Mimari Tasarım (YL) (Tezli)
Ders İçerikleri


1. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
MİM5101 Tasarım ve Metodoloji Düşüncesi 2+0+0 12 Zorunlu
Ders, mimarlık düşüncesinin kaynaklarını sorgulamaya yöneliktir. Mimarlık araştırmalarını disiplinler arası bir alan olarak tartışmaya açar. Bu amaçla ders, mimarlığın bilim ve sanat arasındaki yeri; sosyal bilimler, edebiyat, kültür çalışmaları ile ilişkisi etrafındaki sorgularla şekillenir.

2. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
MİM5102 Mimari Tasarım Projesi 1+4+0 13 Zorunlu
Güncel tasarım düşüncelerinin uygulama alanında, meslek pratiğinde ete kemiğe bürünmesine katkıda bulunur; çok yönlü düşünen, sorgulayan, farklı bir bakış açısına sahip bir mimar yetiştirir.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
MİM5201 Seminer 0+0+0 5 Zorunlu
Öğrenci, tezinin konusu, kaynakçaları, yöntemleri ve çalışmaları üzerine dönem içinde belirlenen zamanlarda sunumlar yapar. Tez öncesinde, öğrencinin düşüncelerini geliştirmeye yönelik bir tartışma ortamıdır.

3. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
MİM5203 Yüksek Lisans Tezi 0+0+0 30 Zorunlu
Üçüncü dönemden itibaren öğrenci tez konusunda çalışmaya başlar. Tez danışmanını dönemin başında seçer ve tezini danışmanının desteği ile geliştirir. Tezi normal süre içinde dördüncü dönemin sonunda teslim etmesi gerekir. Ancak uygun görüldüğü takdirde uzatma verilebilir.

4. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
MİM5202 Yüksek Lisans Tezi 0+0+0 30 Zorunlu
Üçüncü dönemden itibaren öğrenci tez konusunda çalışmaya başlar. Tez danışmanını dönemin başında seçer ve tezini danışmanının desteği ile geliştirir. Tezi normal süre içinde dördüncü dönemin sonunda teslim etmesi gerekir. Ancak uygun görüldüğü takdirde uzatma verilebilir.


