Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce)
Ders İçerikleri


1. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
DIL101 Genel İngilizce 1 2+0+0 2 Zorunlu
Temel günlük ifadeleri kullanabilme; kendilerini, ikinci ve üçüncü şahsı tanıtma; kişisel bilgilerle ilgili soru sorabilme ve bu tür sorulara cevap verebilme.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
ITB101 Mathematics for Social Sciences 1 2+2+0 5 Zorunlu
Trigonometri ve diferansiyel hesapları, polinom, rasyonel, üstel ve logaritmik fonksiyonların özellikleri ve grafikleri, trigonometrik fonksiyonların özellikleri ve grafikleri, fonksiyonlar ve limitler, türevleri, türev, diferansiyel teknikleri ve uygulamaları, logaritmik ve trigonometrik fonksiyonlar, kesin ve belirsiz integralleri içeren integral hesapları.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
ITB103 Introduction to Business 3+0+0 6 Zorunlu
Organizasyon ve yönetimin temel kavram ve ilkeleri, yönetimin işlevinin tanımı: planlama, organizasyon, yönlendirme ve kontrol, motivasyon, liderlik, organizasyonda yöneticinin rolü, girişimcinin organizasyondaki rolü, işletmelerin hukuk yapıları, işletme birleşmeleri.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
ITB105 Computer Literacy 2+2+0 6 Zorunlu
E-posta ve IM kullanımı ve etik kuralları, bilgisayar güvenliğinin esasları, mobil ve bulut hesaplama temelleri, google uygulamaları ve hizmetleri: dokümanlar, slaytlar, drive, takvim, google akademik, apple uygulamaları ve hizmetleri.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
TRK101 Türk Dili 1 2+0+0 2 Zorunlu
Dil-düşünce ilişkisi, dil-kültür ilişkisi, dilin toplumsal hayattaki önemi, dünya dilleri ve Türkçenin bu diller arasındaki yeri, özellikleri; günümüz Türkçesinin durumu ve sorunları; Türkçe yazım kuralları; etkin okuma ve dinleme; yazılı ve sözlü anlatımın genel kuralları; düşünsel düzen, paragraf ve anlatım biçimleri; resmî yazışmalar.

2. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
DIL102 Genel İngilizce 2 2+0+0 2 Zorunlu
Bu derste, öğrencilerin günlük hayatta kişisel bilgileri, aile bilgileri, alışveriş, ikametgâh, iş bilgileri, yol sorma ve tarif etme, toplu taşıma araçları ile ilgili temel ifadeleri öğrenmeleri hedeflenmektedir.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
ITB102 Mathematics for Social Sciences 2 2+2+0 5 Zorunlu
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
ITB104 Introduction to Economics 3+0+0 6 Zorunlu
Arz ve talep, piyasa dengesi, kotalar ve fiyat tavanları, piyasa gücü, dışsallık ve mülkiyet hakları, bilgi ekonomisi ve olumsuz seçim, fayda-maliyet analizi, gelir dağılımı ve işgücü piyasaları, kamu malları ve politik ekonomi, uzun dönemde ekonomik büyüme, işletme döngüleri, gelir ve harcamalar, para politikası, makroekonomik politika, uluslararası ekonomi.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
ITB106 Fundamentals of International Trade 3+0+0 5 Zorunlu
Uluslararası ticarete giriş, dünya ticaretinin dinamikleri, uluslararası ticaretin temel bileşenleri, uluslararası ticaret teorileri, küresel ticaret rejimleri, serbest ticaret söylemi ve DTÖ'de korumacılık ve gerçeklikler, küresel ticaret rejimlerindeki değişimler, uluslararası finansal kuruluşlar, uluslararası ticaret ve yurtdışı operasyonların yönetimi, uluslararası ticaret firmalarının stratejileri, ekonomik iş birlikleri ve uluslararası ticaret, ticaret politikaları ve ekonomik durgunluk.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
ITB108 Business Law 2+0+0 4 Zorunlu
Hukuka giriş, medeni hukukun temel kavramları, haklar, hakların iyi niyetle kazanılması, iyi niyet ilkesi, hakların kötüye kullanılması, insan hakları hukuku, haklara sahip olma kapasitesi, hareket etme kapasitesi, yükümlülüklerin kökenleri, sözleşmeler, sözleşmelerin geçerlilik şartları, sözleşmelerin geçersizliği, yükümlülüklerin yerine getirilmesi, performans biçimleri, performansın hukuki sonuçları, ticari girişim kavramı ve yasal yapısı, ticari ilişkisi ve hukuki sonuçları, tacir olmanın hukuki sonuçları, iş ve ticaret hukuku ile ilgili konular.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
ITB110 Introduction To Psychology 3+0+ 5 Zorunlu
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
TRK102 Türk Dili 2 2+0+0 2 Zorunlu
Yazılı anlatım türleri, sözlü anlatım türleri, bilimsel araştırma yöntemleri, sözlü sunum türleri.

3. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 2+0+0 2 Zorunlu
Osmanlı İmparatorluğu´nun Dağılışı, Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet Dönemi, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Kurtuluş Savaşı; Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, TBMM´nin Kuruluşu, Cumhuriyetin İlanı
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
ITB201 Financial Accounting 2+2+0 6 Zorunlu
Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) göre muhasebenin temel kavramları ve ilkeleri, muhasebeleştirme işlemleri ve düzeltmeler, muvakkat bilanço, bilanço, gelir tablosu ve nakit akışı tablosu, ana hesapların sınıflandırılması ve analizi, finansal raporların kullanılması ve yorumlanması.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
ITB203 Management and Organization 3+0+0 6 Zorunlu
Organizasyon Teorisine giriş, klasik yönetim düşüncesi, insan ilişkileri yaklaşımı, yönetime davranışsal bakış, sistem teorisi, durumsallık yaklaşımı, toplam kalite yaklaşımı, yönetim buluşçuluğu, örgüt kültürü, girişimcilik ve inovasyon, yönetim süreci.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
ITB205 Statistics for Life and Social Sciences 2+2+0 5 Zorunlu
İstatistiğe giriş; veri tanımı, frekans dağılımları, grafiksel gösterimler, sayısal ölçümler; olasılık kavramları; ayrık olasılık dağılımları; normal olasılık dağılımı; örnekleme yöntemleri, tahmin ve güven aralığı. tanımlayıcı istatistikler, popülasyon parametrelerinin tahmini, güven aralıkları, temel hipotez testi, t-istatistik, ki-kare testleri ve sosyal bilimlerde sayısal veri formlarının değişken analizi, sayısal veri formları, grafiklerin oluşturulması ve yorumlanması ve verilerin tablo özetleri.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
SEG001 İstinyelilik Manifestosu 1 1+0+0 1 Zorunlu

4. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 2+0+0 2 Zorunlu
Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler, 1923- 1938 Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
ITB202 Macroeconomics 3+0+0 5 Zorunlu
GSYİH, enflasyon, işsizlik, maliye politikası, para politikası, faiz.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
ITB204 Export and Import Management 3+0+0 6 Zorunlu
Introduction to foreign trade, foreign trade legislation and documents to be used, forms of delivery in ınternational trade, forms of payment in exports, prepayment, goods payment, voucher payment, letter of credit, special transactions, exports and varieties, market selection, pricing, transactions in exports, ıncentives in exports, export financing, exports risks and protection methods.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
ITB206 Cost and Managerial Accounting 2+2+0 6 Zorunlu
Faaliyet raporları hazırlama, satılan malın maliyeti ve muhasebeleştirilmesi, maliyet muhasebesi sistemleri, maliyet ve değer zinciri, maliyet-hacim-kâr analizi, marjinal analiz, sorumluluk muhasebesi ve transfer fiyatlandırması, operasyonel bütçeleme, standart maliyet sistemleri, planlama bilgi sistemleri ve yönetimsel kontrol sistemleri, karar verme için muhasebe bilgilerinin kullanımı, sabit ve değişken maliyetlerin tahmini için teknikler, bütçeleme süreci, nakit bütçeleme, bütçe kontrolü ve varyans analizi.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
ITB208 Computational Thinking 2+2+0 5 Zorunlu
Algoritmik çözümleme ile, çözümleme, karar verme, etkin, verimli, doğru ve geçerli uygulama ve sonuç bulma yolunu saptamada, problemin karmaşıklığı ile mücadele edebilme, farklı çözüm yollarını seçip uyarlayabil-me, çözüm yönteminin işlem süreçlerini daha kesin belirleme ayrıcalığını kazanım yanında, soyutlama, model kurarak genelleme gibi yetenekleri kazanma ve geçerli bulgulayabilme yetilerini geliştirebilme.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
SEG002 İstinyelilik Manifestosu 2 1+0+0 1 Zorunlu

5. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
ITB301 Financial Management 2+2+0 5 Zorunlu
Temel finansal analiz, risk ve getiri kavramları ve analizi, sermaye maliyeti, kurumsal finansman kararları ve sermaye yapısına giriş, yatırım ve finans politikaları, sermaye bütçelemesi, başabaş analizi.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
ITB303 Marketing Management 3+0+0 5 Zorunlu
Pazarlama ilkeleri, pazarlama stratejileri, ürün yaşam döngüsü, yeni ürün geliştirme, fiyatlandırma, dağıtım kanalı ve tedarik zinciri yönetimi, doğrudan pazarlama, tüketici davranışı, rekabet stratejileri, bütünleşik pazarlama iletişimi ve konumlandırma.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
ITB305 Operations Research 2+2+0 5 Zorunlu
Modelleme yaklaşımı, doğrusal programlama, simpleks metodu, duyarlılık ve dualite, ağ modelleri, tamsayılı programlama, dinamik programlama, karar analizi, Markow Zincirleri.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
