Yönetim Bilişim Sistemleri
Ders İçerikleri


1. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
DIL101 Genel İngilizce 1 2+0+0 2 Zorunlu
Temel günlük ifadeleri kullanabilme; kendilerini, ikinci ve üçüncü şahsı tanıtma; kişisel bilgilerle ilgili soru sorabilme ve bu tür sorulara cevap verebilme.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
SEG001 İstinyelilik Manifestosu 1 0+1+0 1 Zorunlu
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
TRK101 Türk Dili 1 2+0+0 2 Zorunlu
Dil-düşünce ilişkisi, dil-kültür ilişkisi, dilin toplumsal hayattaki önemi, dünya dilleri ve Türkçenin bu diller arasındaki yeri, özellikleri; günümüz Türkçesinin durumu ve sorunları; Türkçe yazım kuralları; etkin okuma ve dinleme; yazılı ve sözlü anlatımın genel kuralları; düşünsel düzen, paragraf ve anlatım biçimleri; resmî yazışmalar.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
YBS101 İşletmenin Temelleri 3+0+0 5 Zorunlu
İşletmeler ve Özellikleri, İşletme Çevresi , İşletmelerde Etik ve sosyal Sorumluluk, İşletmelerin Kuruluşu ve Büyümesi İşletmelerde Yönetimin Planlama, Örgütleme,Yöneltme ve Denetleme Fonksiyonları, İşletmelerde Üretim ve Pazarlama, İnsan Kaynakları Yönetimi, Muhasebe ve Finansal Yönetim
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
YBS103 Veri Bilimi için Matematik 1 2+2+0 5 Zorunlu
Bu ders fonksiyon kavramı, doğrusal fonksiyonlar, ikinci dereceden fonksiyonlar, başa-baş noktası, denge noktası, polinomlar ve rasyonel fonksiyonlar, basit grafik çizimleri, logaritmik, üstel ve trigonometrik fonksiyonlar, limit ve süreklilik, türev kavramı, limitlerde belirsiz şekiller, artan azalan fonksiyonlar, yerel maksimum ve minimum, konkavlık, eğri çizimi, gelir, ortalama gelir, marjinal gelir, maliyet, ortalama maliyet, marjinal maliyet, basit-bileşik faiz ve anüite gibi konuları kapsamaktadır.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
YBS109 Bilgisayar ve Veri Okuryazarlığı 2+2+0 6 Zorunlu
Bilgisayarın tarihsel gelişimi, bilgisayar bileşenleri temelleri, E-Posta ve anlık mesajlaşma temelleri, mobil ve bulut bilgi işleme temelleri, çevrim içi organizasyon uygulamaları, Google uygulamaları ve servisleri: Docs, Sheets, Slides, Drive, Calendar, Keep, Scholar; Apple uygulamaları ve servisleri, Ofis uygulamaları: Doküman oluşturma programları, tablolama/grafik ve hesaplama programları, Sunum oluşturma programları, Kurumsal Kaynak Yönetim uygulamaları, Bilgisayar güvenliği temelleri, programlama temelleri konularını içerir

2. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
DIL102 Genel İngilizce 2 2+0+0 2 Zorunlu
Bu derste, öğrencilerin günlük hayatta kişisel bilgileri, aile bilgileri, alışveriş, ikametgâh, iş bilgileri, yol sorma ve tarif etme, toplu taşıma araçları ile ilgili temel ifadeleri öğrenmeleri hedeflenmektedir.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
SEG002 İstinyelilik Manifestosu 2 0+1+0 1 Zorunlu
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
TRK102 Türk Dili 2 2+0+0 2 Zorunlu
Yazılı anlatım türleri, sözlü anlatım türleri, bilimsel araştırma yöntemleri, sözlü sunum türleri.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
YBS102 Veri Bilimi için Matematik 2 2+2+0 5 Zorunlu
Giriş: Reel Sayılar ve Reel Doğru, Doğrular, Çemberler ve Paraboller, Fonksiyonlar ve Grafikleri, Belirli Fonksiyonlar, matematik modeller, Fonksiyon Kuralları, Öteleme Kuralları, Trigonometrik Fonk. Limit ve Süreklilik: Değişim Oranı ve Limit, Limit Bulma ve Limit Kuralları, Limit Tanımı, Tek Yönlü Limitler ve Sonsuzda Limit, Sonsuz Limit ve Dikey Asimptotlar, Süreklilik, Teğet ve Türev. Türev: Fonksiyon Olarak Türev, Türev Kuralları, Değişim Oranı Olarak Türev, Trigonometrik Fonksiyonların Türevleri, Zincir Kuralı ve Parametrik Denklemler, Kapalı Türetme, Türev Uygulamaları: Fonksiyonların Ekstrem Değerleri, Ortalama Değer Teoremi, Monotonik Fonksiyonlar ve Birinci Mertebe Türev Testi, Konkavite ve Eğri Çizimi,Belirsizlik Durumları ve L’Hopital Kuralı İntegral: Sonlu Toplam ile Hesaplama, Sigma Notasyonu ve Sonlu Toplam Limiti, Belirli İntegral, Calculus Hesabın Temel Teoremi, Belirsiz İntegraller ve Değişken Dönüşümü, İki Eğri Arasında Kalan Alan Hesabı
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
YBS106 Veri Yapıları ve Algoritmalar 3+2+ 6 Zorunlu
Ders, algoritmaların veri yapılarının tasarımına bağlı olduğu, bazı yapıların ve algoritmaların aynı görev için diğerlerinden nasıl daha verimli olduğu gibi algoritmaların tasarlanmasıyla ilgili temel fikirleri kapsar. Programlama için geçerli olacak verilerin depolanması, sıralanması ve aranması gibi temel görevler ele alınacaktır. Diziler, listeler, kuyruklar, yığınlar ve ağaçlar gibi bazı temel veri yapıları ele alınacak ve daha sonra bir dizi farklı arama ve sıralama algoritmasında kullanımlarını öğrenmek hedeflenmektedir.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
YBS108 Yönetim Bilişim Sistemlerine Giriş 3+0+0 4 Zorunlu
Bu ders, teknolojik anlamda yeniden yapılandırılmış dünyada, yeni sanayi devrimi ve tetikleyicileri de göz önüne alınarak, yönetim, sistem ve bilişim üçlüsünün etkileşimi ile gerek iş dünyasındaki gerekse müşterinin/bireyin yaşamındaki sorunlara yönetim bakış açısını kullanarak, bilişim sistemleri kurgusu ile çözüm üretme olgusunu ele alacak şekilde tasarlanmıştır. Bu ders; bölümün iş dünyasındaki yerinin anlaşılması, işletme ve organizasyonlardaki etki ve katkısının keşfedilmesi için temel dayanağı oluşturmaktadır. Ders kapsamında yönetim, sistem kavramlarının yanı sıra, bilişimin gelişimi ve bu diğer iki kavram ile olan etkileşimi, yeni sanayi devrimi, veri bilimi, siber güvenlik ve işletme kültüründe yarattığı değişiklikler de ele alınacaktır.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
YBS110 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Yazım 3+0+0 4 Zorunlu
Temel istatistiksel kavramlar. Bilimsel araştırma yöntemleri ve uygulamaları. Öneri, makale ve tez yazımı.

3. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 2+0+0 2 Zorunlu
Osmanlı İmparatorluğu´nun Dağılışı, Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet Dönemi, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Kurtuluş Savaşı; Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, TBMM´nin Kuruluşu, Cumhuriyetin İlanı
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
SEG003 İstinyelilik Manifestosu 3 0+1+0 1 Zorunlu
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
YBS209 Veri Bilimi 1 3+1+0 5 Zorunlu
Veri, enformasyon, bilgi üçlüsü arasındaki ilişki, yapısal, yarı yapısal, yapısal olmayan veri, veri kaynakları, veri toplamada dikkat edilmesi gerekenler, evren, örneklem, dağılım kavramları ve veri seti üzerindeki etkileri, R dili ve detaylı kullanımı, temel istatistiksel kavramlar, güven aralıkları, korelasyonlar ve türleri, Ki-kare, t ve F dağılımları, hipotez testleri, Ki-kareye dayanan önemlilik testleri, basit ve çoklu regresyon, matematiksel arka planları ve R dilindeki uygulamaları
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
YBS211 Dijital Dünyada Yönetim ve Organizasyon 3+0+ 3 Zorunlu
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
YBS213 YBS' de Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi 3+0+0 3 Zorunlu
Tedarik zincirinin tasarımı ve yönetimi konularının kapsamlı bir kapsamı, tedarik zinciri modelleme, stok yönetimi, risk havuzu, bilgi değeri, tedarik zinciri ortaklıkları, uluslararası konular ve karar destek sistemleri.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
YBS215 Web Tabanlı Programlama 2+3+0 5 Zorunlu
Web programlama temelleri, Web sunucuları, HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
YBS217 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri 2+3+0 5 Zorunlu
Veri türleri ve veritabanı kurgusunun anlaşılarak, veritabanı yönetim sisteminin tasarlanması. Standart SQL yapısı ve NoSQL yapısının tartışılarak, büyük verinin V’leri ve depolama mimarisinin anlaşılması

4. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 2+0+0 2 Zorunlu
Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler, 1923- 1938 Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
SEG004 İstinyelilik Manifestosu 4 0+1+0 1 Zorunlu
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
YBS210 Yöneylem Araştırması 1 2+1+0 4 Zorunlu
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
YBS212 Yapısal Programlama 2+2+0 5 Zorunlu
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
YBS214 Bilişim Sistemlerinde Proje Yönetimi 3+0+ 3 Zorunlu
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
YBS216 Üretim Yönetimi 3+0+0 3 Zorunlu
1. Üretim Temel Kavramları ve Tarihçe 2. MRP, MRP II, ERP, ERP I, ERP II, ERP III 3. Üretim Organizasyonu ve Fonksiyonları 4. ERP Proje Yönetimi 5. Üretim Ana Veri Setleri 6. Üretim İşlem Veri Setleri 7. Tedarik Zinciri ve Lojistik 8. Üretim Süreçleri 9. Çağdaş Üretim Uygulama Örnekleri 10. Üretim Teknolojileri 11. İleri Üretim Teknolojileri 12. Dijital Dönüşüm 13. Endüstri 4.0 14. Eklemeli İmalat ve Karanlık Fabrikalar
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
YBS218 Veri Bilimi 2 3+1+0 5 Zorunlu
R dili, Python dili, eğitim ve test kümesi ayırımı (hold out ve CV), karar ağaçları, Naive Bayes, Knn, Destek Vektör Makineleri, Yapay Sinir Ağları, Çok katmanlı modeller
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
YBS220 İş Yeri uygulamaları 1 1+4+0 3 Zorunlu
YBS’de İstihdam, YBS’de Frelancer, YBS’de Start-up, trans disipliner yaklaşımın istihdamdaki etkisi, Ağ etkisi ve istihdam, iş başvuru ve network ortamları (Linkedin, Glassdoor, Upwork, Indeed vb), İnovasyon, Sürdürülebilirlik Etkileri

5. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
YBS301 Pazarlama Yönetiminin İlkeleri 3+0+0 3 Zorunlu
Pazarlama ilkeleri, pazarlama stratejileri, ürün yaşam döngüsü, yeni ürün geliştirme, fiyatlandırma, dağıtım kanalı ve tedarik zinciri yönetimi, doğrudan pazarlama, tüketici davranışı, rekabet stratejileri, bütünleşik pazarlama iletişimi ve konumlandırma.ası.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
YBS307 İş Yeri uygulamaları 2 1+5+0 4 Zorunlu
YBS’de İstihdam, YBS’de Frelancer, YBS’de Start-up, trans disipliner yaklaşımın istihdamdaki etkisi, Ağ etkisi ve istihdam, iş başvuru ve network ortamları (Linkedin, Glassdoor, Upwork, Indeed vb), İnovasyon, Sürdürülebilirlik Etkileri
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
YBS309 Veri Bilimi 3 3+1+0 5 Zorunlu
Python’da veri analizi araçlarına giriş, tanımlayıcı istatistikler, NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn, Scikit-Learn kütüphaneleriyle uygulamalar, Scikit-learn kütüphanesiyle veri ön işleme adımları, Denetimli Öğrenme, Random Forest, XGBoost, Destek Vektör Makineleri, Karmaşıklık Matrisi, ROC Eğrisi, Denetimsiz Öğrenme, Hiyerarşik Kümeleme, Gaussian Model Mixture, DBSCAN, Derin Öğrenmeye Giriş, Perceptron Kavramı, Derin Öğrenme için Linear Cebir, Grandyan Tabanlı Eniyileme, Evrişimli Sinir Ağları
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
YBS311 Nesne Tabanlı Programlama 1 2+3+ 5 Zorunlu
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
YBS313 Sistem Analizi ve Tasarımı 3+0+0 4 Zorunlu
Sistem özellikleri ve sistem elemanları, sistem geliştirme yaşam döngüsü, tasarım gereçleri, kullanıcı-bilgisayar, ara yüz tasarımı, sistem parçalarının organizasyonu, veri tabanı tasarımı, test ve gerçekleştirme kritik bilgi alanlarını kapsayan bir içeriğe sahiptir.

6. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
YBS306 Kurumsal Kaynak Planlama 1 2+1+0 5 Zorunlu
Kurumsal Kaynak Planlama (KKP) kavramının kaynağı, tarihçesi, gelişim evreleri (MRPI, MRPII, ERP, ERP II, ERP III), modüler yapısı, sektörel yaklaşımlar, proje maliyetleri, başarı/başarısızlık nedenleri, ülkemizde kullanılan ve küresel KKP markaları, proje yönetim metodolojileri konuları işlenir.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
YBS310 Sayısal Karar Verme Yöntemleri 2+1+0 4 Zorunlu
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
YBS312 Veri Bilimi 4 3+1+0 5 Zorunlu
Makine öğrenmesi algoritması, R ve Python uygulamaları
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
YBS314 İş Yeri Uygulamaları 3 1+10+0 5 Zorunlu

7. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
YBS409 Bitirme Projesi 1 1+0+0 6 Zorunlu
Uygulama aşamasında dikkat edilmesi gerekenler, yöntemsel hatalar, yazılım geliştirme yaşam döngüsü, sistem geliştirme yaşam döngüsü, WBS, PERT, GANTT, proje yönetim ve izleme araçları, veri analizinde süreçler ve standartlar (KDD, Semma, CRIPS-DM), Araştırma Etiği
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
YBS411 İş Yeri Uygulamaları 4 1+15+0 9 Zorunlu

8. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
YBS404 Bitirme Projesi 2 1+0+0 6 Zorunlu
Uygulama aşamasında dikkat edilmesi gerekenler, yöntemsel hatalar, yazılım geliştirme yaşam döngüsü, sistem geliştirme yaşam döngüsü, WBS, PERT, GANTT, proje yönetim ve izleme araçları, veri analizinde süreçler ve standartlar (KDD, Semma, CRIPS-DM), Araştırma Etiği
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
YBS410 YBS İş Yeri Deneyimi 1+20+0 19 Zorunlu


Bölüm/Program Seçmeli Dersler


Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ISL013 Müşteri İlişkileri Yönetimi 3+0+0 5
Pazarlama, satış ve hizmet alanlarındaki potansiyel ve mevcut müşteriler ve iş ortakları ile ilişkileri yönetmek için kapsamlı süreçler ve teknolojiler seti (CRM uygulamaları).
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ISL040 Genel Muhasebe 3+0+ 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UTI001 E Ticaret 3+0+0 5
Elektronik Ticaretin Teknoloji Altyapısı, Web Tabanlı İşletmelerin Örnekleri; İnternet Ekonomisi ve İş Modelleri. İnternet Güvenliği, Elektronik Ticaret; E Ticaretinin Sosyal, Yasal, İş Etiği ve Kamu Politikası Boyutu; Web Tabanlı Bir İş İçin Bir İş Planı Oluşturma. Sanal İş Ortamında Web Tabanlı İş Projesinin Geliştirilmesi, Geliştirilmesi ve Uygulanması.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
YBS002 Bilgisayar Ağları ve Güvenlik 3+0+0 5
Bilgi işlem ve ağ güvenliği temel kavramları ve ilkeleri, simetrik ve açık anahtarlı şifreleme, temel imzalar, kriptografik karma fonksiyonlar, kimlik doğrulama bozuklukları ve ağ güvenliği protokolleri dahil temel güvenlik konuları.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
YBS003 Bilişim Teknolojisi Stratejileri ve Yönetimi 3+0+0 5
Teknolojik yeniliklerin kapsamı ve karmaşıklığı ile teknolojik değişimin yönetimi ile ilgili sorunlar, inovasyonu yönetmeye yönelik farklı yaklaşımların anlaşılması, bir organizasyonda teknolojik inovasyona açık sürücü ve engellerin belirlenmesi, teknolojik inovasyonu yönetmek için neler yapması gerektiğini anlamak.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
YBS006 Hesaplamalı Yöntemler ve Araçlar 2+1+0 5
Fortran, C, C ++, Matlab® ve Mathematica, program tasarımı, algoritma geliştirme ve doğrulama, farklı dillerin karşılaştırmalı avantaj ve dezavantajları.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
YBS007 İnsan Bilgisayar Etkileşimi 3+0+0 5
Etkileşimli bilgisayar sistemlerinin insan kullanımı için tasarlanması, değerlendirilmesi ve uygulanması ve çevresindeki önemli olayların incelenmesi.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
YBS009 İşletim Sistemlerine Giriş 3+0+0 5
İşletim sistemlerine giriş, bellek yönetimi, süreç yönetimi, eşzamanlı süreçler, kilitlenmeler, işlemci yönetimi, ı / o ve cihaz yönetimi, dosya yönetimi ve dosya sistemleri, dağıtık işletim sistemlerine giriş, dağıtık sistemlerde senkronizasyon, dağıtılmış dosya sistemleri, çağdaş bakış işletim sistemi teknolojisi.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
YBS011 Nesne Tabanlı Programlama 2 3+0+0 5
Active server pages (asp) ve asp.net'in sunucu tarafı teknolojileri, bağlantı sorunlarının veri tabanları ile uygulanması, web sunucu yönetimi, hypertext preprocessor (php) temelleri.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
YBS017 Bilgi Yönetimi 3+0+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
YBS018 İletişim Yönetimi 3+0+0 5
İletişim yönetimi, iletişimi etkileyen süreçler, iletişim yönetiminde strateji ve planlama, örgütsel ve organizasyonel iletişim, iletişimde içerik, iletişim yönetiminde teknoloji, iletişim yönetiminde kültür, iletişim yönetimi becerileri
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
YBS019 İşletmelerde Yapay Zeka/Veri Bazlı Proje Süreçleri 3+0+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
YBS020 YBS'de Güncel Konular 3+0+0 5
Ders kapsamında dünyayı, günlük yaşamı ve iş süreçlerini etkileyen yeni teknolojilerin yanı sıra başarılı uygulama alanları ve vaka çalışmaları tanıtılacak; bu tür teknolojilerin farklı endüstriler üzerindeki etkisi vurgulanacaktır. Amaç, öğrencinin bu yeni teknolojilerin doğru yöntemler kullanılarak iş süreçlerine ve organizasyona nasıl entegre edilebileceğini anlamak ve böylece farklılaşmak ve rekabet avantajı elde etmektir. Yeni teknolojilerin durumu ve iş modellerinde veya planlarında nasıl değerlendirilmesi ve konumlandırılması gerektiği ve yeni teknolojilerin uygulanmasındaki metodolojiler sunulacaktır.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
YBS021 Veri, Yapay Zeka ve Etik 3+0+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
YBS022 Derin Öğrenme 1 3+0+0 5
Bu ders, derin öğrenme algoritmasının matematiksel esasları, derin öğrenme kütüphaneleri, keras kütüphanesinin kullanılması, derin öğrenme modellerinin çeşitli uygulamalarını içerir.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
YBS023 Derin Öğrenme 2 3+0+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
YBS024 Veri Görselleştirme 3+0+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
YBS025 Büyük Veri Teknolojileri 3+0+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
YBS026 Büyük Veri Depolama Sistemleri 3+0+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
YBS027 Veri Güvenliği ve Mahremiyet 3+0+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
YBS028 Sosyal Medya Analitikleri 3+0+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
YBS029 İş Zekası 3+0+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
YBS030 Yöneylem Araştırması 2 3+0+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
YBS031 Matematiksel Modelleme 3+0+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
YBS032 İş Analizi ve Tasarım 3+0+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
YBS033 Süreç Madenciliği 3+0+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
YBS034 Finansal Yönetim 3+0+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
YBS035 YBS'de Finansal Muhasebe 3+0+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
YBS036 Tesis Tasarımı ve Planlama 3+0+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
YBS037 Kalite Yönetimi 3+0+0 5
Kalite ve Toplam Kalite Yönetimi Kavramları ve İlgili Kavramların Tanıtılması ve Gelişimi,Toplam Kalite Yönetimi ve Gelişimi, TKY Gerekleri, TKY Önünd,eki Engeller//TKY' de Eğitim ve Deming'in İlkeleri,Kalite Yönetiminde İstatistiki Araç ve Teknikler, Kalite Standartları-ISO 9000-//Sağlık Hizmetlerinde Kalite Yönetimi ile İlgili Kavramların Tanıtılması, Kalite ve Akreditasyon Standartları İstatistik , Altı Sigma . Yönetim sistemleri ve farkları, yalın sistemler,
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
YBS039 Mobil Programlama 3+0+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
YBS040 Bulut Bilişim 3+0+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
YBS041 Yazılım Kalitesi ve Test Süreçleri 3+0+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
YBS042 Siber Güvenlik ve Atak Uygulamaları 3+0+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
YBS043 Kullanıcı Arayüz Tasarımları 3+0+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
YBS044 Görsel Programlama 3+0+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
YBS045 Otomatik Makine Öğrenmesi 3+0+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
YBS046 Dijital/Sosyal Medya Odaklı Pazarlama 3+0+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
YBS047 Bilişim Hukuku 3+0+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
YBS048 Kişisel Veri Koruma Kanunu 3+0+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
YBS050 Blokzincir 3+0+ 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
YBS051 Kritik Düşünme 3+0+ 5
Düşünce, kritik düşünce, eleştirel düşünce, karar verme ,problem çözme, Kaizen, metodolojiler , SWOT analizi, beyin fırtınası , şapka teknikleri , Sokrates sorgulaması, yaratıcı düşünce, öngörü, mantık ve rasyonel olma becerileri.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
YBS052 Derin Sahtekarlık Uygulamaları 3+0+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
YBS053 Dijital Liderlik 3+0+ 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
YBS054 Dijital Strateji ve Yönetişim 3+0+ 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
YBS055 Dijital Dönüşüm 3+0+ 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
YBS056 IK'da Dijitalleşme 3+0+ 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
YBS057 İletişimde Dijitalleşme 3+0+ 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
YBS058 Dağıtık Hesaplama 3+0+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
YBS059 E-iş Yönetimi 3+0+ 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
YBS060 Kurumsal Kaynak Planlama 2 3+0+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
YBS061 Bilgi Güvenliği 3+0+ 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
YBS062 Inovasyon ve Teknoloji Yönetimi 3+0+ 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
YBS063 Risk ve Kalite Yönetimi 3+0+ 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
YBS064 YBS'de Örgütsel Davranış 3+0+ 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
YBS065 YBS'de Ekonometri 3+0+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
YBS066 YBS'de Ekonomi 3+0+ 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
YBS067 Yönetim Bilişim Sistemleri ve Siber Psikoloji  3+0+ 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
YBS068 Adli Bilişim +3+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
YBS069 Çevre Dostu Teknoloji ve Uygulamaları 3+0+ 5


