Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Türkçe)
Ders İçerikleri


1. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 2+0+0 2 Zorunlu
Osmanlı İmparatorluğu´nun Dağılışı, Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet Dönemi, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Kurtuluş Savaşı; Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, TBMM´nin Kuruluşu, Cumhuriyetin İlanı
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
ING101 Genel İngilizce 1 2+0+0 4 Zorunlu
Temel günlük ifadeleri kullanabilme; kendilerini, ikinci ve üçüncü şahsı tanıtma; kişisel bilgilerle ilgili soru sorabilme ve bu tür sorulara cevap verebilme.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
TUR101 Türk Dili 1 2+0+0 4 Zorunlu
Dil-düşünce ilişkisi, dil-kültür ilişkisi, dilin toplumsal hayattaki önemi, dünya dilleri ve Türkçenin bu diller arasındaki yeri, özellikleri; günümüz Türkçesinin durumu ve sorunları; Türkçe yazım kuralları; etkin okuma ve dinleme; yazılı ve sözlü anlatımın genel kuralları; düşünsel düzen, paragraf ve anlatım biçimleri; resmî yazışmalar.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
UTI101 İşletmeye Giriş 3+0+0 5 Zorunlu
Bu ders, giriş niteliğinde olup, işletme ve yönetim alanında temel kavramları, tartışmaları, işletme içi ve dışı ilişkileri ele almak üzere tasarlanmıştır; işletmenin fonksiyonel alanlarının anlaşılması ve işletmenin yönetimine olan katkısının anlaşılması için temel dayanak sağlar. İşletme türleri, kuruluşu, temel kavramlar ve ilişkiler, çevre ve ilişkiler, işletmelerin amaçları, işletmelerde etik ve sorumluluk alanları, küreselleşen dünyada işletmeler, sistem olarak işletmelere bakış ve işletmelerin fonksiyonları ele alınacaktır.

2. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 2+0+0 2 Zorunlu
Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler, 1923- 1938 Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
ING102 Genel İngilizce 2 2+0+0 4 Zorunlu
Bu derste, öğrencilerin günlük hayatta kişisel bilgileri, aile bilgileri, alışveriş, ikametgâh, iş bilgileri, yol sorma ve tarif etme, toplu taşıma araçları ile ilgili temel ifadeleri öğrenmeleri hedeflenmektedir.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
TUR102 Türk Dili 2 2+0+0 4 Zorunlu
Yazılı anlatım türleri, sözlü anlatım türleri, bilimsel araştırma yöntemleri, sözlü sunum türleri.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
UTI102 Sosyal Bilimler için Matematik 3+0+0 5 Zorunlu
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
UTI104 Ekonomiye Giriş 3+0+0 5 Zorunlu
Ekonominin tanımı ve kapsamı, Ekonomik sistemlerin gelişimi, Ekonomide temel kavramlar I, Ekonomide Temel Kavramlar II, Arz-Talep, Piyasa çeşitleri, GSMH ve ödemeler dengesi, İstihdam işsizlik ve enflasyon, Gelir bölüşümü ve devletin rolü, Paranın İçeriği ve Ekonomi Üzerine Etkisi, Makro ekonomik Politikalar, Ekonomik Büyüme ve Kalkınma, Döngüsel Ekonominin Ekosisteme etkileri.

3. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
SEG001 İstinyelilik Manifestosu 1 1+0+0 1 Zorunlu
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
UTI201 Bilgisayar Okuryazarlığı 2+2+0 5 Zorunlu
E-posta ve IM kullanımı ve etik kuralları, bilgisayar güvenliğinin esasları, mobil ve bulut hesaplama temelleri, google uygulamaları ve hizmetleri: dokümanlar, slaytlar, drive, takvim, google akademik, apple uygulamaları ve hizmetleri.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
UTI203 Uluslararası Ticaretin Temelleri 3+0+0 4 Zorunlu
Uluslararası ticarete giriş, dünya ticaretinin dinamikleri, uluslararası ticaretin temel bileşenleri, uluslararası ticaret teorileri, küresel ticaret rejimleri, serbest ticaret söylemi ve DTÖ’de korumacılık ve gerçeklikler, küresel ticaret rejimlerindeki değişimler, uluslararası finansal kuruluşlar, uluslararası ticaret ve yurtdışı operasyonların yönetimi, uluslararası ticaret firmalarının stratejileri, ekonomik iş birlikleri ve uluslararası ticaret, ticaret politikaları ve ekonomik durgunluk.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
UTI205 Finansal Muhasebe 2+2+0 5 Zorunlu
Finansal yönetim ve finansal piyasalara genel bakış ile başlayan ders, finansal tabloların analizi ile devam etmektedir. Paranın zaman değeri ve tahvil değerleme konusu, borç maliyetinin belirlenmesine yöneliktir. Risk, getiri ve çeşitli varlık fiyatlama modelleri ile piyasalardaki temel fiyatlama yöntemleri anlatılmaktadır. Ayrıca bu noktada davranışsal finans konusuna da değinilmektedir. Çeşitli varlık fiyatlama modelleri, özkaynak maliyetinin belirlenmesine yöneliktir. Borç ve özkaynak maliyetleri birlikte düşünülerek sermaye maliyeti konusu incelenmekte, akabinde işletme sermayesi yönetimi, nakit akım tahminleri ve sermaye bütçelemesi detaylıca irdelenmektedir. Dersin devamında temettü teorileri ve hisse senedi alımları, sermaye yapısına ilişkin kararlar ve satın alma & birleşmelere genel bakış konuları ele alınarak dönem tamamlanmış olacaktır.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
UTI207 Yönetim ve Organizasyon 3+0+0 5 Zorunlu
Organizasyon Teorisine giriş, klasik yönetim düşüncesi, insan ilişkileri yaklaşımı, yönetime davranışsal bakış, sistem teorisi, durumsallık yaklaşımı, toplam kalite yaklaşımı, yönetim buluşçuluğu, örgüt kültürü, girişimcilik ve inovasyon, yönetim süreci.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
UTI209 Sosyal Bilimler için İstatistik 3+0+0 5 Zorunlu
İstatistiğe giriş; veri tanımı, frekans dağılımları, grafiksel gösterimler, sayısal ölçümler; olasılık kavramları; ayrık olasılık dağılımları; normal olasılık dağılımı; örnekleme yöntemleri, tahmin ve güven aralığı. tanımlayıcı istatistikler, popülasyon parametrelerinin tahmini, güven aralıkları, temel hipotez testi, t-istatistik, ki-kare testleri ve sosyal bilimlerde sayısal veri formlarının değişken analizi, sayısal veri formları, grafiklerin oluşturulması ve yorumlanması ve verilerin tablo özetleri.

4. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
SEG002 İstinyelilik Manifestosu 2 1+0+0 1 Zorunlu
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
UTI202 Hesaplamalı Düşünme 2+2+0 5 Zorunlu
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
UTI204 Makro Ekonomi 3+0+0 5 Zorunlu
GSYİH, enflasyon, işsizlik, maliye politikası, para politikası, faiz.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
UTI206 Gümrük Rejimleri ve Uygulamaları 3+0+0 5 Zorunlu
Gümrük uygulamalarının temel kavramlarını ve uygulamalarının öğretilecektir. Teorik bilgiler yanında ithalat-ihracat ve ilgili sektörlerdeki pratik uygulamalar ve güncel gelişmeler hakkında bilgiler verilecektir.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
UTI208 Uluslararası Ticaretin Yönetimi 3+0+0 4 Zorunlu
Bu ders, Uluslararası Ticaret alanındaki temel kavramları, yaklaşımları bilen öğrencilere daha gelişmiş olarak bu işlemleri ve müşterileri yönetmeleri için tasarlanmıştır; İhracat, ithalat, kambiyo, lojistik işlemleri, sigortacılık ve bankacılık konularındaki uygulamaları kapsayacaktır. Teorik bilgiler yanında ithalat ihracat ve ilgili sektörlerdeki pratik uygulamalar ve güncel gelişmeler hakkında bilgiler verilecektir.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
UTI210 Maliyet ve Yönetim Muhasebesi 2+2+0 5 Zorunlu
Faaliyet raporları hazırlama, satılan malın maliyeti ve muhasebeleştirilmesi, maliyet muhasebesi sistemleri, maliyet ve değer zinciri, maliyet-hacim-kâr analizi, marjinal analiz, sorumluluk muhasebesi ve transfer fiyatlandırması, operasyonel bütçeleme, standart maliyet sistemleri, planlama bilgi sistemleri ve yönetimsel kontrol sistemleri, karar verme için muhasebe bilgilerinin kullanımı, sabit ve değişken maliyetlerin tahmini için teknikler, bütçeleme süreci, nakit bütçeleme, bütçe kontrolü ve varyans analizi.

5. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
SEG003 İstinyelilik Manifestosu 3 1+0+0 1 Zorunlu
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
UTI301 Türk Dış Ticaret Politikası 3+0+0 5 Zorunlu
Ekonomik Kalkınma Süreci ve Alternatif Gelişim Stratejileri; İçe Odaklı ve Dışa Yönelik Gelişim Politikaları, İhracat, İstihdam ve Büyüme Üzerindeki Etkileri; Bazı Gelişmekte Olan Ülkelerde Ticaret Serbestleşmesinin Kritik Analizi; Uluslararası Bir Bakış Açısından Türkiye'nin Ticaret Serbestleşme Süreci ve Büyüme Performansı; 70'lerde İthal-İkame Politikaları, Dış Ticaret ve Kambiyo Politikalarında Serbestleşme, Tarım Sektöründe Reform ve Kamu Ekonomik Sektör; Avrupa Birliği Çerçevesinde Türkiye Ekonomisinin Büyüme Potansiyeli ve Dış Ticaret Politikalarının Rolü.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
UTI303 Pazarlama Yönetimi 3+0+0 5 Zorunlu
Pazarlama ilkeleri, pazarlama stratejileri, ürün yaşam döngüsü, yeni ürün geliştirme, fiyatlandırma, dağıtım kanalı ve tedarik zinciri yönetimi, doğrudan pazarlama, tüketici davranışı, rekabet stratejileri, bütünleşik pazarlama iletişimi ve konumlandırma.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
UTI305 Araştırma Yöntemleri 2+2+0 4 Zorunlu
Temel istatistiksel kavramlar. Bilimsel araştırma yöntemleri ve uygulamaları. Öneri, makale ve tez yazımı.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
UTI307 Finansal Yönetim 2+2+0 5 Zorunlu
Temel finansal analiz, risk ve getiri kavramları ve analizi, sermaye maliyeti, kurumsal finansman kararları ve sermaye yapısına giriş, yatırım ve finans politikaları, sermaye bütçelemesi, başabaş analizi.

6. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
SEG004 İstinyelilik Manifestosu 4 0+1+0 1 Zorunlu
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
UTI304 Uluslararası ve AB Ticaret Hukuku 3+0+0 4 Zorunlu
Uluslararası Hukuk; Uluslararası Ticari Sözleşmeler, Uluslararası İş İşlemlerinde Dokümantasyon; Ödeme Yöntemleri, Uluslarüstü Entegrasyon; Avrupa Birliği'nin Yasal Sistemi, Avrupa Birliği Hukukunun Üstünlüğü; Birlik Organlarının Düzenleyici Yetkileri.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
UTI306 Fizibilite ve Değerleme 2+2+0 5 Zorunlu
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
UTI308 İthalat ve İhracat Yönetimi 3+0+0 5 Zorunlu
Dış Ticarete Giriş, Dış Ticaret Mevzuatı ve Kullanılan Belgeler, Uluslararası Ticarette Teslim Şekilleri, İhracatta Ödeme Şekilleri, (Peşin Ödeme, Mal Mukabili Ödeme, Vesail Mukabili Ödeme), Akreditif ile Ödeme, Özel İşlemler, İhracat ve Çeşitleri, İhracat İşleminin Aşamaları, İhracata Hazırlık, Pazar Bulma ve Pazar Seçimi, Fiyatlama, İhracatta Yapılan İşlemler, İhracatta Teşvikler, İhracatın Finansmanı, İhracatta Riskler ve Korunma Yöntemleri.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
UTI310 Uluslararası Ticarette Genel Uygulamalar 3+0+ 5 Zorunlu

7. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
UTI302 Uluslararası Lojistik Yönetimi 3+0+0 5 Zorunlu
Türkiye'de ve Dünyada Lojistik Sektörünün Doğuşu ve Gelişimi, Ulaştırma, Lojistik Sektörü ve Hava / Kara / Deniz / Demir Ulaştırma, Sistem ve Yönetim Formları, Ulaşım Sistemleri ve Arazi Kullanım İlişkisi, Ulaşımda Sosyal Maliyet, Ulaşım ve Çevre, Ulaştırma Politikaları, Toplam Ulaştırma Lojistiği, Lojistik, Küresel Lojistik, Kara-Deniz-Hava-Demiryolu Taşımacılığı, Örnek Olaylar.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
UTI401 Stratejik Yönetim 3+0+0 5 Zorunlu
Stratejik Yönetim, Stratejik Yönetimin Gelişimi, Sosyal Sorumluluk ve Etik, Dış ve İç Çevre Analizi, Organizasyonel Analiz, Kurumsal Seçim, İş ve Operasyonel Stratejiler, Stratejilerin Uygulanması ve Stratejilerin Kontrolü gibi Kavramlar.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
UTI405 Uluslararası Pazarlama 3+0+0 5 Zorunlu
Uluslararası Pazarlara Giriş, Uluslararası Ekonomik Çevre, Uluslararası Ticaret Ortamı, Küresel Bilgi Sistemleri ve Pazarlama Araştırması, Küresel Segmentasyon, Hedef Pazarlama ve Konumlandırma, Uluslararası Pazarlar İçin Stratejiler, Uluslararası Pazarlarda Ürün ve Marka Kararları, Uluslararası Pazarlama Kararları, Uluslararası Piyasalarda Dağıtım Kanalları ve Fiziksel Dağıtım, Uluslararası Pazarlarda Pazarlama İletişimi Kararları, Dijital Çağda Uluslararası Pazarlama, Uluslararası Pazarlarda Liderlik, Etik ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
UTI407 Girişimcilik 3+0+0 5 Zorunlu
Girişimcilik Kültürü, Girişimcilik Türleri, Girişimcilik Süreci, İş Fikri ve İş Fikri Geliştirme, Türkiye'de Girişimciliğin Desteklenmesi ve Destek Koşulları, İş Planı ve İş Süreçleri, İş Planı Yazımı.


