Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce)
Ders İçerikleri


1. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
DIL101 Genel İngilizce 1 2+0+0 2 Zorunlu
Temel günlük ifadeleri kullanabilme; kendilerini, ikinci ve üçüncü şahsı tanıtma; kişisel bilgilerle ilgili soru sorabilme ve bu tür sorulara cevap verebilme.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
MIS101 Mathematics for Data Science 1 2+2+0 5 Zorunlu
Giriş: Reel Sayılar ve Reel Doğru, Doğrular, Çemberler ve Paraboller, Fonksiyonlar ve Grafikleri, Belirli Fonksiyonlar, matematik modeller, Fonksiyon Kuralları, Öteleme Kuralları, Trigonometrik Fonk. Limit ve Süreklilik: Değişim Oranı ve Limit, Limit Bulma ve Limit Kuralları, Limit Tanımı, Tek Yönlü Limitler ve Sonsuzda Limit, Sonsuz Limit ve Dikey Asimptotlar, Süreklilik, Teğet ve Türev. Türev: Fonksiyon Olarak Türev, Türev Kuralları, Değişim Oranı Olarak Türev, Trigonometrik Fonksiyonların Türevleri, Zincir Kuralı ve Parametrik Denklemler, Kapalı Türetme, Türev Uygulamaları: Fonksiyonların Ekstrem Değerleri, Ortalama Değer Teoremi, Monotonik Fonksiyonlar ve Birinci Mertebe Türev Testi, Konkavite ve Eğri Çizimi,Belirsizlik Durumları ve L’Hopital Kuralı İntegral: Sonlu Toplam ile Hesaplama, Sigma Notasyonu ve Sonlu Toplam Limiti, Belirli İntegral, Calculus Hesabın Temel Teoremi, Belirsiz İntegraller ve Değişken Dönüşümü, İki Eğri Arasında Kalan Alan Hesabı
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
MIS103 Fundamentals of Business 3+0+0 5 Zorunlu
Bu ders, öğrencileri iş dünyasıyla tanıştırmak ve işletmelerin değişen iş çevresinde nasıl faaliyette bulunduklarını göstermek için tasarlanmıştır. Ders, öğrencilere iş ortamı, iş etiği ve kurumsal sosyal sorumluluk, girişimcilik ve küresel işletme bağlamı hakkında bilgi verir ve yönetim, organizasyon, motivasyon, liderlik ve pazarlama konularında bir temel sağlar.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
MIS105 Data and Computer Literacy 2+2+0 6 Zorunlu
Bilgisayarın temel işlevleri ve donanımına, işletmelerde bilgisayarın etkin kullanımına, işletme süreçlerinin temel girdisi olan veri kavramının öğrenilmesine ve ofis programlarıyla verinin raporlanması, görselleştirilmesi
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
SEG001 İstinyelilik Manifestosu 1 0+1+0 1 Zorunlu
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
TRK101 Türk Dili 1 2+0+0 2 Zorunlu
Dil-düşünce ilişkisi, dil-kültür ilişkisi, dilin toplumsal hayattaki önemi, dünya dilleri ve Türkçenin bu diller arasındaki yeri, özellikleri; günümüz Türkçesinin durumu ve sorunları; Türkçe yazım kuralları; etkin okuma ve dinleme; yazılı ve sözlü anlatımın genel kuralları; düşünsel düzen, paragraf ve anlatım biçimleri; resmî yazışmalar.

2. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
DIL102 Genel İngilizce 2 2+0+0 2 Zorunlu
Bu derste, öğrencilerin günlük hayatta kişisel bilgileri, aile bilgileri, alışveriş, ikametgâh, iş bilgileri, yol sorma ve tarif etme, toplu taşıma araçları ile ilgili temel ifadeleri öğrenmeleri hedeflenmektedir.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
MIS102 Mathematics for Data Science 2 2+2+0 5 Zorunlu
Transandantal Fonksiyonlar(Ters Fonksiyonlar ve Türevleri, Doğal Logaritma, Üstel Fonksiyon), İntegrasyon teknikleri, genelleştirilmiş integraller, parametrik eğriler, kutupsal koordinantlar, kutupsal koordinantlarda integrasyon, sonsuz diziler, seriler ve kuvvet serileri.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
MIS108 Introduction to Management Information Systems 3+0+0 4 Zorunlu
Bu ders, öğrencilerin yönetim, bilişim ve sistem arasındaki etkileşimi ve yönetim bilgi sistemlerini anlamalarını sağlamak için tasarlanmıştır. Tasarım sürecinde teknolojik olarak yeniden yapılanan dünya ve yeni sanayi devrimi dikkate alınmıştır. Dolayısıyla, bu ders, YBS'nin iş dünyasındaki rolünün ve iş ve kuruluşlar üzerindeki etkisinin anlaşılmasını sağlar. Söz konusu içerik yeni sanayi devrimi, veri bilimi, siber güvenlik ve iş kültüründeki değişiklikler perspektifinden tartışılacaktır.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
MIS110 Data Structure and Algorithms 3+2+0 6 Zorunlu
Ders, algoritmaların veri yapılarının tasarımına bağlı olduğu, bazı yapıların ve algoritmaların aynı görev için diğerlerinden nasıl daha verimli olduğu gibi algoritmaların tasarlanmasıyla ilgili temel fikirleri kapsar. Programlama için geçerli olacak verilerin depolanması, sıralanması ve aranması gibi temel görevler ele alınacaktır. Diziler, listeler, kuyruklar, yığınlar ve ağaçlar gibi bazı temel veri yapıları ele alınacak ve daha sonra bir dizi farklı arama ve sıralama algoritmasında kullanımlarını öğrenmek hedeflenmektedir
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
MIS112 Research Methodology and Scientific Writing 3+0+0 4 Zorunlu
Bilgi, bilim, araştırma, araştırma problemi kavramları, bilimsel araştırmanın bileşenleri, araştırmada bilimsel yöntemler, literatür tarama, araştırma problemi tanımlanması, problemin çözümüne yönelik metodoloji oluşturma/seçme, bilimsel araştırmayı yürütme ve sunmada kullanılabilecek teknolojiler, bilimsel araştırmada etik
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
SEG002 İstinyelilik Manifestosu 2 0+1+0 1 Zorunlu
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
TRK102 Türk Dili 2 2+0+0 2 Zorunlu
Yazılı anlatım türleri, sözlü anlatım türleri, bilimsel araştırma yöntemleri, sözlü sunum türleri.

3. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 2+0+0 2 Zorunlu
Osmanlı İmparatorluğu´nun Dağılışı, Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet Dönemi, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Kurtuluş Savaşı; Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, TBMM´nin Kuruluşu, Cumhuriyetin İlanı
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
MIS203 Web Based Programming 2+2+0 5 Zorunlu
Internet Nasıl Çalışır, HTML5’e giriş, Temel HTML kodları, DOM Kavramı, CSS3’e giriş, Temel CSS3 komutları, CSS Grid Modeli, JavaScript’e Giriş, Temel JavaScript komutları, JavaScript ile DOM manipülasyonu, Asynchronous Kavramı, Bootstrap, Back-End Kavramı, Node.JS Kullanımı, Temel SQL komutları, Git-Github Kullanımı
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
MIS205 Management and Organization in Digital World 3+0+0 3 Zorunlu
Bu ders Yönetim ve Organizasyonla ilgili temel kavramlar, Yönetim teorilerinin tarihsel gelişimi, Yönetimin Fonksiyonları (planlama, örgütleme, yürütme, koordine etme, denetleme) ve Yönetim Alanındaki Çağdaş yaklaşım, uygulama ve teknikleri kapsamaktadır. Tüm bu kavramlar dijital dönüşüm perspektifinden tartışılacak ve dönüşümün getirdiği yenilikler ele alınacaktır.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
MIS207 Database Management Systems 3+1+0 5 Zorunlu
V eri türleri ve veritabanı kurgusunun anlaşılarak, veritabanı yönetim sisteminin tasarlanması. Standart SQL yapısı ve NoSQL yapısının tartışılarak, büyük verinin V’lerinin anlaşılması
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
MIS209 Data Science 1 3+1+0 5 Zorunlu
Veri, enformasyon, bilgi üçlüsü arasındaki ilişki, yapısal, yarı yapısal, yapısal olmayan veri, veri kaynakları, veri toplamada dikkat edilmesi gerekenler, evren, örneklem, dağılım kavramları ve veri seti üzerindeki etkileri, R dili ve detaylı kullanımı, temel istatistiksel kavramlar, güven aralıkları, korelasyonlar ve türleri, Ki-kare, t ve F dağılımları, hipotez testleri, Ki-kareye dayanan önemlilik testleri, basit ve çoklu regresyon, matematiksel arka planları ve R dilindeki uygulamaları
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
MIS211 Logistics and Supply Chain Management in MIS 3+0+0 3 Zorunlu
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetiminin esasları, alt süreçler, performans yönetimi ve modeller, bir şirkette tedarik zinciri organizasyonunun oluşturulması, dijital dönüşümün tedarik zinciri yönetimine etkisi ve Lojistik süreçlerin tedarik zinciri ile ilişkisi ve etkin bir tedarik zinciri yönetiminin esasları
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
SEG003 İstinyelilik Manifestosu 3 0+1+0 1 Zorunlu

4. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 2+0+0 2 Zorunlu
Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler, 1923- 1938 Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
MIS202 Operations Research 1 2+1+0 4 Zorunlu
Yöneylem araştırmasına ve lineer programlamaya (LP) giriş; grafiksel yöntem ve uygulamaları; grafiksel yöntem sonuçlarının yorumlanması; grafiksel duyarlılık analizi; simpleks metodu ve uygulamaları; simpleks sonuçlarının yorumlanması; simpleks duyarlılık analizi; LP problemlerinin çözümünde bilgisayar yazılımlarının kullanılması; dualite (çifteşlik); ulaştırma ve atama problemleri ve çözüm algoritmaları; network problemleri ve çözüm algoritmaları
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
MIS204 Structural Programming 2+2+0 5 Zorunlu
Temel problem çözme kavramlarının öğrenildiği bir bilgisayar programlama dersidir. Yapısal programlamanın temelleri, C ++ dili kullanılarak yazılım problemlerinin tasarımı, algoritma geliştirme ve programlama teknikleriyle birlikte açıklanmaktadır. Ders süresince öğrenciler, bir bilgisayar sisteminin bağlı olduğu bilimsel ilkeler doğrultusunda nasıl davrandığını anlatabileceklerdir.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
MIS206 Data Science 2 3+1+0 5 Zorunlu
Ön işleme kavramı, Eksik, Uç, Gürültülü Değerler, Ön İşlemede İstatistik Kullanımı, Eksik Değerlerin Tamamlanması, LDA, EDA, Özellik Seçim Metotları, Bir Veri Analiz Dilinde Uygulamaları
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
MIS208 Professional Study 1 1+4+0 3 Zorunlu
YBS’de İstihdam, YBS’de Frelancer, YBS’de Start-up, trans disipliner yaklaşımın istihdamdaki etkisi, Ağ etkisi ve istihdam, iş başvuru ve network ortamları (Linkedin, Glassdoor, Upwork, Indeed vb), İnovasyon, Sürdürülebilirlik Etkileri
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
MIS210 Information Systems Project Management 3+0+0 3 Zorunlu
Bu ders, lisans öğrencilerinin Proje Yönetim Enstitüsü (PMI-Project Mangement Institute) tarafından oluşturulan proje Yönetimi Esaslarını (PMBOK- Project Management Body of Knowledge) anlamalarını sağlamak için tasarlanmıştır. Ayrıca proje yönetim bilgi sistemlerinin kullanılması ve tanıtılması da ders içeriğine dahil edilmiştir. Ders, proje yöneticilerinin anlaması gereken kritik bilgi alanlarını kapsayan bir içeriğe sahiptir.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
MIS212 Production Management 3+0+0 3 Zorunlu
Bu ders, üretim yönetimi, otomasyon ve bilgisayarla entegre üretim sistemlerinin temel kavramlarını içerir. Tüm bu konular dijital dönüşüm ve dijitalleşmenin getirdiği yenilikler perspektifinden ele alınacaktır.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
SEG004 İstinyelilik Manifestosu 4 0+1+0 1 Zorunlu

5. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
MIS301 Object Oriented Programming 1 2+3+0 5 Zorunlu
Bu dersi tamamlayan öğrenciler, teorik sınıf dersleri ve pratik laboratuvar deneyimleri yoluyla aşağıdakileri öğrenmiş olacaktır; i. Bir program oluşturmayla ilgili adımları belirleme ve tipik bir programın öğelerini anlama. ii. Programlama tekniklerinin temel kavramlarını anlama. iii. Üst düzey bir dilin yapılarının ve sözdiziminin doğasını ve işlevini anlama. iv. Kontrol yapıları kavramı. v. Döngü teknikleri kavramı. vi. Basit ve dinamik veri yapılarının temel kavramları. vii. Fonksiyonların nasıl oluşturulduğunu ve uygulandığını açıklayabilme. viii. Kütüphane işlevleri ve kullanıcı tanımlı işlevler hakkında bilgi sahibi olma. ix. Java dilinin farklı ifadelerini kullanarak eksiksiz bir program yazabilme.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
MIS303 Principles of Marketing Management 3+0+0 3 Zorunlu
Pazarlama süreci, pazarlama planı, pazarlama stratejileri, pazarlama bilgi sistemi, pazar araştırması ve türleri, pazar bölümleme, hedef pazar seçimi, ürün yaşam döngüsü, yeni ürün geliştirme, fiyatlandırma, dağıtım kanalları ve dağıtım politikaları, doğrudan pazarlama, tüketici davranışı, rekabet stratejileri, bütünleşik pazarlama iletişimi ve konumlandırması.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
MIS305 Professional Study 2 1+5+0 4 Zorunlu
YBS’de İstihdam, YBS’de Frelancer, YBS’de Start-up, trans disipliner yaklaşımın istihdamdaki etkisi, Ağ etkisi ve istihdam, iş başvuru ve network ortamları (Linkedin, Glassdoor, Upwork, Indeed vb), İnovasyon, Sürdürülebilirlik Etkileri
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
MIS309 Data Science 3 3+1+0 5 Zorunlu
Temel Python fonksiyonları, makine öğrenmesinde klasik algoritmalar, matematiksel altyapıları
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
MIS315 System Analysis and Design 3+0+0 4 Zorunlu
Belirli bir geliştirme yönteminin kullanıldığı bir geliştirme projesinden sistem geliştirme ve tecrübe toplama ilkelerine, yöntem ve tekniklerine genel bakış.

6. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
MIS304 Data Science 4 3+1+0 5 Zorunlu
Verinin bir işletme varlığı olarak rolünü belirlemek, öngörücü modellemenin ilkelerini anlamak, farklı veri bilimi yöntemlerinin işletme karar vermesini nasıl destekleyebileceğini anlamak, işletme problemlerini çözmek için temel veri analitik tekniklerini öğrenmek, büyük verilerin özelliklerini ve sınırlarını anlamak, kazanmak veri analitik araçlarını kullanma konusunda bazı deneyimler.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
MIS308 Quantitative Decision Methods 2+1+0 4 Zorunlu
Kursu tamamladıktan sonra öğrenci şunları yapabilmelidir: 1. Histogramları, dağılım diyagramlarını ve özet istatistikleri kullanarak bir dizi veriyi tanımlama. 2. Güven aralığı tahmini, hipotez testi ve regresyon analizini desteklemek için örnek verilerden istatistikleri hesaplayın. 3. Güven aralığı tahmini, hipotez testi ve regresyon analizinden elde edilen içgörülerin istatistiksel kesinliğini çıkarın. 4. Profesyonel elektronik tablo tasarımı ilkelerini kullanarak etkili karar verme durumları modelleri oluşturun. 5. Kantitatif analizin karar vermeyi iyileştirdiği çok çeşitli durumların yönetimi için karar verme modellerine en uygun çözümleri hesaplayın. 6. Optimallik ve risk için birden çok kriteri kullanarak elektronik tablo simülasyon modellerini ve sonuçları belirsiz kararları analiz edin.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
MIS310 Enterprise Resource Planning 1 2+1+0 5 Zorunlu
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
MIS312 Professional Study 3 1+10+0 5 Zorunlu

7. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
MIS401 Professional Study 4 1+15+0 9 Zorunlu
Stratejik yönetim terimleri ve kavramları, stratejik yönetimin gelişimi, sosyal sorumluluk ve etik, dış ve iç çevre analizi, kurumsal analiz, şirket seçimi, işletme ve işletme stratejileri, stratejilerin uygulanması ve stratejilerin kontrolü .
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
MIS407 BA Degree Project 1 1+0+0 6 Zorunlu
Karar vericilerin işlerini ve müşterilerini daha iyi anlamak için kullandıkları araçları öğrenmek, bir veri ambarı ve bir modelleme deposuyla bağlantı kurmayı mümkün kılarken, karar vericilerin rekabet avantajı elde edebilecekleri yolları görmelerine yardımcı olmak için kullanıcıların veri ve modellerinden daha fazla faydalanmasına yardımcı olacak araçları anlamak.

8. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
MIS402 MIS Work Place Practice 1+20+0 19 Zorunlu
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
MIS404 BA Degree Project 2 1+0+0 6 Zorunlu


Bölüm/Program Seçmeli Dersler


Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ITB310 E Commerce 3+0+0 5
Elektronik ticaretin teknoloji altyapısı, web tabanlı işletmelerin örnekleri; internet ekonomisi ve iş modelleri. internet güvenliği, elektronik ticaret; e ticaretinin sosyal, yasal, iş etiği ve kamu politikası boyutu; web tabanlı bir iş için bir iş planı oluşturma, sanal iş ortamında web tabanlı iş projesinin geliştirilmesi, geliştirilmesi ve uygulanması.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
MIS002 Computational Methods and Tools 2+1+0 5
Fortran, C, C ++, Matlab® ve Mathematica, program tasarımı, algoritma geliştirme ve doğrulama, farklı dillerin karşılaştırmalı avantaj ve dezavantajları.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
MIS004 Customer Relationship Management 3+0+0 5
Müşteri ilişkileri geliştirmek ve yönetmek için temel hususlar, CRM programlarını geliştirmek ve uygulamak için yaygın olarak kullanılan araçlar.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
MIS008 Human Computer Interaction 3+0+0 5
İnsan kullanımı ve çevreleyen büyük olayların incelenmesi ile etkileşimli bilgi işlem sistemlerinin tasarımı, değerlendirilmesi ve uygulanması.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
MIS010 Information Technology Strategies and Management 3+0+0 5
Teknolojik inovasyonun kapsamı, kapsamı ve karmaşıklığı ile teknolojik değişimin yönetilmesi ile ilgili konular hakkında bir farkındalık geliştirmek, inovasyonu yönetmeye yönelik farklı yaklaşımları anlamak, bir kuruluştaki teknolojik inovasyonun önündeki itici güçleri ve engelleri açıkça belirlemek, teknolojik inovasyonu yönetmenin ne olduğunu anlamak .
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
MIS012 Introduction to Operating Systems 3+0+0 5
İşletim sistemlerine giriş, bellek yönetimi, süreç yönetimi, eşzamanlı süreçler, kilitlenmeler, işlemci yönetimi, ı / o ve cihaz yönetimi, dosya yönetimi ve dosya sistemleri, dağıtık işletim sistemlerine giriş, dağıtık sistemlerde senkronizasyon, dağıtılmış dosya sistemleri, çağdaş bakış işletim sistemi teknolojisi.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
MIS014 Object Oriented Programming 2 3+0+0 5
Bilgisayar sistemlerinin UML ile modellenmesinin temel prensiplerini anlamak, öğrencilerin proje ekibini çalışmasına olanak sağlayan teorik ve pratik hazırlık.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
MIS015 Process Mining 3+0+0 5
Veri madenciliğine giriş, süreç modelleri ve süreç keşfi, süreç keşif teknikleri ve uygunluk kontrolü.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
MIS016 Social Media Analytics 3+0+0 5
Sosyal medya, sosyal ağ siteleri, blog ve mikroblog kullanımı ve diğer çevrimiçi etkileşim ve içerik oluşturma biçimlerinin çoğalması.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
MIS020 Financial Management 3+0+0 5
Paranın zaman değeri, temel finansal analiz, risk ve getiri kavramları ve analizi, sermaye maliyeti, kurumsal finansman kararları ve sermaye yapısına giriş, sermaye bütçelemesi, yatırım ve finansman politikaları, finansal planlama ve tahminler.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
MIS021 Digital Transformation 3+0+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
MIS022 Knowledge Management 3+0+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
MIS023 Communication Management 3+0+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
MIS024 Artificial Intelligence/Data Projects on Bussiness 3+0+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
MIS025 Current Topics in Management Information System 3+0+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
MIS026 Data, Artificial Intelligence and Ethics 3+0+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
MIS027 Deep Learning 1 3+0+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
MIS028 Deep Learning 2 3+0+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
MIS029 Data Visualization 3+0+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
MIS030 Big Data Technologies 3+0+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
MIS031 Big Data Storaging Technologies 3+0+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
MIS032 Data Security and Privacy 3+0+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
MIS033 Bussiness Intelligence 3+0+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
MIS034 Operations Research 2 3+0+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
MIS035 Mathematical Modelling 3+0+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
MIS036 Bussiness Analysis and Design 3+0+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
MIS037 Financial Accounting in MIS 3+0+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
MIS038 Facility Management and Design 3+0+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
MIS039 Quality Management 3+0+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
MIS042 Cloud Computing 3+0+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
MIS043 Computer Network and Security 3+0+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
MIS044 Software Quality and Testing 3+0+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
MIS045 Cybersecurity and Cyber Attacks 3+0+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
MIS046 User Interface Design 3+0+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
MIS047 Visual Programming 3+0+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
MIS048 Auto Machine Learning 3+0+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
MIS049 Digital/Social Media Marketing 3+0+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
MIS050 IT Law 3+0+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
MIS051 Personal Data Protection Law 3+0+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
MIS055 Economy in MIS 3+0+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
MIS056 General Acounting 3+0+0 5
Programlama dillerinin sözdizimsel ve anlamsal yapılarının temel kavramlarının, birkaç programlama dilinin karşılaştırmalı analizi yoluyla, ek olarak, birkaç programlama dilinin, yeni programlama dillerinin ve derleyicilerinin tasarlanması için gerekli genel kavramsal gramer konularının anlaşılmasıyla ilgili genel bir bilgisi.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
MIS057 Blockhain 3+0+ 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
MIS058 Critical thinking 3+0+ 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
MIS059 Deep Fake and Its Applications 3+0+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
MIS061 Digital Leadership 3+0+ 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
MIS062 Digital Strategy and Governance 3+0+ 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
MIS063 Digitalization in HRM 3+0+ 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
MIS064 Digitalization of Communication 3+0+ 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
MIS065 Distributed Computing 3+0+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
MIS066 E-business Management 3+0+ 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
MIS067 Enterprise Resource Planning 2 3+0+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
MIS068 Information Security 3+0+ 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
MIS069 Innovation and Technology Management 3+0+ 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
MIS070 Management of Risk and Quality 3+0+ 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
MIS071 Organizational Behavior in MIS 3+0+ 5
Bu ders, örgütsel davranış (OB) ve yönetimdeki temel kavram ve konulara bir giriş niteliğindedir. Kurs, OB'ye üç düzeyde odaklanır: bireysel, kişilerarası ve toplu. Karar verme, motivasyon ve kişiliği kapsayan bireysel düzeyde başlayacağız. Daha sonra güç, etki ve müzakereleri kapsayan kişilerarası düzeye döneceğiz. Son olarak, liderlik ve örgütsel bağlamı kapsayan kolektif düzeye geçeceğiz.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
MIS072 Econometrics in MIS 3+0+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
MIS073 MIS and Cyber Psychology 3+0+ 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
MIS074 Computer forensics 3+0+ 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
MIS075 Green Technology and Applications 3+0+ 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
MNG041 Introduction Financial Accounting 2+2+ 5