Üniversite Seçmeli Dersler


Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL501 Akademik İngilizce 1 4+0+0 5
Ders içeriği, öğrencilerin dört temel dil yeteneği olan okuma, yazma, dinleme ve konuşmasını geliştirmeye yönelik aktivitelerden oluşmaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL502 Akademik İngilizce 2 4+0+0 5
Öğrenciler kendi alanları ile ilgili güncel gelişmeleri takip eder, bunlar hakkında akademik makale ve okuma parçaları okur, çözümler ve çeşitli kompozisyonlar yazarlar. Dönem içinde çeşitli projeler ve devler ile gelişimleri desteklenir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL503 Akademik İngilizce 3 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL504 Akademik İngilizce 4 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL505 English for Academic Purposes 5 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL506 English for Academic Purposes 6 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL507 English for Academic Purposes 7 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL508 English for Academic Purposes 8 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL509 English for Academic Purposes 9 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL510 English for Academic Purposes 10 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL511 Mesleki İngilizce 1 4+0+0 5
Bölüme yönelik temel bilgiler ve terminoloji, öğrencilerin dört temel becerisi olan okuma, yazma, dinleme ve konuşmaya yönelik aktiviteler.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL512 Mesleki İngilizce 2 4+0+0 5
Bölüme yönelik orta seviye bilgiler ve terminoloji, öğrencilerin dört temel becerisi olan okuma, yazma, dinleme ve konuşmaya yönelik aktiviteler.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL513 Mesleki İngilizce 3 4+0+0 5
Bölüme yönelik orta seviye bilgiler ve terminoloji, öğrencilerin dört temel becerisi olan okuma, yazma, dinleme ve konuşmaya yönelik aktiviteler.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL514 Mesleki İngilizce 4 4+0+0 5
Bölüme yönelik ileri seviye bilgiler ve terminoloji, öğrencilerin dört temel becerisi olan okuma, yazma, dinleme ve konuşmaya yönelik aktiviteler.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL515 Mesleki İngilizce 5 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL516 Mesleki İngilizce 6 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL517 English for Specific Purposes 7 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL518 English for Specific Purposes 8 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL519 English for Specific Purposes 9 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL520 English for Specific Purposes 10 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL601 Fransızca 1 4+0+0 5
Dilbilgisi ve Kelime Fransız dilinin temel dil yapıları; söz dizimi, biçim bilgisi, anlam ve anlatım becerileri. Okuma Basit seviyedeki tanıcı metinleri anlama becerisi, ders içi ve ders dışı okuma alışkanlığının kazandırılması. Yazma Tanıdık kelimeleri ve basit cümleleri somut amaçlar için tanıyabilme ve kullanabilme. Konuşma Kendisini veya başkasını tanıtabilme. Ev, aile, çevre, vs. hakkında temel soruları sorabilir ve cevaplayabilme. Diğer kişi yavaş ve net bir şekilde konuştuğunda ve iletişim kurmaya yardımcı olmak için tekrar etmeye veya yeniden düzenlemeye hazır olduğunda temel bir şekilde iletişim kurabilme.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL602 Fransızca 2 4+0+0 5
Dilbilgisi ve Kelime Fransız dilinin temel dil yapıları; söz dizimi, biçim bilgisi, anlam ve anlatım becerileri. Okuma Basit seviyedeki tanıcı metinleri anlama becerisi, ders içi ve ders dışı okuma alışkanlığının kazandırılması. Yazma Tanıtıcı metinler yazabilme, çeşitli cümleleri anlamlı bir şekilde ve dil bilgisini kullanarak bir aray getirme, edat ve bağlaçları doğru ve yerinde kullanmaya başlama. Konuşma Çeşitli sözlü iletişim durumları için uygun ifadeler ve stratejiler kullanarak sözlü iletişim kurma becerisinin geliştirilmesi; karşılıklı konuşma, güncel, özgün, işitsel, görsel-işitsel malzemeler kullanılarak konuşma ve duyduğunu anlama becerisinin geliştirilmesi.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL603 Fransızca 3 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL604 Fransızca 4 4+0+0 5
Dilbilgisi ve Kelime Fransız dilinin temel dil yapıları; söz dizimi, biçim bilgisi, anlam ve anlatım becerileri. Okuma Kitaptaki okuma parçaları tümceler arası bağlantıları ve cümleler arası anlamsal ipuçlarını kullanabilme gibi orta seviyede okuma becerilerinin kazandırılması; ders içi ve ders dışı okuma alışkanlığının kazandırılması. Yazma Paragraf biçimleri ve yapısı; paragrafın teknik özellikleri; paragraf planı çıkarma; betimleme, karşılaştırma, tartışma, , özet yazma, yorumlama; kısa hikâye yazma. Konuşma Çeşitli sözlü iletişim durumları için uygun ifadeler ve stratejiler kullanarak sözlü iletişim kurma becerisinin geliştirilmesi; karşılıklı konuşma, güncel, özgün, işitsel, görsel-işitsel malzemeler kullanılarak konuşma ve duyduğunu anlama becerisinin geliştirilmesi.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL605 Fransızca 5 4+0+0 5
Dilbilgisi ve Kelime Dil yapılarının ve kelimelerin metin ve bağlam düzeyinde kazandığı farklı anlamlar konusunda bilinçlendirme çalışmaları. Okuma Gazete, dergi, inceleme ve akademik yazılar gibi özgün okuma parçaları kullanılarak farklı bakış açılarını kavrama; tümceler arası bağlantıları ve yazının ana fikrini tahmin etme, ana fikre ulaşma ve cümleler arası anlamsal ipuçlarını kullanabilme gibi üst düzey okuma becerilerinin kazandırılması; ders içi ve ders dışı okuma alışkanlığının kazandırılması; bilginin sentezlenmesi, analizi ve değerlendirilmesi temeline dayanan eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesi. Yazma Paragraf biçimleri ve yapısı; paragrafın teknik özellikleri; paragraf çözümleme; paragraf planı çıkarma; betimleme, karşılaştırma, tartışma, anlatma türleriyle metin üretme, özet yazma, yorumlama; kısa hikâye, inceleme yazısı (kitap ve/veya film üzerine) ve resmî/gayrı resmî mektup yazma. Konuşma Çeşitli sözlü iletişim durumları için uygun ifadeler ve stratejiler kullanarak sözlü iletişim kurma becerisinin geliştirilmesi; karşılıklı konuşma, sunum, tartışma etkinlikleri yoluyla duygu ve düşünceleri etkin ifade edebilme becerisinin geliştirilmesi; güncel, özgün, işitsel, görsel-işitsel malzemeler kullanılarak konuşma ve duyduğunu anlama becerisinin geliştirilmesi.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL606 Fransızca 6 4+0+0 5
Dilbilgisi ve Kelime Dil yapılarının ve kelimelerin metin ve bağlam düzeyinde kazandığı farklı anlamlar konusunda bilinçlendirme çalışmaları. Okuma Gazete, dergi, inceleme ve akademik yazılar gibi özgün okuma parçaları kullanılarak farklı bakış açılarını kavrama; tümceler arası bağlantıları ve yazının ana fikrini tahmin etme, ana fikre ulaşma ve cümleler arası anlamsal ipuçlarını kullanabilme gibi üst düzey okuma becerilerinin kazandırılması; ders içi ve ders dışı okuma alışkanlığının kazandırılması; bilginin sentezlenmesi, analizi ve değerlendirilmesi temeline dayanan eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesi. Yazma Paragraf biçimleri ve yapısı; paragrafın teknik özellikleri; paragraf çözümleme; paragraf planı çıkarma; betimleme, karşılaştırma, tartışma, anlatma türleriyle metin üretme, özet yazma, yorumlama; kısa hikâye, inceleme yazısı (kitap ve/veya film üzerine) ve resmî/gayrı resmî mektup yazma. Konuşma Çeşitli sözlü iletişim durumları için uygun ifadeler ve stratejiler kullanarak sözlü iletişim kurma becerisinin geliştirilmesi; karşılıklı konuşma, sunum, tartışma etkinlikleri yoluyla duygu ve düşünceleri etkin ifade edebilme becerisinin geliştirilmesi; güncel, özgün, işitsel, görsel-işitsel malzemeler kullanılarak konuşma ve duyduğunu anlama becerisinin geliştirilmesi.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL607 Fransızca 7 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL608 Fransızca 8 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL609 French 9 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL610 French 10 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL611 Rusça 1 4+0+0 5
Rusça temel kelimeler ve dil bilgisi kuralları üzerinde durularak çoğunlukla okuma ve dinleme çalışmaları yapılmaktadır. Günlük dilde ihtiyaç duyulan selamlaşma, kendini tanıtma, saati sorma, ürünlerin fiyatlarını sorma gibi kalıp ifadeler öğretilmekte ve sınıfta bunlar üzerine grup ya da karşılıklı konuşma alıştırmaları yapılmaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL612 Rusça 2 4+0+0 5
Rusça temel kelimeler ve dil bilgisi kuralları üzerinde durularak çoğunlukla okuma ve dinleme çalışmaları yapılmaktadır. Günlük dilde ihtiyaç duyulan günlük rutinlerden bahsetme, restoranda sipariş verme, hava durumu hakkında konuşma gibi konular hakkında ifadeler öğretilmekte ve sınıfta bunlar üzerine grup ya da ikili konuşma alıştırmaları yapılmaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL613 Rusça 3 4+0+0 5
Rusça orta düzey kelimeler ve dil bilgisi kuralları üzerinde durularak okuma ve dinleme çalışmaları yapılmaktadır. Günlük dilde ihtiyaç duyulan kalıp ifadeler öğretilmekte ve sınıfta bunlar üzerine konuşma alıştırmaları yapılmaktadır. Ayrıca, öğrencilerin yazma becerilerini geliştirmek için her hafta işlenen konuya paralel olarak bir kısa yazma alıştırması yapılmaktadır ya da ödev olarak verilmektedir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL614 Rusça 4 4+0+0 5
Rusça orta seviye kelimeler ve dil bilgisi kuralları üzerinde durularak çoğunlukla okuma ve dinleme çalışmaları yapılmaktadır. Günlük dilde ihtiyaç duyulan kalıp ifadelerin yanında karşılaşacakları çeşitli sesli veya yazılı metin türlerini zorlanmadan okuyabilmelerini sağlayacak alıştırmalar yapılmakta ve sınıfta bunlar üzerine grup ya da karşılıklı konuşma alıştırmaları yapılmaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL615 Rusça 5 4+0+0 5
Rusça orta üstü seviye kelimeler ve dil bilgisi kuralları üzerinde durularak okuma ve dinleme çalışmalarının yanında yazma ve konuşma çalışmaları da yapılmaktadır. Akademik ve mesleki alanlarda kullanılan kalıp ifadeler öğretilmekte ve sınıfta bunlar üzerine yazma ve konuşma çalışmaları yapılmaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL616 Rusça 6 4+0+0 5
Rusça ileri seviye kelimeler ve dil bilgisi kuralları üzerinde durularak okuma, yazma, konuşma ve dinleme çalışmaları yapılmaktadır. Özellikle akademik, edebi ve eleştirel metinler üzerinden yapılan aktiviteler ile çeşitli kaynaklardan toplanan bilgileri düzenli ve akıcı bir şekilde birleştirme ve raporlama, edebi eserleri anlayıp analiz yapabilme becerileri geliştirilmektedir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL617 Russian 7 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL618 Russian 8 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL619 Russian 9 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL620 Russian 10 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL621 İspanyolca 1 4+0+0 5
Bu ders okuma, yazma, konuşma ve dinleme yoluyla temel etkili iletişim becerilerini geliştirmeyi içerir. Aynı zaman İspanyolca konuşulan ülkelerin kültürel inançlarını, değerlerini ve günlük yaşamın çeşitli yönlerini içerir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL622 Spanish 2 4+0+0 5
Bu ders okuma, yazma, konuşma ve dinleme yoluyla temel etkili iletişim becerilerini geliştirmeyi içerir. Aynı zaman İspanyolca konuşulan ülkelerin kültürel inançlarını, değerlerini ve günlük yaşamın çeşitli yönlerini içerir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL623 İspanyolca 3 4+0+0 5
Bu ders okuma, yazma, konuşma ve dinleme yoluyla alt orta seviyede etkili iletişim becerilerini geliştirmeyi içerir. Aynı zaman İspanyolca konuşulan ülkelerin kültürel inançlarını, değerlerini ve günlük yaşamın çeşitli yönlerini içerir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL624 İspanyolca 4 4+0+0 5
Bu ders okuma, yazma, konuşma ve dinleme yoluyla temel etkili iletişim becerilerini geliştirmeyi içerir. Aynı zaman İspanyolca konuşulan ülkelerin kültürel inançlarını, değerlerini ve günlük yaşamın çeşitli yönlerini içerir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL625 İspanyolca 5 4+0+0 5
Bu ders okuma, yazma, konuşma ve dinleme yoluyla temel etkili iletişim becerilerini geliştirmeyi içerir. Aynı zaman İspanyolca konuşulan ülkelerin kültürel inançlarını, değerlerini ve günlük yaşamın çeşitli yönlerini içerir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL626 İspanyolca 6 4+0+0 5
Bu ders okuma, yazma, konuşma ve dinleme yoluyla temel etkili iletişim becerilerini geliştirmeyi içerir. Aynı zaman İspanyolca konuşulan ülkelerin kültürel inançlarını, değerlerini ve günlük yaşamın çeşitli yönlerini içerir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL627 Spanish 7 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL628 Spanish 8 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL629 Spanish 9 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL630 Spanish 10 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL631 Çince 1 4+0+0 5
Bu kurs, Çince'nin temel yapı taşlarına giriş niteliğindedir. Hiç ya da çok kısıtlı Çince bilgisi olan öğrenciler için uygundur. Dört dil becerisini geliştirmeye yönelik bir eğitim sunmaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL632 Çince 2 4+0+0 5
Dört dil becerisinde pratik sağlayan yazılı ve sözlü Çince'ye giriş dersidir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL633 Chinese 3 4+0+0 5
Temel seviye Çince bilgisi olan öğrenciler için orta seviye öncesi dersidir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL634 Chinese 4 4+0+0 5
Çince orta seviye kelimeler ve dil bilgisi kuralları üzerinde durularak okuma ve dinleme çalışmaları yapılmaktadır. Günlük dilde kullanılan kalıp ifadelerin yanında karşılaşacakları çeşitli sesli veya yazılı metin türlerini zorlanmadan okuyabilmelerini sağlayacak alıştırmalar yapılmakta ve sınıfta bunlarla ilgili grup ya da karşılıklı konuşma alıştırmaları yapılmaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL635 Çince 3 4+0+0 5
Öğrenciler Çince istek kipi, saat ve vakit, çoğu fiilli cümle ile amacını belirtme, seçmeli soru cümlesi, yardımcı kelimeler bilgi edinir ve benzer konularda kendilerini ifade edebilir konuma gelirler.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL636 Çince 4 4+0+0 5
Günlük hayatta para değiştirme, ziyaret ettiği yerini anlatma, kitap ödünç alma ve geriye verme, yeni arkadaşı edinme, karşılaştırma, kıyafeti satın alma, posta ofiste olma, nesne betimleme, hatırlatma, hobilerini bahsetme, Şimdiki Zaman, sebebi sorma, Yeni Yılı kutlama gibi konularda kendilerini ifade edebilir konuma gelirler.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL637 Chinese 7 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL638 Chinese 8 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL639 Chinese 9 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL640 Chinese 10 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL641 Arapça 1 4+0+0 5
Bu ders okuma,yazma, konuşma ve dinleme yoluyla temel iletişim becerilerini geliştirmeyi içerir. Aynı zamanda Arapça konuşulan ülkelerin kültürel inançlarını, değerlerini ve günlük yaşamın çeşitli yönlerini içerir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL642 Arapça 2 4+0+0 5
Bu ders okuma,yazma, konuşma ve dinleme yoluyla temel iletişim becerilerini geliştirmeyi içerir. Aynı zamanda Arapça konuşulan ülkelerin kültürel inançlarını, değerlerini ve günlük yaşamın çeşitli yönlerini içerir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL643 Arapça 3 4+0+0 5
Bu ders okuma,yazma, konuşma ve dinleme yoluyla temel iletişim becerilerini geliştirmeyi içerir. Aynı zamanda Arapça konuşulan ülkelerin kültürel inançlarını, değerlerini ve günlük yaşamın çeşitli yönlerini içerir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL644 Arapça 4 4+0+0 5
Bu ders okuma,yazma, konuşma ve dinleme yoluyla temel iletişim becerilerini geliştirmeyi içerir. Aynı zamanda Arapça konuşulan ülkelerin kültürel inançlarını, değerlerini ve günlük yaşamın çeşitli yönlerini içerir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL645 Arabic 5 4+0+0 5
Bu ders okuma,yazma, konuşma ve dinleme yoluyla temel iletişim becerilerini geliştirmeyi içerir. Aynı zamanda Arapça konuşulan ülkelerin kültürel inançlarını, değerlerini ve günlük yaşamın çeşitli yönlerini içerir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL646 Arabic 6 4+0+0 5
Bu ders okuma,yazma, konuşma ve dinleme yoluyla temel iletişim becerilerini geliştirmeyi içerir. Aynı zamanda Arapça konuşulan ülkelerin kültürel inançlarını, değerlerini ve günlük yaşamın çeşitli yönlerini içerir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL647 Arabic 7 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL648 Arabic 8 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL649 Arabic 9 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL650 Arabic 10 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL651 Türkçe 1 4+0+0 5
Türkçe temel kelimeler ve dil bilgisi kuralları üzerinde durularak çoğunlukla okuma ve dinleme çalışmaları yapılmaktadır. Günlük dilde ihtiyaç duyulan selamlaşma, kendini tanıtma, saati sorma, ürünlerin fiyatlarını sorma gibi kalıp ifadeler öğretilmekte ve sınıfta bunlar üzerine grup ya da karşılıklı konuşma alıştırmaları yapılmaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL652 Türkçe 2 4+0+0 5
Türkçe temel kelimeler ve dil bilgisi kuralları üzerinde durularak çoğunlukla okuma ve dinleme çalışmaları yapılmaktadır. Günlük dilde ihtiyaç duyulan restoranda sipariş verme, hava durumu hakkında konuşma gibi konular hakkında ifadeler öğretilmekte ve sınıfta bunlar üzerine grup ya da ikili konuşma alıştırmaları yapılmaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL653 Türkçe 3 4+0+0 5
Türkçe orta düzey kelimeler ve dil bilgisi kuralları üzerinde durularak okuma ve dinleme çalışmaları yapılmaktadır. Günlük dilde ihtiyaç duyulan kalıp ifadeler öğretilmekte ve sınıfta bunlar üzerine konuşma alıştırmaları yapılmaktadır. Ayrıca, öğrencilerin yazma becerilerini geliştirmek için her hafta işlenen konuya paralel olarak bir kısa yazma alıştırması yapılmaktadır ya da ödev olarak verilmektedir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL654 Türkçe 4 4+0+0 5
Türkçe orta düzey kelimeler ve dil bilgisi kuralları üzerinde durularak okuma ve dinleme çalışmaları yapılmaktadır. Günlük dilde ihtiyaç duyulan kalıp ifadeler öğretilmekte ve sınıfta bunlar üzerine konuşma alıştırmaları yapılmaktadır. Ayrıca, öğrencilerin yazma becerilerini geliştirmek için her hafta işlenen konuya paralel olarak bir kısa yazma alıştırması yapılmaktadır ya da ödev olarak verilmektedir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL655 Turkish 5 4+0+0 5
Türkçe ileri düzey kelimeler ve dil bilgisi kuralları üzerinde durularak okuma ve dinleme çalışmaları yapılmaktadır. Günlük dilde ihtiyaç duyulan kalıp ifadeler öğretilmekte ve sınıfta bunlar üzerine konuşma alıştırmaları yapılmaktadır. Ayrıca, öğrencilerin yazma becerilerini geliştirmek için her hafta işlenen konuya paralel olarak bir yazma alıştırması yapılmaktadır ya da ödev olarak verilmektedir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL656 Turkish 6 4+0+0 5
Türkçe ileri düzey kelimeler ve dil bilgisi kuralları üzerinde durularak okuma ve dinleme çalışmaları yapılmaktadır. Günlük dilde ihtiyaç duyulan kalıp ifadeler öğretilmekte ve sınıfta bunlar üzerine konuşma alıştırmaları yapılmaktadır. Ayrıca, öğrencilerin yazma becerilerini geliştirmek için her hafta işlenen konuya paralel olarak bir yazma alıştırması yapılmaktadır ya da ödev olarak verilmektedir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL657 Turkish 7 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL658 Turkish 8 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL659 Turkish 9 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL660 Turkish 10 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL661 Italianca 1 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL662 Italianca 2 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL671 Almanca 1 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL672 Almanca 2 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI001 Alternatif ve Yenilenebilir Enerji 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI002 Antropolojiye Giriş 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI003 Beslenmede Doğru Bilinen Yanlışlar 3+0+0 5
Yeterli, dengeli ve sürdürülebilir beslenme kavramları hakkında bilgi sahibi olarak, popüler diyetlerin sağlık üzerindeki etkilerini kavramak.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI005 Çağdaş Sanata Giriş 3+0+0 5
Sanat Nedir? Çağdaş Sanat Nedir? Modern Sanatı Anlamak Soyut Dışavurumculuk ve Amerikan Modernizmi Sanat ve Gündelik Nesnelerin Dönüştürülmesi Sanat Nesnesi, Mekan, İzleyici: Minimalizm’den Enstalasyon Sanatına Kavramsal Sanat: Sanatın Nesnesi Sorgulanıyor Sanatta Feminist Müdahaleler Sanatın Sonu Tartışmaları: Warhol, Pop Sanat ve Tüketim Kültürü Sanat ve Kimlik Sorgulamaları Beden Sanatı ve Performans Katılımcı Sanat: İlişkisel Estetik ve Sanatta Toplumsal Kaygılar Sanat ve Küreselleşme