ITB307 Turkish Foreign Trade Policy 3+0+0 5 Zorunlu
Ekonomik kalkınma süreci ve alternatif gelişim stratejileri; içe odaklı ve dışa yönelik gelişim politikaları, ihracat, istihdam ve büyüme üzerindeki etkileri; bazı gelişmekte olan ülkelerde ticaret serbestleşmesinin kritik analizi; uluslararası bir bakış açısından Türkiye'nin ticaret serbestleşme süreci ve büyüme performansı; 70'lerde ithal-ikame politikaları, dış ticaret ve kambiyo politikalarında serbestleşme, tarım sektöründe reform ve kamu ekonomik sektör; Avrupa Birliği çerçevesinde Türkiye Ekonomisinin büyüme potansiyeli ve dış ticaret politikalarının rolü.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
ITB309 Research Methods 2+2+0 4 Zorunlu
Araştırma problemi formülasyonu ve tanımı, araştırma etiği, literatürün taraması ve gözden geçirme, birincil ve ikincil veri toplama teknikleri, kalitatif verilerin analizi, kantitatif verilerin analizi, önermenin yazılması ve araştırma.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
SEG003 İstinyelilik Manifestosu 3 1+0+0 1 Zorunlu

6. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
ITB304 International and EU Trade Law 3+0+0 5 Zorunlu
Uluslararası hukuk; uluslararası ticari sözleşmeler, uluslararası iş işlemlerinde dokümantasyon; ödeme yöntemleri, uluslarüstü entegrasyon; Avrupa Birliği'nin yasal sistemi, Avrupa Birliği hukukunun üstünlüğü; birlik organlarının düzenleyici yetkileri.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
ITB306 Risk and Insurance Management 3+0+0 5 Zorunlu
Finansal vadelerle riskten korunma ve spekülasyon, vadeli sözleşmeler türleri, opsiyon piyasası, swap, türev piyasa stratejileri, türev piyasalar hakkında genel bilgiler.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
ITB308 Organizational Behavior and Human Resources Management 3+0+0 4 Zorunlu
Örgütlerde Davranışın Önemi, Psikolojinin Yönetimdeki Yeri ve Önemi; İş Tatmini; Motivasyon Yükseltici Önlemler; Örgütsel Davranışlar; Grup, Lider Oluşumu; Örgütlerde Psikolojik Şikayetler; İş Ortamının Fiziksel Sorunları; Bireyler Arası İlişkiler ve Haberleşme, Liderlik, İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı, Kapsamı, Organizasyon Yapısı İçindeki Yeri ve Önemi, Personel Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetiminin Temelini Oluşturan İşlevler; İş Analizleri ve İş Dizaynı, İnsan Kaynakları Planlaması, İnsan Kaynakları Temin Süreci, Performans Değerlendirme Sistemi, Ücret Kavramı; Ücret Sistemleri, İş Değerleme, İş Güvenliği Ve İşgören Sağlığı.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
ITB310 E Commerce 3+0+0 5 Zorunlu
Elektronik ticaretin teknoloji altyapısı, web tabanlı işletmelerin örnekleri; internet ekonomisi ve iş modelleri. internet güvenliği, elektronik ticaret; e ticaretinin sosyal, yasal, iş etiği ve kamu politikası boyutu; web tabanlı bir iş için bir iş planı oluşturma, sanal iş ortamında web tabanlı iş projesinin geliştirilmesi, geliştirilmesi ve uygulanması.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
ITB312 General Applications in International Trade 3+0+ 5 Zorunlu
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
SEG004 İstinyelilik Manifestosu 4 0+1+0 1 Zorunlu

7. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
ITB302 International Logistics Management 3+0+0 5 Zorunlu
Türkiye'de ve dünyada lojistik sektörünün doğuşu ve gelişimi, ulaştırma, lojistik sektörü ve hava / kara / deniz / demir ulaştırma, sistem ve yönetim formları, ulaşım sistemleri ve arazi kullanım ilişkisi, ulaşımda sosyal maliyet, ulaşım ve çevre, ulaştırma politikaları, toplam ulaştırma lojistiği, lojistik, küresel lojistik, kara-deniz-hava-demiryolu taşımacılığı, örnek olaylar.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
ITB401 Strategic Management 3+0+0 5 Zorunlu
Strateji ve yönetim kavramları, stratejik yönetimin gelişimi, sosyal sorumluluk ve etik, dış ve iç çevre analizi, organizasyonel analiz, kurumsal seçim, iş ve operasyonel stratejiler, stratejilerin uygulanması ve stratejilerin kontrolü gibi kavramlar.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
ITB405 International Marketing 3+0+0 5 Zorunlu
Uluslararası pazarlara giriş, uluslararası ekonomik çevre, uluslararası ticaret ortamı, küresel bilgi sistemleri ve pazarlama araştırması, küresel segmentasyon, hedef pazarlama ve konumlandırma, uluslararası pazarlar için stratejiler, uluslararası pazarlarda ürün ve marka kararları, uluslararası pazarlama kararları, uluslararası piyasalarda dağıtım kanalları ve fiziksel dağıtım, uluslararası pazarlarda pazarlama iletişimi kararları, dijital çağda uluslararası pazarlama, uluslararası pazarlarda liderlik, etik ve kurumsal sosyal sorumluluk.


