ve Thalamus, Epifiz 2