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI006 Dijital Medya Okuryazarlığı 3+0+0 5
Dijital okuryazarlık ve medya okuryazarlığı günümüzde, dijital medyayı yetkin biçimde kullanmak, anlamak ve hakların farkındalığı için büyük bir önem taşımaktadır. Okuryazarlık denilince akla ilk okuma, yazma, konuşma ve dinleme gelmektedir. Ancak günümüzde insanlar eskisinden farklı olarak yeni ifade ve iletişim teknikleri kullanmaktadırlar. Dijital okuryazarlık eğitimi, gerçek ve sanal ortamdaki verilere istenilen amaçta doğru bir şekilde erişebilmek ve onu doğru yöntemle verimli bir şekilde kullanabilmeyi hedefler.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI007 Diyetetikte Girişimcilik 3+0+0 5
Genel olarak sınıf ortamında Soru-Cevap-Tartışma ile dersin yürütülerek temel girişimcilik ve pazarlama kavramları hakkında bilgi sahibi olmak.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI008 Düşünce Tarihi 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI009 Etkili Konuşma ve Diksiyon 3+0+0 5
Nefes, ses, boğumlama aygıtlarının tanıtılması; nefes, ses, boğumlama aygıtlarının ilişkilendirilmesine yönelik alıştırmalar; Türkçe konuşma dili kuralları; Türkçe konuşma kuralları; Türkçe konuşma dili ve yazı dili ayrımları; Türkçe konuşma dili ve yazı dili ayrımları; nefes, ses, boğumlama aygıtlarının ve konuşma kurallarının ilişkilendirilmesine yönelik alıştırmaların çeşitli metinler üzerinde yapılması; nefes, ses, boğumlama aygıtlarının ve konuşma kurallarının ilişkilendirilmesine yönelik alıştırmaların çeşitli metinler üzerinde yapılması.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI010 Etkili Konuşma ve Sunum Teknikleri 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI0101 Global Dünyaya Ekonomik Bakış 3+0+ 5
Bu derste , genel anlamı ile Küreselleşmenin tanımı, Küresel kurumlar, Özelleştirme, farklı siyasi, ekonomik ve yasal sistemler ülkeleri nasıl etkiler konuları, ülke örnekleri: ABD, Çin, Hindistan, Rusya, Venezuela, Malezya, Afrika ülkelerinin Ticaret politikaları, uluslararası kuruluşlar, mülkiyet hakları, yenilikçilik ve girişimcilik kavramları, ekonomik kavramlar, ülkemizdeki kuruluşlar, bir girişimci için, güncel örneklerle anlatılmaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI011 Felsefeye Giriş 3+0+0 5
Temel felsefi sorunlar, büyük filozofların yaklaşımları ve düşünceleri çevresinde felsefe tarihi, Antik Yunan’dan Çağdaş Batı Felsefesine etik, bilgi, doğa, siyaset gibi farklı alanlarda filozofların yaklaşımları

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI012 Girişimciliğin Temelleri 3+0+0 5
Girişimci düşünce yapısı, yalnız yeni firma kuruluşlarını değil, firma içi atılımlarda da gittikçe önem kazanmaktadır. Öte yandan, Türkiye ve dünyanın öncelikli konuları tüm bu girişimci düşünceyi etkiler ve fırsat ile tehditler sunar. İşte bu yaklaşımla, program farkı gözetmeksizin üniversiteye yeni girmiş öğrencilere girişimciliğin temelleri, değişimi, dünyadaki öncelikli konular ile ilgilendirilerek anlatılacaktır. Girişimcilik eğitimi, iş dünyasını odağına alsa da, farklı vaka anlatımlarıyla genel bir anlayış aktarmayı hedefler.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI014 Introduction to New Media 3+0+0 5
Bu ders, hızla gelişen yeni medya teknolojilerine kapsamlı bir yaklaşım sunar. Yeni medyayı, yeni katılımcı kültür biçimleri, bilgi ve eğlence kaynakları, sosyal katılım platformları, sanatsal medya araçları ve devlet araçları bağlamında kavramsallaştırır ve bu süreçte yeni medya teknolojisinin kültür ve toplumu dönüştürmedeki etkisini araştırır. Konular arasında sosyal medya, dijital oyun, dijital medya sanatı, dijital ve vatandaş gazeteciliği, televizyon ve sinemanın dijital dönüşümü ve dijital çağda sosyal kontrol ve benzeri konular yer almaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI016 İkna ve Etkili İletişim 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI017 İletişim Yöntemleri 3+0+0 5
Dersin içeriğinde, iletişim kavramı, iletişim araçları ve iletişimin türleri gerek tarihsel gerek toplumsal süreci içinde yer almaktadır. Ayrıca öğrencilerin iletişim becerilerini kullanmaya ve geliştirmeye yönelik pratikler de dersin kapsamındadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI018 İşaret Dili 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI019 İşletmeye Giriş 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI020 Sağlık Okuryazarlığı 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI021 Liderlik Stratejileri 3+0+0 5
Liderlikle ilgili temel kavramlar, liderlik tarzları, liderlik teorileri, kriz ve liderlik, stratejik liderlik, cinsiyet ve liderlik, girişimci liderlik, etik liderlik konuları ele alınacaktır. Vaka analizleri yapılacaktır