Bölüm/Program Seçmeli Dersler


Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ITB001 Business Ethics 3+0+0 5
Karar verme süreçlerinde etik duyarlılık ve farkındalık, küresel iş ortamında ahlaki kurallar ve sorunlar, menfaat sahiplerinin hak ve sorumlulukları, etik yaklaşımın kurumsallaşması, etik ve bilgi teknolojileri, farklı etik teorileri ile menfaat sahiplerine göre tartışmalı konular.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ITB002 Commerical Communication 3+0+0 5
Ticari iletişim ile ilgili yazışma becerilerinin geliştirilmesi; akademik ve ticari raporların yazılması, ticari mektuplar ve öneriler; sözlü iletişim, iletişim teknolojisinin kullanımı; küresel piyasalarda iletişim.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ITB003 Consumer Behaviors 3+0+0 5
Tüketici davranışlarına giriş, tüketici davranışı ve pazarlama ilişkisi, tüketici davranış modelleri, bireysel farklılıklar, tüketici yaşam tarzı ve pazar bölümleme, tüketici davranışı üzerine psikolojik süreçler ve durumsal etkiler, tüketici davranışlarını şekillendiren sosyo-kültürel faktörler, tüketici karar verme ve satın alma davranışı, post-satınalma davranışları, tüketicilerin bilişsel yapıları, tüketici davranış araştırmaları, yeni tüketici eğilimleri, tüketim toplumu ve tüketim kültürü.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ITB004 Current Issues in International Trade 3+0+0 5
AB ve seçilmiş AB ülkelerinin ekonomileri; serbest bölgeler ve kıyı bankacılığı ve Hong Kong, Bahreyn ve Türkiye deneyimleri; ABD Doları ile döviz kurları ve Japonya'nın deneyimleri; İslam ülkeleri ve bu ülkelerin türkiye ile ekonomik ilişkileri.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ITB005 Current Issues in Turkish Economics 3+0+0 5
Türkiye ekonomisinde çağdaş ortam gelişmelerinin analizi; temel kavram ve verilerin analizi; ekonomik politika analizinde temel amaçların kullanılması; türkiye'de büyüme ve enflasyon performansı; mali durum, finansal uygunluk ve borç sürdürülebilirliğinin ölçülmesi; merkez bankası bilanço tablosu analizi; para politikasının uygulanması; ödemeler dengesi gelişimi; kırılganlık ve ülke risk analizi.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ITB006 Entrepreneurship 3+0+0 5
Girişimcilik kültürü, girişimcilik türleri, girişimcilik süreci, iş fikri ve iş fikri geliştirme, Türkiye'de girişimciliğin desteklenmesi ve destek koşulları, iş planı ve iş süreçleri, iş planı yazımı.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ITB007 Exchange Rate Management 3+0+0 5
Dış ticaret finansmanı, döviz rejimi, kambiyo işlemleri, kambiyo işlemleri, kambiyo işlemleri, döviz teorileri, döviz piyasaları, döviz kuru sistemleri, dış ticarette ödeme şekilleri, borsa rejimleri, tarafların borç işlemlerinde yükümlülükleri, bankaların yükümlülükleri ve aracı kurumlar, döviz mevzuatı.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ITB008 Sales and Negotiations Techniques 3+0+0 5
Müzakerelerin tanıtılması, müzakere taktikleri, müzakere sürecinin aşamaları, müzakerelerde manevralar ve oyunlar, müzakerelerin alternatif biçimleri, idari ve ticari müzakereler, müzakere becerileri, müzakere sürecinde hukuki faktörler, müzakerelerde etik, vaka analizi.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ITB009 Tax Applications 3+0+0 5
Türkiye'de tek düzen muhasebe sistemi ve monoton maliyet uygulamaları, uluslararası muhasebe standartlarına, finansal kiralama ve enflasyon muhasebesi türkiye'de uygulanması ile türk muhasebe uygulamalarının karşılaştırmalı analizi; türk vergi sisteminin analizi, vergi usul kanunu, gelir vergisi kanunu, kurum vergisi kanunu katma değer vergisi kanunlarının sistematik analizi, türkiye'de sosyal güvenlik süreksizlik ve tevkifat biçimleri.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ITB010 BA Degree Project 0+30+0 30
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ITB011 Professional Practices 0+30+0 30
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ITB403 International Finance 3+0+0 5
Uluslararası finansal piyasalar, uluslararası parasal sistem, ödeme dengesi yapısı, döviz piyasaları, döviz kurları, vadeli piyasalar, uluslararası sermaye piyasaları.


Üniversite Seçmeli Dersler


Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL501 English for Academic Purposes 1 4+0+0 5
Ders içeriği, öğrencilerin dört temel dil yeteneği olan okuma, yazma, dinleme ve konuşmasını geliştirmeye yönelik aktivitelerden oluşmaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL502 English for Academic Purposes 2 4+0+0 5
Öğrenciler kendi alanları ile ilgili güncel gelişmeleri takip eder, bunlar hakkında akademik makale ve okuma parçaları okur, çözümler ve çeşitli kompozisyonlar yazarlar. Dönem içinde çeşitli projeler ve devler ile gelişimleri desteklenir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL503 English for Academic Purposes 3 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL504 English for Academic Purposes 4 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL505 English for Academic Purposes 5 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL506 English for Academic Purposes 6 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL507 English for Academic Purposes 7 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL508 English for Academic Purposes 8 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL509 English for Academic Purposes 9 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL510 English for Academic Purposes 10 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL511 English for Specific Purposes 1 4+0+0 5