Üniversite Seçmeli Dersler


Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL501 Akademik İngilizce 1 4+0+0 5
Ders içeriği, öğrencilerin dört temel dil yeteneği olan okuma, yazma, dinleme ve konuşmasını geliştirmeye yönelik aktivitelerden oluşmaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL502 Akademik İngilizce 2 4+0+0 5
Öğrenciler kendi alanları ile ilgili güncel gelişmeleri takip eder, bunlar hakkında akademik makale ve okuma parçaları okur, çözümler ve çeşitli kompozisyonlar yazarlar. Dönem içinde çeşitli projeler ve devler ile gelişimleri desteklenir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL503 Akademik İngilizce 3 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL504 Akademik İngilizce 4 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL505 English for Academic Purposes 5 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL506 English for Academic Purposes 6 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL507 English for Academic Purposes 7 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL508 English for Academic Purposes 8 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL509 English for Academic Purposes 9 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL510 English for Academic Purposes 10 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL511 Mesleki İngilizce 1 4+0+0 5
Bölüme yönelik temel bilgiler ve terminoloji, öğrencilerin dört temel becerisi olan okuma, yazma, dinleme ve konuşmaya yönelik aktiviteler.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL512 Mesleki İngilizce 2 4+0+0 5
Bölüme yönelik orta seviye bilgiler ve terminoloji, öğrencilerin dört temel becerisi olan okuma, yazma, dinleme ve konuşmaya yönelik aktiviteler.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL513 Mesleki İngilizce 3 4+0+0 5
Bölüme yönelik orta seviye bilgiler ve terminoloji, öğrencilerin dört temel becerisi olan okuma, yazma, dinleme ve konuşmaya yönelik aktiviteler.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL514 Mesleki İngilizce 4 4+0+0 5
Bölüme yönelik ileri seviye bilgiler ve terminoloji, öğrencilerin dört temel becerisi olan okuma, yazma, dinleme ve konuşmaya yönelik aktiviteler.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL515 Mesleki İngilizce 5 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL516 Mesleki İngilizce 6 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL517 English for Specific Purposes 7 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL518 English for Specific Purposes 8 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL519 English for Specific Purposes 9 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL520 English for Specific Purposes 10 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL601 Fransızca 1 4+0+0 5
Dilbilgisi ve Kelime Fransız dilinin temel dil yapıları; söz dizimi, biçim bilgisi, anlam ve anlatım becerileri. Okuma Basit seviyedeki tanıcı metinleri anlama becerisi, ders içi ve ders dışı okuma alışkanlığının kazandırılması. Yazma Tanıdık kelimeleri ve basit cümleleri somut amaçlar için tanıyabilme ve kullanabilme. Konuşma Kendisini veya başkasını tanıtabilme. Ev, aile, çevre, vs. hakkında temel soruları sorabilir ve cevaplayabilme. Diğer kişi yavaş ve net bir şekilde konuştuğunda ve iletişim kurmaya yardımcı olmak için tekrar etmeye veya yeniden düzenlemeye hazır olduğunda temel bir şekilde iletişim kurabilme.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL602 Fransızca 2 4+0+0 5
Dilbilgisi ve Kelime Fransız dilinin temel dil yapıları; söz dizimi, biçim bilgisi, anlam ve anlatım becerileri. Okuma Basit seviyedeki tanıcı metinleri anlama becerisi, ders içi ve ders dışı okuma alışkanlığının kazandırılması. Yazma Tanıtıcı metinler yazabilme, çeşitli cümleleri anlamlı bir şekilde ve dil bilgisini kullanarak bir aray getirme, edat ve bağlaçları doğru ve yerinde kullanmaya başlama. Konuşma Çeşitli sözlü iletişim durumları için uygun ifadeler ve stratejiler kullanarak sözlü iletişim kurma becerisinin geliştirilmesi; karşılıklı konuşma, güncel, özgün, işitsel, görsel-işitsel malzemeler kullanılarak konuşma ve duyduğunu anlama becerisinin geliştirilmesi.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL603 Fransızca 3 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL604 Fransızca 4 4+0+0 5
Dilbilgisi ve Kelime Fransız dilinin temel dil yapıları; söz dizimi, biçim bilgisi, anlam ve anlatım becerileri. Okuma Kitaptaki okuma parçaları tümceler arası bağlantıları ve cümleler arası anlamsal ipuçlarını kullanabilme gibi orta seviyede okuma becerilerinin kazandırılması; ders içi ve ders dışı okuma alışkanlığının kazandırılması. Yazma Paragraf biçimleri ve yapısı; paragrafın teknik özellikleri; paragraf planı çıkarma; betimleme, karşılaştırma, tartışma, , özet yazma, yorumlama; kısa hikâye yazma. Konuşma Çeşitli sözlü iletişim durumları için uygun ifadeler ve stratejiler kullanarak sözlü iletişim kurma becerisinin geliştirilmesi; karşılıklı konuşma, güncel, özgün, işitsel, görsel-işitsel malzemeler kullanılarak konuşma ve duyduğunu anlama becerisinin geliştirilmesi.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL605 Fransızca 5 4+0+0 5
Dilbilgisi ve Kelime Dil yapılarının ve kelimelerin metin ve bağlam düzeyinde kazandığı farklı anlamlar konusunda bilinçlendirme çalışmaları. Okuma Gazete, dergi, inceleme ve akademik yazılar gibi özgün okuma parçaları kullanılarak farklı bakış açılarını kavrama; tümceler arası bağlantıları ve yazının ana fikrini tahmin etme, ana fikre ulaşma ve cümleler arası anlamsal ipuçlarını kullanabilme gibi üst düzey okuma becerilerinin kazandırılması; ders içi ve ders dışı okuma alışkanlığının kazandırılması; bilginin sentezlenmesi, analizi ve değerlendirilmesi temeline dayanan eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesi. Yazma Paragraf biçimleri ve yapısı; paragrafın teknik özellikleri; paragraf çözümleme; paragraf planı çıkarma; betimleme, karşılaştırma, tartışma, anlatma türleriyle metin üretme, özet yazma, yorumlama; kısa hikâye, inceleme yazısı (kitap ve/veya film üzerine) ve resmî/gayrı resmî mektup yazma. Konuşma Çeşitli sözlü iletişim durumları için uygun ifadeler ve stratejiler kullanarak sözlü iletişim kurma becerisinin geliştirilmesi; karşılıklı konuşma, sunum, tartışma etkinlikleri yoluyla duygu ve düşünceleri etkin ifade edebilme becerisinin geliştirilmesi; güncel, özgün, işitsel, görsel-işitsel malzemeler kullanılarak konuşma ve duyduğunu anlama becerisinin geliştirilmesi.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL606 Fransızca 6 4+0+0 5
Dilbilgisi ve Kelime Dil yapılarının ve kelimelerin metin ve bağlam düzeyinde kazandığı farklı anlamlar konusunda bilinçlendirme çalışmaları. Okuma Gazete, dergi, inceleme ve akademik yazılar gibi özgün okuma parçaları kullanılarak farklı bakış açılarını kavrama; tümceler arası bağlantıları ve yazının ana fikrini tahmin etme, ana fikre ulaşma ve cümleler arası anlamsal ipuçlarını kullanabilme gibi üst düzey okuma becerilerinin kazandırılması; ders içi ve ders dışı okuma alışkanlığının kazandırılması; bilginin sentezlenmesi, analizi ve değerlendirilmesi temeline dayanan eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesi. Yazma Paragraf biçimleri ve yapısı; paragrafın teknik özellikleri; paragraf çözümleme; paragraf planı çıkarma; betimleme, karşılaştırma, tartışma, anlatma türleriyle metin üretme, özet yazma, yorumlama; kısa hikâye, inceleme yazısı (kitap ve/veya film üzerine) ve resmî/gayrı resmî mektup yazma. Konuşma Çeşitli sözlü iletişim durumları için uygun ifadeler ve stratejiler kullanarak sözlü iletişim kurma becerisinin geliştirilmesi; karşılıklı konuşma, sunum, tartışma etkinlikleri yoluyla duygu ve düşünceleri etkin ifade edebilme becerisinin geliştirilmesi; güncel, özgün, işitsel, görsel-işitsel malzemeler kullanılarak konuşma ve duyduğunu anlama becerisinin geliştirilmesi.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL607 Fransızca 7 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL608 Fransızca 8 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL609 French 9 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL610 French 10 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL611 Rusça 1 4+0+0 5
Rusça temel kelimeler ve dil bilgisi kuralları üzerinde durularak çoğunlukla okuma ve dinleme çalışmaları yapılmaktadır. Günlük dilde ihtiyaç duyulan selamlaşma, kendini tanıtma, saati sorma, ürünlerin fiyatlarını sorma gibi kalıp ifadeler öğretilmekte ve sınıfta bunlar üzerine grup ya da karşılıklı konuşma alıştırmaları yapılmaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL612 Rusça 2 4+0+0 5
Rusça temel kelimeler ve dil bilgisi kuralları üzerinde durularak çoğunlukla okuma ve dinleme çalışmaları yapılmaktadır. Günlük dilde ihtiyaç duyulan günlük rutinlerden bahsetme, restoranda sipariş verme, hava durumu hakkında konuşma gibi konular hakkında ifadeler öğretilmekte ve sınıfta bunlar üzerine grup ya da ikili konuşma alıştırmaları yapılmaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL613 Rusça 3 4+0+0 5
Rusça orta düzey kelimeler ve dil bilgisi kuralları üzerinde durularak okuma ve dinleme çalışmaları yapılmaktadır. Günlük dilde ihtiyaç duyulan kalıp ifadeler öğretilmekte ve sınıfta bunlar üzerine konuşma alıştırmaları yapılmaktadır. Ayrıca, öğrencilerin yazma becerilerini geliştirmek için her hafta işlenen konuya paralel olarak bir kısa yazma alıştırması yapılmaktadır ya da ödev olarak verilmektedir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL614 Rusça 4 4+0+0 5
Rusça orta seviye kelimeler ve dil bilgisi kuralları üzerinde durularak çoğunlukla okuma ve dinleme çalışmaları yapılmaktadır. Günlük dilde ihtiyaç duyulan kalıp ifadelerin yanında karşılaşacakları çeşitli sesli veya yazılı metin türlerini zorlanmadan okuyabilmelerini sağlayacak alıştırmalar yapılmakta ve sınıfta bunlar üzerine grup ya da karşılıklı konuşma alıştırmaları yapılmaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL615 Rusça 5 4+0+0 5
Rusça orta üstü seviye kelimeler ve dil bilgisi kuralları üzerinde durularak okuma ve dinleme çalışmalarının yanında yazma ve konuşma çalışmaları da yapılmaktadır. Akademik ve mesleki alanlarda kullanılan kalıp ifadeler öğretilmekte ve sınıfta bunlar üzerine yazma ve konuşma çalışmaları yapılmaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL616 Rusça 6 4+0+0 5
Rusça ileri seviye kelimeler ve dil bilgisi kuralları üzerinde durularak okuma, yazma, konuşma ve dinleme çalışmaları yapılmaktadır. Özellikle akademik, edebi ve eleştirel metinler üzerinden yapılan aktiviteler ile çeşitli kaynaklardan toplanan bilgileri düzenli ve akıcı bir şekilde birleştirme ve raporlama, edebi eserleri anlayıp analiz yapabilme becerileri geliştirilmektedir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL617 Russian 7 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL618 Russian 8 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL619 Russian 9 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL620 Russian 10 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL621 İspanyolca 1 4+0+0 5
Bu ders okuma, yazma, konuşma ve dinleme yoluyla temel etkili iletişim becerilerini geliştirmeyi içerir. Aynı zaman İspanyolca konuşulan ülkelerin kültürel inançlarını, değerlerini ve günlük yaşamın çeşitli yönlerini içerir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL622 Spanish 2 4+0+0 5