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI022 Lojistik Yönetimi 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI023 Medya Okur Yazarlığı 3+0+0 5
Medyanın gücü ile birlikte kitle iletişim araçlarının toplumlar üzerinde etkisi, globalleşme sürecinde değişen ve gelişen kitle iletişim araçlarının yeni dünya düzenine göre şekillenmesi ve yeni söylemler, medya üzerindeki baskı güçleri, devletlerin etkisi, medyanın demokratikleşmesi ve sansür mekanizmaları, ifade özgürlüğü, kişilik hakları, bilgi edinme, kamu yararı, yazılı ve görsel medyayı eleştirel okuma/izleme, dünyada ve Türkiye'de medya okuryazarlığına bakış.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI025 Girişimciliğin Temelleri 3+0+0 5
Dersin odağında girişimci yer almaktadır. Bu bağlamda derste bir girişimcinin çalıştığı ortamın tabiatı ve girişimci bir yöneticinin kendine özgü özellikleri işlenmektedir. Girişimciliğin kavramsal çerçevesi, öncelikli alanları, temel işlevleri, finansmanı, süreci, kültürü, girişimciliğin yerel ve uluslararası bağlamı ile ilgili konulara değinilecektir. Öğrencilerin bu dersle kendilerinde var olan girişimcilik özelliklerini ortaya çıkarmaları ve bunları geliştirebilmeleri sağlanmaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI026 Postapokaliptik Anlatı 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI027 Psikolojik Beceriler 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI029 Sağlık Ekonomisi 3+0+0 5
Ekonomi Bilimi ve Temel Kavramlar, Sağlık ve Sağlık Statüsü, Sağlık Ekonomisi ve Gelişimi, Arz ve Sağlık Hizmetleri Arzı, Talep ve Sağlık Hizmetleri Talebi, Sağlık Hizmetleri Pazarı, Sürdürülebilir Kalkınma ve Sağlık, Sağlık Hizmetleri Finansman Sistemleri, Sağlık Hizmetlerinde Performans ve Geri Ödeme Sistemleri, Sağlık Sektörü ve İktisadi Planlama, Sağlık Hizmetlerinde Ekonomik Değerlendirme, Türkiye Sağlık Harcamaları Analizi, Sağlık Sektöründe Güncel Konu ve Sorunlar, Döngüsel Ekonomi ve Sağlık Çevre İlişkisi.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI030 Sağlıklı Yaşam ve Fiziksel Aktivite 3+0+0 5
Sağlık, Fiziksel aktivite ve temel unsurları. Endüstriyel ortamlarda, kronik hastalıklarda, farklı yaş gruplarında fiziksel aktivitenin önemi. Farklı egzersiz formları. Bel ve boyun okulları.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI031 Savunma Sanayimizde Teknolojik Dönüşüm 3+0+0 5
Milli savunma sanayimizin gelişim sürecini, savunma sanayimizin mevzuat, insan kaynakları,organizasyon yapısı ve finanasal kaynaklarını incelemek, Yerli ve milli bir savunma sanayi ihtiyacının gerekliliğini öğrencilerle analiz etmek, savunma sanayi alanında ülkemizde verilen eğitimler hakkında bilgi vermek, teknoloji ve ARGE yönetimi faaliyetlerini incelemek, proje yönetimi sürecini,kümelenme ve tamamlanan proje süreçlerini analiz etmek, harp, silah ve araçlarını tanıtmak.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI032 Sosyolojiye Giriş 3+0+0 5
Toplumbilim kavramlarını kavrayış. Toplumbilmin kurucuları ve sonra onları izleyen kuramcı ile âşinâ bulunuş. Toplumsal meseleler ile alâkalı durum ve oluşumlar karşısında sosyolojik tasavvur imtiyazına sahip oluş. Gezegenimizdeki konumlara göre kültürlerin çeşitliliğinden ve toplumsallaşma süreçlerinin izafîliğinden haberdar bulunmak. Ona göre de, peşin hükümlerden âzâde ve kabûlcülükte engin olmak.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI033 Uluslararası Örgütler 3+0+0 5
19.yüzyıldan itibaren uluslararası sistem içinde devletlerin yanı sıra uluslararası örgütler de yer almaya başlamışlardır. Yaşanan iki dünya savaşı tarafından yaratılan felaketlerin tekrarlanmaması ve doğurdukları olumsuzlukların ortadan kaldırılması hedefiyle kurulan küresel ve bölgesel nitelikli uluslararası örgütler uluslararası ilişkilere yeni bir boyut eklemiştir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI034 Yöneticilik Becerileri 3+0+0 5
Bu ders temel yönetim kavramları hedeflerle yönetim, yönetim becerilerinin geliştirilmesi, yönetici kişiliğini geliştirmek, karar alma ve çözme, ekip oluşumu ve yönetimi, çalışanları, özendirme& motivasyon yönetimi, yetki devri-delegasyon, liderlik yaklaşımı, lider ve yönetici farkı gibi konuları içermektedir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI036 Optimizasyona Giriş 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI037 İstanbul’un Anıtsal Yapıları 3+0+0 5
Kent genelinde değişik dönemlerde inşa edilmiş tarihsel yapıları teorik ve alan çalışması kapsamında yerinde görerek pekiştirmek, yaşadığımız çevreyi / kenti geçmiş kültürleriyle ve eserleriyle tanıyıp farkındalık yaratmak, geçmişimize tarihsel ve kültürel açıdan sahip çıkılmasını sağlamak

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI038 Sinematografik Mekan Okumaları 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI039 Veri Bilimine Giriş 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI040 Hesaplamalı Matris İşlemleri 2+2+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI041 İşaret Dili 1 3+0+0 5
Bu derste işitme engelli bireyle iletişim süreci ve öğeleri, işitme engelliler kültürü, iletişim engelleri, temel işaret dili eğitimi TİD kurs programı, işitme yetersizliği ile dil ve konuşma yetersizliği olan bireylerin kişisel ve toplumsal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla konuşma dilinden farklı olan fakat belli bir sistem içinde el ve vücut hareketleri ile mimiklerin kullanıldığı görsel bir dildir. Gelişen teknolojiye ve uzun süren uygulamalara göre işitme yetersizliği olan bireylerin eğitiminde bireysel özelliklerin ve bireysel ihtiyaçların belirleyici olması gerekmektedir. Bu gerekçe ile ders programı ile bireylerin, TİD kullanarak işitme yetersizliği olan bireylerle iletişim kurabilmek için temel bilgi ve becerileri kazanması, yeniliğe ve değişime uyum sağlaması öngörülmektedir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI042 İşaret Dili 2 3+0+0 5
Bu derste işitme engelli bireyle iletişim süreci ve öğeleri, işitme engelliler kültürü, iletişim engelleri, temel işaret dili eğitimi TİD kurs programı, işitme yetersizliği ile dil ve konuşma yetersizliği olan bireylerin kişisel ve toplumsal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla konuşma dilinden farklı olan fakat belli bir sistem içinde el ve vücut hareketleri ile mimiklerin kullanıldığı görsel bir dildir. Gelişen teknolojiye ve uzun süren uygulamalara göre işitme yetersizliği olan bireylerin eğitiminde bireysel özelliklerin ve bireysel ihtiyaçların belirleyici olması gerekmektedir. Bu gerekçe ile ders programı ile bireylerin, TİD kullanarak işitme yetersizliği olan bireylerle iletişim kurabilmek için temel bilgi ve becerileri kazanması, yeniliğe ve değişime uyum sağlaması öngörülmektedir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI043 Sivil Sorumluluk ve Proje 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI044 İş Etiği 3+0+0 5
İş yaşamında etik kavramlarına yönelik farkındalık oluşturmak, iş etiği uygulamalarının önemini göstermek, katılımcıda etik değerleri kabul eden iş kararları verme becerilerini geliştirmek, iş kararlarını etik kullanarak değerlendirebilmek ile ilgili konu ve konular değerler.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI045 TV ve Gündelik Yaşam Eleştirisi 3+0+0 5
“Neden televizyon izliyoruz?” sorusundan yola çıkarak TV’nin ideoloji yayma işlevinden kitleleri tek-tipleştirmesine, kanaat ve itaat oluşturma yetisinden tecimsel bir araç olmasına kadar pek çok konu mercek altına alınacaktır. Bu bağlamda dersin ana başlıkları televizyon ve temsil, cinsiyetçilik, türcülük, popüler kültür üreticisi olarak televizyon, rating sistemi, televizyonda dramatizasyon, TV’nin toplumsal belleğe katkısı ve genel olarak televizyon anlatısıdır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI047 Sağlık Örgütlerinde Çalışan Davranışları 3+0+0 5
Tutumlar ve iş tatmini; duygu ve duygu durumlar, kişilik ve değerler, algı ve atfetme süreçleri, motivasyon ve liderlik, grup ve takım çalışması, örgütlerde güç ve politika

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI048 Stratejik Öngörü 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI050 Yapay Zekaya Giriş 3+0+0 5
Her öğrenci için dersin amacı; Yapay zeka kavramının kapsamını, kullanılan yöntemleri, yapay zekadaki sorunlarla birlikte, farklı uygulama alanlarındaki örnekleri ile öğrenmektir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI052 Medya İşletmeciliği 3+0+0 5
Medya İşletmeciliği kapsamına giren konular

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI054 Genetik Danışma ve Etik 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI056 Çocukta İletişim 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI057 Bilim Felsefesi 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI059 Bilim ve Felsefe 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI060 Film Okuması 3+0+ 5
Belirli film türleri, yönetmenler, akımlar ve tarzlar, ulusal sinemalar, tarihsel dönemler, yönetmenler, yeni teknolojiler bağlamında film kültürü, kültürel çalışmalar ve sinema, toplumsal cinsiyet ve sinema, film ve medya kültürü, felsefe ve sinema, film endüstrisi, müzik ve sinema, sinemada görüntü ve ses, film uyarlamaları, sinema ve toplumsal değişim, alternatif sinemalar ders kapsamında işlenecek konular arasında yer almaktadır

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI061 İş Sağlığı ve Güvenliği 3+0+ 5
İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Kavramları, Risk Etmenleri ve Çeşitleri, Ortam Gözetimi, İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Nedenleri, Önleyici Tedbirler ve İş Güvenliği Kültürü

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI064 Bilgi ve İletişim Sistemleri Okuryazarlığı 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI065 Tıbbi Terminoloji 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI066 Etkili Konuşma ve Diksiyon 3+0+0 5
PROGRAMIN ADI: Etkili Konuşma ve Diksiyon Eğitimi DİKSİYON EĞİTİMİ İÇERİĞİ VE KAZANIMLARI • Diksiyon eğitimi; solunum, ses hızı ve ritmin nasıl geliştirileceğini öğretir. • Sesinizi çeşitli boyutlardaki izleyiciler ve mekanlar için nasıl ayarlayacağınız konusunda bilgiler verir. • Diksiyon eğitimi için en temel kazanım olan ses mekanizması nasıl çalıştığını ve doğal sesinizi nasıl keşfedeceğinizi anlamanızı sağlar. • Sesinizi ve diksiyonu geliştirmek ve ayrıca sesler arasında hızlı geçişi sağlayacak şekilde konuşabilmek için pratik ipuçları ve alıştırmalar ile karşılaşacaksınız. • Sesinizin etkileyiciliğini konuşmalarınızın geneline nasıl yansıtacağınızı öğretir. • Konuşmalarınıza tonlama, vurgu ve durak inceliklerini katarak daha etkili bir konuşma yapabilirsiniz. • Diksiyon eğitimi alan kişiler dili doğru, güzel ve etkili kullanmanın inceliklerini fark ederek Türkçeyi özenle kullanabilen, konuşmayı sanata dönüştürmenin yollarını bilen, doğru – yanlış kullanım örneklerini irdeleyen ve güzel konuşmanın önemini kavrayan, “ne söyleyeceğini bilmenin yanı sıra nasıl söyleyeceğini de bilen” bireyler olarak yetişecektir. • İşe alım süreci ile ilgili bilgi edinir. PROGRAMIN SÜRESİ Hafta Sonu Gruplarda: Günde 3 saat 2 gün = 6 saat Toplam Süre: 7 hafta x 6 saat = 42 saat PROGRAM İÇERİĞİNİN TOPLAM KURS SÜRESİNE GÖRE HAFTALIK DAĞILIMI 1. HAFTA A. ETKİLİ İLETİŞİMİN ANLAMI 1. Etkili İletişimin Önemi 2. İletişimde Beden Dili – Ses ve Söz Dizgesi 3. İletişimde Doğru ve Yanlış Davranışlar 4. Telefonla Doğru ve Etkili İletişim 2.HAFTA B. NEFES VE SES EĞİTİMİ 1.Diyafram, Nefesi Kullanma 2. Doğru Duruş ve Doğru Nefes Alma Teknikleri 3. Sesin Nitelikleri ve Etkili Ses Kullanımı 4. Konuşma Hızını Ayarlama 5. Anlatım Bozukluklarını Engelleme 3.HAFTA C.SÖYLEYİŞ ve BOĞUMLAMA 1.Dil, Dudak ve Çene Egzersizleri 2. Boğumlama Alıştırmaları 3. Söyleyiş ve Boğumlama Kusurlarının Giderilmesi 4.HAFTA D.TONLAMA VURGU VE DURAK 1. Tonlamanın Önemi ve Örnekler 2. Kelime, Cümle Vurgusu ve Durak 3. Doğru Tonlama / Etkili ve İnandırıcı Tonlama 4. Metin Değerlendirme 5.HAFTA E. SÖYLEYİŞ BECERİLERİNİ GELİŞTİRME 1. Yazılışları Aynı Anlamları Farklı Sözcükler 2.‘‘Ğ’’ Harfinin Söyleyiş Özellikleri 3.Yabancı Kökenli Sözcükler 6.HAFTA E. KÜRSÜ ÖNÜNDE KONUŞMA-HİTABET 1.Topluluk Önünde Konuşma 2.Heyecanını Kontrol Altına Alma 3.Konuşmacının Beden Dili Kullanımı 7.HAFTA F. UYGULAMALAR 1.Kursiyerlerin Performans Çalışmalarının Değerlendirilmesi, 2.İşe Alım Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI067 Beslenmede Markalaşma 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI068 Yaşam Boyu Psikoloji 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI069 İş Hayatında Yetkinlik 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI073 Bilim Ve Felsefe 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI076 Yaratıcı Yazarlık 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI077 Toplumsal Cinsiyet 3+0+ 5
Toplumsal cinsiyetle ilişkili temel kavram ve kuramlar, toplumsal cinsiyet rolleri ile aile, eğitim, beden, medya, şiddet, kent yaşamı ilişkisi, film analizleri ve günlük yaşam olaylarıyla temel kuram ve kavramların ilişkilendirilmesi