Bölüme yönelik temel bilgiler ve terminoloji, öğrencilerin dört temel becerisi olan okuma, yazma, dinleme ve konuşmaya yönelik aktiviteler.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL512 English for Specific Purposes 2 4+0+0 5
Bölüme yönelik orta seviye bilgiler ve terminoloji, öğrencilerin dört temel becerisi olan okuma, yazma, dinleme ve konuşmaya yönelik aktiviteler.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL513 English for Specific Purposes 3 4+0+0 5
Bölüme yönelik orta seviye bilgiler ve terminoloji, öğrencilerin dört temel becerisi olan okuma, yazma, dinleme ve konuşmaya yönelik aktiviteler.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL514 English for Specific Purposes 4 4+0+0 5
Bölüme yönelik ileri seviye bilgiler ve terminoloji, öğrencilerin dört temel becerisi olan okuma, yazma, dinleme ve konuşmaya yönelik aktiviteler.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL515 English for Specific Purposes 5 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL516 English for Specific Purposes 6 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL517 English for Specific Purposes 7 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL518 English for Specific Purposes 8 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL519 English for Specific Purposes 9 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL520 English for Specific Purposes 10 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL601 French 1 4+0+0 5
Dilbilgisi ve Kelime Fransız dilinin temel dil yapıları; söz dizimi, biçim bilgisi, anlam ve anlatım becerileri. Okuma Basit seviyedeki tanıcı metinleri anlama becerisi, ders içi ve ders dışı okuma alışkanlığının kazandırılması. Yazma Tanıdık kelimeleri ve basit cümleleri somut amaçlar için tanıyabilme ve kullanabilme. Konuşma Kendisini veya başkasını tanıtabilme. Ev, aile, çevre, vs. hakkında temel soruları sorabilir ve cevaplayabilme. Diğer kişi yavaş ve net bir şekilde konuştuğunda ve iletişim kurmaya yardımcı olmak için tekrar etmeye veya yeniden düzenlemeye hazır olduğunda temel bir şekilde iletişim kurabilme.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL602 French 2 4+0+0 5
Dilbilgisi ve Kelime Fransız dilinin temel dil yapıları; söz dizimi, biçim bilgisi, anlam ve anlatım becerileri. Okuma Basit seviyedeki tanıcı metinleri anlama becerisi, ders içi ve ders dışı okuma alışkanlığının kazandırılması. Yazma Tanıtıcı metinler yazabilme, çeşitli cümleleri anlamlı bir şekilde ve dil bilgisini kullanarak bir aray getirme, edat ve bağlaçları doğru ve yerinde kullanmaya başlama. Konuşma Çeşitli sözlü iletişim durumları için uygun ifadeler ve stratejiler kullanarak sözlü iletişim kurma becerisinin geliştirilmesi; karşılıklı konuşma, güncel, özgün, işitsel, görsel-işitsel malzemeler kullanılarak konuşma ve duyduğunu anlama becerisinin geliştirilmesi.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL603 French 3 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL604 French 4 4+0+0 5
Dilbilgisi ve Kelime Fransız dilinin temel dil yapıları; söz dizimi, biçim bilgisi, anlam ve anlatım becerileri. Okuma Kitaptaki okuma parçaları tümceler arası bağlantıları ve cümleler arası anlamsal ipuçlarını kullanabilme gibi orta seviyede okuma becerilerinin kazandırılması; ders içi ve ders dışı okuma alışkanlığının kazandırılması. Yazma Paragraf biçimleri ve yapısı; paragrafın teknik özellikleri; paragraf planı çıkarma; betimleme, karşılaştırma, tartışma, , özet yazma, yorumlama; kısa hikâye yazma. Konuşma Çeşitli sözlü iletişim durumları için uygun ifadeler ve stratejiler kullanarak sözlü iletişim kurma becerisinin geliştirilmesi; karşılıklı konuşma, güncel, özgün, işitsel, görsel-işitsel malzemeler kullanılarak konuşma ve duyduğunu anlama becerisinin geliştirilmesi.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL605 French 5 4+0+0 5
Dilbilgisi ve Kelime Dil yapılarının ve kelimelerin metin ve bağlam düzeyinde kazandığı farklı anlamlar konusunda bilinçlendirme çalışmaları. Okuma Gazete, dergi, inceleme ve akademik yazılar gibi özgün okuma parçaları kullanılarak farklı bakış açılarını kavrama; tümceler arası bağlantıları ve yazının ana fikrini tahmin etme, ana fikre ulaşma ve cümleler arası anlamsal ipuçlarını kullanabilme gibi üst düzey okuma becerilerinin kazandırılması; ders içi ve ders dışı okuma alışkanlığının kazandırılması; bilginin sentezlenmesi, analizi ve değerlendirilmesi temeline dayanan eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesi. Yazma Paragraf biçimleri ve yapısı; paragrafın teknik özellikleri; paragraf çözümleme; paragraf planı çıkarma; betimleme, karşılaştırma, tartışma, anlatma türleriyle metin üretme, özet yazma, yorumlama; kısa hikâye, inceleme yazısı (kitap ve/veya film üzerine) ve resmî/gayrı resmî mektup yazma. Konuşma Çeşitli sözlü iletişim durumları için uygun ifadeler ve stratejiler kullanarak sözlü iletişim kurma becerisinin geliştirilmesi; karşılıklı konuşma, sunum, tartışma etkinlikleri yoluyla duygu ve düşünceleri etkin ifade edebilme becerisinin geliştirilmesi; güncel, özgün, işitsel, görsel-işitsel malzemeler kullanılarak konuşma ve duyduğunu anlama becerisinin geliştirilmesi.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL606 French 6 4+0+0 5