Bu ders okuma, yazma, konuşma ve dinleme yoluyla temel etkili iletişim becerilerini geliştirmeyi içerir. Aynı zaman İspanyolca konuşulan ülkelerin kültürel inançlarını, değerlerini ve günlük yaşamın çeşitli yönlerini içerir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL623 İspanyolca 3 4+0+0 5
Bu ders okuma, yazma, konuşma ve dinleme yoluyla alt orta seviyede etkili iletişim becerilerini geliştirmeyi içerir. Aynı zaman İspanyolca konuşulan ülkelerin kültürel inançlarını, değerlerini ve günlük yaşamın çeşitli yönlerini içerir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL624 İspanyolca 4 4+0+0 5
Bu ders okuma, yazma, konuşma ve dinleme yoluyla temel etkili iletişim becerilerini geliştirmeyi içerir. Aynı zaman İspanyolca konuşulan ülkelerin kültürel inançlarını, değerlerini ve günlük yaşamın çeşitli yönlerini içerir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL625 İspanyolca 5 4+0+0 5
Bu ders okuma, yazma, konuşma ve dinleme yoluyla temel etkili iletişim becerilerini geliştirmeyi içerir. Aynı zaman İspanyolca konuşulan ülkelerin kültürel inançlarını, değerlerini ve günlük yaşamın çeşitli yönlerini içerir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL626 İspanyolca 6 4+0+0 5
Bu ders okuma, yazma, konuşma ve dinleme yoluyla temel etkili iletişim becerilerini geliştirmeyi içerir. Aynı zaman İspanyolca konuşulan ülkelerin kültürel inançlarını, değerlerini ve günlük yaşamın çeşitli yönlerini içerir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL627 Spanish 7 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL628 Spanish 8 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL629 Spanish 9 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL630 Spanish 10 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL631 Çince 1 4+0+0 5
Bu kurs, Çince'nin temel yapı taşlarına giriş niteliğindedir. Hiç ya da çok kısıtlı Çince bilgisi olan öğrenciler için uygundur. Dört dil becerisini geliştirmeye yönelik bir eğitim sunmaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL632 Çince 2 4+0+0 5
Dört dil becerisinde pratik sağlayan yazılı ve sözlü Çince'ye giriş dersidir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL633 Chinese 3 4+0+0 5
Temel seviye Çince bilgisi olan öğrenciler için orta seviye öncesi dersidir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL634 Chinese 4 4+0+0 5
Çince orta seviye kelimeler ve dil bilgisi kuralları üzerinde durularak okuma ve dinleme çalışmaları yapılmaktadır. Günlük dilde kullanılan kalıp ifadelerin yanında karşılaşacakları çeşitli sesli veya yazılı metin türlerini zorlanmadan okuyabilmelerini sağlayacak alıştırmalar yapılmakta ve sınıfta bunlarla ilgili grup ya da karşılıklı konuşma alıştırmaları yapılmaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL635 Çince 3 4+0+0 5
Öğrenciler Çince istek kipi, saat ve vakit, çoğu fiilli cümle ile amacını belirtme, seçmeli soru cümlesi, yardımcı kelimeler bilgi edinir ve benzer konularda kendilerini ifade edebilir konuma gelirler.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL636 Çince 4 4+0+0 5
Günlük hayatta para değiştirme, ziyaret ettiği yerini anlatma, kitap ödünç alma ve geriye verme, yeni arkadaşı edinme, karşılaştırma, kıyafeti satın alma, posta ofiste olma, nesne betimleme, hatırlatma, hobilerini bahsetme, Şimdiki Zaman, sebebi sorma, Yeni Yılı kutlama gibi konularda kendilerini ifade edebilir konuma gelirler.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL637 Chinese 7 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL638 Chinese 8 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL639 Chinese 9 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL640 Chinese 10 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL641 Arapça 1 4+0+0 5
Bu ders okuma,yazma, konuşma ve dinleme yoluyla temel iletişim becerilerini geliştirmeyi içerir. Aynı zamanda Arapça konuşulan ülkelerin kültürel inançlarını, değerlerini ve günlük yaşamın çeşitli yönlerini içerir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL642 Arapça 2 4+0+0 5
Bu ders okuma,yazma, konuşma ve dinleme yoluyla temel iletişim becerilerini geliştirmeyi içerir. Aynı zamanda Arapça konuşulan ülkelerin kültürel inançlarını, değerlerini ve günlük yaşamın çeşitli yönlerini içerir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL643 Arapça 3 4+0+0 5
Bu ders okuma,yazma, konuşma ve dinleme yoluyla temel iletişim becerilerini geliştirmeyi içerir. Aynı zamanda Arapça konuşulan ülkelerin kültürel inançlarını, değerlerini ve günlük yaşamın çeşitli yönlerini içerir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL644 Arapça 4 4+0+0 5
Bu ders okuma,yazma, konuşma ve dinleme yoluyla temel iletişim becerilerini geliştirmeyi içerir. Aynı zamanda Arapça konuşulan ülkelerin kültürel inançlarını, değerlerini ve günlük yaşamın çeşitli yönlerini içerir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL645 Arabic 5 4+0+0 5
Bu ders okuma,yazma, konuşma ve dinleme yoluyla temel iletişim becerilerini geliştirmeyi içerir. Aynı zamanda Arapça konuşulan ülkelerin kültürel inançlarını, değerlerini ve günlük yaşamın çeşitli yönlerini içerir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL646 Arabic 6 4+0+0 5
Bu ders okuma,yazma, konuşma ve dinleme yoluyla temel iletişim becerilerini geliştirmeyi içerir. Aynı zamanda Arapça konuşulan ülkelerin kültürel inançlarını, değerlerini ve günlük yaşamın çeşitli yönlerini içerir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL647 Arabic 7 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL648 Arabic 8 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL649 Arabic 9 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL650 Arabic 10 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL651 Türkçe 1 4+0+0 5
Türkçe temel kelimeler ve dil bilgisi kuralları üzerinde durularak çoğunlukla okuma ve dinleme çalışmaları yapılmaktadır. Günlük dilde ihtiyaç duyulan selamlaşma, kendini tanıtma, saati sorma, ürünlerin fiyatlarını sorma gibi kalıp ifadeler öğretilmekte ve sınıfta bunlar üzerine grup ya da karşılıklı konuşma alıştırmaları yapılmaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL652 Türkçe 2 4+0+0 5
Türkçe temel kelimeler ve dil bilgisi kuralları üzerinde durularak çoğunlukla okuma ve dinleme çalışmaları yapılmaktadır. Günlük dilde ihtiyaç duyulan restoranda sipariş verme, hava durumu hakkında konuşma gibi konular hakkında ifadeler öğretilmekte ve sınıfta bunlar üzerine grup ya da ikili konuşma alıştırmaları yapılmaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL653 Türkçe 3 4+0+0 5
Türkçe orta düzey kelimeler ve dil bilgisi kuralları üzerinde durularak okuma ve dinleme çalışmaları yapılmaktadır. Günlük dilde ihtiyaç duyulan kalıp ifadeler öğretilmekte ve sınıfta bunlar üzerine konuşma alıştırmaları yapılmaktadır. Ayrıca, öğrencilerin yazma becerilerini geliştirmek için her hafta işlenen konuya paralel olarak bir kısa yazma alıştırması yapılmaktadır ya da ödev olarak verilmektedir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL654 Türkçe 4 4+0+0 5
Türkçe orta düzey kelimeler ve dil bilgisi kuralları üzerinde durularak okuma ve dinleme çalışmaları yapılmaktadır. Günlük dilde ihtiyaç duyulan kalıp ifadeler öğretilmekte ve sınıfta bunlar üzerine konuşma alıştırmaları yapılmaktadır. Ayrıca, öğrencilerin yazma becerilerini geliştirmek için her hafta işlenen konuya paralel olarak bir kısa yazma alıştırması yapılmaktadır ya da ödev olarak verilmektedir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL655 Turkish 5 4+0+0 5
Türkçe ileri düzey kelimeler ve dil bilgisi kuralları üzerinde durularak okuma ve dinleme çalışmaları yapılmaktadır. Günlük dilde ihtiyaç duyulan kalıp ifadeler öğretilmekte ve sınıfta bunlar üzerine konuşma alıştırmaları yapılmaktadır. Ayrıca, öğrencilerin yazma becerilerini geliştirmek için her hafta işlenen konuya paralel olarak bir yazma alıştırması yapılmaktadır ya da ödev olarak verilmektedir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL656 Turkish 6 4+0+0 5
Türkçe ileri düzey kelimeler ve dil bilgisi kuralları üzerinde durularak okuma ve dinleme çalışmaları yapılmaktadır. Günlük dilde ihtiyaç duyulan kalıp ifadeler öğretilmekte ve sınıfta bunlar üzerine konuşma alıştırmaları yapılmaktadır. Ayrıca, öğrencilerin yazma becerilerini geliştirmek için her hafta işlenen konuya paralel olarak bir yazma alıştırması yapılmaktadır ya da ödev olarak verilmektedir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL657 Turkish 7 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL658 Turkish 8 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL659 Turkish 9 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL660 Turkish 10 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL661 Italianca 1 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL662 Italianca 2 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL671 Almanca 1 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL672 Almanca 2 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL673 Almanca 3 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL674 Almanca 4 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI004 Business and Society 3+0+0 5
Dersin Tanıtımı ve Temel Kavramlar, İşletme Modelinin İncelenmesi, Amaçlar Hiyerarşisinin İncelenmesi, Küreselleşmenin işletmeler üzerindeki etkisi, Çevre Faktörü Olarak Teknoloji, İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Kavramı ve sosyal Sorumluluk Sahibi Yönetim Anlayışı, İşletmecilikte Etik Kavramı ve Konuya İlişkin İkilemler, İşletmelerde İmaj, İşletmecilikte Sürdürülebilir Kalkınma, Çevre Faktörü Olarak Hissedarlar ve Kurumsal Yönetişim, Çevre Faktörü Olarak Medya, İşletmecilikte Ekolojik Yaklaşımlar, İşletmecilikte İtibar, İşletmecilik ve 21. Yüzyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI013 Internet Radio Broadcasting 3+0+0 5
İnternetten yayın yapan bir radyo nasıl kurulur? Yayın formatları nasıl belirlenir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI014 Introduction to New Media 3+0+0 5
Bu ders, hızla gelişen yeni medya teknolojilerine kapsamlı bir yaklaşım sunar. Yeni medyayı, yeni katılımcı kültür biçimleri, bilgi ve eğlence kaynakları, sosyal katılım platformları, sanatsal medya araçları ve devlet araçları bağlamında kavramsallaştırır ve bu süreçte yeni medya teknolojisinin kültür ve toplumu dönüştürmedeki etkisini araştırır. Konular arasında sosyal medya, dijital oyun, dijital medya sanatı, dijital ve vatandaş gazeteciliği, televizyon ve sinemanın dijital dönüşümü ve dijital çağda sosyal kontrol ve benzeri konular yer almaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI015 Introduction to Sociology 3+0+0 5
Sosyoloji insan toplumu ve toplumsal yaşantının sistematik incelemesi olarak tanımlanabilir. bu ders öğrencilerin; insan davranışları nasıl şekillenir? toplumsal çatışma ve işbirliğinin temelleri nedir? insanların düşünce tarzını, hissiyatlarını ve düşünce yapılarını ve davranışlarını etkileyen toplumsal süreçler nedir? insanlar karşılaştıkları toplumsal dayatmaları nasıl şekillendirirler? sorularına yanıt arayarak sosyolojik anlamlandırma yapmalarını sağlayacaktır. Bu ders dahilinde öğrenciler temel sosyoloji kuramlarını öğreneceklerdir (yapısal işlevselcilik, sosyal çatışma, sembolik etkileşimcilik ve feminizm).