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI079 Bilimsel Yazım Becerileri 3+0+ 5
Ders, profesyonel ortamlarda doğru ve etkin iletişim dili, bir araştırma sorusu sorma, literatür tarama, akademik kaynak arama ve kullanma, bilimde etik ilkeler, bilimsel bir makale, tez ve bildiri yazımına ilişkin incelemeleri içerir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI080 Psikoloji Okumaları 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI085 İstanbul'un Tarihsel Yapıları 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI086 Kültür ve Sanat Tarihi 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI088 Dijital Prodüksiyon ve Kurgu 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI089 Autodesk Maya ile 3B Modelleme 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI090 2B Çizgi Film Animasyon 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI091 Toplumlar Mimarlıklar İstanbul 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI092 Paralel Programlama (C) 3+0+ 5
C programlama dili kullanılarak, bilgisayar programcılığında belirli bir deneyime sahip olan öğrencilere, paralel programlama temelleri ile düşünmeye ve bunun yanı sıra paralel kod yazma becerisi geliştirebilmelerini hedefleyen bir derstir. Derste MPI, OpenMP gibi paralel programlama kütüphanelerinden yararlanılıp, etkin kullanımları, uygulamalı olarak öğretilecektir. Dersler interaktif bir şekilde, sınıf içi alıştırmalarla desteklenerek ve öğretim elemanının aktif destekleriyle işlenecektir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI093 Yönetim ve Organizasyon 3+0+ 5
Yönetim ve organizasyon ile ilgili temel kavramlar, Yönetim ve yöneticilik, Liderlik kavramları, Yönetim yaklaşımları, Klasik yönetim yaklaşımları, Bilimsel yönetim yaklaşımı, Yönetim süreci yaklaşımı, Bürokrasi yaklaşımı, Neo-klasik yönetim yaklaşımı, Modern yönetim yaklaşımları, Sistem yaklaşımı, Durumsallık yaklaşımı, Post-modern yönetim düşüncesi, Yönetim fonksiyonları, Örgütler, Çağdaş örgütler, Örgüt yapıları, Örgütsel davranış yönetimi konularını kapsamaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI094 Araştırma Yöntemleri 3+0+ 5
Bilimin tanımı, Temel Kavramlar, Nitel ve Nicel Veri Toplama Yöntemleri, Araştırma Süreci, Ölçme ve Ölçekleme, Örnekleme, Veri Analizi, Araştırma Önerisi, Etik.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI095 Kariyer Geliştirme Planlama ve Yönetimi 3+0+ 5
Kariyer kavramı, kariyer planlama ve aşamaları, Bireysel kariyer gelişimi, kariyer stratejisinin oluşturulması, Kariyer planlama modeli, ilgili öğretmenlik alanlarında kariyer seçenekleri, Özgeçmiş hazırlama ve özgeçmiş çeşitleri, CV formatı ve örnekleri, CV hazırlamada dikkat edilecek noktalar, Kendilerini tanıtan CV'leri için kapak yazıları, tanıtım mektupları, iş görüşmesi yöntem ve türleri, görüşmeye hazırlık ve görüşme aşamaları, Görüşmelerde karşılaşabilecek durumlarI, Soru tipleri, vücut dili-bedensel işaretler.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI096 Meslek Etiği 3+0+ 5
Etik ve Ahlak Kavramları, Etiğin Tarihsel Süreci, İş Ahlakı ve Önemi, İş Ahlakı ve Etik Yaklaşımlar, İşletmelerde Ahlaki Karar Alma ve Etik Liderlik, Örgütlerde Etik kavramı ve Önemi, İş Ahlakı Açısından Eğitim ve Etik Kodların Önemi.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI097 Kriminoloji 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI099 Bilgisayar Bilimlerine Giriş 2+0+1 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI100 İş Zekası ve Veri Yönetimi 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI102 Sağlık İletişimi 3+0+ 5
Sağlık İletişimin Tanımı, Disiplinler Arası Bir Alan Olarak Sağlık İletişiminin Özellikleri, Sağlık İletişiminin Faaliyet Alanları, Sağlık İletişimi Alanındaki Başlıca Kuram ve Modeller, Sağlık İletişiminde Kişilerarası İletişim, Sağlık İletişimi Kampanya Süreci, Sağlık İletişimi Kaspamında Sosyal Pazarlama, Halkla İlişkiler, Risk İletişimi ve Medyada Savunuculuk, Sağlık Okuryazarlığı ve Eleştirel Sağlık İletişimi, Medya ve Sağlık, Sağlık İletişimi ve Etik Hasta Hekim (İç ve Dış Müşterinin) İletişim Becerileri

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI103 Sağlık Pazarlaması 3+0+ 5
Dersin içeriği, sağlık işletmeleri özelinde temel pazarlama fonksiyonlarının anlatılması ve sağlık sektöründe pazarlama faaliyetlerine ilişkin temel özellikler ve tüketici davranışlarının öğrencilere anlatılması hedeflenerek planlanmıştır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI107 Medya Yayıncılık Uygulamaları 3+0+ 5
Medya Endüstrisinde yer alan Radyo - Televizyon - Yazılı Basın ve Dijital medyanın işleyişi. Medya endüstrisinde mecralar nasıl faaliyetlerini sürdüyorler, teknolojik - ekonomik ve yayıncılık alanında çalışmalarını nasıl yapıyor. Medya endüstrisine kuş bakışı bir endüstriyel bakış.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI108 Tüketici Davranışları 3+0+ 5
Tüketici Davranışları dersi bağlamında, tüketim olgusu, tüketim toplumu kavramı, tüketim toplumunda tüketici, tüketici davranışlarının sosyo-psikolojik ve ekonomik dinamikleri, tüketici davranış modelleri, tüketici satın alma karar süreci, algı-ikna-tutum kavramlarının tüketici davranışlarıyla ilişkisi ele alınmaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI109 Girişimciliğin Temelleri 3+0+ 5
Girişimci düşünce yapısı, yalnız yeni firma kuruluşlarını değil, firma içi atılımlarda da gittikçe önem kazanmaktadır. Öte yandan, Türkiye ve dünyanın öncelikli konuları tüm bu girişimci düşünceyi etkiler ve fırsat ile tehditler sunar. İşte bu yaklaşımla, program farkı gözetmeksizin üniversiteye yeni girmiş öğrencilere girişimciliğin temelleri, değişimi, dünyadaki öncelikli konular ile ilgilendirilerek anlatılacaktır. Girişimcilik eğitimi, iş dünyasını odağına alsa da, farklı vaka anlatımlarıyla genel bir anlayış aktarmayı hedefler.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI110 Sürdürülebilir Kalkınma 3+0+ 5
Bu ders, doğal sistemlerin ekonominin ve toplumun bağlı olduğu doğal kaynakları ve ekosistem hizmetlerini sağlama yeteneğini sürdürürken aynı zamanda insani gelişme hedeflerini karşılamada organize olan Sürdürülebilir kalkınma kavramını ele almaktadır. Sürdürülebilir kalkınma, 'gelecek' faktörünü ekleyerek sürdürülebilirlik kavramından farklıdır. Sürdürülebilir kalkınma birçok alt bölümle birlikte büyük bir konu olmasına rağmen, ders kavramın ilgili terminoloji ve küresel Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında anlaşılması için zemin oluşturmayı amaçlamaktadır

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI112 Sağlık Örgütlerinde Çalışan Davranışları ve Güncel Konular 3+0+ 5
Sağlık örgüterinde ortaya çıkan ve güncel literatür konuları olan olumlu ve olumsuz örgütsel tutum ve davranışları incelemek ve stres, çatışma, güç ve politika, örgütsel kültür ve iletişim konularını tartışmak

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI114 Kanser Biyolojisi 3+0+ 5
Kanser, kanser oluşumu, kliniği, tedavisi, kanser hastalarında beslenme uygulamaları, besin, besin öğesi ve besin bileşenlerinin kanser oluşumu ve süreci üzerine etkileri, kanser hastalarında kullanılan beslenme destek ürünleri, besin karsinojenler

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI115 Dil ve Konuşma Terapisinde Akademik Okuma ve Yazma Becerileri 3+0+ 5
Bu ders; Tanışma Makale listesi paylaşımı Ders işleyiş ve içeriğinin paylaşımı ,Makale nedir ?,Eleştirel Okuma ve Düşünme Yöntemleri,Eleştirel Okuma ve Düşünme Yöntemleri,Akademik Okuma Süreci,Akademik Metin Tahlili,Açıklama, Tanımlama, Anlatım ,Hızlı Okuma Teknikleri,Analitik Okuma,Örnek makale önerileri ve tartışılması , Örnek makale önerileri ve tartışılması ,Analitik Okuma ve Yazım,Okuma Atölyesi,Okuma Atölyesi ; konularını içermektedir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI116 Sivil Sorumluluk ve Proje Uygulamaları 3+0+ 5
Ders kapsamında gerek akademik alanda gerekse hibe programları veya özel sektör kapsamında proje geliştirmek ve yürütmek için gerekli temel bilgiler verilmektedir. Bu bağlamda proje ve rutin işin birbiriyle ilişkileri, projeleri planlamak için gereken analiz adımları: “Sorun Analizi”, “Hedef Analizi”, “Paydaş Analizi”, “Strateji Analizi” ve akabinde gerçekleştirilmesi gereken planlama adımlarından: “Faaliyetlerin Planlanması”,” Maliyetlerin Planlanması”, “Temel Proje Planının” hazırlanmasında bahsedilmektedir. Böylece katılımcılar değişik alanlarda proje geliştirmek ve uygulamak için gereken temel becerilere sahip olabileceklerdir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI117 Sağlıkta İletişim 3+0+ 5
• Sağlık kuruluşları, sağlık çalışanları için yeni medya kullanımı ve sağlık iletişimi boyutu. • Yeni medya ve geleneksel medya nedir? Yeni medyanın geleneksel medyadan farkı nedir? Hem yeni medya kullanıcısı hem de yeni medya takipçilerinin özellikleri nelerdir? • Sağlık iletişimi nedir? Neden önemlidir? Sağlık ile ilgili doğru ve yanlış mesajları algılama ve aktarmada sağlık iletişimi nasıl gerçekleştirilir? Neden sağlık alanında iletişim anlamında ayrı bir dil ve uzmanlık gerekir? • Yeni medyanın sağlık alanındaki etkisi/gücü nedir? Türkiye ve dünyadaki durum nedir? • Sağlık merkezleri ve sağlık çalışanları yeni medyayı neden ve nasıl kullanmalı? İçerik üretiminde püf noktalar nelerdir? Yeni medyada nasıl haber yapılır? Nasıl haber yaptırılır? • Bilgi ve demeç nasıl aktarılmalıdır? Halkın/kamuoyunun sağlık okuryazarlık seviyesini yükseltmek için yeni medya nasıl yönlendirilir, yönetilir? Sağlık iletişim dili nasıl kullanılır? Yeni medyada yasaklar ve kirlilik unsurları nelerdir?