Bölüm/Program Seçmeli Dersler


Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UTI001 E Ticaret 3+0+0 5
Elektronik Ticaretin Teknoloji Altyapısı, Web Tabanlı İşletmelerin Örnekleri; İnternet Ekonomisi ve İş Modelleri. İnternet Güvenliği, Elektronik Ticaret; E Ticaretinin Sosyal, Yasal, İş Etiği ve Kamu Politikası Boyutu; Web Tabanlı Bir İş İçin Bir İş Planı Oluşturma. Sanal İş Ortamında Web Tabanlı İş Projesinin Geliştirilmesi, Geliştirilmesi ve Uygulanması.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UTI002 İnsan Kaynakları Yönetimi 3+0+0 5
İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı, Kapsamı, Organizasyon Yapısı İçindeki Yeri ve Önemi, Personel Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetiminin Temelini Oluşturan İşlevler; İş Analizleri ve İş Dizaynı, İnsan Kaynakları Planlaması, İnsan Kaynakları Temin Süreci, Performans Değerlendirme Sistemi, Ücret Kavramı; Ücret Sistemleri, İş Değerleme, İş Güvenliği Ve İşgören Sağlığı.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UTI003 Kambiyo Yönetimi 3+0+0 5
Dış Ticaret Finansmanı, Döviz Rejimi, Kambiyo İşlemleri, Kambiyo İşlemleri, Kambiyo İşlemleri, Döviz Teorileri, Döviz Piyasaları, Döviz Kuru Sistemleri, Dış Ticarette Ödeme Şekilleri, Borsa Rejimleri, Tarafların Borç İşlemlerinde Yükümlülükleri, Bankaların Yükümlülükleri ve Aracı Kurumlar, Döviz Mevzuatı.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UTI004 Satış ve Müzakere Teknikleri 3+0+0 5
Müzakerelerin Tanıtılması, Müzakere Taktikleri, Müzakere Sürecinin Aşamaları, Müzakerelerde Manevralar ve Oyunlar, Müzakerelerin Alternatif Biçimleri, İdari ve Ticari Müzakereler, Müzakere Becerileri, Müzakere Sürecinde Hukuki Faktörler, Müzakerelerde Etik, Vaka Analizi.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UTI005 Sigorta ve Risk Yönetimi 3+0+0 5
Finansal Vadelerle Riskten Korunma ve Spekülasyon, Vadeli Sözleşmeler Türleri, Opsiyon Piyasası, Swap, Türev Piyasa Stratejileri, Türev Piyasalar Hakkında Genel Bilgiler.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UTI006 Tedarik Zinciri Yönetimi 3+0+0 5
Tedarik Zinciri Yönetimine Giriş, Tedarik Zinciri Yönetimi Kavramı, Tedarik zincirini yapılandırma stratejileri, Tedarik zinciri yönetim planının oluşturulması, Tedarik Zincirinde Belirsizlik ve Ölçek Ekonomisinin Yönetilmesi, Tedarik zincirinde bütünleşme: bütünleşik tedarik zinciri, Tedarik zinciri yönetim etkinliğinin arttırılmasında kullanılan performans ölçüleri, Tedarik zinciri yönetiminde bilginin önemi, Tedarik zincirinde bilgi ve iletişim teknolojileri, Talep yönetimi kavramı, Stok yönetimi, Lojistik Yönetimi, Elektronik Tedarik Zinciri.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UTI007 Tüketici Davranışları 3+0+0 5
Tüketici Davranışlarına Giriş, Tüketici Davranışı ve Pazarlama İlişkisi, Tüketici Davranış Modelleri, Bireysel Farklılıklar, Tüketici Yaşam Tarzı ve Pazar Bölümleme, Tüketici Davranışı Üzerine Psikolojik Süreçler ve Durumsal Etkiler, Tüketici Davranışlarını Şekillendiren Sosyo-Kültürel Faktörler, Tüketici Karar Verme ve Satın Alma Davranışı, Post-Satınalma Davranışları, Tüketicilerin Bilişsel Yapıları, Tüketici Davranış Araştırmaları, Yeni Tüketici Eğilimleri, Tüketim Toplumu ve Tüketim Kültürü.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UTI008 Türk Ekonomisinde Güncel Sorunlar 3+0+0 5
Türkiye Ekonomisinde Çağdaş Ortam Gelişmelerinin Analizi; Temel Kavram ve Verilerin Analizi; Ekonomik Politika Analizinde Temel Amaçların Kullanılması; Türkiye'de Büyüme ve Enflasyon Performansı; Mali Durum, Finansal Uygunluk ve Borç Sürdürülebilirliğinin Ölçülmesi; Merkez Bankası Bilanço Tablosu Analizi; Para Politikasının Uygulanması; Ödemeler Dengesi Gelişimi; Kırılganlık ve Ülke Risk Analizi.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UTI009 Uluslararası Ticarette Güncel Konular 3+0+0 5
AB ve seçilmiş AB ülkelerinin ekonomileri; serbest bölgeler ve kıyı bankacılığı ve Hong Kong, Bahreyn ve Türkiye deneyimleri; ABD Doları ile döviz kurları ve Japonya'nın deneyimleri; İslam ülkeleri ve bu ülkelerin Türkiye ile ekonomik ilişkileri.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UTI010 Uluslararası Ticarette Yazışma 3+0+0 5
Telefonda İngilizce, E-mail ve Mektup Yazımı, Dış Ticarette Kullanılan Örnek Yazışmalar ve İngilizce Çevirileri, Dış Ticarette Kullanılan Form ve Sözleşmeler, Toplantı, Ticaret Fuarları ve Müzakereler, Proje Yönetimi, Sektörlere Göre Meslekler, Terimler, Süreçler.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UTI011 Üretim ve Operasyon Yönetimi 3+0+0 5
Verimlilik, Rekabetçilik ve Strateji, Karar Verme ve Öngörü, Süreç Seçimi ve Kapasite Planlaması, Tesis Seçimi, Seçim Planlaması ve Analizi, Kalite ve Kalite Kontrol, Envanter yönetimi, Tedarik Zinciri Yönetimi.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UTI012 Vergi Uygulamaları 3+0+0 5
Türkiye'de Tek Düzen Muhasebe Sistemi ve Monoton Maliyet Uygulamaları, uluslararası muhasebe standartlarına, Finansal Kiralama ve enflasyon muhasebesi Türkiye'de Uygulanması ile Türk Muhasebe Uygulamalarının Karşılaştırmalı Analizi; Türk Vergi Sisteminin Analizi, Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Kurum Vergisi Kanunu Katma Değer Vergisi Kanunlarının Sistematik Analizi, Türkiye'de Sosyal Güvenlik Süreksizlik ve Tevkifat Biçimleri.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UTI013 Yöneylem Araştırması 3+0+0 5
Modelleme Yaklaşımı, Doğrusal Programlama, Simpleks Metodu, Duyarlılık ve Dualite, Ağ Modelleri, Tamsayılı Programlama, Dinamik Programlama, Karar Analizi, Markow Zincirleri.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UTI014 Bitirme Projesi 0+30+0 30
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UTI015 İşyeri Uygulaması 0+30+0 30
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UTI403 Uluslararası Finans 3+0+0 5
Uluslararası Finansal Piyasalar, Uluslararası Parasal Sistem, Ödeme Dengesi Yapısı, Döviz Piyasaları, Döviz Kurları, Vadeli Piyasalar, Uluslararası Sermaye Piyasaları.


