Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
Ders İçerikleri


1. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 2+0+0 2 Zorunlu
Osmanlı İmparatorluğu´nun Dağılışı, Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet Dönemi, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Kurtuluş Savaşı; Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, TBMM´nin Kuruluşu, Cumhuriyetin İlanı
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
DIL101 Genel İngilizce 1 2+0+0 2 Zorunlu
Temel günlük ifadeleri kullanabilme; kendilerini, ikinci ve üçüncü şahsı tanıtma; kişisel bilgilerle ilgili soru sorabilme ve bu tür sorulara cevap verebilme.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
EASF105 Data and Computer Literacy 2+2+0 6 Zorunlu
Modern dünyada teknoloji, bilgisayarlar ve bilgisayar sistemlerinin temelleri, yazılım, donanım, bilgi, bilgisayar ağları, İnternet, Google’da arama ipuçları, akademik veri tabanları ve arama, M.S. Word (şeritler ve menüler, düzenleme, stiller, içindekiler tablosu, çapraz-referanslar), M.S. Excel, (düzenleme, kullanıcı fonksiyonları, hazır fonksiyonlar, Pivot tablo, grafik çizimi), M.S. Powerpoint (düzenleme, Asıl slayt, animasyonlar, slayt gösterisi, sunum önerileri). Python ile programlamaya giriş.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
INR101 History of International Relations 1 3+0+0 7 Zorunlu
Rönesans'tan Birinci Dünya Savaşı'na küresel ölçekte politik, ekonomik ve sosyal kalkınma, Aydınlanma, Keşif Çağı ve denizaşırı kolonizasyonun rolü çerçevesinde Doğu'dan Batı'ya üstünlüğün geçiş süreci, Doğu Avrupa ve Osmanlı İmparatorluğu'ndaki gelişmeler, Fransız Devrimi ile ilgili konular (1789-1815), Avrupa devrimleri (1815-1848), Avrupa Konseyi, Türk-Avrupa diplomatik ilişkileri.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
INR103 Introduction to Political Science 3+0+0 6 Zorunlu
Siyaset, siyasal rejimler ve ideolojiler, devlet teorisi, demokrasi ve demokrasi modelleri, milliyetçilik, temsil ve seçimler, siyasi partiler, gruplar, çıkarlar ve toplumsal hareketler.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
INR105 Introduction to International Relations 3+0+0 6 Zorunlu
Uluslararası İlişkilerin temel aktör, sorunsal ve kuramları incelenecektir.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
TRK101 Türk Dili 1 2+0+0 2 Zorunlu
Dil-düşünce ilişkisi, dil-kültür ilişkisi, dilin toplumsal hayattaki önemi, dünya dilleri ve Türkçenin bu diller arasındaki yeri, özellikleri; günümüz Türkçesinin durumu ve sorunları; Türkçe yazım kuralları; etkin okuma ve dinleme; yazılı ve sözlü anlatımın genel kuralları; düşünsel düzen, paragraf ve anlatım biçimleri; resmî yazışmalar.

2. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 2+0+0 2 Zorunlu
Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler, 1923- 1938 Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
DIL102 Genel İngilizce 2 2+0+0 2 Zorunlu
Bu derste, öğrencilerin günlük hayatta kişisel bilgileri, aile bilgileri, alışveriş, ikametgâh, iş bilgileri, yol sorma ve tarif etme, toplu taşıma araçları ile ilgili temel ifadeleri öğrenmeleri hedeflenmektedir.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
ECO108 Fundamentals of Economic Theory 3+0+ 6 Zorunlu
Ekonominin tanımı ve kapsamı, Ekonomik sistemlerin gelişimi, Ekonomide Temel Kavramlar I, Ekonomide Temel Kavramlar II, Arz, Talep, Tüketici Tercihleri ve Davranışsal Ekonomi, İstihdam ve işsizlik, Enflasyon ve Etkileri, Ekonomik Büyüme ve Kalkınma, Yaratıcı Ekonomi ve Yumuşak Güç, Döngüsel Ekonominin Ekosisteme etkileri, Konuların birbiri ile ilişkilendirilerek yeniden ele alınması.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
INR102 History of International Relations 2 3+0+0 7 Zorunlu
Birinci Dünya Savaşı'nın sonundan çağdaş döneme kadar olan gelişmeler, savaş öncesi dönem, İkinci Dünya Savaşı, Soğuk Savaş döneminin iki kutuplu dünyası, Soğuk Savaş sonrası dünya ve 11 Eylül sonrası uluslararası ilişkiler.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
INR104 Introduction to Law 3+0+0 5 Zorunlu
Hukuk'a ve Hukuk sistemlerine genel bir bakış
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
INR111 Social Research Methods 3+0+0 5 Zorunlu
Sosyal Bilimlerde yaygın olarak kullanılan araştırma yöntemleri.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
TRK102 Türk Dili 2 2+0+0 2 Zorunlu
Yazılı anlatım türleri, sözlü anlatım türleri, bilimsel araştırma yöntemleri, sözlü sunum türleri.

3. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
INR201 International Relations Theories 3+0+0 4 Zorunlu
Bu derste öncelikle uluslararası ilişkiler teorilerinin tarihsel gelişimi incelenecektir. Daha sonra geleneksel teoriler incelenmeden önce disiplinin ilk üç “Büyük Tartışmaları” incelenecektir.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
INR203 History of Turkish Politics 1 3+0+0 5 Zorunlu
Osmanlı İmparatorluğu’ndan modern Türkiye Cumhuriyeti’ne geçiş sürecindeki siyasal gelişmeler; Reform Hareketleri; Birinci Dünya Savaşı; Bağımsızlık Mücadelesi; Cumhuriyetin Kurulması
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
INR205 Introduction to Geopolitics 3+0+0 5 Zorunlu
Geleneksel ve modern jeopolitik teorilerinin ortaya çıkışı ve gelişimi, modern güvenlik teorileri ve stratejileriyle birlikte güvenlik çalışmalarına çeşitli yaklaşımlar, alt alanlar arasındaki mevcut bağlantıları.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
SEG001 İstinyelilik Manifestosu 1 0+1+0 1 Zorunlu

4. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
INR202 Contemporary Turkish World 3+0+0 6 Zorunlu
Geçmişten bugüne tüm ortak değerleri ve sorunlarıyla çeşitli coğrafyalardaki Türk devlet ve toplulukları.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
INR204 History of Turkish Politics 2 3+0+0 5 Zorunlu
İmparatorluktan ulus devlete geçişte Türk Devrimi; cumhuriyet döneminde modernleşme çabaları; Türk Siyasal Hayatındaki önemli dinamikler.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
INR206 Post-Ottoman Middle East 3+0+0 7 Zorunlu
Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşünü izleyen dönemde Ortadoğu gelişmeleri, Soğuk Savaş döneminde bölgesel aktörlerin konumu, bölgeye dış müdahaleler ve 9 Eylül sonrası dünyadaki bölgesel gelişmeler.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
INR208 International Security and Intelligence 3+0+0 6 Zorunlu
Bu derste güvenliğin önemli bir unsuru olan istihbarat, kuramsal, kavramsal ve kurumsal özellikleri ile anlatılacak ve uluslararası güvenlik içindeki önemi vurgulanacaktır.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
SEG002 İstinyelilik Manifestosu 2 0+1+0 1 Zorunlu

5. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
INR301 International Political Economy 3+0+0 4 Zorunlu
Bu ders ekonominin küresel işleyişine ilişkin temel sorular etrafında şekillenecektir: Küreselleşme ekonomiyi ve siyaseti nasıl etkiler? Küresel ekonomiye ilişkin temel sorunlar ve güncel eğilimler nelerdir? Siyasi aktörlerin failliği küresel ekonomik güçler tarafından nasıl şekilleniyor? Bu ders, öğrencilere uluslararası politik ekonomideki güncel teorik ve pratik eğilimlere temel bir aşinalık kazandırmayı amaçlamaktadır. Birkaç konu – ör. üretim, ticaret, finans, çalışma ilişkileri, kalkınma, teknoloji, çok uluslu şirketler ve ekonomik krizler – küreselleşme bağlamında ele alınacaktır.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
INR303 History of Political Thought 3+0+0 5 Zorunlu
Eski Yunanistan'dan Fransız Devrimi'ne devlet, toplum ve bireylerin kronolojik ve tematik yönleri, önemli filozofların fikirleri, Eski Yunan siyaset felsefesi, batı siyaseti kavramı, Machiavelli sonrası Avrupa'da önemli filozofların devlet ve siyasal düşünceleri.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
INR305 International Law 3+0+0 5 Zorunlu
Uluslararası hukukun tarihsel gelişimi, uluslararası hukukun kaynakları, özel hukuk davaları ve bu alanı oluşturan ilke belgeler, sözleşmeler, kurumlar ve anlaşmalar ve BM'nin kapsamını genişletme çabaları.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
INR309 Foreign Policy Analysis 3+0+0 5 Zorunlu
Dış dünyaya yönelik devletlerin amaçları ve eylemleri, uluslararası aktörlerin bu eylemlere verdiği yanıtların analizi.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
SEG003 İstinyelilik Manifestosu 3 0+1+0 1 Zorunlu

6. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
INR302 Contemporary Turkish Politics 3+0+0 6 Zorunlu
1980 sonrası Türk siyaseti, önemli kırılmalar, yeni siyasi partiler, 2000 yılından sonra Türk siyasetinin genel çizgisi, muhafazakâr siyaset.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
INR304 Diplomacy 3+0+0 6 Zorunlu
Bu ders, çağdaş diplomasinin tarihsel gelişimi ve pratiğine genel bir bakış sunar. Diplomatik tarih ve teori bağlamında modern bir diplomatın hem yurtiçinde hem de yurtdışında şu anda ne yaptığının analizi ile başlar. Normal diplomasi uygulaması ve çeşitli uluslararası müzakere teknikleri, hem tarihi hem de çağdaş örnekler kullanılarak ele alınacaktır. Öğrencileri daha geniş bir tarihsel ve teorik bağlamda modern bir diplomatın faaliyetleriyle tanıştıracaktır.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
INR308 International Development 3+0+0 7 Zorunlu
Dersin içeriği, uluslararası kalkınmadaki temel kavramlar ve tartışmalar, kalkınma politikaları ve uygulamalarının tarihi ve şu anda kalkınma alanında faaliyet gösteren çok taraflı, iki taraflı ve sivil toplum kuruluşları yelpazesidir.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
SEG004 İstinyelilik Manifestosu 4 0+1+0 1 Zorunlu

7. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
INR401 International Organizations 3+0+0 5 Zorunlu
Uluslararası örgütlerin (hükümet ve shükümet dışı kuruluşlar) küresel politikadaki rolü, kurallar ve normlar gibi gayrı resmi rejimlerin yaygınlaştırılması, uluslararası örgütlerin uluslararası ve uluslar üstü düzeyde kurumsallaştırılmış iş birliği, uluslararası örgütlerin yaratılması, iç dinamikleri ve karmaşık ilişkileri, ekonomi, çevre, toplu güvenlik vb. gibi farklı alanlarda özelleşmiş AB, ASEAN, OAS gibi bölgesel kuruluşlar.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
INR407 Turkish Foreign Policy 3+0+0 5 Zorunlu
Tarihsel süreç içerisinde Türk Dış Politikasının oluşması, Türk dış politikasının temel kavramları, Kurtuluş Savaşı yıllarında Türk dış politikası, iki savaş arası dönemde Türk dış politikası, İkinci Dünya Savaşı sonrası Türk dış politikası, Soğuk Savaş döneminde Türk dış politikası.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
INR491 Graduation Thesis 1 1+0+0 5 Zorunlu
Bu ders, öğrencilerin, fakülte tarafından kabul edilen bir proje hazırlayarak ve dönem sonuna kadar tezin çalışma taslağını tamamlayarak başarılı bir tez hedefine doğru ilerlemesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

8. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
INR402 Contemporary World Politics 3+0+0 5 Zorunlu
Geniş kapsamlı bir odak ile bu ders, çeşitli kilit sorulara cevap arayarak dünya siyasetini incelemeyi amaçlamaktadır. Ulusal ve uluslararası çatışmaların nedenleri ve barış koşulları, uluslararası terörizmin ortaya çıkışı, küreselleşme olgusu ve uluslararası düzen ve istikrarın tesisi ve sürdürülmesi bu anlamda dersin ana konuları olacaktır.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
INR492 Graduation Thesis 2 1+0+0 5 Zorunlu
Bu ders, öğrencilerin, fakülte tarafından kabul edilen bir proje hazırlayarak, başarılı bir tez yazmasını içermektedir. Dersin sonunda öğrencilerin tezlerini sunmaları beklenmektedir.