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI118 İş Sağlığı ve Güvenliği 3+0+ 5
Sağlık ve Güvenlik Kültürü, İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Kavramları, Haklar ve Yükümlülükler, Çalışma Ortamlarındaki Tehlike Kaynakları, Risk Değerlendirmesi, İş Kazası ve Meslek Hastalıkları, Temel İlkyardımın İlkeleri

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI119 Autodesk Revit ile Bilgisayar Destekli Tasarım 4++ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI120 Autodesk 3D Max ile Bilgisayar Destekli Tasarım 4++ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI121 Allplan ile Bilgisayar Destekli Mimari Tasarım 4++ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI122 Allplan ile 3B Modelleme 4++ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI123 Girişimcilik ve İnovasyon 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI125 Etkinlik Yönetimi 3+0+ 5
Bu derste, bir yönetim fonksiyonu olan Halkla İlişkilerin araçlarından biri olan Etkinliklerin uygulama olarak ortaya çıkışı, gelişimi, örnekleri, araştırma, tasarım, planlama, düzenleme-uygulama ve değerlendirme aşamaları üzerinde durulacaktır. Bir ekip çalışması olan Etkinliklerin Yönetimini ele alırken Etkinlik çeşitleri örneklerle işlenecektir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI126 Kişiselleştirilmiş Tıp 2+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI127 Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp 2+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI132 Bir Metaorganizma Olarak İnsan ve Mikrobiyota Mühendisliği 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI134 Clinical Studies on Medicinal Plants 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI137 Kozmetik Ürünlerde Güvenlik Değerlendirmesi 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI138 Disiplinlerarası Sağlık Okuryazarlığı 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI139 İn-Siliko İlaç Afiniteleri 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI140 Kanıta Dayalı Yaşam 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI142 Reklam ve Tüketim 3+0+0 5
Küreselleşme, kapitalizm, metalaşma, yabancılaşma, tüketim toplumu ve reklamcılık

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI144 İş Hayatında Veri ile Hikaye Anlatıcılığı 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI145 Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler ve Tanıtım 3+0+0 5
Halkla İlişkiler Ve Tanımın Tanımı, Amaçları, İşlevleri Ve Sağlık Kurumları İçin Önemi, Sağlık Kurumalarında Halkla İlişkiler ve Tanıtım Disiplininin Gelişimine Yön Veren Olgular, Sağlık Kuruluşlarında Halkla İlişkilerin Rolü Ve Önemi, Sağlık Kurumlarının Tanıma Ve Tanıtma Faaliyetlerinde İtibar Yönetimi, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Çalışmaları, Sponsorluk Faaliyetleri, Etkinlik Yönetimi, Meda ve Basın İlişkilerinin Geliştirilmesi, Kurumsal Yayıncılık, Lider İletişimi ve Lobicilik

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI146 Sürdürülebilir Yaşam 3+0+0 5
Sürdürülebilir Yaşam, sistem temelli ve multi-disipliner bir yöntemle insan ile doğa ilişkilerini ve bunların sebep olduğu sosyal ve ekonomik sonuçları anlamaya çalışan bir yaklaşımdır. Günümüzde, günlük hayattaki tercihlerimiz ile gözlemlediğimiz veya bize anlatılan olayları birbiri ile ilişkilendirip bireysel, sosyal ve küresel ölçekte kavramayı sağlar. Bunu yaparken de sürdürülebilir yaşamın içinde bulunan şehir, iş dünyasından üniversiteye kadar tüm uygulamaları anlatır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI147 Marka Yönetimi 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI148 Belirsizlik ve Değişim Yönetimi 3+0+0 5
Orgütsel değişim yönetiminin özü, değişimi insanlara başarılı bir şekilde nasıl tanıtacağınıza dair kapsamlı bir bilgidir. Bu derste öğrenciler, örgütsel değişim yönetiminin etkisini araştırmak için rolleri ve sorumlulukları nasıl net bir şekilde tanımlayacaklarını ve değişime dirençle nasıl başa çıkacaklarını öğreneceklerdir. İnsanların değişim yoluyla geçiş yapmasına yardımcı olacak bilgileri ve etkili kurumsal değişim yönetimi için temel faaliyetleri kazanacaklar.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI152 Introduction to Optimization 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI153 Finansal Okuryazarlık 3+0+0 5
Finansal okuryazarlık kavramı, finans ve ekonomiye ilişkin temel kavramlar, faiz hesaplamaları, finansal sistem, para ve sermaye piyasaları, finansal araçlar, nakit bütçesi, başabaş analizi, alternatif finans kaynakları, yatırım kararları.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI154 Finansal Analiz 3+0+0 5
Mali tablolara ilişkin genel bilgilerin sunulması, temel mali tablolar; bilanço ve gelir tablosunun incelenmesi bilançonun analizi, ek mali tablolar, mali analiz teknikleri ile bu tekniklerin temel mali tablolara uygulanması, rasyo ve mali tablo analizlerinin yapılması.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI155 Türk Anayasa Hukuku 3+0+0 5
Bu ders kapsamında Anayasa hukukunun genel esasları ve temel kavramları Türk Anayasa Hukuku incelemelerine temel olacak seviyede anlatılmaktadır. Osmanlı-Türk Anayasal gelişmeleri ve Türkiye Cumhuriyeti’nin günümüz anayasasına gelene değin kullandığı anayasaların temel özellikleri ve anayasa değişiklikleri Türk Anayasa tarihi bilgisi olarak ana hatlarıyla öğrenciye aktarılmaktadır. Günümüzde yürürlükte olan 1982 Anayasası tüm bölümleriyle özellikle yasama, yürütme ve yargı organlarının yapılanması ve fonksiyonları bağlamında incelenmektedir. Anayasa Mahkemesinin anayasaya uygunluk denetimi, bireysel başvurular ve ceza yargı yetkisi ders kapsamında işlenen konular arasındadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI156 Hukuk Bilimine Giriş 3+0+0 5
Bu ders kapsamında toplumsal yaşamı düzenleyen kurallar aktarılmakta, bunların içinde hukuk kurallarının farkı ve önemi vurgulanmaktadır. Hukuk ve adalet kavramlarının tanımları yapılmaktadır. Hukuk tarafından tanınan haklar ve sorumluluklar ile bu hak ve sorumluluklara sahip olabilmek için gerekli olan hak ve tasarruf ehliyeti şartları öğretilmektedir. Hukukun ana dalları olan kamu hukuku – özel hukuk ayrımı verilmekte, bu ana hukuk dallarının alt branşları tanıtılmaktadır. Türk Yargı Sisteminde yer alan yüksek mahkemeler, ilk derece mahkemeleri ve yargısal kurumlar hakkında bilgi verilmekte bu yargı yapılanmasında görev alan kişilerin yetki ve sorumlulukları anlatılmaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI157 Girişimcilik ve Pazarlama 3+0+0 5
Ders, hazırlanan kitapçıktan anlatılacak ve takip edilecektir. Genel olarak sınıf ortamında Soru-Cevap-Tartışma ile çalışılacak ve "Derse Katılım" olarak %30 ile puanlanacaktır. Dersten geçme puan ortalaması “60” olacaktır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI158 Genel Antreman Bilgisi 3+0+0 5
Bu ders antrenmanda temel kavramlar, antrenman ile geliştirilmesi hedeflenen özellikler, antrenmanın organizmaya etkisi, antrenman planlama ilkeleri, yüklenme dinlenme ilişkisi ve genel yüklenme ilkeleri, kondisyonel özellikler ve antrenman metotları konularını kapsamaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI160 Spor Terminolojisi 3+0+0 5
Spora Özgü Kavramların Tanımı, Branşlara Hakimiyet

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI161 Engelliler ve Spor 3+0+0 5
Engellilik ile ilgili kavramlar Engelli öğrencinin bireysel özelliğine göre plan ve program bilgisi Engelli bireylerin spor uygulamalarında uygun materyal bilgisi Etkinlik sırasında bireye özgün güvenlik önlemleri alabilme

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI162 Bağımlılık 3+0+0 5
Bağımlılık konusuna ilişkin tanımlar, bağımlılık türleri, Kişiyi madde bağımlılığı sürecine hazırlayan aile, akran grubu ve toplumsal bağlamda risk etmenleri ve koruyucu faktörler, Tütün bağımlılığı, Alkol ve madde bağımlılığı, Sağlıklı yaşamın ilkeleri Teknolojinin akılcı kullanımı, Yoksunluk sendromu ve acil durumlar, Madde bağımlılığında önleyici çalışmaların kapsamı, Alkol ve Yasak Madde kullanımı ile ilgili yasalar, Bağımlılık tedavisi ve kendine yardım grupları hakkında genel bilgi

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI163 Akılcı İlaç Kullanımı 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI164 Hasta Güvenliği 3+0+0 5
Hasta güvenliğinin önemi ve genel bilgiler, Dünyada ve Türkiye’de hasta güvenliği, Hasta güvenliği ile ilgili sorunlar, Etik, Hasta ve hasta yakınları güvenliği, İlaç Hatalarının Önlenmesi, Akreditasyon ve Risk Yönetimi, Düşmelerin önlenmesi, Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyon Hatalarının Önlenmesi, Çalışan güvenliği, uygulama örnekleri sunmayı öğreneceklerdir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI165 Hastane ve Sağlık Kuruluşlarında Çocuk 3+0+0 5
Hastanede yatarak tedavi gören ve diğer sağlık kuruluşlarına başvuran 0-18 yaş arası normal ve farklı gelişim gösteren çocukların gelişimsel ve ruhsal durumları, hasta çocukları hastane yaşantısına hazırlamaya ilişkin yöntemleri planlama, çocuk-aile-personel etkileşimi, çocuk ve aileleri teşhis ve ameliyata hazırlama, hastanede yatan çocukların hakları konuları ele alınacaktır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI166 Bilimde Bütüncül Yaklaşım 3+0+0 5
Bilim, araştırma yaklaşımları ve metodolojiler becerilerinde bütünsel bir bakış açısı sağlayan seçmeli bir ders. Haftalık 2 saatlik bir kurstur.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI167 Öğrenme ve Davranış 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI168 Uygarlık Tarihi 1 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI169 İş Sağlığı Ve Güvenliği (Üniversite Seçmeli Ders) 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI171 Online Siyasal İletişim 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI172 Beslenme ve Genetik 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI173 Sağlıkta Bütüncül Yaklaşım 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI175 Dijital Oyun Tasarımı 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI176 Uygarlık Tarihi 2 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI177 Animasyon Temelli Oyun Tasarımı (Unity Engine) 3+2+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI178 Oyunlar için 3B Karakter Modelleme 3+2+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI179 Endüstriyel ve Mimari Modelleme(3ds Max) 3+2+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI180 Grafik Tasarım Uygulamaları 2+2+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI181 Teknik Proje Yönetimi 2+2+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI183 Endüstri 4.0 ve Liderlik 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI184 Finansal Okuryazarlık 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI185 Müzakere Teknikleri 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI186 Film Culture 3+0+ 5
Bu ders, toplumu ve kültürü yansıtma, eleştirme, yeniden şekillendirme ve etkileme becerisine sahip farklı bir sanat formu olarak filme giriş niteliğinde bir inceleme sağlar. Derste, film anlatı formülasyonu ve filmin ana biçimsel öğeleri: mizansen, sinematografi, kurgu ve ses tasarımı tartışılır. Bunun yanı sıra, filmi toplumun ve kültürün çeşitli yönleriyle (şiddet, ırk, sınıf, cinsiyet ve cinsellik vb.) ilişkisi içinde çeşitli türler üzerinden eleştirel olarak inceleme ve analiz etme terminolojisi de tartışılmaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI189 Türkiye'nin Rekabet Gücü 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI190 Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Yönetimi 3+0+ 5
Bu dersin içeriğini dijital ortamda yer alan Arama Motoru Reklamları, Arama Motoru Optimizasyonu, Web kavramı, Sosyal Medya ve değişen e-ticaret trendleri oluşturmaktadır. Pazarlama karması olarak tanımlanan 4P yaklaşımının dijitalleşmesine yönelik veriler ve uygulamalar sunulmaktadır. Ayrıca sosyal medyanın içerikten e-ticaret ortamına dönüştüğü bir dünyada dijital marka ve dijital pazarlama eğilimleri ele alınmaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI191 e-ticaret 3+0+ 5
Elektronik Ticaretin Teknoloji Altyapısı, Web Tabanlı İşletmelerin Örnekleri; İnternet Ekonomisi ve İş Modelleri. İnternet Güvenliği, Elektronik Ticaret; E Ticaretinin Sosyal, Yasal, İş Etiği ve Kamu Politikası Boyutu; Web Tabanlı Bir İş İçin Bir İş Planı Oluşturma. Sanal İş Ortamında Web Tabanlı İş Projesinin Geliştirilmesi, Geliştirilmesi ve Uygulanması.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI194 Problem Çözme Teknikleri 3+0+ 5
Problem , matris , takım çalışması , problem çözme araçları , Kalite araçları

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI196 Diyetetikte Markalaşma 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI197 Gıdalardaki Toksik Maddeler 2+0+ 5
Gıda güvenliği, ilgili yönetmelik ve yasal düzenlemeler, gıda katkı maddeleri, çeşitli sebeplere bağlı olarak gıdalarda oluşan toksik maddeler ve etkileri, doğal kontaminantlar ve etkileri, pestisit ve ağır metaller, gıda alerjisi