Üniversite Seçmeli Dersler


Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL501 English for Academic Purposes 1 4+0+0 5
Ders içeriği, öğrencilerin dört temel dil yeteneği olan okuma, yazma, dinleme ve konuşmasını geliştirmeye yönelik aktivitelerden oluşmaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL502 English for Academic Purposes 2 4+0+0 5
Öğrenciler kendi alanları ile ilgili güncel gelişmeleri takip eder, bunlar hakkında akademik makale ve okuma parçaları okur, çözümler ve çeşitli kompozisyonlar yazarlar. Dönem içinde çeşitli projeler ve devler ile gelişimleri desteklenir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL503 English for Academic Purposes 3 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL504 English for Academic Purposes 4 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL505 English for Academic Purposes 5 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL506 English for Academic Purposes 6 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL507 English for Academic Purposes 7 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL508 English for Academic Purposes 8 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL509 English for Academic Purposes 9 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL510 English for Academic Purposes 10 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL511 English for Specific Purposes 1 4+0+0 5
Bölüme yönelik temel bilgiler ve terminoloji, öğrencilerin dört temel becerisi olan okuma, yazma, dinleme ve konuşmaya yönelik aktiviteler.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL512 English for Specific Purposes 2 4+0+0 5
Bölüme yönelik orta seviye bilgiler ve terminoloji, öğrencilerin dört temel becerisi olan okuma, yazma, dinleme ve konuşmaya yönelik aktiviteler.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL513 English for Specific Purposes 3 4+0+0 5
Bölüme yönelik orta seviye bilgiler ve terminoloji, öğrencilerin dört temel becerisi olan okuma, yazma, dinleme ve konuşmaya yönelik aktiviteler.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL514 English for Specific Purposes 4 4+0+0 5
Bölüme yönelik ileri seviye bilgiler ve terminoloji, öğrencilerin dört temel becerisi olan okuma, yazma, dinleme ve konuşmaya yönelik aktiviteler.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL515 English for Specific Purposes 5 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL516 English for Specific Purposes 6 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL517 English for Specific Purposes 7 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL518 English for Specific Purposes 8 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL519 English for Specific Purposes 9 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL520 English for Specific Purposes 10 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL601 French 1 4+0+0 5
Dilbilgisi ve Kelime Fransız dilinin temel dil yapıları; söz dizimi, biçim bilgisi, anlam ve anlatım becerileri. Okuma Basit seviyedeki tanıcı metinleri anlama becerisi, ders içi ve ders dışı okuma alışkanlığının kazandırılması. Yazma Tanıdık kelimeleri ve basit cümleleri somut amaçlar için tanıyabilme ve kullanabilme. Konuşma Kendisini veya başkasını tanıtabilme. Ev, aile, çevre, vs. hakkında temel soruları sorabilir ve cevaplayabilme. Diğer kişi yavaş ve net bir şekilde konuştuğunda ve iletişim kurmaya yardımcı olmak için tekrar etmeye veya yeniden düzenlemeye hazır olduğunda temel bir şekilde iletişim kurabilme.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL602 French 2 4+0+0 5
Dilbilgisi ve Kelime Fransız dilinin temel dil yapıları; söz dizimi, biçim bilgisi, anlam ve anlatım becerileri. Okuma Basit seviyedeki tanıcı metinleri anlama becerisi, ders içi ve ders dışı okuma alışkanlığının kazandırılması. Yazma Tanıtıcı metinler yazabilme, çeşitli cümleleri anlamlı bir şekilde ve dil bilgisini kullanarak bir aray getirme, edat ve bağlaçları doğru ve yerinde kullanmaya başlama. Konuşma Çeşitli sözlü iletişim durumları için uygun ifadeler ve stratejiler kullanarak sözlü iletişim kurma becerisinin geliştirilmesi; karşılıklı konuşma, güncel, özgün, işitsel, görsel-işitsel malzemeler kullanılarak konuşma ve duyduğunu anlama becerisinin geliştirilmesi.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL603 French 3 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL604 French 4 4+0+0 5
Dilbilgisi ve Kelime Fransız dilinin temel dil yapıları; söz dizimi, biçim bilgisi, anlam ve anlatım becerileri. Okuma Kitaptaki okuma parçaları tümceler arası bağlantıları ve cümleler arası anlamsal ipuçlarını kullanabilme gibi orta seviyede okuma becerilerinin kazandırılması; ders içi ve ders dışı okuma alışkanlığının kazandırılması. Yazma Paragraf biçimleri ve yapısı; paragrafın teknik özellikleri; paragraf planı çıkarma; betimleme, karşılaştırma, tartışma, , özet yazma, yorumlama; kısa hikâye yazma. Konuşma Çeşitli sözlü iletişim durumları için uygun ifadeler ve stratejiler kullanarak sözlü iletişim kurma becerisinin geliştirilmesi; karşılıklı konuşma, güncel, özgün, işitsel, görsel-işitsel malzemeler kullanılarak konuşma ve duyduğunu anlama becerisinin geliştirilmesi.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL605 French 5 4+0+0 5
Dilbilgisi ve Kelime Dil yapılarının ve kelimelerin metin ve bağlam düzeyinde kazandığı farklı anlamlar konusunda bilinçlendirme çalışmaları. Okuma Gazete, dergi, inceleme ve akademik yazılar gibi özgün okuma parçaları kullanılarak farklı bakış açılarını kavrama; tümceler arası bağlantıları ve yazının ana fikrini tahmin etme, ana fikre ulaşma ve cümleler arası anlamsal ipuçlarını kullanabilme gibi üst düzey okuma becerilerinin kazandırılması; ders içi ve ders dışı okuma alışkanlığının kazandırılması; bilginin sentezlenmesi, analizi ve değerlendirilmesi temeline dayanan eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesi. Yazma Paragraf biçimleri ve yapısı; paragrafın teknik özellikleri; paragraf çözümleme; paragraf planı çıkarma; betimleme, karşılaştırma, tartışma, anlatma türleriyle metin üretme, özet yazma, yorumlama; kısa hikâye, inceleme yazısı (kitap ve/veya film üzerine) ve resmî/gayrı resmî mektup yazma. Konuşma Çeşitli sözlü iletişim durumları için uygun ifadeler ve stratejiler kullanarak sözlü iletişim kurma becerisinin geliştirilmesi; karşılıklı konuşma, sunum, tartışma etkinlikleri yoluyla duygu ve düşünceleri etkin ifade edebilme becerisinin geliştirilmesi; güncel, özgün, işitsel, görsel-işitsel malzemeler kullanılarak konuşma ve duyduğunu anlama becerisinin geliştirilmesi.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL606 French 6 4+0+0 5
Dilbilgisi ve Kelime Dil yapılarının ve kelimelerin metin ve bağlam düzeyinde kazandığı farklı anlamlar konusunda bilinçlendirme çalışmaları. Okuma Gazete, dergi, inceleme ve akademik yazılar gibi özgün okuma parçaları kullanılarak farklı bakış açılarını kavrama; tümceler arası bağlantıları ve yazının ana fikrini tahmin etme, ana fikre ulaşma ve cümleler arası anlamsal ipuçlarını kullanabilme gibi üst düzey okuma becerilerinin kazandırılması; ders içi ve ders dışı okuma alışkanlığının kazandırılması; bilginin sentezlenmesi, analizi ve değerlendirilmesi temeline dayanan eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesi. Yazma Paragraf biçimleri ve yapısı; paragrafın teknik özellikleri; paragraf çözümleme; paragraf planı çıkarma; betimleme, karşılaştırma, tartışma, anlatma türleriyle metin üretme, özet yazma, yorumlama; kısa hikâye, inceleme yazısı (kitap ve/veya film üzerine) ve resmî/gayrı resmî mektup yazma. Konuşma Çeşitli sözlü iletişim durumları için uygun ifadeler ve stratejiler kullanarak sözlü iletişim kurma becerisinin geliştirilmesi; karşılıklı konuşma, sunum, tartışma etkinlikleri yoluyla duygu ve düşünceleri etkin ifade edebilme becerisinin geliştirilmesi; güncel, özgün, işitsel, görsel-işitsel malzemeler kullanılarak konuşma ve duyduğunu anlama becerisinin geliştirilmesi.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL607 French 7 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL608 French 8 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL609 French 9 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL610 French 10 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL611 Russian 1 4+0+0 5
Rusça temel kelimeler ve dil bilgisi kuralları üzerinde durularak çoğunlukla okuma ve dinleme çalışmaları yapılmaktadır. Günlük dilde ihtiyaç duyulan selamlaşma, kendini tanıtma, saati sorma, ürünlerin fiyatlarını sorma gibi kalıp ifadeler öğretilmekte ve sınıfta bunlar üzerine grup ya da karşılıklı konuşma alıştırmaları yapılmaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL612 Russian 2 4+0+0 5
Rusça temel kelimeler ve dil bilgisi kuralları üzerinde durularak çoğunlukla okuma ve dinleme çalışmaları yapılmaktadır. Günlük dilde ihtiyaç duyulan günlük rutinlerden bahsetme, restoranda sipariş verme, hava durumu hakkında konuşma gibi konular hakkında ifadeler öğretilmekte ve sınıfta bunlar üzerine grup ya da ikili konuşma alıştırmaları yapılmaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL613 Russian 3 4+0+0 5
Rusça orta düzey kelimeler ve dil bilgisi kuralları üzerinde durularak okuma ve dinleme çalışmaları yapılmaktadır. Günlük dilde ihtiyaç duyulan kalıp ifadeler öğretilmekte ve sınıfta bunlar üzerine konuşma alıştırmaları yapılmaktadır. Ayrıca, öğrencilerin yazma becerilerini geliştirmek için her hafta işlenen konuya paralel olarak bir kısa yazma alıştırması yapılmaktadır ya da ödev olarak verilmektedir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL614 Russian 4 4+0+0 5
Rusça orta seviye kelimeler ve dil bilgisi kuralları üzerinde durularak çoğunlukla okuma ve dinleme çalışmaları yapılmaktadır. Günlük dilde ihtiyaç duyulan kalıp ifadelerin yanında karşılaşacakları çeşitli sesli veya yazılı metin türlerini zorlanmadan okuyabilmelerini sağlayacak alıştırmalar yapılmakta ve sınıfta bunlar üzerine grup ya da karşılıklı konuşma alıştırmaları yapılmaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL615 Russian 5 4+0+0 5
Rusça orta üstü seviye kelimeler ve dil bilgisi kuralları üzerinde durularak okuma ve dinleme çalışmalarının yanında yazma ve konuşma çalışmaları da yapılmaktadır. Akademik ve mesleki alanlarda kullanılan kalıp ifadeler öğretilmekte ve sınıfta bunlar üzerine yazma ve konuşma çalışmaları yapılmaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL616 Russian 6 4+0+0 5