Bölüm/Program Seçmeli Dersler


Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
INR001 Administrative Law 3+0+0 5
İdare hukukunun kaynakları, devlet kavramı, idare hukukunun kamu hukukundaki yeri, merkezileşme ile adem-i merkeziyetçilik arasındaki ayrışma, kamu hizmeti ve kamu yararı, bağımsız idari kuruluşlar, idari hiyerarşi, kamulaştırma prosedürü ve özelleştirme prosedürü.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
INR002 Balkans and Eastern Europe in International Politics 3+0+0 5
Berlin Duvarı'nın yıkılmasından sonra Balkanlar'daki siyasi gelişmeler, Yugoslavya'nın dağılması ve Bosna Savaşı gibi siyasi krizler, bölgedeki yeni devletlerin ortaya çıkışı, NATO ve AB gibi Batılı örgütlerin doğuya doğru genişlemesi, enerjiyle ilgili konular ve bölgeye Rus yaklaşımı.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
INR003 Basic Principles of the European Union 3+0+0 5
AB'nin oluşum süreci, AB'nin oluşumunun yasal temelleri, AB kurumları, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
INR004 Civil Law 3+0+0 5
Yasal haklar, medeni hukukun kaynakları, medeni hukukun yer, zaman ve anlam bakımından uygulanması, kişilik kavramı, gerçek ve tüzel kişiler, kişiliğin korunması, kişilerin isim, ikamet ve ilişkileri.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
INR005 Conflict Management and Resolution 3+0+0 5
Ders, çatışma çözüm sürecine, yani çatışma taraflarının şiddetli etkileşimlerden kalıcı barışa geçiş sürecine odaklanır. Müzakerelerin başlatılmasından, bir anlaşmaya varılmasından ve düşmanlıkların sona ermesinden barışın nasıl uygulanacağına kadar bu sürecin her aşamasında tarafların karşılaştıkları zorluklara özel önem verilmektedir. Hem barışın yaratılmasını kolaylaştıran aktörlere hem de barışın başarılı bir şekilde uygulanmasını bozmaya çalışanlara özel olarak odaklanılmaktadır. Bölgesel koşulların ve uluslararası toplumun önemi vurgulanacaktır. Ayrıca, BM tarafından üstlenilen son uluslararası barış inşası barışı sağlama çabaları, pratik ve teorik çerçevelerde analiz edilecektir.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
INR006 Energy Law 3+0+0 5
Türk enerji piyasasının tarihsel gelişimi, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun idari ve hukuki yapısı, Türk enerji mevzuatı, enerji sözleşmeleri, enerji üretimi, iletim, dağıtım ve perakendecilik süreçleri, rekabet hukuku kurallarının enerji piyasasına uygulanması, uluslararası enerji piyasalarının çözümleri, uluslararası ihtilaflar ve enerjinin vergilendirilmesi.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
INR007 European Union and Turkey Relations 3+0+0 5
Bu derste Türkiye'nin Avrupa'ya olan ilgisi ve bu ilginin tarihsel arka planı anlatılacaktır. Avrupa Birliği'nin tarihsel perspektifi ve ortaya çıkışı analiz edilecektir. Daha sonra Türkiye ile AB arasındaki ilişkiler, antlaşmalar incelenecektir. Son olarak bu ilişkide tarihi ve güncel konu olan Kıbrıs sorunu ele alınacaktır.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
INR008 Human Rights Mechanisms 3+0+0 5
Temel insan hakları felsefesi, ilkeleri, araçları ve kurumları, alandaki güncel konulara ve tartışmalara genel bakış, hem ulusal hem de uluslararası uygulamalara sahip uluslararası insan hakları hukukunun çeşitli karmaşık yapılarının boyutu, bu alandaki temel gelişmeler ve belgeler, bölgesel ve küresel örgütlerin AİHM ve Türkiye ile ilgili konulardaki kararlarına özel olarak odaklanan mekanizmaları.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
INR009 China and the World 3+0+0 5
Bu ders öğrencileri çağdaş Çin Çalışmaları ile tanıştırmayı amaçlamaktadır. Çin'in küresel ilişkilerdeki önemi nereden geliyor? Çin'in yükselişi jeopolitik, ekonomik ve kültürel açıdan küresel meseleleri nasıl etkiliyor? Çin'in dış politikasının yönleri ve gelecekteki yönleri nelerdir? Dönemin sonunda, öğrenciler bu soru ve konular hakkında daha derin bir anlayış kazanmış olacaklardır. Modern tarihten politik ekonomiye, ideolojiye, uluslararası güvenliğe, kültürel endüstrilere, çevre politikalarına ve kalkınma işbirliğine kadar çeşitli bağlamlarda Çin'in yükselişini araştırmış olacaklar.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
INR010 International Migration 3+0+0 5
Uluslararası göçün farklı yönleri, göçmen entegrasyonu, göç teorileri, farklı göç hareketlerinin incelenmesi, işgücü göçü, mülteci ve düzensiz göç, ulusal ve uluslararası göç yönetimi entegrasyonu, göçün sosyoekonomik ve kültürel boyutları.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
INR011 International Political Economy 3+0+0 5
Siyaset ile ekonomi arasındaki ilişki ve ekonomi teorilerinin siyaset bilimine adaptasyonu, siyaset ekonomisinin küresel, devletler arası, devlet toplumları ve bireysel düzeylerdeki sonuçları.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
INR013 International Terrorism 3+0+0 5
Terör kavramı ve uluslararası terörizmin nedenleri ve sonuçları, uluslararası terörizm ve ülkeler üzerindeki etkileri.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
INR014 Media and Politics 3+0+0 5
Kitle iletişim aracı olan medya ile ilgili çalışmalar, medya eleştirileri, medya kuramları, medya ve siyaset ilişkileri, siyasal gazetecilik, Türk basın tarihi ve siyaseti, internetin medya üzerindeki etkisi.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
INR015 Modern Geopolitics and Eurasia 3+0+0 5
SSCB'nin dağılmasından sonra, Avrasya'nın jeopolitiği ve değişen dünya düzenindeki uluslararası ilişkiler, Rusya'nın gücü ve modern Avrasya jeopolitiğine etkisi tartışılacaktır.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
INR016 South America and Foreign Policy 3+0+0 5
Güney Amerika'da sömürgecilik sonrası siyaset, Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Amerika devletlerine karşı üstün güç olması ve askeri darbelerin devletlerin siyaseti üzerindeki etkisi, Güney Amerika’daki ekonomik gelişmeler ve dış politika.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
INR022 Public Diplomacy 3+0+ 5
Günümüzde uluslararası ilişkilerde giderek daha çok kullanılan ve ülkelerin ulusal çıkarlarını tanıtmak, pekiştirmek ve korumak amacıyla hedef kişi, grup, kurum, ülke ve kamuoylarına yönelik olarak icra edilen kamu diplomasisinin kökeni, amacı, yöntemleri ve icrasına ilişkin hususiyetleridir.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
INR023 Power in International Relations 3+0+ 5
Bu ders, uluslararası ilişkilerdeki temel kavramlardan olan güç kavramının farklı teorik çerçevelerde yorumlanışı ve tarihsel evrimini inceler. Bunun yanında gücün kullanımı, ölçülmesi, yumuşak güç, akıllı güç gibi modern kavramsal değişimleri ele alır.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
INR024 Turkish-German Relations 3+0+ 5
Bu dersin amacı, Türkiye ve Almanya arasındaki tarihi geçmişi inceleyerek, AB sürecinde ilişkilerin nasıl ilerlediğini ve mevcut durumu tasavvur etme becerisi kazandırmaktır. Bu doğrultuda dersin içeriğini Türkiye ve Almanya arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel kesişmeler, işbirlikleri ve çatışmalar oluşturmaktadır.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
INR025 Russian Politics and Foreign Policy 3+0+0 5
Rus dış politikasının tarihi, 1917-1991 arası Sovyet Birliği'nin uluslararası faaliyetleri, Sovyetler Birliği'nin çöküşünden bugüne Rusya'nın dış politika vizyonu.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
INR026 American Foreign Policy 3+0+0 5
Bu ders, ABD dış politikasının teorik temellerini, tarihsel arka planını, önemli gelişmelerini ve güncel zorluklarını incelemektedir. Temel amaç, öğrencilere ABD dış politikasının sonuçlarının, güncel olayların ve uluslararası ilişkiler teorisinin iki yüzyıldan fazla bir süredir nasıl bir araya geldiğini anlamaları için temel kavramsal ve analitik araçlar sağlamaktır. Ülkenin kuruluşundan günümüze kadar olan dönemi kapsayan bu ders aynı zamanda öğrencilerin uluslararası düzeyde ABD taahhütlerini şekillendiren temel mantık ve davranış kalıplarını açıklama kapasitelerini geliştirmek için tasarlanmıştır.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
INR027 International Energy Politics 3+0+ 5
Enerji sorunları uluslararası ilişkilerde her zaman önemli olmuştur, ancak son yıllarda enerji kaynaklarına yönelik mevcut sınırların yaygın olarak bilinmesi ve olumsuz iklim etkileri nedeniyle geçmişte olduğundan daha da önemli hale gelmiş olabilir. Ders, enerji tüketimi ve üretimindeki küresel eğilimleri ve gelişmeleri inceler ve öğrencilere yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarının politika üzerindeki etkisini değerlendirme becerisi sağlar.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
INR028 European Politics 3+0+ 5
Bu derste, Avrupa ve Avrupa Birliği için merkezi öneme sahip konulara eğileceğiz. Bunu birbiriyle ilişkili üç perspektife odaklanarak yapacağız. İlk olarak, çağdaş Avrupa'nın ulusal yaşamını biçimlendiren temel siyasi meselelere ve tartışmalara özel önem veren bir dizi Avrupa ülkesini analiz edeceğiz. İkinci olarak, bu temel konuların “Avrupalılaşma” derecesini vurgulayarak AB'nin üye devletler üzerindeki etkisine odaklanacağız. Üçüncü olarak, küreselleşmiş bir dünyada ulusal siyaset ve Avrupa bütünleşmesi arasındaki değişen ilişkiyi ve bunun Avrupa'nın geleceği için sahip olabileceği olası uzun vadeli etkiyi inceleyeceğiz.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
INR029 China and the World 3+0+ 5
Bu ders öğrencileri çağdaş Çin Çalışmaları ile tanıştırmayı amaçlamaktadır. Çin'in küresel ilişkilerdeki önemi nereden geliyor? Çin'in yükselişi jeopolitik, ekonomik ve kültürel açıdan küresel meseleleri nasıl etkiliyor? Çin'in dış politikasının yönleri ve gelecekteki yönleri nelerdir? Dönemin sonunda, öğrenciler bu soru ve konular hakkında daha derin bir anlayış kazanmış olacaklardır. Modern tarihten politik ekonomiye, ideolojiye, uluslararası güvenliğe, kültürel endüstrilere, çevre politikalarına ve kalkınma işbirliğine kadar çeşitli bağlamlarda Çin'in yükselişini araştırmış olacaklar.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
INR030 Contemporary Asian Politics 3+0+ 5
Bu ders, Asya Bölgesi'ni farklı kılan, iç siyasi süreçlerini ve devletlerarası ilişkilerini şekillendiren tarihi, kültürel, ekonomik, sosyal ve coğrafi özellikleri incelemektedir. Ders, öğrenciye çağdaş Asya'da hükümet ve siyasetin derinlemesine bir kapsamını sağlar ve öğrenciye Asya'daki sosyal ve politik yapıların gelişimini etkileyen önemli faktörleri değerlendirmeyi öğretir.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
INR031 Contemporary African Politics 3+0+ 5
Klientizm, etnik köken ve Afrika'daki devletin doğası dahil olmak üzere çağdaş Afrika siyasetini anlamak için yararlı olan temel kavramları. Ekonomik büyüme, siyasi şiddet, etnik siyaset ve seçim sahtekarlığı, oy alma, siyasi davranış ve seçim hesap verebilirliği dahil olmak üzere Afrika'daki seçim siyasetinin çeşitli yönleri.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
INR032 Latin America and Foreign Policy 3+0+ 5
Latin Amerika'da Dekolonizasyon sonrası siyaset analiz edilecektir. Amerika Birleşik Devletleri'nin hegemonik bir güç olmasının Güney Amerika devletleri üzerindeki etkileri ve askeri darbelerin devletlerin siyasetine etkisi tartışılacaktır. Ekonomik kalkınma ve dış politika bu dersin ana konusu olacaktır.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
INR033 Global Social Movements 3+0+ 5
Bu ders çağdaş toplumsal hareketleri anlamayı amaçlamaktadır. Kurs önemlidir çünkü son yıllarda dünyanın farklı bölgelerindeki dramatik toplumsal hareketler büyük ilgi topladı ve yaygın siyasi arzuları ve hayal kırıklıklarını dile getirdi. Bu toplumsal hareketler küresel siyaseti tamamen etkiledi. Bu ders, toplumsal hareketlerin küresel ölçekte neden ve sonuçlarını değerlendirme becerisi sağlar.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
INR034 Global Environmental Politics 3+0+ 5
İklim değişikliği ve sonuçları, sürdürülebilir çevre politikaları, çevre hukuku, siyasi ekoloji, sorunlara siyasi ve sosyolojik bakış açısı
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
INR035 Globalization and Inequality 3+0+ 5
Bu ders öğrencilere ekonomik piyasaların büyümesi, eşitsizliği ve küreselleşmesi arasındaki ilişkileri gelişmekte olan dünya üzerindeki etkilerine odaklanarak tanıtır. Dersin içeriği, dünya çapındaki gelir dağılımı (ülkeler arası ve ülke içi); eşitsizlik kavramları; eşitsiz fırsat ve küresel piyasa başarısızlıkları. Bu ders, küreselleşme ve bunun gündelik sosyal gerçeklik üzerindeki etkileri hakkında bir anlayış sergilemeyi ve küreselleşme süreçleri yoluyla ortaya çıkan eşitsizlik gibi sorunları ve riskleri belirlemeyi sağlar.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
INR036 Theories of War 3+0+ 5
Bu ders, uluslararası ve yerel arenada çatışma ve şiddet kullanımını şekillendiren bazı temel teorileri incelemektedir. Öğrencileri, dünyadaki çatışma ortamlarında çeşitli şiddet türlerinin (organize veya kendiliğinden; kasıtlı veya kasıtsız) kaynakları, doğası ve kullanımları üzerinde düşünmeye davet eder. Öğrenciler, karşıt şiddet, çatışma ve savaş teorilerinin altında yatan genel varsayımların geçerliliğini araştırmaya; vardıkları sonuçları kanıtlara ve ilgili vakalardan alınan derslere karşı test etmeye; ve etkili çatışma yönetimi amaçları için şiddetin ve sosyal çatışmanın doğasını ve gerçek etkisini daha iyi anlama arayışımıza çeşitli teorilerin genel katkısını değerlendirmeye teşvik edilecektir.