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI024 Music Appreciation 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI028 Public Speaking 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI035 Heuristic Optimization 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI046 Introduction to Business 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI049 Sustainable Development 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI051 Introduction to International Relations 3+0+0 5
Uluslararası İlişkilerin temel aktör, sorunsal ve kuramları incelenecektir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI053 Sociology of Youth 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI055 Introduction to Ancient and Medieval Philosophy 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI058 Sustainability Challenges of Water Resources 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI062 Economic Development in Africa 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI063 Introduction to Internatıional Relations 3+0+ 5
Uluslararası İlişkilerin temel aktör, sorunsal ve kuramları incelenecektir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI070 Academic Translation 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI071 Introduction to Modern Philosophy 3+0+ 5
Tarihsel süreç içindeki felsefi akımlar, 19. ve 20. yüzyıldaki önemli sosyo-felsefik eserler ve kavramlar, metafizik, modern felsefi görüşler, modern filozoflar, etik, politika, zaman ve kimlik, adalet.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI072 Sociology of Inequality 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI074 Computer Algebra Programming with Sage 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI075 Philosophy of Mathematics 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI078 Introduction to Philosophy 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI081 Approaches to English Language Teaching 3+0+ 5
Dil öğrenmenin tanımı, genel öğrenme teorileri, dil öğrenme teorileri, nörolinguistik, sosyolinguistik, psikolinguistik.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI082 Linguistic Approach to Translation 3+0+ 5
İngilizce'den Türkçe'ye çeviri konusunda dilbilimsel açıdan teorik temellerin ve pratik çalışmaların tanıtılması