Bölüm/Program Seçmeli Dersler


Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
MIM5000 Mimarlık ve Teknoloji Tartışmaları 3+0+0 6
Ders, çağdaş mimarlık ve diğer tasarım alanlarında temel bir kavram olarak bilgi ve hesaplama teknolojilerini odağına almaktadır. Ders kapsamında, bilgisayar devrimi, sibernetik, yapay zeka ve tasarım, yaratıcılık, doğa, beden, yer ve gerçeklik kavramlarımızdaki bağlantılı dönüşümlere yanıt veren kuram ve uygulamalar incelenecektir.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
MIM5001 Mimarlıkta Dekolonyal Düşünce 3+0+0 6
Postkolonyal ve dekolonyal teori okumaları; mimarlık düşüncesi açısından değerlendirilmesi; farklı kültür ve coğrafya mimari yaklaşımlarının araştırılması.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
MIM5002 Mimarlık, Kent ve Modernite 3+0+0 6
Ders, haftalık okumalar üzerinden modernite kavramının Marksist bir bakış açısıyla tartışılmasını içermektedir.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
MIM5003 Güncel Mimarlık Düşüncesi 3+0+0 6
Kentsel planlama kavrayışının değişmesi, Mimari tasarım kavrayışının değişmesi, Doğa/çevre kavrayışının değişmesi, Sürdürülebilirlik kavramının doğuşu, Mimarlık meslek pratiğinin değişimi, Dijital teknolojilerin doğuşu ve mimarlıktaki uzanımları, Tekno-estetik kavramının doğuşu.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
MIM5004 Mimarlık, Kent ve Kentleşme Tartışmaları 3+0+0 6
Ders mimarlık ve kentsel çevre bağlamında değişen kavrayışın kimi temalarını her yarıyıl değişen bir içerikle tartışmaya yöneliktir. Dolayısıyla başlıklar sabit değil, değişkendir.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
MIM5005 Mimarlık Kavramlarına Eleştirel Yaklaşımlar 3+0+0 6
Ders, mimarlık düşüncesinde yer alan kavramların tarihini eleştirel bakış açısıyla ele alır; örneklerle tartışır.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
MIM5006 Türkiye'de Modernleşme ve Fiziksel Çevre 3+0+0 6
Makrodan mikro ölçeğe uzanan bir çerçevede fiziksel çevre değişimini bugüne uzanan bir aralıkta okumayı öngören tematik başlıkları içermektedir.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
MIM5009 Tarihsel Çevre Okumaları 3+0+0 6
Tarihsel çevreyi farklı kuramsal çerçevelerden anlama, araştırma ve yeniden yorumlama ve inceleme üzerine bir seminer dersidir.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
MIM5010 Modernlik Deneyimleri 3+0+0 6
Toplumsallığın mimarlıkla inşası meselesi Avrupa ve Kuzey Amerika’daki gelişmelerle ilişkili olarak Türkiye’nin 18-21. yüzyıl aralığındaki değişimine odaklanarak ele alınacaktır. Ders alışılagelmiş bir Türkiye mimarlığı tarihi niteliğinde değildir. Üslupsal tartışmalar tümüyle devredışı bırakılacak, mimarlığın diğer kültürel pratiklerden özerkleştirilerek tartışılamayacağı argümanı eksen alınacaktır.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
MIM5011 Mimarlıkta Dijital Paradigmalar 3+0+0 6
Ders, mimarların mevcutta var olan çeşitli sayısal araçları kullanabilmeleri değil, aynı zamanda belirli tasarım sorularına yanıt veren yeni eleştirel ve deneysel tasarım araçları yaratma becerisine sahip olmaları gerektiği varsayımından kaynaklanmaktadır. Ders kapsamında, tasarım-soru odaklı özelleştirilmiş dijital iş akışlarının önerilmesi ve uygulanabilmesine dönük çalışmalar yer alacaktır. Bu özelleştirilmiş iş akışları, mimarlık ve kent araştırmalarına aşağıdan yukarıya bir yöntemle yaklaşmak için bir tasarım sorununu parça-bütün halinde anlamaya ve cevaplamaya çalışacaktır.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
MIM5012 Doğu Akdeniz Batı Asya Metropolleri 3+0+0 6
Ders coğrafi bölgeler ve dönemler çerçevesinde mimarlıkları ve mimarlık düşüncesi yaklaşımlarını tartışan başlıklar halinde yürütülecektir.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
MIM5013 Mimarlık Felsefesi 3+0+0 6
Ders, mimarlığı felsefenin kavramları ve farklı felsefi yaklaşımlar üzerinden okuma çalışmasıdır. Özellikle modern ve çağdaş dünyada mimarlık düşüncesi ve felsefe arasındaki etkileşimleri tartışmaya açacaktır.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
MIM5014 Modernite Kuramı 3+0+0 6
Dersin ekseni popüler kültürde genel olarak tüm çağlarda zaten varolduğuna, hatta zamanötesi nitelikte olduğuna inanılan sanat ve mimarlık gibi pek çok pratiğin modern dünyada ortaya çıktığı meselesidir.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
MIM5015 Barınma Kuramı 3+0+0 6
Bu ders barınma kavramına modernite bağlamında iki farklı perspektifte odaklanmaktadır: fiziksel mekan olarak konut ve yerleşme kültürü. Modern konut üretimi ve ekonomisinin temelleri, konut rejiminin aktörleri, farklı coğrafyalardaki konut mikro-politikaları, konut profesyonelleri ve toplum aracılığı ile üretilen konut ideası tartışma başlıkları arasında yer almaktadır. Konut ve yerleşmeye dair normatif zihniyet örüntülerini inşa eden kategorizasyon, istatistik, tipoloji, standart gibi başlıklar derinlemesine incelenecektir. Barınma üzerine üretilmiş metin ve çalışmalar ise verimli bir tartışma ortamı için araçsallaştırılacaktır.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
MIM5016 Peyzaj Kuramı 3+0+0 6
Öğrenciler karşılaştıkları “kültürel ve doğal peyzaj” alanlarını düşünsel ve pratik anlamda analiz etme, bağlamsallaştırma ve yorumlama becerisi kazanacaklardır.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
MIM5017 Koruma Kuramı 3+0+0 6
Ders içerik olarak koruma ve restorasyon kuramının geçmişini inceleyerek başlamaktadır. Bunun devamında koruma ve restorasyon meselesinin mimarlık boyutunun kuramsal yaklaşımları incelenecektir. Tescilli olsun ya da olmasın mevcut yapı stoğunun değerlendirilmesinin ilkeleri tartışılacaktır. Türkiye'de 1950'lerden başlayıp günümüze uzanan, neredeyse yüzyıllık deneyimlerimiz değerlendirilecektir. Koruma ve restorasyonun kuramsal yaklaşımının uygulamadaki yansımaları örnekler üzerinden sunulacaktır.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
MIM5018 Mimari Tasarım ve Eleştiri 3+0+0 6
Ders kapsamında: . mimarlık bilgisi nedir? -Türkiye'de mimarlık, . mimarlık, bilim ilişkileri, . sosyal sistemin bileşeni olarak mimarlık, . teknoloji ve mimarlık, . mimarlık eğitimi, , ’tarih-teori-tasarım-eleştiri’ üzerine tartışmalar yapılmaktadır.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
MIM5019 Mimarlık ve Ekoloji 3+0+0 6
Karbon sonrası dönemde mimarlığın değişimini ve sürekliliğini tartışmayı amaçlamaktadır.