İstinye Üniversitesi

Bologna Süreci Son Aşama Çalışmalarına Yönelik Açıklamalar

10 Eylül 2019

1. Program Bilgi Paketleri:
Program Bilgi Paketlerinde yer alan bilgilerin tamamının; aşağıda yer verilen esaslar dahilinde Türkçe ve İngilizce olarak 24 Mayıs 2019 tarihine kadar girilmesi gerekmektedir.31 Mayıs 2019 tarihi itibari ile bu çalışmaların sonuçlarını bir rapor halinde YÖK’e iletmemiz  gerektiğinden bu yazıda belirtilen esaslara uyulması aksaklık olmaması ve tanıtım -tercih dönemlerinde adaylara doğru ve tam bilgilerle çıkılması açısından önem taşıdığı dikkatlerinize sunulmaktadır.
  a.Ön Lisans:
   -2019-2020 akademik yılda açılmayacağı kesinleşen ön lisans programları için “Program Bilgi Paketi”ne bilgi girişi yapılmayacaktır.
   -1 nci sınıfta sınıfta öğrencisi bulunan,ancak 2019-2020 akademik yılda öğrenci alınmamasına karar verilen  ön lisans programları için bilgi paketine giriş yapılacaktır.
   -2019-2020 akademik yılda açılması YÖK tarafından onaylanan ön lisans programlarının Program Bilgi Paketi girişleri, programın bünyesinde açıldığı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünce 31 Mayıs 2019 tarihine kadar gerçekleştirilecektir.
 b.Lisans :
 -Lisans bölümlerinde eğitimin devam ettiği ve öğrencinin bulunduğu,ancak 1 nci sınıfa yeni öğrencinin alınmayacağı geçen yıldan veya bu yıl kesinleşen bölümlerin bilgi paket girişleri Türkçe ve İngilizce olarak yapılacaktır.
 -Tamamen İngilizce  eğitim yapacak olan lisans bölümleri program Bilgi Paketini Türkçe ve İngilizce olarak hazırlayacaklardır.
-Yeni açılması YÖK tarafından onaylanan bölümlerin Program Bilgi Paketi girişleri 31 Mayıs 2019 tarihine kadar tamamlanacaktır.
c.Lisansüstü:
-2018-2019 akademik yılda öğrencisi bulunan ve 2019-2020 akademik yılda da eğitime devam edecek bölümlerin program bilgi paket girişleri Türkçe ve İngilizce olarak gerçekleştirilecektir.
-2019-2020 akademik yılda ilk kez açılacak programların Program Bilgi Paketi Girişleri 28 Haziran 2019 tarihine kadar tamamlanacaktır.
 

2. Ders İzlenceleri:
 a.Ön Lisans :
  -2019-2020 akademik yılda açık bulunan ve eğitime devam edecek bütün programlar için, 2 yıla ait bütün derslere ait ders izlenceleri Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanacak ve sisteme 14 Haziran 2019 tarihine kadar girilmiş olacaktır.
-Yeni açılacak programların 1 nci akademik yıla ait ders izlenceleri öncelikle hazırlanacak   ve sisteme 28 Haziran 2019 tarihine kadar girilmiş olacaktır.2 nci akademik  yıla ait ders izlencelerinin tamamlanması ve sisteme yüklenmesi için ise son tarih 26 Temmuz 2019’dur.
b. Lisans :
-2019-2020 akademik yılda açık bulunan ve eğitime devam edecek bütün programlar için, tamamlanan akademik yıl /yıllar ile 2019-2020 akademik yıla ait bütün derslere ait ders izlenceleri Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanacak ve sisteme 14 Haziran 2019 tarihine kadar girilmiş olacaktır.
-Yeni açılacak programların 1 nci akademik yıla ait ders izlenceleri öncelikle hazırlanacak   ve sisteme 28 Haziran 2019 tarihine kadar girilmiş olacaktır.2 nci akademik  yıla ait ders izlencelerinin tamamlanması ve sisteme yüklenmesi için ise son tarih 26 Temmuz 2019’dur. 
-Diğer akademik yıllara ait ders izlencelerinin hazırlanması ve sisteme girilmesi 02 Eylül 2019 tarihine kadar tamamlanmış olacaktır.
-Bölümün Türkçe ve İngilizce bölümlerinin ayrı ayrı mevcut olması halinde, her bölüm için Türkçe ve İngilizce ayrı ayrı bilgi paketi hazırlanacaktır.
c.Lisansüstü:
-2019-2020 akademik yılda açık bulunan ve eğitime devam edecek bütün programlar için, tamamlanan akademik yıl /yıllar ile 2019-2020 akademik yıla ait bütün derslere ait ders izlenceleri Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanacak ve sisteme 14 Haziran 2019 tarihine kadar girilmiş olacaktır.
--Yeni açılacak programların 2019-2020 akademik yılına ait ders izlenceleri öncelikle hazırlanacak   ve sisteme 28 Haziran 2019 tarihine kadar girilmiş olacaktır. 
Hedef,YÖK Denetimine kadar Bologna Sürecinin kalite güvencesi dışında kalan süreçlerinin tamamlanması olarak belirlenmiştir.