Dilbilgisi ve Kelime Dil yapılarının ve kelimelerin metin ve bağlam düzeyinde kazandığı farklı anlamlar konusunda bilinçlendirme çalışmaları. Okuma Gazete, dergi, inceleme ve akademik yazılar gibi özgün okuma parçaları kullanılarak farklı bakış açılarını kavrama; tümceler arası bağlantıları ve yazının ana fikrini tahmin etme, ana fikre ulaşma ve cümleler arası anlamsal ipuçlarını kullanabilme gibi üst düzey okuma becerilerinin kazandırılması; ders içi ve ders dışı okuma alışkanlığının kazandırılması; bilginin sentezlenmesi, analizi ve değerlendirilmesi temeline dayanan eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesi. Yazma Paragraf biçimleri ve yapısı; paragrafın teknik özellikleri; paragraf çözümleme; paragraf planı çıkarma; betimleme, karşılaştırma, tartışma, anlatma türleriyle metin üretme, özet yazma, yorumlama; kısa hikâye, inceleme yazısı (kitap ve/veya film üzerine) ve resmî/gayrı resmî mektup yazma. Konuşma Çeşitli sözlü iletişim durumları için uygun ifadeler ve stratejiler kullanarak sözlü iletişim kurma becerisinin geliştirilmesi; karşılıklı konuşma, sunum, tartışma etkinlikleri yoluyla duygu ve düşünceleri etkin ifade edebilme becerisinin geliştirilmesi; güncel, özgün, işitsel, görsel-işitsel malzemeler kullanılarak konuşma ve duyduğunu anlama becerisinin geliştirilmesi.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL607 French 7 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL608 French 8 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL609 French 9 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL610 French 10 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL611 Russian 1 4+0+0 5
Rusça temel kelimeler ve dil bilgisi kuralları üzerinde durularak çoğunlukla okuma ve dinleme çalışmaları yapılmaktadır. Günlük dilde ihtiyaç duyulan selamlaşma, kendini tanıtma, saati sorma, ürünlerin fiyatlarını sorma gibi kalıp ifadeler öğretilmekte ve sınıfta bunlar üzerine grup ya da karşılıklı konuşma alıştırmaları yapılmaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL612 Russian 2 4+0+0 5
Rusça temel kelimeler ve dil bilgisi kuralları üzerinde durularak çoğunlukla okuma ve dinleme çalışmaları yapılmaktadır. Günlük dilde ihtiyaç duyulan günlük rutinlerden bahsetme, restoranda sipariş verme, hava durumu hakkında konuşma gibi konular hakkında ifadeler öğretilmekte ve sınıfta bunlar üzerine grup ya da ikili konuşma alıştırmaları yapılmaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL613 Russian 3 4+0+0 5
Rusça orta düzey kelimeler ve dil bilgisi kuralları üzerinde durularak okuma ve dinleme çalışmaları yapılmaktadır. Günlük dilde ihtiyaç duyulan kalıp ifadeler öğretilmekte ve sınıfta bunlar üzerine konuşma alıştırmaları yapılmaktadır. Ayrıca, öğrencilerin yazma becerilerini geliştirmek için her hafta işlenen konuya paralel olarak bir kısa yazma alıştırması yapılmaktadır ya da ödev olarak verilmektedir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL614 Russian 4 4+0+0 5
Rusça orta seviye kelimeler ve dil bilgisi kuralları üzerinde durularak çoğunlukla okuma ve dinleme çalışmaları yapılmaktadır. Günlük dilde ihtiyaç duyulan kalıp ifadelerin yanında karşılaşacakları çeşitli sesli veya yazılı metin türlerini zorlanmadan okuyabilmelerini sağlayacak alıştırmalar yapılmakta ve sınıfta bunlar üzerine grup ya da karşılıklı konuşma alıştırmaları yapılmaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL615 Russian 5 4+0+0 5
Rusça orta üstü seviye kelimeler ve dil bilgisi kuralları üzerinde durularak okuma ve dinleme çalışmalarının yanında yazma ve konuşma çalışmaları da yapılmaktadır. Akademik ve mesleki alanlarda kullanılan kalıp ifadeler öğretilmekte ve sınıfta bunlar üzerine yazma ve konuşma çalışmaları yapılmaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL616 Russian 6 4+0+0 5
Rusça ileri seviye kelimeler ve dil bilgisi kuralları üzerinde durularak okuma, yazma, konuşma ve dinleme çalışmaları yapılmaktadır. Özellikle akademik, edebi ve eleştirel metinler üzerinden yapılan aktiviteler ile çeşitli kaynaklardan toplanan bilgileri düzenli ve akıcı bir şekilde birleştirme ve raporlama, edebi eserleri anlayıp analiz yapabilme becerileri geliştirilmektedir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL617 Russian 7 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL618 Russian 8 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL619 Russian 9 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL620 Russian 10 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL621 Spanish 1 4+0+0 5
Bu ders okuma, yazma, konuşma ve dinleme yoluyla temel etkili iletişim becerilerini geliştirmeyi içerir. Aynı zaman İspanyolca konuşulan ülkelerin kültürel inançlarını, değerlerini ve günlük yaşamın çeşitli yönlerini içerir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL622 Spanish 2 4+0+0 5
Bu ders okuma, yazma, konuşma ve dinleme yoluyla temel etkili iletişim becerilerini geliştirmeyi içerir. Aynı zaman İspanyolca konuşulan ülkelerin kültürel inançlarını, değerlerini ve günlük yaşamın çeşitli yönlerini içerir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL623 Spanish 3 4+0+0 5
Bu ders okuma, yazma, konuşma ve dinleme yoluyla alt orta seviyede etkili iletişim becerilerini geliştirmeyi içerir. Aynı zaman İspanyolca konuşulan ülkelerin kültürel inançlarını, değerlerini ve günlük yaşamın çeşitli yönlerini içerir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL624 Spanish 4 4+0+0 5
Bu ders okuma, yazma, konuşma ve dinleme yoluyla temel etkili iletişim becerilerini geliştirmeyi içerir. Aynı zaman İspanyolca konuşulan ülkelerin kültürel inançlarını, değerlerini ve günlük yaşamın çeşitli yönlerini içerir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL625 Spanish 5 4+0+0 5
Bu ders okuma, yazma, konuşma ve dinleme yoluyla temel etkili iletişim becerilerini geliştirmeyi içerir. Aynı zaman İspanyolca konuşulan ülkelerin kültürel inançlarını, değerlerini ve günlük yaşamın çeşitli yönlerini içerir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL626 Spanish 6 4+0+0 5