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI198 Makale Okuma ve Değerlendirme 2+0+ 5
Bilimsel yayın kaynakları (Dergiler ve tarama motorları) Literatür tarama, makale türleri ve özellikleri, makale okuma ve değerlendirme.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI199 Kültürlerarası Hemşirelik 2+0+ 5
Kültür, Hemşirelik ve Kültür, Kültürlerarası Hemşirelik Bakımı, Kültürlerarası Hemşirelik Modelleri, Kültürlerarası İletişim

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI200 Sağlık ve Medya 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI201 Kriz Döneminde Yönetim 3+0+ 5
Kriz tanımı, krizlere hazırlık, krizlerden korunma yöntemleri, kriz anında yönetim kriz sonrası planlama ve organizasyon

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI202 Gönüllülük Çalışmaları 2+1+0 5
Yönetim ve Organizasyon Kavramları; Gönüllülük Kavramı ve Gönüllü Yönetimi; Temel Gönüllülük alanları (Afet ve Acil Durum, Çevre, Eğitim ve Kültür, Spor, Sağlık ve Sosyal Hizmetler vd.); Gönüllü Çalışmalarla ilgili Proje Geliştirme ve Sahada Gönüllü Çalışmalara Katılım; Gönüllü Çalışmalarda Çalışmalar da Etik, Ahlaki, Dini, Geleneksel Değerler ve İlkeler, Kamu Kurumları, Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum Kuruluşlarında (STK) Gönüllü Çalışmalara Katılım; Toplumda Risk Grupları ve Gönüllülük; Göçmenler ve Gönüllülük

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI204 Dünya Metropolleri: Modernlik ve Mimarlık 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI205 Katlama Teknikleri Analizi ve Tasarımı 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI208 Çevre ve İklim Değişikliği 3+0+0 5
Çevre ve İklim Değişikliği dersi günümüzde gerek bireysel günlük yaşamımız, gerekse içinde bulunduğumuz toplumu ve iş dünyasını gittikçe daha çok etkilemeye başlamıştır. Ders süresince su ile enerji basta olmak üzere doğal kaynaklar ile ilgili konular, ve benzer şekilde iklim değişikliği başta olmak üzere çevre kirlenmesinin sonuçları çalışılacaktır. Tüm bu konulardaki küresel durumun yanında, Türkiye ve İstanbul için de halihazırdaki gelişmeler incelenecektir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI209 Diplomasi Tarihi 3+0+0 5
Birinci Dünya Savaşı, Rusya’da devrim, savaş sonrası Avrupa’nın genel durumu, savaşa giden yol, İkinci Dünya Savaşı, Soğuk Savaş, iki kutuplu dünya.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI210 Girişimcilik Uygulamaları 3+0+0 5
Girişimcilik ve iş planı oluşturma ile ilgili gerekli teorik bilginin verilmesi, başarılı iş modellerinin incelenmesi, iş planı hazırlanması ve sunumu.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI211 İnsan Kaynakları Yönetimi 3+0+0 5
İnsan kaynakları yönetiminin tanımı ve işlevleri, İKY. Fonksiyonları, işgören tedariği, işe başvuru, mülakat teknikleri, işgören eğitimi, kariyer yönetimi ve kariyer planlama, performans değerleme ve performans değerleme teknikleri, ücretlendirme, işgören motivasyonu, işgörenin işletmeye bağlılığını ve verimliliğini etkileyen İKY. uygulamaları.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI212 Sağlık Profesyonelleri için İletişim Becerileri 3+0+0 5
Bu dersi alan öğrencinin; iletişim kavramı, iletişimin insan ilişkilerindeki önemi ve iletişimi etkileyen faktörleri, insanın temel özellikleri ve gereksinimleri, etkili iletişim yöntemleri, sağlık iletişiminin önemi, grup dinamikleri ve gruplarda iletişim, terapötik iletişim, profesyonel iletişimin temelleri ve profesyonel iletişim becerileri, özel durumlarda kişilerle ve gruplarla iletişim kurma konularında bilgi sahibi olur.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI213 Türk Demokrasi Tarihi 3+0+0 5
Fransız ihtilaii ile başlayan uluslaşma süreci ve buna bağlı olarak gelişen halk egemenliği kavramının, Osmanlı imparatorluğu ve hemen ardından özellikle Türkiye Cumhuriyetinde gelişimini demokrasi talepleri bu derste incelenecektir. Derste tarihsel dönüşümler ve bu dönüşümleri tetikleyen kuramsal gelişmeler ele alınacak ve ondört hafta içinde incelenecektir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI215 Bilişim Güvenliği 3+0+0 5
Bilgisayarın tarihçesi, internetin tarihçesi, virüs çeşitleri, virüslerden korunma yöntemleri, virüslere yakalanma ihtimalini düşürmek için uygulanması gereken yöntemler, bilgisayar güvenliğini sağlama, kişisel veya kurumsal cihazlara yerleşen virüsler karşısında olması gereken tutum ve davranışlar. Ağ güvenliğini sağlama, siber savaş ve siber suçlar konularına hakim olma, güncel siber olayların takibi.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI216 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 3+0+0 5
İş hukukunun temel kavramları, bireysel iş hukuku, işçi, işveren, alt işveren, işveren vekili, işyeri tanımları, İş kanunu ve uygulama alanı, iş sözleşmesinin özellikleri ve türleri, iş sözleşmesinin yapılması ve iş sözleşmesinden doğan borçlar, çalışma ve dinlenme süreleri, iş sözleşmesinin sona ermesi ve sonuçları, toplu iş hukuku kavramı, sendikal örgütlenme, sendika üyeliği ve sendikal güvenceler, toplu iş uyuşmazlıkları, sosyal güvenlik hukuku ile ilgili genel bilgiler, sosyal sigorta kavramı ve türleri dersin kapsamına dahildir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI217 Senaryo ve Yönetmenlik 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI218 Yeni Medyanın Sosyolojisi 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI220 Yapay Öğrenme ve Veri Bilimi 3+0+0 5
Yapay öğrenme temel kavram ve yöntemleri. Yapay öğrenme kullanarak problem çözme; problem bilgisi kullanan ve kullanmayan yöntemler. Veri analizi, Çeşitli algoritmalar incelemek. Farklı alan dallarında yapay zeka yönetmlerin önemini örneklendirilerek anlatmak

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI221 ANA ÇOCUK SAĞLIĞI 3+0+0 5
Anne-çocuk sağlığının tanımı, ülkemizde ve dünyada çocuk sağlığının durumu, hamileliğin oluşumu, gebelik döneminde çocuk gelişimi, 0-5 yaş çocuklarının fiziksel gelişimi (boy, kilo) ve takibi, 0-5 yaş çocuklarında görülen çocuk hastalıkları (ishal ve solunum yolu enfeksiyonları, bağışıklama ve döküntülü hastalıklar), aşılar, gebelikle ve yenidoğanla ilgili alternatif uygulamalar.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI222 Hemşirelikte İletişim 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI223 ÜREME SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMASI 3+0+0 5
Aile planlamasının tanımı ve önemi, aile planlamasının amacı ve yararları, aile planlaması çalışmaları ve uygulamaları, dünyada ve Türkiye’de nüfus özellikleri ve nüfus politikaları, aile planlaması ve danışmanlığının önemi, aile planlaması yöntemleri, acil ve özel durumlarda kontrasepsiyonu içerir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI224 Aktif Yaşlılık 3+0+0 5
Aktif yaşlanmaya genel bakış, yaşlıların sorunları, aktif ve sağlıklı yaşlanma, yaşlı hakları, sağlıklı yaşlanma için koruyucu ve önleyici yaklaşımlar

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI225 Engellilik ve Katılım 3+0+0 5
Farklı engel grupları, bu engel gruplarına yönelik yaklaşımlar ve engelli bireylerin katılımlarına yönelik yaklaşımlar ve engellilerle ilgili yasal mevzuatlar

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI226 Geleneksel Türk El Sanatları 3+0+0 5
El Sanatlarının Tanımı Nedir? Geleneksel Türk Sanatları- Türk El Sanatları Kavram ve Terimleri, Geleneksel Türk Sanatlarının Önemi, Geleneksel Türk Sanatlarının Hammadde ve Yapım Tekniklerine Göre Sınıflandırılması, Geleneksel Türk Sanatlarının Tarihi Gelişimi, Türk Kültüründe Ahilik ve Lonca Sistemleri, Kaybolan veya Kaybolma Tehlikesinde Olan El Sanatları, Geleneksel Türk El Sanatı Kültürünün Yaşatılması ve Kuşaklar Boyu Devam Ettirilmesi Üzerine Düşünceler

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI227 Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri 3+0+0 5
Sağlık kavramı, sağlık sistemleri ve ülkelerin birbirinden farklılık gösteren sağlık sistemlerinin anlatılmasından oluşturmaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI228 Kişiselleştirilmiş Tıp 3+0+0 5
Çeşitli hastalıklarda insanın moleküler profiline dayalı tedavi seçeneklerini içermektedir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI229 Klinik Uygulamalarda Akılcı İlaç Kullanımı 3+0+0 5
Akılcı İlaç kullanımı tanımı, yanlış ilaç kullanımının yarattığı sonuçlar, Akılcı ilaç uygulamaları, olgu çalışmaları, özel hasta gruplarında (çocuklar ve yaşlılar, psikiatri hastaları) akılcı ilaç kullanımı açısından bilgilerin güncellenmesi ve klinik açıdan önemli ilaç etkileşimlerinin değerlendirilmesi, akılcı ilaç kullanımına yönelik bilgilerin değerlendirilmesi ve hasta eğitimleri.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI230 Özel Gereksinimli Çocuklar 3+0+0 5
Özel eğitimin tanımı, ilgili terimler, temel kavramlar ve ilkelerin tanınması ve sınıflandırılması, ülkemizde ve dünyada sunulan özel eğitim hizmetleri ve tarihçesi, yönetsel düzenlemeler, özel eğitimle ilgili görüşler, engele neden olan faktörler, yaygınlık oranları, önleme, erken tanı ve önemi, engel grupları, engel grubuna yönelik sunulan eğitimler, kaynaştırma, toplumda engelli bireylerin yeri, özel gereksinimli çocuklarda aile eğitimi konuları incelenecektir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI231 Sağlık Okuryazarlığı 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI232 Sağlıklı Yaşam ve Spor 3+0+0 5
Sağlıklı yaşamın önemi ve nasıl olması gerektiği hakkında bilgi verilmesi ve sporun sağlık açısından öneminin anlatılması.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI233 Sağlıkta İnovatif Yaklaşımlar 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI234 Sosyal Beceriler 3+0+0 5
Sosyal beceri kavramı, sosyal duygusal gelişim, sosyal-duyguzal zekanın önemi, iletişim, atılganlık, duygulara yönelik beceriler, akran ilişkileri, problem çözme becerileri, ilişki başlatma ve sürdürme becerileri, stresle başa çıkma ve grupla iş yürütebilme becerilerini kapsamaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI235 Sosyal Sorumluluk ve Gönüllülük Uygulamaları 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI246 İran'da Toplum ve Siyaset 3+0+ 5
İran’ın toplum ve siyasetini anlatıp analiz ederek çok kültürlü toplumsal yapıyı ve ideolojik tabanlı devletin yapısı ve siyasetini irdelemek genel ders içeriliğini oluşturmaktadır. Bu kapsamda, çeşitli siyasi ve toplumsal konular (geçmişten günümüze) ele alınmaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI253 Karar Verme ve Problem Çözme Teknikleri 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI254 Performans Göstergeleri ve Günlük Yönetim Sistemleri 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI255 Proje Yönetimi 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI259 Yaşam Kalitesi 3+0+ 5
Bu ders; yaşam kalitesinin tanımı, yaşam kalitesini etkileyen faktörler, sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi, yaşam kalitesi, emosyonel durum, uyku, ağrı ve yorgunluk arasındaki ilişki, yaşam kalitesi ve aktivite katılımı, yaşam kalitesi ve çevre, yaşam kalitesi değerlendirme methodları, çocuk, yaşlı, engelli ve kronik hastaların yaşam kalitesi, hayatın bitmesine ilişkin görüşler, farklı gruplarda yaşam kalitesi(saha çalışması),yaşam kalitesini geliştirecek müdahaleler, farklı grupların yaşam kalitesi ile ilgili literatürün incelenmesi, tartışma, farklı gruplarda yaşam kalitesi konularını içermektedir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI260 Deneysel Ekslibris Tasarımı 3+0+ 5
Bu derste öğrenciler, kitapların iç kapağına yapıştırılan ve sahibinin adını taşıyan ekslibrisin kısa tarihçesini, işlevini ve özelliklerini öğreneceklerdir. Bir iletişim objesi olarak yaşayan kişiler için özgün ekslibrisler tasarlayacaklardır. Sanatsal düşünce ile de buluşturarak deneysel örnekler yaratacaklardır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI261 Rejeneratif Biyoloji ve Tıp Uygulamaları 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI262 Semptom Yönetiminde Tamamlayıcı Terapiler 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI263 Sürdürülebilir Tasarım 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI264 Kısa Film 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI265 Senaryo Yazarlığı 3+0+ 5