Üniversite Seçmeli Dersler


Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL501 Akademik İngilizce 1 4+0+0 5
Ders içeriği, öğrencilerin dört temel dil yeteneği olan okuma, yazma, dinleme ve konuşmasını geliştirmeye yönelik aktivitelerden oluşmaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL502 Akademik İngilizce 2 4+0+0 5
Öğrenciler kendi alanları ile ilgili güncel gelişmeleri takip eder, bunlar hakkında akademik makale ve okuma parçaları okur, çözümler ve çeşitli kompozisyonlar yazarlar. Dönem içinde çeşitli projeler ve devler ile gelişimleri desteklenir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL503 Akademik İngilizce 3 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL504 Akademik İngilizce 4 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL505 English for Academic Purposes 5 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL506 English for Academic Purposes 6 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL507 English for Academic Purposes 7 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL508 English for Academic Purposes 8 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL509 English for Academic Purposes 9 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL510 English for Academic Purposes 10 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL511 Mesleki İngilizce 1 4+0+0 5
Bölüme yönelik temel bilgiler ve terminoloji, öğrencilerin dört temel becerisi olan okuma, yazma, dinleme ve konuşmaya yönelik aktiviteler.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL512 Mesleki İngilizce 2 4+0+0 5
Bölüme yönelik orta seviye bilgiler ve terminoloji, öğrencilerin dört temel becerisi olan okuma, yazma, dinleme ve konuşmaya yönelik aktiviteler.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL513 Mesleki İngilizce 3 4+0+0 5
Bölüme yönelik orta seviye bilgiler ve terminoloji, öğrencilerin dört temel becerisi olan okuma, yazma, dinleme ve konuşmaya yönelik aktiviteler.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL514 Mesleki İngilizce 4 4+0+0 5
Bölüme yönelik ileri seviye bilgiler ve terminoloji, öğrencilerin dört temel becerisi olan okuma, yazma, dinleme ve konuşmaya yönelik aktiviteler.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL515 Mesleki İngilizce 5 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL516 Mesleki İngilizce 6 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL517 English for Specific Purposes 7 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL518 English for Specific Purposes 8 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL519 English for Specific Purposes 9 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL520 English for Specific Purposes 10 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL601 Fransızca 1 4+0+0 5
Dilbilgisi ve Kelime Fransız dilinin temel dil yapıları; söz dizimi, biçim bilgisi, anlam ve anlatım becerileri. Okuma Basit seviyedeki tanıcı metinleri anlama becerisi, ders içi ve ders dışı okuma alışkanlığının kazandırılması. Yazma Tanıdık kelimeleri ve basit cümleleri somut amaçlar için tanıyabilme ve kullanabilme. Konuşma Kendisini veya başkasını tanıtabilme. Ev, aile, çevre, vs. hakkında temel soruları sorabilir ve cevaplayabilme. Diğer kişi yavaş ve net bir şekilde konuştuğunda ve iletişim kurmaya yardımcı olmak için tekrar etmeye veya yeniden düzenlemeye hazır olduğunda temel bir şekilde iletişim kurabilme.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL602 Fransızca 2 4+0+0 5
Dilbilgisi ve Kelime Fransız dilinin temel dil yapıları; söz dizimi, biçim bilgisi, anlam ve anlatım becerileri. Okuma Basit seviyedeki tanıcı metinleri anlama becerisi, ders içi ve ders dışı okuma alışkanlığının kazandırılması. Yazma Tanıtıcı metinler yazabilme, çeşitli cümleleri anlamlı bir şekilde ve dil bilgisini kullanarak bir aray getirme, edat ve bağlaçları doğru ve yerinde kullanmaya başlama. Konuşma Çeşitli sözlü iletişim durumları için uygun ifadeler ve stratejiler kullanarak sözlü iletişim kurma becerisinin geliştirilmesi; karşılıklı konuşma, güncel, özgün, işitsel, görsel-işitsel malzemeler kullanılarak konuşma ve duyduğunu anlama becerisinin geliştirilmesi.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL603 Fransızca 3 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL604 Fransızca 4 4+0+0 5
Dilbilgisi ve Kelime Fransız dilinin temel dil yapıları; söz dizimi, biçim bilgisi, anlam ve anlatım becerileri. Okuma Kitaptaki okuma parçaları tümceler arası bağlantıları ve cümleler arası anlamsal ipuçlarını kullanabilme gibi orta seviyede okuma becerilerinin kazandırılması; ders içi ve ders dışı okuma alışkanlığının kazandırılması. Yazma Paragraf biçimleri ve yapısı; paragrafın teknik özellikleri; paragraf planı çıkarma; betimleme, karşılaştırma, tartışma, , özet yazma, yorumlama; kısa hikâye yazma. Konuşma Çeşitli sözlü iletişim durumları için uygun ifadeler ve stratejiler kullanarak sözlü iletişim kurma becerisinin geliştirilmesi; karşılıklı konuşma, güncel, özgün, işitsel, görsel-işitsel malzemeler kullanılarak konuşma ve duyduğunu anlama becerisinin geliştirilmesi.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL605 Fransızca 5 4+0+0 5
Dilbilgisi ve Kelime Dil yapılarının ve kelimelerin metin ve bağlam düzeyinde kazandığı farklı anlamlar konusunda bilinçlendirme çalışmaları. Okuma Gazete, dergi, inceleme ve akademik yazılar gibi özgün okuma parçaları kullanılarak farklı bakış açılarını kavrama; tümceler arası bağlantıları ve yazının ana fikrini tahmin etme, ana fikre ulaşma ve cümleler arası anlamsal ipuçlarını kullanabilme gibi üst düzey okuma becerilerinin kazandırılması; ders içi ve ders dışı okuma alışkanlığının kazandırılması; bilginin sentezlenmesi, analizi ve değerlendirilmesi temeline dayanan eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesi. Yazma Paragraf biçimleri ve yapısı; paragrafın teknik özellikleri; paragraf çözümleme; paragraf planı çıkarma; betimleme, karşılaştırma, tartışma, anlatma türleriyle metin üretme, özet yazma, yorumlama; kısa hikâye, inceleme yazısı (kitap ve/veya film üzerine) ve resmî/gayrı resmî mektup yazma. Konuşma Çeşitli sözlü iletişim durumları için uygun ifadeler ve stratejiler kullanarak sözlü iletişim kurma becerisinin geliştirilmesi; karşılıklı konuşma, sunum, tartışma etkinlikleri yoluyla duygu ve düşünceleri etkin ifade edebilme becerisinin geliştirilmesi; güncel, özgün, işitsel, görsel-işitsel malzemeler kullanılarak konuşma ve duyduğunu anlama becerisinin geliştirilmesi.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL606 Fransızca 6 4+0+0 5
Dilbilgisi ve Kelime Dil yapılarının ve kelimelerin metin ve bağlam düzeyinde kazandığı farklı anlamlar konusunda bilinçlendirme çalışmaları. Okuma Gazete, dergi, inceleme ve akademik yazılar gibi özgün okuma parçaları kullanılarak farklı bakış açılarını kavrama; tümceler arası bağlantıları ve yazının ana fikrini tahmin etme, ana fikre ulaşma ve cümleler arası anlamsal ipuçlarını kullanabilme gibi üst düzey okuma becerilerinin kazandırılması; ders içi ve ders dışı okuma alışkanlığının kazandırılması; bilginin sentezlenmesi, analizi ve değerlendirilmesi temeline dayanan eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesi. Yazma Paragraf biçimleri ve yapısı; paragrafın teknik özellikleri; paragraf çözümleme; paragraf planı çıkarma; betimleme, karşılaştırma, tartışma, anlatma türleriyle metin üretme, özet yazma, yorumlama; kısa hikâye, inceleme yazısı (kitap ve/veya film üzerine) ve resmî/gayrı resmî mektup yazma. Konuşma Çeşitli sözlü iletişim durumları için uygun ifadeler ve stratejiler kullanarak sözlü iletişim kurma becerisinin geliştirilmesi; karşılıklı konuşma, sunum, tartışma etkinlikleri yoluyla duygu ve düşünceleri etkin ifade edebilme becerisinin geliştirilmesi; güncel, özgün, işitsel, görsel-işitsel malzemeler kullanılarak konuşma ve duyduğunu anlama becerisinin geliştirilmesi.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL607 Fransızca 7 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL608 Fransızca 8 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL609 French 9 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL610 French 10 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL611 Rusça 1 4+0+0 5
Rusça temel kelimeler ve dil bilgisi kuralları üzerinde durularak çoğunlukla okuma ve dinleme çalışmaları yapılmaktadır. Günlük dilde ihtiyaç duyulan selamlaşma, kendini tanıtma, saati sorma, ürünlerin fiyatlarını sorma gibi kalıp ifadeler öğretilmekte ve sınıfta bunlar üzerine grup ya da karşılıklı konuşma alıştırmaları yapılmaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL612 Rusça 2 4+0+0 5
Rusça temel kelimeler ve dil bilgisi kuralları üzerinde durularak çoğunlukla okuma ve dinleme çalışmaları yapılmaktadır. Günlük dilde ihtiyaç duyulan günlük rutinlerden bahsetme, restoranda sipariş verme, hava durumu hakkında konuşma gibi konular hakkında ifadeler öğretilmekte ve sınıfta bunlar üzerine grup ya da ikili konuşma alıştırmaları yapılmaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL613 Rusça 3 4+0+0 5
Rusça orta düzey kelimeler ve dil bilgisi kuralları üzerinde durularak okuma ve dinleme çalışmaları yapılmaktadır. Günlük dilde ihtiyaç duyulan kalıp ifadeler öğretilmekte ve sınıfta bunlar üzerine konuşma alıştırmaları yapılmaktadır. Ayrıca, öğrencilerin yazma becerilerini geliştirmek için her hafta işlenen konuya paralel olarak bir kısa yazma alıştırması yapılmaktadır ya da ödev olarak verilmektedir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL614 Rusça 4 4+0+0 5
Rusça orta seviye kelimeler ve dil bilgisi kuralları üzerinde durularak çoğunlukla okuma ve dinleme çalışmaları yapılmaktadır. Günlük dilde ihtiyaç duyulan kalıp ifadelerin yanında karşılaşacakları çeşitli sesli veya yazılı metin türlerini zorlanmadan okuyabilmelerini sağlayacak alıştırmalar yapılmakta ve sınıfta bunlar üzerine grup ya da karşılıklı konuşma alıştırmaları yapılmaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL615 Rusça 5 4+0+0 5
Rusça orta üstü seviye kelimeler ve dil bilgisi kuralları üzerinde durularak okuma ve dinleme çalışmalarının yanında yazma ve konuşma çalışmaları da yapılmaktadır. Akademik ve mesleki alanlarda kullanılan kalıp ifadeler öğretilmekte ve sınıfta bunlar üzerine yazma ve konuşma çalışmaları yapılmaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL616 Rusça 6 4+0+0 5
Rusça ileri seviye kelimeler ve dil bilgisi kuralları üzerinde durularak okuma, yazma, konuşma ve dinleme çalışmaları yapılmaktadır. Özellikle akademik, edebi ve eleştirel metinler üzerinden yapılan aktiviteler ile çeşitli kaynaklardan toplanan bilgileri düzenli ve akıcı bir şekilde birleştirme ve raporlama, edebi eserleri anlayıp analiz yapabilme becerileri geliştirilmektedir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL617 Russian 7 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL618 Russian 8 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL619 Russian 9 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL620 Russian 10 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL621 İspanyolca 1 4+0+0 5
Bu ders okuma, yazma, konuşma ve dinleme yoluyla temel etkili iletişim becerilerini geliştirmeyi içerir. Aynı zaman İspanyolca konuşulan ülkelerin kültürel inançlarını, değerlerini ve günlük yaşamın çeşitli yönlerini içerir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL622 Spanish 2 4+0+0 5
Bu ders okuma, yazma, konuşma ve dinleme yoluyla temel etkili iletişim becerilerini geliştirmeyi içerir. Aynı zaman İspanyolca konuşulan ülkelerin kültürel inançlarını, değerlerini ve günlük yaşamın çeşitli yönlerini içerir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL623 İspanyolca 3 4+0+0 5
Bu ders okuma, yazma, konuşma ve dinleme yoluyla alt orta seviyede etkili iletişim becerilerini geliştirmeyi içerir. Aynı zaman İspanyolca konuşulan ülkelerin kültürel inançlarını, değerlerini ve günlük yaşamın çeşitli yönlerini içerir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL624 İspanyolca 4 4+0+0 5