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI083 Research Methods in English Literature 3+0+ 5
Araştırmanın tanımı, araştırma yöntemleri, araştırma sorusu, hipotez kurma, veri toplama ve veri analizi, verileri değerlendirme, yorumlama ve raporlama, örnek tezler, kaynak tarama yöntemleri, örnek araştırma yapma.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI084 Teaching English Language Skills 3+0+ 5
Yabancı dil becerileri, yabancı dil alt becerileri, dil becerilerinin öğretimine yönelik yaklaşımlar, dil becerilerinin öğretim yöntemleri, dil öğretimi ders planı hazırlama.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI087 Artistic Anatomy 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI098 Current Issues in Science and Technology 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI104 Human Rights Mechanisms 3+0+ 5
Temel insan hakları felsefesi, ilkeleri, araçları ve kurumları, alandaki güncel konulara ve tartışmalara genel bakış, hem ulusal hem de uluslararası uygulamalara sahip uluslararası insan hakları hukukunun çeşitli karmaşık yapılarının boyutu, bu alandaki temel gelişmeler ve belgeler, bölgesel ve küresel örgütlerin AİHM ve Türkiye ile ilgili konulardaki kararlarına özel olarak odaklanan mekanizmaları.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI105 Network Effect on Digital World 3+0+ 5
Dijital dünyada stratejik bir varlık olarak topluluklar, toplulukların ağ etkisini, stratejileri ve dijital dünyada ağ odaklı organizasyonlar tasarlama yolunu inşası

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI106 Global Business Trends 3+0+ 5
Geçmişten günümüze küresel iş trendleri, iş dünyasının geçmişi, tarihçesi, endüstri devrimleri, endüstri 4.0, dijitalleşme ve yeni yüzyılda yeni iş modelleri ve eğilimleri

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI111 Art and Culture 3+0+ 5
Bu ders, her bölümden öğrenciye açık, haftalık bir seçmeli derstir. Sanatsal ve kültürel üretimleri anlaşılması için temel bağlam, kavram ve kurumsal yapıları tanıtır. Sanatsal ve kültürel ürünler nasıl üretilir, anlamlandırılır ve izleyicilere sunulur? Sanat ve kültür arasındaki ilişki nedir ve sanatı diğer kültürel üretimlerden ayrı bir kategori olarak nasıl düşünebiliriz? Ders sırasında, kültürel üretimler arasındaki ayrımları belirleyen ve bu üretimleri koruyan, tarihselleştiren ve onlara değer atfeden başlıca kurumlar olarak müzelere özel bir vurgu yapılır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI113 Political Communication and Propaganda 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI124 Fundamentals of Laser Technologies 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI128 Holistic Approach in Science 2+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI129 Basic Skills in Gastronomy 1+4+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI130 Occupational Health and Social Security 3+0+ 5
İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Kavramları, Risk Etmenleri ve Çeşitleri, Ortam Gözetimi, İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Nedenleri, Önleyici Tedbirler ve İş Güvenliği Kültürü

