Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (YL) (Tezli) (İngilizce)
Ders İçerikleri


1. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
PIR5101 Theories of International Relations 2+0+0 8 Zorunlu
Bu ders, Uluslararası İlişkiler literatüründe oluşturulmuş kuramları öğretmeyi amaçlar; realizm, neo-realizm, davranışçılık, eleştirel teori vb... Jeopolitik teorilerin yanı sıra ders ayrıca güncel uluslararası olaylara da bahsedilen teoriler çerçevesinde açıklamalar sunmaktadır.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
PIR5103 Turkish Modernization 3+0+0 8 Zorunlu
Bu ders kapsamında Lale devrinden itibaren, II. Mahmut sonrası Osmanlı İmparatorluğu’nda başlayan modernleşme ve batıcılık hareketleri incelenecektir. Osmanlı’da 1876 ve 1908 anayasalcı hareketler, II. Meşrutiyet, Cumhuriyet dönemi modernleşmesi sosyoekonomik ve siyasi düzlemlerde ele alınacaktır.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
PIR5105 Research Methods 3+0+0 8 Zorunlu
Bu derste, sosyal bilimlerde bilimsel bir araştırmanın planlanması, tasarlanması ve yürütülmesi konuları ele alınmaktadır. Sosyal bilimlerde araştırmanın önemi, sosyal bilimler alanında kullanılan araştırma metodolojileri, araştırma tasarısı hazırlanması, literatür tarama, veri toplama araçları, veri analizi yöntemleri, araştırma verilerinin yorumlanması derste işlenecek olan konular arasında yer almaktadır. Bununla birlikte araştırma etiği, araştırma raporunun yazılması ile tez ve makale yazımı konuları ders kapsamında işlenecek olan diğer başlıkları oluşturmaktadır.

2. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
PIR5102 International Law and Current Issues 3+0+0 8 Zorunlu
Uluslararası hukukun tarihsel gelişimi, uluslararası hukukun kaynakları, özel hukuk davaları ve bu alanı oluşturan ilke belgeler, sözleşmeler, kurumlar ve anlaşmalar ve BM'nin kapsamını genişletme çabaları.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
PIR5104 Theories of State 3+0+0 8 Zorunlu
Dönem boyunca, aşağıda sıralanan konularda esnek bir program yürütülmektedir. Ara sınavın yanı sıra, dönem boyunca bir tane kısa sınav yapılmaktadır. Üniversitemiz kuralları gereğince dönem sonu sınavına katılma hakkını elde etmek için, her öğrenci dönem boyunca en az %80 oranında derse devam etmelidir. Dersler ağırlıklı olarak Türkçe yürütülmektedir. Ama sıkça İngilizce okumalar verilmektedir.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
PIR5106 Turkish Foreign Policy 4+0+0 8 Zorunlu
Tarihsel süreç içerisinde Türk Dış Politikasının oluşması ve bunun analitik olarak irdelenmesi, Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde Türk dış Politikasındaki değişim ve gelişmelerin analitik ve teorik çerçeveden değerlendirilecektir.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
PIR5108 Seminer 0+0+0 6 Zorunlu
Hafta hafta uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi alanında yapılmış çalışmalar üzerine daha önce yapılmış ve yapılacak okumalar üzerinde tartışmalara katılımcıların hazırlanması sağlanır. Değişen uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi alanındaki güncel okuma ve araştırmalara bu derste yapılacak ödevler/sunum teknikleri ile katılımcıların beceri ve kendilerini ifade etme becerileri geliştirilir.

3. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
PIR5189 Thesis 0+0+0 30 Zorunlu
Öğrencilerin belirledikleri bir alanda danışmanları rehberliğinde literatüre katkı yapmaları beklenmektedir.

4. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
PIR5189 Thesis 0+0+0 30 Zorunlu
Öğrencilerin belirledikleri bir alanda danışmanları rehberliğinde literatüre katkı yapmaları beklenmektedir.