Bu ders okuma, yazma, konuşma ve dinleme yoluyla temel etkili iletişim becerilerini geliştirmeyi içerir. Aynı zaman İspanyolca konuşulan ülkelerin kültürel inançlarını, değerlerini ve günlük yaşamın çeşitli yönlerini içerir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL625 İspanyolca 5 4+0+0 5
Bu ders okuma, yazma, konuşma ve dinleme yoluyla temel etkili iletişim becerilerini geliştirmeyi içerir. Aynı zaman İspanyolca konuşulan ülkelerin kültürel inançlarını, değerlerini ve günlük yaşamın çeşitli yönlerini içerir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL626 İspanyolca 6 4+0+0 5
Bu ders okuma, yazma, konuşma ve dinleme yoluyla temel etkili iletişim becerilerini geliştirmeyi içerir. Aynı zaman İspanyolca konuşulan ülkelerin kültürel inançlarını, değerlerini ve günlük yaşamın çeşitli yönlerini içerir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL627 Spanish 7 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL628 Spanish 8 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL629 Spanish 9 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL630 Spanish 10 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL631 Çince 1 4+0+0 5
Bu kurs, Çince'nin temel yapı taşlarına giriş niteliğindedir. Hiç ya da çok kısıtlı Çince bilgisi olan öğrenciler için uygundur. Dört dil becerisini geliştirmeye yönelik bir eğitim sunmaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL632 Çince 2 4+0+0 5
Dört dil becerisinde pratik sağlayan yazılı ve sözlü Çince'ye giriş dersidir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL633 Chinese 3 4+0+0 5
Temel seviye Çince bilgisi olan öğrenciler için orta seviye öncesi dersidir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL634 Chinese 4 4+0+0 5
Çince orta seviye kelimeler ve dil bilgisi kuralları üzerinde durularak okuma ve dinleme çalışmaları yapılmaktadır. Günlük dilde kullanılan kalıp ifadelerin yanında karşılaşacakları çeşitli sesli veya yazılı metin türlerini zorlanmadan okuyabilmelerini sağlayacak alıştırmalar yapılmakta ve sınıfta bunlarla ilgili grup ya da karşılıklı konuşma alıştırmaları yapılmaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL635 Çince 3 4+0+0 5
Öğrenciler Çince istek kipi, saat ve vakit, çoğu fiilli cümle ile amacını belirtme, seçmeli soru cümlesi, yardımcı kelimeler bilgi edinir ve benzer konularda kendilerini ifade edebilir konuma gelirler.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL636 Çince 4 4+0+0 5
Günlük hayatta para değiştirme, ziyaret ettiği yerini anlatma, kitap ödünç alma ve geriye verme, yeni arkadaşı edinme, karşılaştırma, kıyafeti satın alma, posta ofiste olma, nesne betimleme, hatırlatma, hobilerini bahsetme, Şimdiki Zaman, sebebi sorma, Yeni Yılı kutlama gibi konularda kendilerini ifade edebilir konuma gelirler.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL637 Chinese 7 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL638 Chinese 8 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL639 Chinese 9 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL640 Chinese 10 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL641 Arapça 1 4+0+0 5
Bu ders okuma,yazma, konuşma ve dinleme yoluyla temel iletişim becerilerini geliştirmeyi içerir. Aynı zamanda Arapça konuşulan ülkelerin kültürel inançlarını, değerlerini ve günlük yaşamın çeşitli yönlerini içerir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL642 Arapça 2 4+0+0 5
Bu ders okuma,yazma, konuşma ve dinleme yoluyla temel iletişim becerilerini geliştirmeyi içerir. Aynı zamanda Arapça konuşulan ülkelerin kültürel inançlarını, değerlerini ve günlük yaşamın çeşitli yönlerini içerir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL643 Arapça 3 4+0+0 5
Bu ders okuma,yazma, konuşma ve dinleme yoluyla temel iletişim becerilerini geliştirmeyi içerir. Aynı zamanda Arapça konuşulan ülkelerin kültürel inançlarını, değerlerini ve günlük yaşamın çeşitli yönlerini içerir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL644 Arapça 4 4+0+0 5
Bu ders okuma,yazma, konuşma ve dinleme yoluyla temel iletişim becerilerini geliştirmeyi içerir. Aynı zamanda Arapça konuşulan ülkelerin kültürel inançlarını, değerlerini ve günlük yaşamın çeşitli yönlerini içerir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL645 Arabic 5 4+0+0 5
Bu ders okuma,yazma, konuşma ve dinleme yoluyla temel iletişim becerilerini geliştirmeyi içerir. Aynı zamanda Arapça konuşulan ülkelerin kültürel inançlarını, değerlerini ve günlük yaşamın çeşitli yönlerini içerir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL646 Arabic 6 4+0+0 5
Bu ders okuma,yazma, konuşma ve dinleme yoluyla temel iletişim becerilerini geliştirmeyi içerir. Aynı zamanda Arapça konuşulan ülkelerin kültürel inançlarını, değerlerini ve günlük yaşamın çeşitli yönlerini içerir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL647 Arabic 7 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL648 Arabic 8 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL649 Arabic 9 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL650 Arabic 10 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL651 Türkçe 1 4+0+0 5
Türkçe temel kelimeler ve dil bilgisi kuralları üzerinde durularak çoğunlukla okuma ve dinleme çalışmaları yapılmaktadır. Günlük dilde ihtiyaç duyulan selamlaşma, kendini tanıtma, saati sorma, ürünlerin fiyatlarını sorma gibi kalıp ifadeler öğretilmekte ve sınıfta bunlar üzerine grup ya da karşılıklı konuşma alıştırmaları yapılmaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL652 Türkçe 2 4+0+0 5
Türkçe temel kelimeler ve dil bilgisi kuralları üzerinde durularak çoğunlukla okuma ve dinleme çalışmaları yapılmaktadır. Günlük dilde ihtiyaç duyulan restoranda sipariş verme, hava durumu hakkında konuşma gibi konular hakkında ifadeler öğretilmekte ve sınıfta bunlar üzerine grup ya da ikili konuşma alıştırmaları yapılmaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL653 Türkçe 3 4+0+0 5
Türkçe orta düzey kelimeler ve dil bilgisi kuralları üzerinde durularak okuma ve dinleme çalışmaları yapılmaktadır. Günlük dilde ihtiyaç duyulan kalıp ifadeler öğretilmekte ve sınıfta bunlar üzerine konuşma alıştırmaları yapılmaktadır. Ayrıca, öğrencilerin yazma becerilerini geliştirmek için her hafta işlenen konuya paralel olarak bir kısa yazma alıştırması yapılmaktadır ya da ödev olarak verilmektedir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL654 Türkçe 4 4+0+0 5
Türkçe orta düzey kelimeler ve dil bilgisi kuralları üzerinde durularak okuma ve dinleme çalışmaları yapılmaktadır. Günlük dilde ihtiyaç duyulan kalıp ifadeler öğretilmekte ve sınıfta bunlar üzerine konuşma alıştırmaları yapılmaktadır. Ayrıca, öğrencilerin yazma becerilerini geliştirmek için her hafta işlenen konuya paralel olarak bir kısa yazma alıştırması yapılmaktadır ya da ödev olarak verilmektedir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL655 Turkish 5 4+0+0 5
Türkçe ileri düzey kelimeler ve dil bilgisi kuralları üzerinde durularak okuma ve dinleme çalışmaları yapılmaktadır. Günlük dilde ihtiyaç duyulan kalıp ifadeler öğretilmekte ve sınıfta bunlar üzerine konuşma alıştırmaları yapılmaktadır. Ayrıca, öğrencilerin yazma becerilerini geliştirmek için her hafta işlenen konuya paralel olarak bir yazma alıştırması yapılmaktadır ya da ödev olarak verilmektedir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL656 Turkish 6 4+0+0 5
Türkçe ileri düzey kelimeler ve dil bilgisi kuralları üzerinde durularak okuma ve dinleme çalışmaları yapılmaktadır. Günlük dilde ihtiyaç duyulan kalıp ifadeler öğretilmekte ve sınıfta bunlar üzerine konuşma alıştırmaları yapılmaktadır. Ayrıca, öğrencilerin yazma becerilerini geliştirmek için her hafta işlenen konuya paralel olarak bir yazma alıştırması yapılmaktadır ya da ödev olarak verilmektedir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL657 Turkish 7 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL658 Turkish 8 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL659 Turkish 9 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL660 Turkish 10 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL661 Italianca 1 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL662 Italianca 2 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL671 Almanca 1 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL672 Almanca 2 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL673 Almanca 3 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL674 Almanca 4 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL675 German 5 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
NMC004 Gender and Media 3+0+0 5
Bu ders, medyadaki ırk, sınıf, cinsiyet ve cinsel kimlik temsillerini inceler. Derste öğrenciler yazarlık, izleyicilik, izleyici konularını ve çeşitli medya içeriklerinin (film, televizyon, basılı gazetecilik, reklamcılık) toplumdaki sosyal yapıları nasıl olanaklı kıldığını, kolaylaştırdığını ve bunlara meydan okuduğunu ele alırlar. Öğrenciler cinsiyet ve ırkın medya üretimini nasıl etkilediğini inceler ve yeni medya ve dijital medyanın etkisini ve çağdaş medya kullanıcılarınıdan faydalanarak cinsiyet meselesini tartışırlar. Öğrenciler, bloglarda ve vlog'larda, avatarlarda ve siber kimliklerin inşasında çevrimiçi olarak üretildiği için cinsiyetçi ve ırksallaştırılmış dili ve düzenlemeyi analiz ederler. Ders, feminist film teorisi, gazetecilik, kültürel çalışmalar, toplumsal cinsiyet ve siyaset ve siber feminizm alanlarındaki çalışmalardan yararlanarak medya çalışmalarına feminist yaklaşımlara bir giriş sağlar.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
NMC008 Game Studies 3+0+0 5
Ders kapsamında oyun çalışmaları alanının temel kavramları, önde gelen akademisyenler ve yazdıkları metinler tanıtılacaktır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
RTC020 Digital Culture 3+0+0 5
Dijital kültür nedir, dijital kültürün gelişimi ve toplumsal hayattaki önemi, dijital medya okuryazarlığı, dijital kültür ve küreselleşme.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI004 Business and Society 3+0+0 5
Dersin Tanıtımı ve Temel Kavramlar, İşletme Modelinin İncelenmesi, Amaçlar Hiyerarşisinin İncelenmesi, Küreselleşmenin işletmeler üzerindeki etkisi, Çevre Faktörü Olarak Teknoloji, İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Kavramı ve sosyal Sorumluluk Sahibi Yönetim Anlayışı, İşletmecilikte Etik Kavramı ve Konuya İlişkin İkilemler, İşletmelerde İmaj, İşletmecilikte Sürdürülebilir Kalkınma, Çevre Faktörü Olarak Hissedarlar ve Kurumsal Yönetişim, Çevre Faktörü Olarak Medya, İşletmecilikte Ekolojik Yaklaşımlar, İşletmecilikte İtibar, İşletmecilik ve 21. Yüzyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI013 Internet Radio Broadcasting 3+0+0 5
İnternetten yayın yapan bir radyo nasıl kurulur? Yayın formatları nasıl belirlenir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI014 Introduction to New Media 3+0+0 5
Bu ders, hızla gelişen yeni medya teknolojilerine kapsamlı bir yaklaşım sunar. Yeni medyayı, yeni katılımcı kültür biçimleri, bilgi ve eğlence kaynakları, sosyal katılım platformları, sanatsal medya araçları ve devlet araçları bağlamında kavramsallaştırır ve bu süreçte yeni medya teknolojisinin kültür ve toplumu dönüştürmedeki etkisini araştırır. Konular arasında sosyal medya, dijital oyun, dijital medya sanatı, dijital ve vatandaş gazeteciliği, televizyon ve sinemanın dijital dönüşümü ve dijital çağda sosyal kontrol ve benzeri konular yer almaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI015 Introduction to Sociology 3+0+0 5
Sosyoloji insan toplumu ve toplumsal yaşantının sistematik incelemesi olarak tanımlanabilir. bu ders öğrencilerin; insan davranışları nasıl şekillenir? toplumsal çatışma ve işbirliğinin temelleri nedir? insanların düşünce tarzını, hissiyatlarını ve düşünce yapılarını ve davranışlarını etkileyen toplumsal süreçler nedir? insanlar karşılaştıkları toplumsal dayatmaları nasıl şekillendirirler? sorularına yanıt arayarak sosyolojik anlamlandırma yapmalarını sağlayacaktır. Bu ders dahilinde öğrenciler temel sosyoloji kuramlarını öğreneceklerdir (yapısal işlevselcilik, sosyal çatışma, sembolik etkileşimcilik ve feminizm).