Rusça ileri seviye kelimeler ve dil bilgisi kuralları üzerinde durularak okuma, yazma, konuşma ve dinleme çalışmaları yapılmaktadır. Özellikle akademik, edebi ve eleştirel metinler üzerinden yapılan aktiviteler ile çeşitli kaynaklardan toplanan bilgileri düzenli ve akıcı bir şekilde birleştirme ve raporlama, edebi eserleri anlayıp analiz yapabilme becerileri geliştirilmektedir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL617 Russian 7 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL618 Russian 8 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL619 Russian 9 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL620 Russian 10 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL621 Spanish 1 4+0+0 5
Bu ders okuma, yazma, konuşma ve dinleme yoluyla temel etkili iletişim becerilerini geliştirmeyi içerir. Aynı zaman İspanyolca konuşulan ülkelerin kültürel inançlarını, değerlerini ve günlük yaşamın çeşitli yönlerini içerir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL622 Spanish 2 4+0+0 5
Bu ders okuma, yazma, konuşma ve dinleme yoluyla temel etkili iletişim becerilerini geliştirmeyi içerir. Aynı zaman İspanyolca konuşulan ülkelerin kültürel inançlarını, değerlerini ve günlük yaşamın çeşitli yönlerini içerir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL623 Spanish 3 4+0+0 5
Bu ders okuma, yazma, konuşma ve dinleme yoluyla alt orta seviyede etkili iletişim becerilerini geliştirmeyi içerir. Aynı zaman İspanyolca konuşulan ülkelerin kültürel inançlarını, değerlerini ve günlük yaşamın çeşitli yönlerini içerir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL624 Spanish 4 4+0+0 5
Bu ders okuma, yazma, konuşma ve dinleme yoluyla temel etkili iletişim becerilerini geliştirmeyi içerir. Aynı zaman İspanyolca konuşulan ülkelerin kültürel inançlarını, değerlerini ve günlük yaşamın çeşitli yönlerini içerir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL625 Spanish 5 4+0+0 5
Bu ders okuma, yazma, konuşma ve dinleme yoluyla temel etkili iletişim becerilerini geliştirmeyi içerir. Aynı zaman İspanyolca konuşulan ülkelerin kültürel inançlarını, değerlerini ve günlük yaşamın çeşitli yönlerini içerir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL626 Spanish 6 4+0+0 5
Bu ders okuma, yazma, konuşma ve dinleme yoluyla temel etkili iletişim becerilerini geliştirmeyi içerir. Aynı zaman İspanyolca konuşulan ülkelerin kültürel inançlarını, değerlerini ve günlük yaşamın çeşitli yönlerini içerir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL627 Spanish 7 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL628 Spanish 8 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL629 Spanish 9 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL630 Spanish 10 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL631 Chinese 1 4+0+0 5
Bu kurs, Çince'nin temel yapı taşlarına giriş niteliğindedir. Hiç ya da çok kısıtlı Çince bilgisi olan öğrenciler için uygundur. Dört dil becerisini geliştirmeye yönelik bir eğitim sunmaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL632 Chinese 2 4+0+0 5
Dört dil becerisinde pratik sağlayan yazılı ve sözlü Çince'ye giriş dersidir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL633 Chinese 3 4+0+0 5
Temel seviye Çince bilgisi olan öğrenciler için orta seviye öncesi dersidir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL634 Chinese 4 4+0+0 5
Çince orta seviye kelimeler ve dil bilgisi kuralları üzerinde durularak okuma ve dinleme çalışmaları yapılmaktadır. Günlük dilde kullanılan kalıp ifadelerin yanında karşılaşacakları çeşitli sesli veya yazılı metin türlerini zorlanmadan okuyabilmelerini sağlayacak alıştırmalar yapılmakta ve sınıfta bunlarla ilgili grup ya da karşılıklı konuşma alıştırmaları yapılmaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL635 Chinese 5 4+0+0 5
Öğrenciler Çince istek kipi, saat ve vakit, çoğu fiilli cümle ile amacını belirtme, seçmeli soru cümlesi, yardımcı kelimeler bilgi edinir ve benzer konularda kendilerini ifade edebilir konuma gelirler.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL636 Chinese 6 4+0+0 5
Günlük hayatta para değiştirme, ziyaret ettiği yerini anlatma, kitap ödünç alma ve geriye verme, yeni arkadaşı edinme, karşılaştırma, kıyafeti satın alma, posta ofiste olma, nesne betimleme, hatırlatma, hobilerini bahsetme, Şimdiki Zaman, sebebi sorma, Yeni Yılı kutlama gibi konularda kendilerini ifade edebilir konuma gelirler.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL637 Chinese 7 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL638 Chinese 8 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL639 Chinese 9 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL640 Chinese 10 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL641 Arabic 1 4+0+0 5
Bu ders okuma,yazma, konuşma ve dinleme yoluyla temel iletişim becerilerini geliştirmeyi içerir. Aynı zamanda Arapça konuşulan ülkelerin kültürel inançlarını, değerlerini ve günlük yaşamın çeşitli yönlerini içerir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL642 Arabic 2 4+0+0 5
Bu ders okuma,yazma, konuşma ve dinleme yoluyla temel iletişim becerilerini geliştirmeyi içerir. Aynı zamanda Arapça konuşulan ülkelerin kültürel inançlarını, değerlerini ve günlük yaşamın çeşitli yönlerini içerir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL643 Arabic 3 4+0+0 5
Bu ders okuma,yazma, konuşma ve dinleme yoluyla temel iletişim becerilerini geliştirmeyi içerir. Aynı zamanda Arapça konuşulan ülkelerin kültürel inançlarını, değerlerini ve günlük yaşamın çeşitli yönlerini içerir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL644 Arabic 4 4+0+0 5
Bu ders okuma,yazma, konuşma ve dinleme yoluyla temel iletişim becerilerini geliştirmeyi içerir. Aynı zamanda Arapça konuşulan ülkelerin kültürel inançlarını, değerlerini ve günlük yaşamın çeşitli yönlerini içerir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL645 Arabic 5 4+0+0 5
Bu ders okuma,yazma, konuşma ve dinleme yoluyla temel iletişim becerilerini geliştirmeyi içerir. Aynı zamanda Arapça konuşulan ülkelerin kültürel inançlarını, değerlerini ve günlük yaşamın çeşitli yönlerini içerir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL646 Arabic 6 4+0+0 5
Bu ders okuma,yazma, konuşma ve dinleme yoluyla temel iletişim becerilerini geliştirmeyi içerir. Aynı zamanda Arapça konuşulan ülkelerin kültürel inançlarını, değerlerini ve günlük yaşamın çeşitli yönlerini içerir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL647 Arabic 7 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL648 Arabic 8 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL649 Arabic 9 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL650 Arabic 10 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL651 Turkish 1 4+0+0 4
Türkçe temel kelimeler ve dil bilgisi kuralları üzerinde durularak çoğunlukla okuma ve dinleme çalışmaları yapılmaktadır. Günlük dilde ihtiyaç duyulan selamlaşma, kendini tanıtma, saati sorma, ürünlerin fiyatlarını sorma gibi kalıp ifadeler öğretilmekte ve sınıfta bunlar üzerine grup ya da karşılıklı konuşma alıştırmaları yapılmaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL652 Turkish 2 4+0+0 5
Türkçe temel kelimeler ve dil bilgisi kuralları üzerinde durularak çoğunlukla okuma ve dinleme çalışmaları yapılmaktadır. Günlük dilde ihtiyaç duyulan restoranda sipariş verme, hava durumu hakkında konuşma gibi konular hakkında ifadeler öğretilmekte ve sınıfta bunlar üzerine grup ya da ikili konuşma alıştırmaları yapılmaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL653 Turkish 3 4+0+0 5
Türkçe orta düzey kelimeler ve dil bilgisi kuralları üzerinde durularak okuma ve dinleme çalışmaları yapılmaktadır. Günlük dilde ihtiyaç duyulan kalıp ifadeler öğretilmekte ve sınıfta bunlar üzerine konuşma alıştırmaları yapılmaktadır. Ayrıca, öğrencilerin yazma becerilerini geliştirmek için her hafta işlenen konuya paralel olarak bir kısa yazma alıştırması yapılmaktadır ya da ödev olarak verilmektedir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL654 Turkish 4 4+0+0 5
Türkçe orta düzey kelimeler ve dil bilgisi kuralları üzerinde durularak okuma ve dinleme çalışmaları yapılmaktadır. Günlük dilde ihtiyaç duyulan kalıp ifadeler öğretilmekte ve sınıfta bunlar üzerine konuşma alıştırmaları yapılmaktadır. Ayrıca, öğrencilerin yazma becerilerini geliştirmek için her hafta işlenen konuya paralel olarak bir kısa yazma alıştırması yapılmaktadır ya da ödev olarak verilmektedir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL655 Turkish 5 4+0+0 5
Türkçe ileri düzey kelimeler ve dil bilgisi kuralları üzerinde durularak okuma ve dinleme çalışmaları yapılmaktadır. Günlük dilde ihtiyaç duyulan kalıp ifadeler öğretilmekte ve sınıfta bunlar üzerine konuşma alıştırmaları yapılmaktadır. Ayrıca, öğrencilerin yazma becerilerini geliştirmek için her hafta işlenen konuya paralel olarak bir yazma alıştırması yapılmaktadır ya da ödev olarak verilmektedir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL656 Turkish 6 4+0+0 5
Türkçe ileri düzey kelimeler ve dil bilgisi kuralları üzerinde durularak okuma ve dinleme çalışmaları yapılmaktadır. Günlük dilde ihtiyaç duyulan kalıp ifadeler öğretilmekte ve sınıfta bunlar üzerine konuşma alıştırmaları yapılmaktadır. Ayrıca, öğrencilerin yazma becerilerini geliştirmek için her hafta işlenen konuya paralel olarak bir yazma alıştırması yapılmaktadır ya da ödev olarak verilmektedir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL657 Turkish 7 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL658 Turkish 8 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL659 Turkish 9 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL660 Turkish 10 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI001 Alternatif ve Yenilenebilir Enerji 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI002 Antropolojiye Giriş 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI003 Beslenmede Doğru Bilinen Yanlışlar 3+0+0 5
Yeterli, dengeli ve sürdürülebilir beslenme kavramları hakkında bilgi sahibi olarak, popüler diyetlerin sağlık üzerindeki etkilerini kavramak.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI004 Business and Society 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI005 Çağdaş Sanata Giriş 3+0+0 5
Sanat Nedir? Çağdaş Sanat Nedir? Modern Sanatı Anlamak Soyut Dışavurumculuk ve Amerikan Modernizmi Sanat ve Gündelik Nesnelerin Dönüştürülmesi Sanat Nesnesi, Mekan, İzleyici: Minimalizm’den Enstalasyon Sanatına Kavramsal Sanat: Sanatın Nesnesi Sorgulanıyor Sanatta Feminist Müdahaleler Sanatın Sonu Tartışmaları: Warhol, Pop Sanat ve Tüketim Kültürü Sanat ve Kimlik Sorgulamaları Beden Sanatı ve Performans Katılımcı Sanat: İlişkisel Estetik ve Sanatta Toplumsal Kaygılar Sanat ve Küreselleşme