Bu ders okuma, yazma, konuşma ve dinleme yoluyla temel etkili iletişim becerilerini geliştirmeyi içerir. Aynı zaman İspanyolca konuşulan ülkelerin kültürel inançlarını, değerlerini ve günlük yaşamın çeşitli yönlerini içerir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL627 Spanish 7 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL628 Spanish 8 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL629 Spanish 9 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL630 Spanish 10 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL631 Chinese 1 4+0+0 5
Bu kurs, Çince'nin temel yapı taşlarına giriş niteliğindedir. Hiç ya da çok kısıtlı Çince bilgisi olan öğrenciler için uygundur. Dört dil becerisini geliştirmeye yönelik bir eğitim sunmaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL632 Chinese 2 4+0+0 5
Dört dil becerisinde pratik sağlayan yazılı ve sözlü Çince'ye giriş dersidir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL633 Chinese 3 4+0+0 5
Temel seviye Çince bilgisi olan öğrenciler için orta seviye öncesi dersidir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL634 Chinese 4 4+0+0 5
Çince orta seviye kelimeler ve dil bilgisi kuralları üzerinde durularak okuma ve dinleme çalışmaları yapılmaktadır. Günlük dilde kullanılan kalıp ifadelerin yanında karşılaşacakları çeşitli sesli veya yazılı metin türlerini zorlanmadan okuyabilmelerini sağlayacak alıştırmalar yapılmakta ve sınıfta bunlarla ilgili grup ya da karşılıklı konuşma alıştırmaları yapılmaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL635 Chinese 5 4+0+0 5
Öğrenciler Çince istek kipi, saat ve vakit, çoğu fiilli cümle ile amacını belirtme, seçmeli soru cümlesi, yardımcı kelimeler bilgi edinir ve benzer konularda kendilerini ifade edebilir konuma gelirler.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL636 Chinese 6 4+0+0 5
Günlük hayatta para değiştirme, ziyaret ettiği yerini anlatma, kitap ödünç alma ve geriye verme, yeni arkadaşı edinme, karşılaştırma, kıyafeti satın alma, posta ofiste olma, nesne betimleme, hatırlatma, hobilerini bahsetme, Şimdiki Zaman, sebebi sorma, Yeni Yılı kutlama gibi konularda kendilerini ifade edebilir konuma gelirler.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL637 Chinese 7 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL638 Chinese 8 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL639 Chinese 9 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL640 Chinese 10 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL641 Arabic 1 4+0+0 5
Bu ders okuma,yazma, konuşma ve dinleme yoluyla temel iletişim becerilerini geliştirmeyi içerir. Aynı zamanda Arapça konuşulan ülkelerin kültürel inançlarını, değerlerini ve günlük yaşamın çeşitli yönlerini içerir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL642 Arabic 2 4+0+0 5
Bu ders okuma,yazma, konuşma ve dinleme yoluyla temel iletişim becerilerini geliştirmeyi içerir. Aynı zamanda Arapça konuşulan ülkelerin kültürel inançlarını, değerlerini ve günlük yaşamın çeşitli yönlerini içerir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL643 Arabic 3 4+0+0 5
Bu ders okuma,yazma, konuşma ve dinleme yoluyla temel iletişim becerilerini geliştirmeyi içerir. Aynı zamanda Arapça konuşulan ülkelerin kültürel inançlarını, değerlerini ve günlük yaşamın çeşitli yönlerini içerir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL644 Arabic 4 4+0+0 5
Bu ders okuma,yazma, konuşma ve dinleme yoluyla temel iletişim becerilerini geliştirmeyi içerir. Aynı zamanda Arapça konuşulan ülkelerin kültürel inançlarını, değerlerini ve günlük yaşamın çeşitli yönlerini içerir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL645 Arabic 5 4+0+0 5
Bu ders okuma,yazma, konuşma ve dinleme yoluyla temel iletişim becerilerini geliştirmeyi içerir. Aynı zamanda Arapça konuşulan ülkelerin kültürel inançlarını, değerlerini ve günlük yaşamın çeşitli yönlerini içerir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL646 Arabic 6 4+0+0 5
Bu ders okuma,yazma, konuşma ve dinleme yoluyla temel iletişim becerilerini geliştirmeyi içerir. Aynı zamanda Arapça konuşulan ülkelerin kültürel inançlarını, değerlerini ve günlük yaşamın çeşitli yönlerini içerir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL647 Arabic 7 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL648 Arabic 8 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL649 Arabic 9 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL650 Arabic 10 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL651 Turkish 1 4+0+0 4
Türkçe temel kelimeler ve dil bilgisi kuralları üzerinde durularak çoğunlukla okuma ve dinleme çalışmaları yapılmaktadır. Günlük dilde ihtiyaç duyulan selamlaşma, kendini tanıtma, saati sorma, ürünlerin fiyatlarını sorma gibi kalıp ifadeler öğretilmekte ve sınıfta bunlar üzerine grup ya da karşılıklı konuşma alıştırmaları yapılmaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL652 Turkish 2 4+0+0 5
Türkçe temel kelimeler ve dil bilgisi kuralları üzerinde durularak çoğunlukla okuma ve dinleme çalışmaları yapılmaktadır. Günlük dilde ihtiyaç duyulan restoranda sipariş verme, hava durumu hakkında konuşma gibi konular hakkında ifadeler öğretilmekte ve sınıfta bunlar üzerine grup ya da ikili konuşma alıştırmaları yapılmaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL653 Turkish 3 4+0+0 5