Bölüm/Program Seçmeli Dersler


Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
PIR5001 International Terrorism And Violence Policy 3+0+0 6
Günümüzün en önemli sorunlarından biri olan uluslararası terörizmin nedenleri, boyutları, kapsamı, eylemleri, uluslararası kuruluşların ve toplumların terörizme karşı tavrı ve mücadele yöntemleri.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
PIR5002 Theories of State 3+0+0 6
Uluslararası İlişkiler lisansüstü öğrencileri için özel olarak tasarlanmış bu ders, ilk olarak, sosyal bilimlere disiplinler arası bir yaklaşımla ulusçuluk olgusunun zaman/mekân arasındaki kavramsal gelişimini içermektedir. İkinci olarak ise bölgesel, ulusal ve küresel bağlamında çeşitli ulusçuluk akımlarına örnek olaylar doğrultusunda odaklanacaktır. Türk ulusçuluğu da bu kapsamda ele alınacaktır.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
PIR5003 Therories of State 3+0+0 6
Kurs sonunda katılımcılar aşağıdaki soruları farklı açılardan cevaplayabileceklerdir: • Devlet bir gerçeklik mi yoksa bir yanılsama mı? Devlet nasıl anlaşılmalı? • Devlet nerede başlar ve nerede biter? • Devletin sınırları nelerdir? • Devlet, toplum ve/veya birey arasındaki ilişki nedir?
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
PIR5004 Comparative Political Systems 3+0+0 6
Bu ders ana hatlarıyla karşılaştırmalı siyaset yöntemi, karşılaştırmalı siyasette farklı yaklaşımlar, ulus devletin gelişimi ve yapısı, farklı hükumet çeşitleri, demokrasinin ayırt edici özellikleri, siyasal kültür, seçim sistemi, parti sistemleri, çıkar grupları ve siyasal katılım, laikleşme süreci, sivil toplum ve sosyal hareketler gibi konuları kapsayacaktır.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
PIR5005 History of Turkish Constitutionalism 3+0+0 6
Türkiye’deki anayasal hareketleri, tarihsel süreçte anayasacılık düşüncesinin ortaya çıkışını ve kökenlerini ele alınacaktır. Osmanlı Dönemi anayasal belgelerini analiz, Cumhuriyet Dönemi Türk anayasalarını analiz edilecektir. 1982 Anayasası ile Cumhuriyet Dönemi'ndeki diğer anayasaları (1924 Anayasası ve 1961 Anayasası) karşılaştırmaları yapılacaktır. Devlet iktidarının sınırlandırılması ihtiyacı ile anayasacılık düşüncesi arasındaki ilişki tartışılacaktır.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
PIR5006 Current İssues in Middle East 3+0+0 6
Arap Baharı'nın ardından Ortadoğu'da hükümetlerin ve siyasi yapıların değişmesine neden olan diktatörlük rejimlerinin sonunun geldiği tartışılacaktır. Bu doğrultuda Cezayir, Tunus, Libya, Irak, Yemen, Mısır ve Suriye'deki toplumsal gelişmelerin siyaseti nasıl etkileyeceği incelenecektir. Ayrıca bu derste Filistin-İsrail ilişkileri de incelenecektir.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
PIR5007 Asia-Pacifik Politics During and After Cold War 3+0+0 6
Bu ders Asya ve Pasifik'te karşılaştırmalı ve uluslararası siyaseti tanıtmaktadır. Odak noktası Doğu Asya'daki siyasettir, ancak daha geniş haliyle bölgeyi ve bölgenin küresel siyasetteki rolünü de kapsayacak şekilde tasarlanmıştır.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
PIR5008 Current Polical Situation in Middle Asia&Turkish World 3+0+0 6
Bu ders bünyesinde Orta Asya’daki tarihsel siyasi ve ekonomik süreç işlenecektir. Bu bağlamda, Çarlık Rusya’sı ve SSCB yönetimi altında Orta Asya’nın siyasi durumu ve ekonomisindeki gelişmeler incelenecektir. Ardından SSCB’nin dağılışıyla başlayan bağımsız devletlerin ulus devlet yapısı altındaki yapılanmaları ve ulus devletin Orta Asya’da yarattığı sorunlar tartışılacaktır.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
PIR5009 International Organizations and Current İssues 3+0+0 6