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI131 Human as a Metaorganism and Microbiota Engineering 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI133 Cosmetics from Past to Present 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI134 Clinical Studies on Medicinal Plants 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI135 Medicinal Plant Monographs 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI136 Self Care at Our Living Area 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI141 Basic Knowledge in Gastronomy 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI143 Digital Communication and Culture 3+0+0 5
Bu ders, dijital iletişim teknolojileri tarafından şekillendirilen çağdaş kültürel olayları araştırır. Dijital beşeri bilimler, hafıza çalışmaları, izleyici çalışmaları, oyun çalışmaları, maddi kültür ve insan sonrası çalışmalar üzerine çizim yapan bu ders, kamu hafızasının, topluluğun, alt kültürün, kimliğin, öznelliğin ve temsilciliğin oluşumunu analiz eder.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI149 Media and Society 3+0+0 5
Bu ders kitle medyasının gelişimini, etkilerini ve fonksiyonlarını işleyecektir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI150 Nuclear Power Plants 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI151 Introduction to Serious Gaming 3+0+0 5
The definition of serious gaming. Basics of serious gaming concepts. The integration of applicable mixed reality tools to the serious gaming. The applications of serious gaming and virtual training in engineering, healthcare, government, political, religious, art and other related areas. Effective training parameters, epistemological concepts in learning, learning theories, implementation of digital tools to learning, development of serious games, introduction to Unity Game Engine. The tools existed in mixed reality as virtual environment, virtual reality, augmented reality and augmented virtuality.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI152 Introduction to Optimization 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI159 Healthy Life and Physical Activity 3+0+0 5
Bu ders sağlığın tanımı ve temel sağlık bilgileri, fiziksel aktivite, egzersiz ve spor, fiziksel uygunluk, egzersiz eğitimi prensipleri, farklı egzersiz tipleri, farklı yaş grupları için egzersiz reçetelendirme, egzersizin endikasyon ve kontraendikasyonları, beslenme ve teknolojinin sağlık üzerine etkileri gibi konuları içermektedir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI170 Politics and Society İn Contemporary Turkey 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI174 Digital Game Design 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI182 Introduction to Pastry 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI186 Film Culture 3+0+ 5
Bu ders, toplumu ve kültürü yansıtma, eleştirme, yeniden şekillendirme ve etkileme becerisine sahip farklı bir sanat formu olarak filme giriş niteliğinde bir inceleme sağlar. Derste, film anlatı formülasyonu ve filmin ana biçimsel öğeleri: mizansen, sinematografi, kurgu ve ses tasarımı tartışılır. Bunun yanı sıra, filmi toplumun ve kültürün çeşitli yönleriyle (şiddet, ırk, sınıf, cinsiyet ve cinsellik vb.) ilişkisi içinde çeşitli türler üzerinden eleştirel olarak inceleme ve analiz etme terminolojisi de tartışılmaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI187 Visual Thinking 3+0+ 5
Bu ders, görüntülerin bizim gördüğümüz yolla ve bizim görüşümüze karşı çalışmak üzere nasıl inşa edildiğini görmeyle ilgili bir derstir. Görüntü oluşturma yoluyla (hareketsiz veya hareketli) kişisel sanatsal vizyonunu başkalarıyla paylaşmak isteyenler için özel olarak tasarlanmıştır, ancak yaratıcılığı genişletmeye ilgi duyan herkese (özellikle şairler, yazarlar, görsel sanatçılar ve tiyatro sanatçıları) fayda sağlayabilir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI188 Building Managerial Skills 3+0+ 5
Bu ders temel yönetim kavramlarını / hedeflere göre yönetimi, yönetici kişiliğin gelişimini, karar verme ve problem çözme yoluyla yönetim becerilerinin geliştirilmesini, takım oluşturma ve yönetimi, liderlik ve motivasyon, zaman yönetimi ve çatışma yönetimini kapsar.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI192 Introduction to Business Functions 3+0+ 5
Bu ders, öğrencileri iş dünyasıyla tanıştırmak ve işletmelerin değişen iş çevresinde nasıl faaliyette bulunduklarını göstermek için tasarlanmıştır. Ders, öğrencilere iş ortamı, iş etiği ve kurumsal sosyal sorumluluk, girişimcilik ve küresel işletme bağlamı hakkında bilgi verir ve yönetim, organizasyon, motivasyon, liderlik ve pazarlama konularında bir temel sağlar.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI193 International Business Environment 3+0+ 5
Ulaşım, üretim, iletişim ve teknolojideki yenilikler ve gelişmeler, gerçek anlamda küresel bir ekonomiye sebep olmaktadır. Dünya çapındaki pazarın gelişmesiyle birlikte, iş insanlarının bazen denizaşırı ve sınır ötesi iş yapmanın ince farkları anlamasına duyulan ihtiyaç artmaktadır. Uluslararası girişimlerde bulunacak ve uluslararası girişimlerden etkilenecek gelecekteki yöneticiler için tasarlanan bu ders, uluslararası iş çevresinin temel alanlarını kapsar.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI195 Introduction to Biomedical Engineering 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI203 Design Thinking 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI206 Game Analytics 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI207 Entrepreneurship 3+0+0 5
Girişimci düşünce, sadece yeni kurulan şirketler için değil, aynı zamanda şirket içi atılımlar için de giderek daha önemli hale geliyor. Öte yandan, Türkiye'nin ve dünyanın öncelikleri, bu girişimci fikirleri etkilemekte ve fırsatlar ve tehditler sunmaktadır. Bu yaklaşımla girişimcilik, değişim ve dünyadaki öncelikli konular öğrencilere ileri düzeyde anlatılacaktır. Temelde tüm girişimcilik tartışmaları iş dünyasına odaklansa da farklı vaka sunumları ile genel bir anlayış aktarmayı amaçlamaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI214 Reading Images 3+0+0 5
Kitle iletişim araçlarındaki görüntüler nasıl üretilir, bu görüntüleri nasıl algılar ve yorumlarız?

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI219 Alternative and renewable energy 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI236 Critical Thinking 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI237 Problems in Philosophy, 3+0+0 5
Bu ders, felsefi düşüncenin genel doğasını tarihsel-tematik bir perspektiften ele alacak ve felsefenin temel sorularıyla ilgili teorileri inceleyecektir. Ders dört bölümden oluşmaktadır. Felsefenin doğası ve sorunları üzerine kısa bir tartışmadan sonra, ilk bölüm Antik Felsefenin başlıca etik teorilerini inceleyecektir. İkinci bölüm, Modern Felsefenin zihin/beden sorununa iki farklı yaklaşımını inceleyecektir. Üçüncü bölüm, özgür irade sorunuyla ilgili üç farklı teze odaklanacaktır. Son olarak, son bölüm “tarihsel ilerleme” fikrine üç farklı felsefi yaklaşımı tartışacaktır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI238 From Literature to Film 3+0+0 5
Sinema ve edebiyat, yazıdan görsele aktarım, metinlerarasılık, film okuma, görsel anlatı

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI239 Culture and History of Civilization 3+0+0 5
İnsanın yerleşik hayata geçmesinden coğrafi keşiflere kadar olan dönemdeki uygarlıklar, kültürel etkileşimleri içeren Dünya tarihi ve kültürel gelişmeler hakkında bilgi edinme, önemli tarihi olaylar ve uygarlıklar, kültürler arası etkileşimlerin Dünya tarihini şekillendirmesi, farklı dönem ve coğrafyalardaki uygarlıkların bıraktığı ortak kültürel miras, edebiyat, sanat, politik görüş, bilim ve din.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI240 Neck and Back Health 3+0+ 5
Farklı yaş, cinsiyet, koşullar, meslek ve ağırlıkta boyun ve sırt sağlığının önlenmesi ve sürdürülmesi.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI241 Assistive Technology 3+0+ 5
Sistemik hastalıklar, kazalar, ameliyat sonrası veya doğuştan gelişen nedenlerle fiziksel engeli olan kişilerin günlük yaşam, mesleki ve sosyal aktivitelerini gerçekleştirebilmeleri için tasarlanan teknolojik yardımcı cihazların tanıtılması

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI242 Basic Issues in Sociology 3+0+ 5
Bu ders sosyolojide temel soruların güncel araştırma ve literatüre ve temel sosyolojik kuramlara dayanarak keşfedilmesini içerir. Toplumsal yapılar/kurumlar, kültür ve ,insan deneyimleri arasındaki bağları inceler. Öğrenciler sosyolojideki temel sorular etrafındaki ana tartışmaşları takip etmeyi ve eleştirel sosyolojik bakış açısından popüler söylemleri değerlendirmeyi öğrenirler.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI243 History of Economics 3+0+ 5
Ders iktisat ve iktisat tarihine ilişkin bazı kavramlar ve tanımlarla başlar. Antik uygarlıkların, Orta Çağ ve kapitalizm öncesi dünyanın ekonomik anlayışlarının işlenmesiyle devam eder. Sanayi devriminin şafağında modern ekonominin ortaya çıkışı analiz edilir. Sanayi devrimi ile birlikte, birçok yeni kurumuyla modern ekonomi tanıtılır ve 21. yüzyıla kadar modern uygarlıklar ile modern dünya ekonomisi işlenir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI244 Introduction to MATLAB 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI245 Economics of Technology & Innovation 3+0+ 5
Teknik değişim dalgalarında icatlar ve yenilikler, teknik ve teknolojik değişim üzerine Schumpeter teorileri, firma davranışına ilişkin modern inovasyon teorileri.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI247 Family Business and SMEs 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI248 Paradox 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI249 Freewill 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI250 Love in Film 3+0+ 5
Sinema ve edebiyat, yazıdan görsele aktarım, metinlerarasılık, film okuma, görsel anlatı

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI251 Television and Everyday Life 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI252 Business Ethics 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI256 A Survey of World Literature 3+0+ 5
İngiliz edebiyatının teorik ve içerik olarak temelini oluşturan Batı edebiyatının temel eserlerini okumak, analiz etmek.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI257 Health Assessment 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI258 Mother and Child Health 3+0+ 5