Türkçe orta düzey kelimeler ve dil bilgisi kuralları üzerinde durularak okuma ve dinleme çalışmaları yapılmaktadır. Günlük dilde ihtiyaç duyulan kalıp ifadeler öğretilmekte ve sınıfta bunlar üzerine konuşma alıştırmaları yapılmaktadır. Ayrıca, öğrencilerin yazma becerilerini geliştirmek için her hafta işlenen konuya paralel olarak bir kısa yazma alıştırması yapılmaktadır ya da ödev olarak verilmektedir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL654 Turkish 4 4+0+0 5
Türkçe orta düzey kelimeler ve dil bilgisi kuralları üzerinde durularak okuma ve dinleme çalışmaları yapılmaktadır. Günlük dilde ihtiyaç duyulan kalıp ifadeler öğretilmekte ve sınıfta bunlar üzerine konuşma alıştırmaları yapılmaktadır. Ayrıca, öğrencilerin yazma becerilerini geliştirmek için her hafta işlenen konuya paralel olarak bir kısa yazma alıştırması yapılmaktadır ya da ödev olarak verilmektedir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL655 Turkish 5 4+0+0 5
Türkçe ileri düzey kelimeler ve dil bilgisi kuralları üzerinde durularak okuma ve dinleme çalışmaları yapılmaktadır. Günlük dilde ihtiyaç duyulan kalıp ifadeler öğretilmekte ve sınıfta bunlar üzerine konuşma alıştırmaları yapılmaktadır. Ayrıca, öğrencilerin yazma becerilerini geliştirmek için her hafta işlenen konuya paralel olarak bir yazma alıştırması yapılmaktadır ya da ödev olarak verilmektedir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL656 Turkish 6 4+0+0 5
Türkçe ileri düzey kelimeler ve dil bilgisi kuralları üzerinde durularak okuma ve dinleme çalışmaları yapılmaktadır. Günlük dilde ihtiyaç duyulan kalıp ifadeler öğretilmekte ve sınıfta bunlar üzerine konuşma alıştırmaları yapılmaktadır. Ayrıca, öğrencilerin yazma becerilerini geliştirmek için her hafta işlenen konuya paralel olarak bir yazma alıştırması yapılmaktadır ya da ödev olarak verilmektedir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL657 Turkish 7 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL658 Turkish 8 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL659 Turkish 9 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL660 Turkish 10 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI004 Business and Society 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI013 Internet Radio Broadcasting 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI014 Introduction to New Media 3+0+0 5
Bu ders, hızla gelişen yeni medya teknolojilerine kapsamlı bir yaklaşım sunar. Yeni medyayı, yeni katılımcı kültür biçimleri, bilgi ve eğlence kaynakları, sosyal katılım platformları, sanatsal medya araçları ve devlet araçları bağlamında kavramsallaştırır ve bu süreçte yeni medya teknolojisinin kültür ve toplumu dönüştürmedeki etkisini araştırır. Konular arasında sosyal medya, dijital oyun, dijital medya sanatı, dijital ve vatandaş gazeteciliği, televizyon ve sinemanın dijital dönüşümü ve dijital çağda sosyal kontrol ve benzeri konular yer almaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI015 Introduction to Sociology 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI024 Music Appreciation 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI028 Public Speaking 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI035 Heuristic Optimization 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI046 Introduction to Business 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI049 Sustainable Development 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI051 Introduction to International Relations 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI053 Sociology of Youth 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI055 Introduction to Ancient and Medieval Philosophy 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI058 Sustainability Challenges of Water Resources 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI062 Economic Development in Africa 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI063 Introduction to Internatıional Relations 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI070 Academic Translation 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI071 Introduction to Modern Philosophy 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI072 Sociology of Inequality 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI074 Computer Algebra Programming with Sage 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI075 Philosophy of Mathematics 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI078 Introduction to Philosophy 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI081 Approaches to English Language Teaching 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI082 Linguistic Approach to Translation 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI083 Research Methods in English Literature 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI084 Teaching English Language Skills 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI087 Artistic Anatomy 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI098 Current Issues in Science and Technology 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI104 Human Rights Mechanisms 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI105 Network Effect on Digital World 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI106 Global Business Trends 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI111 Art and Culture 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI113 Political Communication and Propaganda 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI124 Fundamentals of Laser Technologies 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI128 Holistic Approach in Science 2+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI129 Basic Skills in Gastronomy 1+4+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI130 Occupational Health and Social Security 3+0+ 5