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI006 Dijital Medya Okuryazarlığı 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI007 Diyetetikte Girişimcilik 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI008 Düşünce Tarihi 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI009 Etkili Konuşma ve Diksiyon 3+0+0 5
Nefes, ses, boğumlama aygıtlarının tanıtılması; nefes, ses, boğumlama aygıtlarının ilişkilendirilmesine yönelik alıştırmalar; Türkçe konuşma dili kuralları; Türkçe konuşma kuralları; Türkçe konuşma dili ve yazı dili ayrımları; Türkçe konuşma dili ve yazı dili ayrımları; nefes, ses, boğumlama aygıtlarının ve konuşma kurallarının ilişkilendirilmesine yönelik alıştırmaların çeşitli metinler üzerinde yapılması; nefes, ses, boğumlama aygıtlarının ve konuşma kurallarının ilişkilendirilmesine yönelik alıştırmaların çeşitli metinler üzerinde yapılması.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI010 Etkili Konuşma ve Sunum Teknikleri 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI0101 Global Dünyaya Ekonomik Bakış 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI011 Felsefeye Giriş 3+0+0 5
Temel felsefi sorunlar, büyük filozofların yaklaşımları ve düşünceleri çevresinde felsefe tarihi, Antik Yunan’dan Çağdaş Batı Felsefesine etik, bilgi, doğa, siyaset gibi farklı alanlarda filozofların yaklaşımları