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI024 Music Appreciation 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI028 Public Speaking 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI035 Heuristic Optimization 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI046 Introduction to Business 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI049 Sustainable Development 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI051 Introduction to International Relations 3+0+0 5
Uluslararası İlişkilerin temel aktör, sorunsal ve kuramları incelenecektir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI053 Sociology of Youth 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI055 Introduction to Ancient and Medieval Philosophy 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI058 Sustainability Challenges of Water Resources 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI062 Economic Development in Africa 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI063 Introduction to Internatıional Relations 3+0+ 5
Uluslararası İlişkilerin temel aktör, sorunsal ve kuramları incelenecektir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI070 Academic Translation 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI071 Introduction to Modern Philosophy 3+0+ 5
Tarihsel süreç içindeki felsefi akımlar, 19. ve 20. yüzyıldaki önemli sosyo-felsefik eserler ve kavramlar, metafizik, modern felsefi görüşler, modern filozoflar, etik, politika, zaman ve kimlik, adalet.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI072 Sociology of Inequality 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI074 Computer Algebra Programming with Sage 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI075 Philosophy of Mathematics 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI078 Introduction to Philosophy 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI081 Approaches to English Language Teaching 3+0+ 5
Dil öğrenmenin tanımı, genel öğrenme teorileri, dil öğrenme teorileri, nörolinguistik, sosyolinguistik, psikolinguistik.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI082 Linguistic Approach to Translation 3+0+ 5
İngilizce'den Türkçe'ye çeviri konusunda dilbilimsel açıdan teorik temellerin ve pratik çalışmaların tanıtılması

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI083 Research Methods in English Literature 3+0+ 5
Araştırmanın tanımı, araştırma yöntemleri, araştırma sorusu, hipotez kurma, veri toplama ve veri analizi, verileri değerlendirme, yorumlama ve raporlama, örnek tezler, kaynak tarama yöntemleri, örnek araştırma yapma.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI084 Teaching English Language Skills 3+0+ 5
Yabancı dil becerileri, yabancı dil alt becerileri, dil becerilerinin öğretimine yönelik yaklaşımlar, dil becerilerinin öğretim yöntemleri, dil öğretimi ders planı hazırlama.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI087 Artistic Anatomy 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI098 Current Issues in Science and Technology 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI104 Human Rights Mechanisms 3+0+ 5
Temel insan hakları felsefesi, ilkeleri, araçları ve kurumları, alandaki güncel konulara ve tartışmalara genel bakış, hem ulusal hem de uluslararası uygulamalara sahip uluslararası insan hakları hukukunun çeşitli karmaşık yapılarının boyutu, bu alandaki temel gelişmeler ve belgeler, bölgesel ve küresel örgütlerin AİHM ve Türkiye ile ilgili konulardaki kararlarına özel olarak odaklanan mekanizmaları.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI105 Network Effect on Digital World 3+0+ 5
Dijital dünyada stratejik bir varlık olarak topluluklar, toplulukların ağ etkisini, stratejileri ve dijital dünyada ağ odaklı organizasyonlar tasarlama yolunu inşası

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI106 Global Business Trends 3+0+ 5
Geçmişten günümüze küresel iş trendleri, iş dünyasının geçmişi, tarihçesi, endüstri devrimleri, endüstri 4.0, dijitalleşme ve yeni yüzyılda yeni iş modelleri ve eğilimleri

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI111 Art and Culture 3+0+ 5
Bu ders, her bölümden öğrenciye açık, haftalık bir seçmeli derstir. Sanatsal ve kültürel üretimleri anlaşılması için temel bağlam, kavram ve kurumsal yapıları tanıtır. Sanatsal ve kültürel ürünler nasıl üretilir, anlamlandırılır ve izleyicilere sunulur? Sanat ve kültür arasındaki ilişki nedir ve sanatı diğer kültürel üretimlerden ayrı bir kategori olarak nasıl düşünebiliriz? Ders sırasında, kültürel üretimler arasındaki ayrımları belirleyen ve bu üretimleri koruyan, tarihselleştiren ve onlara değer atfeden başlıca kurumlar olarak müzelere özel bir vurgu yapılır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI113 Political Communication and Propaganda 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI124 Fundamentals of Laser Technologies 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI128 Holistic Approach in Science 2+0+ 5
Bilim, araştırma yaklaşımları ve metodolojiler becerilerinde bütünsel bir bakış açısı sağlayan seçmeli bir ders. Haftalık 2 saatlik bir kurstur.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI129 Basic Skills in Gastronomy 1+4+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI130 Occupational Health and Social Security 3+0+ 5
İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Kavramları, Risk Etmenleri ve Çeşitleri, Ortam Gözetimi, İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Nedenleri, Önleyici Tedbirler ve İş Güvenliği Kültürü