3. Paydaş Analizi:
Bologna çalışmalarının ilk aşamasında zaman kısıtlılığı nedeniyle iç ve dış paydaş analizleri konusu sonraya bırakılmıştı. Bu aşamada bu çalışmayı da tamamlamak gerekmektedir.
Haziran 2019 ayı sonuna kadar iç paydaş analizlerinin tamamlanması (özellikle öğrencilerin tatile çıkmalarından önce), Temmuz 2019 ayı sonuna kadar da Dış Paydaş analizlerinin tamamlanması önem taşımaktadır.
Paydaş analizleri; programın amacı ve program çıktılarının belirlenmesinde ,ilgili akademik birimin  güçlü, zayıf ve geliştirilmesi gereken yönlerinin ortaya çıkarılmasında başvurulması gereken bir analiz türüdür.Bu konuda elektronik ortamda yararlanılabilecek birçok paydaş analiz örneği bulunmaktadır. Hatırlatıcı bazı bilgilere aşağıda yer verilmiştir.

Bologna Süreci Son Aşama Çalışmalarına Yönelik Açıklamalar  

Bologna Süreci Son Aşama Çalışmalarına Yönelik Açıklamalar
Bologna Süreci Son Aşama Çalışmalarına Yönelik Açıklamalar  

 
4. Bologna Çalışmaları ile İlgili Akademik Kurul Kararları Alınması:
1 ve 2 nci aşamada yapılan çalışmalar tamamlandıktan sonra en geç 22 Mayıs 2019 tarihine kadar ilgili Akademik Kurullar tarafından karar alınması ve bu kararın üst yazı ve ekleri ile birlikte en geç 27 Mayıs 2019 tarihine kadar Rektörlük Makamına iletilmesi gerekmektedir .Bütün akademik birimlerden kararların gelmesini müteakip Eğitim Komisyonunda gerekli incelemeler yapıldıktan sonra uygun olanların Senatoya sevki sağlanacaktır. Senato’da alınacak kararlar ile Bologna süreci resmiyet kazanmış olacaktır.
KARAR ÖRNEĞİ :
Üniversite Bologna Eşgüdüm Komisyonu koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda Fakülte /Enstitü/Meslek Yüksekokulu Bologna Süreci Uyum çalışmalarının komisyonun belirlediği ilke ve esaslar doğrultusunda tamamlandığını,Bu kapsamda hazırlanan;
-Programın vizyon ve misyonunun,
-Program/Bölümün amacının,
-Program/Bölüm çıktılarının,
-TYYÇ ile program çıktıları arasında ilişkiyi gösteren matrisin,
-Programda yer alan derslerin ve içeriklerinin,
-Program çıktıları ile programda yer alan dersler arasındaki ilişkiyi gösteren matrisin,
- Program bilgi paketlerinin,
-Öğrenim kazanımlarını da içerecek şekilde ders izlencelerinin (öncelikle eğitimi tamanlanan akademik yıllara ait olmak üzere) uygun olduğuna ve Rektörlük Makamına sunulmasına karar verilmiştir.
5.Sonraki Çalışma Programı:
 -Kalite Güvencesi Çalışmalarının Eylül ayı başına kadar tamamlanması ve Bologna süreci ile uyumunun sağlanması
 -Akreditasyon çalışmalarının hızlandırılması