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI012 Girişimciliğin Temelleri 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI013 Internet Radio Broadcasting 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI014 Introduction to New Media 3+0+0 5
Bu ders, hızla gelişen yeni medya teknolojilerine kapsamlı bir yaklaşım sunar. Yeni medyayı, yeni katılımcı kültür biçimleri, bilgi ve eğlence kaynakları, sosyal katılım platformları, sanatsal medya araçları ve devlet araçları bağlamında kavramsallaştırır ve bu süreçte yeni medya teknolojisinin kültür ve toplumu dönüştürmedeki etkisini araştırır. Konular arasında sosyal medya, dijital oyun, dijital medya sanatı, dijital ve vatandaş gazeteciliği, televizyon ve sinemanın dijital dönüşümü ve dijital çağda sosyal kontrol ve benzeri konular yer almaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI015 Introduction to Sociology 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI016 İkna ve Etkili İletişim 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI017 İletişim Yöntemleri 3+0+0 5
İletişimin tanımı, iletişimin temel öğeleri, iletişim türleri ve yöntemleri, iletişim sürecinin ne şekilde işlediği, kurumların iletişim araçları ve bu araçları kullanım yöntemleri, insan iletişimin özellikleri, kişilerin gerek özel gerek iş yaşamında etkin iletişim kurmaları için gerekli yöntemler, sözlü ve sözsüz iletişimde dikkat edilmesi gereken noktalar, etkili iletişim kurmaları için gerekli beceriler, kamusal, kültürlerarası ve kitle iletişiminin temelleri ve diğer iletişim bilimine ilişkin temel bilgiler dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI018 İşaret Dili 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI019 İşletmeye Giriş 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI020 Sağlık Okuryazarlığı 3+0+0 5
Sağlık Okuryazarlık (SOY) Kavramının Önemi ve Eczacının Rolü; Dünyada ve Türkiye'de SOY Düzeylerini Değerlendirme ; Sağlık İletişimi ve Eczacının Rolü; Sağlık Eğitimi ve Eczacının Rolü; Sağlıkta Korunma ve Eczacının Rolü; Grip- Soğuk Algınlığı ve SOY; Deri Sağlığı ve SOY; Probiyotikler ve SOY; Ağız ve Diş Bakımı ve SOY; Göz Sağlığı ve SOY, Sigarayı Bırakma ve SOY; Kilo Kontrolü ve SOY ; Eczacılar için SOY Manifestosu

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI021 Liderlik Stratejileri 3+0+0 5
Liderlikle ilgili temel kavramlar, liderlik tarzları, liderlik teorileri, kriz ve liderlik, stratejik liderlik, cinsiyet ve liderlik, girişimci liderlik, etik liderlik konuları ele alınacaktır. Vaka analizleri yapılacaktır

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI022 Lojistik Yönetimi 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI023 Medya Okur Yazarlığı 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI024 Music Appreciation 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI025 Girişimcilik 3+0+0 5
Dersin odağında girişimci yer almaktadır. Bu bağlamda derste bir girişimcinin çalıştığı ortamın tabiatı ve girişimci bir yöneticinin kendine özgü özellikleri işlenmektedir. Girişimciliğin kavramsal çerçevesi, öncelikli alanları, temel işlevleri, finansmanı, süreci, kültürü, girişimciliğin yerel ve uluslararası bağlamı ile ilgili konulara değinilecektir. Öğrencilerin bu dersle kendilerinde var olan girişimcilik özelliklerini ortaya çıkarmaları ve bunları geliştirebilmeleri sağlanmaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI026 Postapokaliptik Anlatı 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI027 Psikolojik Beceriler 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI028 Public Speaking 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI029 Sağlık Ekonomisi 3+0+0 5
Ekonomi Bilimi ve Temel Kavramlar, Sağlık ve Sağlık Statüsü, Sağlık Ekonomisi ve Gelişimi, Arz ve Sağlık Hizmetleri Arzı, Talep ve Sağlık Hizmetleri Talebi, Sağlık Hizmetleri Pazarı, Sürdürülebilir Kalkınma ve Sağlık, Sağlık Hizmetleri Finansman Sistemleri, Sağlık Hizmetlerinde Performans ve Geri Ödeme Sistemleri, Sağlık Sektörü ve İktisadi Planlama, Sağlık Hizmetlerinde Ekonomik Değerlendirme, Türkiye Sağlık Harcamaları Analizi, Sağlık Sektöründe Güncel Konu ve Sorunlar, Döngüsel Ekonomi ve Sağlık Çevre İlişkisi.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI030 Sağlıklı Yaşam ve Fiziksel Aktivite 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI031 Savunma Sanayimizde Teknolojik Dönüşüm 3+0+0 5
Milli savunma sanayimizin gelişim sürecini, savunma sanayimizin mevzuat, insan kaynakları,organizasyon yapısı ve finanasal kaynaklarını incelemek, Yerli ve milli bir savunma sanayi ihtiyacının gerekliliğini öğrencilerle analiz etmek, savunma sanayi alanında ülkemizde verilen eğitimler hakkında bilgi vermek, teknoloji ve ARGE yönetimi faaliyetlerini incelemek, proje yönetimi sürecini,kümelenme ve tamamlanan proje süreçlerini analiz etmek, harp, silah ve araçlarını tanıtmak.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI032 Sosyolojiye Giriş 3+0+0 5
Toplumbilim kavramlarını kavrayış. Toplumbilmin kurucuları ve sonra onları izleyen kuramcı ile âşinâ bulunuş. Toplumsal meseleler ile alâkalı durum ve oluşumlar karşısında sosyolojik tasavvur imtiyazına sahip oluş. Gezegenimizdeki konumlara göre kültürlerin çeşitliliğinden ve toplumsallaşma süreçlerinin izafîliğinden haberdar bulunmak. Ona göre de, peşin hükümlerden âzâde ve kabûlcülükte engin olmak.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI033 Uluslararası Örgütler 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI034 Yöneticilik Becerileri 3+0+0 5
Bu ders temel yönetim kavramları hedeflerle yönetim, yönetim becerilerinin geliştirilmesi, yönetici kişiliğini geliştirmek, karar alma ve çözme, ekip oluşumu ve yönetimi, çalışanları, özendirme& motivasyon yönetimi, yetki devri-delegasyon, liderlik yaklaşımı, lider ve yönetici farkı gibi konuları içermektedir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI035 Heuristic Optimization 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI036 Optimizasyona Giriş 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI037 İstanbul’un Anıtsal Yapıları 3+0+0 5
Kent genelinde değişik dönemlerde inşa edilmiş tarihsel yapıları teorik ve alan çalışması kapsamında yerinde görerek pekiştirmek, yaşadığımız çevreyi / kenti geçmiş kültürleriyle ve eserleriyle tanıyıp farkındalık yaratmak, geçmişimize tarihsel ve kültürel açıdan sahip çıkılmasını sağlamak