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI131 Human as a Metaorganism and Microbiota Engineering 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI133 Cosmetics from Past to Present 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI134 Clinical Studies on Medicinal Plants 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI135 Medicinal Plant Monographs 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI136 Self Care at Our Living Area 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI141 Basic Knowledge in Gastronomy 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI143 Digital Communication and Culture 3+0+0 5
Bu ders, dijital iletişim teknolojileri tarafından şekillendirilen çağdaş kültürel olayları araştırır. Dijital beşeri bilimler, hafıza çalışmaları, izleyici çalışmaları, oyun çalışmaları, maddi kültür ve insan sonrası çalışmalar üzerine çizim yapan bu ders, kamu hafızasının, topluluğun, alt kültürün, kimliğin, öznelliğin ve temsilciliğin oluşumunu analiz eder.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI149 Media and Society 3+0+0 5
Bu ders kitle medyasının gelişimini, etkilerini ve fonksiyonlarını işleyecektir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI150 Nuclear Power Plants 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI151 Introduction to Serious Gaming 3+0+0 5
The definition of serious gaming. Basics of serious gaming concepts. The integration of applicable mixed reality tools to the serious gaming. The applications of serious gaming and virtual training in engineering, healthcare, government, political, religious, art and other related areas. Effective training parameters, epistemological concepts in learning, learning theories, implementation of digital tools to learning, development of serious games, introduction to Unity Game Engine. The tools existed in mixed reality as virtual environment, virtual reality, augmented reality and augmented virtuality.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI152 Introduction to Optimization 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI159 Healthy Life and Physical Activity 3+0+0 5
Bu ders sağlığın tanımı ve temel sağlık bilgileri, fiziksel aktivite, egzersiz ve spor, fiziksel uygunluk, egzersiz eğitimi prensipleri, farklı egzersiz tipleri, farklı yaş grupları için egzersiz reçetelendirme, egzersizin endikasyon ve kontraendikasyonları, beslenme ve teknolojinin sağlık üzerine etkileri gibi konuları içermektedir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI170 Politics and Society İn Contemporary Turkey 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI174 Digital Game Design 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI182 Introduction to Pastry 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI186 Film Culture 3+0+ 5
Bu ders, toplumu ve kültürü yansıtma, eleştirme, yeniden şekillendirme ve etkileme becerisine sahip farklı bir sanat formu olarak filme giriş niteliğinde bir inceleme sağlar. Derste, film anlatı formülasyonu ve filmin ana biçimsel öğeleri: mizansen, sinematografi, kurgu ve ses tasarımı tartışılır. Bunun yanı sıra, filmi toplumun ve kültürün çeşitli yönleriyle (şiddet, ırk, sınıf, cinsiyet ve cinsellik vb.) ilişkisi içinde çeşitli türler üzerinden eleştirel olarak inceleme ve analiz etme terminolojisi de tartışılmaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI187 Visual Thinking 3+0+ 5
Bu ders, görüntülerin bizim gördüğümüz yolla ve bizim görüşümüze karşı çalışmak üzere nasıl inşa edildiğini görmeyle ilgili bir derstir. Görüntü oluşturma yoluyla (hareketsiz veya hareketli) kişisel sanatsal vizyonunu başkalarıyla paylaşmak isteyenler için özel olarak tasarlanmıştır, ancak yaratıcılığı genişletmeye ilgi duyan herkese (özellikle şairler, yazarlar, görsel sanatçılar ve tiyatro sanatçıları) fayda sağlayabilir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI188 Building Managerial Skills 3+0+ 5
Bu ders temel yönetim kavramlarını / hedeflere göre yönetimi, yönetici kişiliğin gelişimini, karar verme ve problem çözme yoluyla yönetim becerilerinin geliştirilmesini, takım oluşturma ve yönetimi, liderlik ve motivasyon, zaman yönetimi ve çatışma yönetimini kapsar.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI192 Introduction to Business Functions 3+0+ 5
Bu ders, öğrencileri iş dünyasıyla tanıştırmak ve işletmelerin değişen iş çevresinde nasıl faaliyette bulunduklarını göstermek için tasarlanmıştır. Ders, öğrencilere iş ortamı, iş etiği ve kurumsal sosyal sorumluluk, girişimcilik ve küresel işletme bağlamı hakkında bilgi verir ve yönetim, organizasyon, motivasyon, liderlik ve pazarlama konularında bir temel sağlar.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI193 International Business Environment 3+0+ 5
Ulaşım, üretim, iletişim ve teknolojideki yenilikler ve gelişmeler, gerçek anlamda küresel bir ekonomiye sebep olmaktadır. Dünya çapındaki pazarın gelişmesiyle birlikte, iş insanlarının bazen denizaşırı ve sınır ötesi iş yapmanın ince farkları anlamasına duyulan ihtiyaç artmaktadır. Uluslararası girişimlerde bulunacak ve uluslararası girişimlerden etkilenecek gelecekteki yöneticiler için tasarlanan bu ders, uluslararası iş çevresinin temel alanlarını kapsar.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI195 Introduction to Biomedical Engineering 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI203 Design Thinking 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI206 Game Analytics 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI207 Entrepreneurship 3+0+0 5
Girişimci düşünce, sadece yeni kurulan şirketler için değil, aynı zamanda şirket içi atılımlar için de giderek daha önemli hale geliyor. Öte yandan, Türkiye'nin ve dünyanın öncelikleri, bu girişimci fikirleri etkilemekte ve fırsatlar ve tehditler sunmaktadır. Bu yaklaşımla girişimcilik, değişim ve dünyadaki öncelikli konular öğrencilere ileri düzeyde anlatılacaktır. Temelde tüm girişimcilik tartışmaları iş dünyasına odaklansa da farklı vaka sunumları ile genel bir anlayış aktarmayı amaçlamaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI214 Reading Images 3+0+0 5
Kitle iletişim araçlarındaki görüntüler nasıl üretilir, bu görüntüleri nasıl algılar ve yorumlarız?

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI219 Alternative and renewable energy 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI236 Critical Thinking 3+0+0 5
Tüm bölümlerden öğrencilere açık, hem profesyonel hem de günlük bağlamda akıl yürütme, eleştirel ve analitik beceriler kazandıran seçmeli, haftalık 3 saatlik bir derstir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI237 Problems in Philosophy, 3+0+0 5
Bu ders, felsefi düşüncenin genel doğasını tarihsel-tematik bir perspektiften ele alacak ve felsefenin temel sorularıyla ilgili teorileri inceleyecektir. Ders dört bölümden oluşmaktadır. Felsefenin doğası ve sorunları üzerine kısa bir tartışmadan sonra, ilk bölüm Antik Felsefenin başlıca etik teorilerini inceleyecektir. İkinci bölüm, Modern Felsefenin zihin/beden sorununa iki farklı yaklaşımını inceleyecektir. Üçüncü bölüm, özgür irade sorunuyla ilgili üç farklı teze odaklanacaktır. Son olarak, son bölüm “tarihsel ilerleme” fikrine üç farklı felsefi yaklaşımı tartışacaktır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI238 From Literature to Film 3+0+0 5
Sinema ve edebiyat, yazıdan görsele aktarım, metinlerarasılık, film okuma, görsel anlatı

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI239 Culture and History of Civilization 3+0+0 5
İnsanın yerleşik hayata geçmesinden coğrafi keşiflere kadar olan dönemdeki uygarlıklar, kültürel etkileşimleri içeren Dünya tarihi ve kültürel gelişmeler hakkında bilgi edinme, önemli tarihi olaylar ve uygarlıklar, kültürler arası etkileşimlerin Dünya tarihini şekillendirmesi, farklı dönem ve coğrafyalardaki uygarlıkların bıraktığı ortak kültürel miras, edebiyat, sanat, politik görüş, bilim ve din.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI240 Neck and Back Health 3+0+ 5
Farklı yaş, cinsiyet, koşullar, meslek ve ağırlıkta boyun ve sırt sağlığının önlenmesi ve sürdürülmesi.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI241 Assistive Technology 3+0+ 5
Sistemik hastalıklar, kazalar, ameliyat sonrası veya doğuştan gelişen nedenlerle fiziksel engeli olan kişilerin günlük yaşam, mesleki ve sosyal aktivitelerini gerçekleştirebilmeleri için tasarlanan teknolojik yardımcı cihazların tanıtılması