Uluslararası örgütler, uluslararası hukuk, uluslararası siyasi örgütler konuları açıklanacaktır. Dünyadaki önemli uluslararası siyasi örgütlerin işleyişi incelenecektir. Bu bağlamda, Avrupa Uyumu, NATO, BM, Avrupa Birliği’ne gelen süreç bu dersin konusu olacaktır. 21.yy’da uluslararası örgütlerin karşılaştığı siyasi ve toplumsal sorunlar irdelenecektir.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
PIR5010 Giobalisation and Cyber Securty Policies 3+0+0 6
Enerji kaynaklarının sınıflandırılması, petrol, doğalgaz ve alternatif enerji kaynakları, nükleer enerji ve silahlar, asimetrik savaş, yeni stratejiler, post modern tehditler, küresel dünyada siber güvenlik, devletlerin siber güvenlik politikası.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
PIR5011 Russians Foreign Policy and lts Regional İmpacts 3+0+0 6
Rusya tarihi incelenerek, Rus dış politikasının tarihsel evrimi bu ders kapsamında tartışılacaktır. SSCB’nin kuruluşu ve siyasal sistemi, dış politikanın yapımında etkili olan aktörler ve Sovyet dış politikasındaki süreklilik ve değişim konuları incelenecektir. İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde SSCB ve ABD ilişkileri ele alınacaktır. SSCB’nin dağılmasından sonraki yıllarda Rusya’nın dış politikası bu dersin ana konusu olacaktır. Kırım, Gürcistan, Ukrayna, Suriye krizleri irdelenecektir.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
PIR5012 Usa Foreign Policy and Transformation of Global Balance of Power 3+0+0 6
Bu ders, ABD dış politikasının teorik temellerini, tarihsel arka planını, önemli gelişmelerini ve güncel zorluklarını incelemektedir. Temel amaç, öğrencilere ABD dış politikasının sonuçlarının, güncel olayların ve uluslararası ilişkiler teorisinin iki yüzyıldan fazla bir süredir nasıl bir araya geldiğini anlamaları için temel kavramsal ve analitik araçlar sağlamaktır. Ülkenin kuruluşundan günümüze kadar olan dönemi kapsayan bu ders aynı zamanda öğrencilerin uluslararası düzeyde ABD taahhütlerini şekillendiren temel mantık ve davranış kalıplarını açıklama kapasitelerini geliştirmek için tasarlanmıştır.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
PIR5013 History of Diplomacy 3+0+0 6
Tarihsel süreçte diplomasinin evrimi ve değişimi ele alınacaktır. Bu bağlamda güç dengesi, Avrupa Uyumu, gizli anlaşmalar ve açık diplomasi gibi terimleri tartışılacaktır. Eski diplomasiden modern diplomasiye geçiş süreci tartışılacaktır.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
PIR5014 Religion and Modernity 3+0+0 6
Tarihsel süreçte dinin siyaset üzerindeki etkisi ve bu etkinin modern çağda giderek etkisini kaybetmesiyle birlikte tekrar yükselen siyasetteki din etkisinin incelenmesi ve bunun sonucunda 1950’lerden sonra dinin etkisinin arttığı ve bunun sonucu post-modern dönemde dinin toplumsal hayata etkisi bu ders kapsamında tartışılacaktır.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
PIR5015 Balkans and Turkey 3+0+0 6
Bu derste Balkan devletleri Arnavutluk, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, Türkiye ve eski Yugoslavya devletlerinin siyaset, tarih, demografik, sosyal ve ekonomik yapısı incelenecektir. Balkan ülkelerinin mevcut siyasi ve ekonomik durumu ele alınacaktır. Balkan ülkelerinin Soğuk Savaş sonrası siyasi ve ekonomik durumu ele alınacaktır.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
PIR5016 Media and Politics 3+0+0 6
Medya, insan iletişimini sağlayan ve kolaylaştıran teknolojiler anlamında kullanılır. Söz konusu teknolojiler; yazılı medya, radyo, televizyon, film ve internet gibi birçok aracı kapsar. Siyaseti toplumu yöneten kuralların tartışılıp belirlenmesi sureci olarak düşündüğümüzde, medyanın siyasetin kendisinden ayrı düşünülemeyeceği daha kolay anlaşılacaktır. En nihayetinde her bir siyasal eylem, birtakım teknik ve teknolojiler vasıtasıyla belirli bir tür iletişim etkinliğinin gerçekleştirilmesini zorunlu kılar.