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI038 Sinematografik Mekan Okumaları 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI039 Veri Bilimine Giriş 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI040 Hesaplamalı Matris İşlemleri 2+2+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI041 İşaret Dili 1 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI042 İşaret Dili 2 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI043 Sivil Sorumluluk ve Proje 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI044 İş Etiği 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI045 TV ve Gündelik Yaşam Eleştirisi 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI046 Introduction to Business 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI047 Sağlık Örgütlerinde Çalışan Davranışları 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI048 Stratejik Öngörü 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI049 Sustainable Development 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI050 Yapay Zekaya Giriş 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI051 Introduction to International Relations 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI052 Medya İşletmeciliği 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI053 Sociology of Youth 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI054 Genetik Danışma ve Etik 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI055 Introduction to Ancient and Medieval Philosophy 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI056 Çocukta İletişim 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI057 Bilim Felsefesi 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI058 Sustainability Challenges of Water Resources 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI059 Bilim ve Felsefe 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI060 Film Okuması 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI061 İş Sağlığı ve Güvenliği 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI062 Economic Development in Africa 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI063 Introduction to Internatıional Relations 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI064 Bilgi ve İletişim Sistemleri Okuryazarlığı 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI065 Tıbbi Terminoloji 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI066 Etkili Konuşma ve Diksiyon 3+0+0 5
PROGRAMIN ADI: Etkili Konuşma ve Diksiyon Eğitimi DİKSİYON EĞİTİMİ İÇERİĞİ VE KAZANIMLARI • Diksiyon eğitimi; solunum, ses hızı ve ritmin nasıl geliştirileceğini öğretir. • Sesinizi çeşitli boyutlardaki izleyiciler ve mekanlar için nasıl ayarlayacağınız konusunda bilgiler verir. • Diksiyon eğitimi için en temel kazanım olan ses mekanizması nasıl çalıştığını ve doğal sesinizi nasıl keşfedeceğinizi anlamanızı sağlar. • Sesinizi ve diksiyonu geliştirmek ve ayrıca sesler arasında hızlı geçişi sağlayacak şekilde konuşabilmek için pratik ipuçları ve alıştırmalar ile karşılaşacaksınız. • Sesinizin etkileyiciliğini konuşmalarınızın geneline nasıl yansıtacağınızı öğretir. • Konuşmalarınıza tonlama, vurgu ve durak inceliklerini katarak daha etkili bir konuşma yapabilirsiniz. • Diksiyon eğitimi alan kişiler dili doğru, güzel ve etkili kullanmanın inceliklerini fark ederek Türkçeyi özenle kullanabilen, konuşmayı sanata dönüştürmenin yollarını bilen, doğru – yanlış kullanım örneklerini irdeleyen ve güzel konuşmanın önemini kavrayan, “ne söyleyeceğini bilmenin yanı sıra nasıl söyleyeceğini de bilen” bireyler olarak yetişecektir. • İşe alım süreci ile ilgili bilgi edinir. PROGRAMIN SÜRESİ Hafta Sonu Gruplarda: Günde 3 saat 2 gün = 6 saat Toplam Süre: 7 hafta x 6 saat = 42 saat PROGRAM İÇERİĞİNİN TOPLAM KURS SÜRESİNE GÖRE HAFTALIK DAĞILIMI 1. HAFTA A. ETKİLİ İLETİŞİMİN ANLAMI 1. Etkili İletişimin Önemi 2. İletişimde Beden Dili – Ses ve Söz Dizgesi 3. İletişimde Doğru ve Yanlış Davranışlar 4. Telefonla Doğru ve Etkili İletişim 2.HAFTA B. NEFES VE SES EĞİTİMİ 1.Diyafram, Nefesi Kullanma 2. Doğru Duruş ve Doğru Nefes Alma Teknikleri 3. Sesin Nitelikleri ve Etkili Ses Kullanımı 4. Konuşma Hızını Ayarlama 5. Anlatım Bozukluklarını Engelleme 3.HAFTA C.SÖYLEYİŞ ve BOĞUMLAMA 1.Dil, Dudak ve Çene Egzersizleri 2. Boğumlama Alıştırmaları 3. Söyleyiş ve Boğumlama Kusurlarının Giderilmesi 4.HAFTA D.TONLAMA VURGU VE DURAK 1. Tonlamanın Önemi ve Örnekler 2. Kelime, Cümle Vurgusu ve Durak 3. Doğru Tonlama / Etkili ve İnandırıcı Tonlama 4. Metin Değerlendirme 5.HAFTA E. SÖYLEYİŞ BECERİLERİNİ GELİŞTİRME 1. Yazılışları Aynı Anlamları Farklı Sözcükler 2.‘‘Ğ’’ Harfinin Söyleyiş Özellikleri 3.Yabancı Kökenli Sözcükler 6.HAFTA E. KÜRSÜ ÖNÜNDE KONUŞMA-HİTABET 1.Topluluk Önünde Konuşma 2.Heyecanını Kontrol Altına Alma 3.Konuşmacının Beden Dili Kullanımı 7.HAFTA F. UYGULAMALAR 1.Kursiyerlerin Performans Çalışmalarının Değerlendirilmesi, 2.İşe Alım Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI067 Beslenmede Markalaşma 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI068 Yaşam Boyu Psikoloji 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI069 İş Hayatında Yetkinlik 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI070 Academic Translation 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI071 Introduction to Modern Philosophy 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI072 Sociology of Inequality 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI073 Bilim Ve Felsefe 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI074 Computer Algebra Programming with Sage 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI075 Philosophy of Mathematics 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI076 Yaratıcı Yazarlık 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI077 Toplumsal Cinsiyet 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI078 Introduction to Philosophy 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI079 Bilimsel Yazım Becerileri 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI080 Psikoloji Okumaları 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI081 Approaches to English Language Teaching 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI082 Linguistic Approach to Translation 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI083 Research Methods in English Literature 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI084 Teaching English Language Skills 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI085 İstanbul'un Tarihsel Yapıları 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI086 Kültür ve Sanat Tarihi 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI087 Artistic Anatomy 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI088 Dijital Prodüksiyon ve Kurgu 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI089 Autodesk Maya ile 3B Modelleme 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI090 2B Çizgi Film Animasyon 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI091 Toplumlar Mimarlıklar İstanbul 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI092 Paralel Programlama (C) 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI093 Yönetim ve Organizasyon 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI094 Araştırma Yöntemleri 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI095 Kariyer Geliştirme Planlama ve Yönetimi 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI096 Meslek Etiği 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI097 Kriminoloji 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI098 Current Issues in Science and Technology 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI099 Bilgisayar Bilimlerine Giriş 2+0+1 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI100 İş Zekası ve Veri Yönetimi 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI102 Sağlık İletişimi 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI103 Sağlık Pazarlaması 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI104 Human Rights Mechanisms 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI105 Network Effect on Digital World 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI106 Global Business Trends 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI107 Medya Yayıncılık Uygulamaları 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI108 Tüketici Davranışları 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI109 Girişimciliğin Temelleri 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI110 Sürdürülebilir Kalkınma 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI111 Art and Culture 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI112 Sağlık Örgütlerinde Çalışan Davranışları ve Güncel Konular 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI113 Political Communication and Propaganda 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI114 Kanser Biyolojisi 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI115 Dil ve Konuşma Terapisinde Akademik Okuma ve Yazma Becerileri 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI116 Sivil Sorumluluk ve Proje Uygulamaları 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI117 Sağlıkta İletişim 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI118 İş Sağlığı ve Güvenliği 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI119 Autodesk Revit ile Bilgisayar Destekli Tasarım 4++ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI120 Autodesk 3D Max ile Bilgisayar Destekli Tasarım 4++ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI121 Allplan ile Bilgisayar Destekli Mimari Tasarım 4++ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI122 Allplan ile 3B Modelleme 4++ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI123 Girişimcilik ve İnovasyon 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI124 Fundamentals of Laser Technologies 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI125 Etkinlik Yönetimi 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI126 Kişiselleştirilmiş Tıp 2+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI127 Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp 2+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI130 Occupational Health and Social Security 3+0+ 5