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI242 Basic Issues in Sociology 3+0+ 5
Bu ders sosyolojide temel soruların güncel araştırma ve literatüre ve temel sosyolojik kuramlara dayanarak keşfedilmesini içerir. Toplumsal yapılar/kurumlar, kültür ve ,insan deneyimleri arasındaki bağları inceler. Öğrenciler sosyolojideki temel sorular etrafındaki ana tartışmaşları takip etmeyi ve eleştirel sosyolojik bakış açısından popüler söylemleri değerlendirmeyi öğrenirler.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI243 History of Economics 3+0+ 5
Ders iktisat ve iktisat tarihine ilişkin bazı kavramlar ve tanımlarla başlar. Antik uygarlıkların, Orta Çağ ve kapitalizm öncesi dünyanın ekonomik anlayışlarının işlenmesiyle devam eder. Sanayi devriminin şafağında modern ekonominin ortaya çıkışı analiz edilir. Sanayi devrimi ile birlikte, birçok yeni kurumuyla modern ekonomi tanıtılır ve 21. yüzyıla kadar modern uygarlıklar ile modern dünya ekonomisi işlenir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI244 Introduction to MATLAB 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI245 Economics of Technology & Innovation 3+0+ 5
Teknik değişim dalgalarında icatlar ve yenilikler, teknik ve teknolojik değişim üzerine Schumpeter teorileri, firma davranışına ilişkin modern inovasyon teorileri.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI247 Family Business and SMEs 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI248 Paradox 3+0+ 5
Tüm bölümlerden öğrencilere paradoksların dünyasını, çalışma şekillerini, paradoksları çürütme yollarını tanıtan ve paradoksları güçlü kılan teorik yanılsamaları ortaya çıkaran, haftalık 3 saatlik bir seçmeli derstir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI249 Freewill 3+0+ 5
Bu dersin amacı, öğrencilere özgür irade kavramına ilişkin temel felsefi sorular hakkında giriş niteliğinde bir bilgi sağlamaktır. Etkili ve kapsamlı bir felsefi çalışma, her şeyden önce, söz konusu sorunun kavramsal çerçevesi hakkında düşünmeyi gerektirir. Bu ilkeye uygun olarak ders, irade, özgür irade ve determinizm kavramlarına odaklanan bir giriş bölümü ile başlamaktadır. Ardından, tarihsel bir sıra takip ederek, Antik Yunan'dan yirminci yüzyıla kadar on farklı düşünürün yaklaşımlarını dört modül altında inceleyecektir. Dönem boyunca yaptığımız tartışmalardan hareketle, bireysel sorumluluk, kötülük sorunu, ahlâkın olanağı, felsefi özgürlük, hukuk ve adaletin temelleri gibi özgür irade kavramıyla yakından bağlantılı birçok önemli felsefi konu tartışılacaktır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI250 Love in Film 3+0+ 5
Sinema ve edebiyat, yazıdan görsele aktarım, metinlerarasılık, film okuma, görsel anlatı

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI251 Television and Everyday Life 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI252 Business Ethics 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI256 A Survey of World Literature 3+0+ 5
İngiliz edebiyatının teorik ve içerik olarak temelini oluşturan Batı edebiyatının temel eserlerini okumak, analiz etmek.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI257 Health Assessment 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI258 Mother and Child Health 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI267 Kozmoloji Tarihi 3+0+0 5
Tarih öncesi uygarlıklarından başlayarak, insanlığın astronomi ve daha sonraları kozmoloji düşünce biçiminin nasıl geliştiğini, bu bilgi birikimi ile önceleri din ve ağırlıklı olarak takvim gibi pratik uygulamaların ve daha sonraları her döneme ait bilimsel gelişmelerin (matematik/geometri ve fizik bilgisiyle) Evren hakkındaki sorular ve çözümler için nasıl kullanıldığını, genel bir kronoloji halinde görür. Bu sırada, tarih öncesi ve sonrası medeniyetler ile ilgili de basit bilgiler edinir, bilim ve düşünce insanlarını tanır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI269 Introduction to Political Sociology 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI270 Introduction to English Literature 3+0+0 5
Kısa hikaye türünün tarihsel gelişimini anlamak Belirli yapısal ve biçimsel özellikleri görmek için çeşitli metinler okumak Edebi tür ile sosyal, kültürel ve tarihsel ortam ilişkisini anlamak Araştırma ödevi yazma ve dokümantasyon stillerini gözden geçirmek Kısa hikayenin önemli eleştirmen ve teorisyenlerini tanıtmak

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI272 Nanobiotechnology 3+0+0 5
Introduction to Nanotechnology Carbon-Based Nanomaterials Fabrication of Nanomaterials Classification of Nanomaterials Characterization of Nanomaterials Polymer Nanoparticles and Hydrogels Drug Delivery Systems Natural Nanomaterials and Biomimicry Nanobiosensors Nanobiomaterials Biolabeling Lab-on-a-Chip Microscopy Medical Applications of Nanobiotechnology

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI276 Gender and Media 3+0+0 5
Bu ders, toplumsal cinsiyete ilişkin temel kavramlar, yaklaşımlar ile toplumsal cinsiyetin medya ile ilişkisine odaklanmaktadır. Medya endüstrisinin ideoloji ve anlam üretimindeki önemine dikkat çeken bu derste, toplumsal cinsiyet rollerinin üretilmesi ve yeniden üretilmesinde medya endüstrisinin rolü sorgulanır. Toplumsal cinsiyetle ilgili temel yaklaşımlar tarihsel bağlamı içinde ele alınırken, medya ve kültür endüstrilerinin ürettiği kültürel ürünlerde toplumsal cinsiyet temsilleri incelenir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI280 Data Analysis with R  3+0+0 5
Bu ders, R programlama dillerinin temel öğelerini içerir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI281 Economic Literacy 3+0+0 5
Bu ders ekonominin temeli olan konularla başlayıp, yaratıcı ekonomi, döngüsel ekonomi gibi güncel tartışmalarla devam edecektir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI282 Entrepreneurship Ecosystem 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI283 Financial Literacy 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI297 Adolescent Health 3+0+0 5
Adolesan sağlığında temel kavramlar, Adolesan büyüme ve gelişimi, Ergenlerde zihinsel ve psikososyal gelişim, Ergenlerle iletişim, Ergenlerde sık görülen sorunlar

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI300 Principles of Mechanical Design 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI301 Introduction to Electricall Electronics 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI302 Chemistry and Society 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI303 Introduction to Biomaterials 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI304 Nanobiotechnology 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI308 Introduction to Critical Theory 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI309 Introduction to Metaverse 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI310 Teamwork in Healthcare 3+0+0 5
Takım çalışması ve takım kurma sürecinin temel kavramları, takım kurma ve geliştirme teknikleri, takım içinde roller ve rol geliştirme, takım içinde etkili iletişim ve işbirliği.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI311 Introduction to New Media 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI314 Introduction to Computer Engineering 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI315 Introduction to Software Engineering 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI318 Unhealthy Brilliants 3+0+0 5
1- Giriş: Brilliant and unhealthy kavramları hakkında tartışılacaktır. 2- Milli yüzücü Sümeyye Boyacı ve konjenital anomaliler 3-Leonardo da Vinci ve Ulnar palsy 4-Novak Djokovic ve Celiac hastalığı 5-Leonel Messi ve GH eksikliği 6- Elon Musk ve Asperger, Bella Hadid ve Lyme Disease 7-Robert Downey Jr ve Bipolar Bozukluk, Dan Reynolds ve AS 8-Steve Jobs ve Pankreatik NE tümör 9-Fatma Turgut ve Panic Bozukluk, Emma Watson ve ADHD 10-Abdelhalim Hafiz ve Şiztozoma 11-Mohammed Ali ve Parkinson hastalığı 12-Justin Bieber ve Hunt sendromu 13-Nikola Tesla ve OKB 14-Mare Curie ve radyasyon hasarı

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI319 Medicine and Art 3+0+0 5
Tıbbın sanatla ilişkisi. Tıbbın sanattaki yansımaları. Tıbbın sanatçıya katkısı.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI320 Health & Microbiome 3+0+0 5
Bu ders insan mikrobiyotası, ve mikrobiyotanın insan sağlığı üzerindeki etkileri ve hastalıklar ile ilişkisi hakkında konuları içermektedir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI323 Introduction to Research Methods for Social Sciences 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI324 Social and Cultural Anthropology 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI328 Socio-spatial Practices 3+0+0 5
Bu derste dünyanın farklı coğrafyalarında çeşitli kültürel, ekonomik ve politik çatışmaların kesiştiği kriz mekanlarında, toplumsal ve ideolojik pratiklerle şekillenen sosyal hayatın gündelik ve kolektif ritimleri, imkanları ve nitelikleri sosyoloji literatüründen yararlanılarak tartışılacaktır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI331 Introduction to Marketing 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI334 Communication Strategies 3+0+0 5
Bu ders iletişim sürecini, kişilerarası ilişkilerde sözlü ve sözsüz iletişim, örgütsel iletişim, algı ve ikna edici iletişim ve medya çalışmalarını kapsamaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI335 Advanced Extended Reality Projects 3+0+0 5
Sanal gerçeklik teknolojilerinin tarihçesi, gelişimi ve kullanımına yönelik teknolojilerin örneklerle incelenmesi. Bir sanal gerçeklik projesinin üretim süreçlerinin öğrenilmesi.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI339 Materials Selection for Engineering Applications 3+0+0 5
Malzeme seçimi, tasarımın en kritik unsurlarından biridir. Yeni malzemelerin ortaya çıkması, üretim süreçlerinin gelişmesi, maliyetlerin azaltılması, yeni bir ürün tasarımı ve yeni yasal gerekliliklerin karşılanması, malzeme tasarımında süregelen büyük araştırma ve geliştirme çalışmalarına yol açmaktadır. Belirli bir ürün için malzemelerin özelliklerini anlamak, tüm mühendisler için gereklidir. Bu ders, belirli bir ürün için malzeme özellikleri hakkında temel bilgi sağlamayı amaçlamaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI341 Digital Media and Social Media Management 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI344 Sign Language 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI351 Tracking Nobel Prizes 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI352 Principles and Applications of Analytical Research Methods 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI353 Medical Biology Seminars 3+0+0 5