İstinye Üniversitesi

Kurumsallaşma ve Aidiyet Politika Belgesi

Üniversitemizin daha kurumsal bir yapıya sahip olması, akademik ve idari personelin aidiyet duygusunun daha da güçlendirilebilmesi için iş bu politika belgesinin ilkeleri aşağıdaki gibidir.

 • Özgün yönetim modeli ve organizasyon yapısını oluşturmak ve buna uygun akademik/idari birim yapılanmasını sağlamak,
 • Eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, topluma hizmet başta olmak üzere tüm idari işlemleri ve faaliyetleri yazılı işleyiş ve tanımlı süreçlerle yürütmek,
 • Karar alma süreçlerinde kamu yararı esasında katılımcılık, paylaşımcılık ve ortak akıl ile ilerlemek,
 • Etkin Dijital Dönüşümü, Bütünleşik Bilgi Yönetim Sistemini ve Doküman Yönetim uygulamasını gerçekleştirerek güçlü yönetişim ve kurumsal hafızanın oluşumuna imkân vermek,
 • Akademik ve idari personelimiz için performans ve liyakat esaslı insan kaynağı yönetim sistemi oluşturmak,
 • Kalite, akreditasyon, özdeğerlendirme, gibi süreçleri göz önüne alarak politika ve uygulamaların bu süreçlerin çıktılarıyla şekillendirilmesini sağlamak,
 • Birimler arasında etkin iletişim ve iş birliği ortam ve kültürünü oluşturmak,
 • Kurumlar arası iş birlikleri, ortaklıklar ve paylaşmayı teşvik etmek,
 • Sosyal sorumluluk, toplumsal fayda, çevreyi koruma bilincinin yükseltilmesine dönük politika, uygulama ve etkinlikleri yaygınlaştırmak,
 • Sürdürülebilirlik ve verimlilik bilincinin güçlendirilmesine dönük politika ve uygulamaları gerçekleştirmek.
 • Üniversitemiz misyon, vizyon, değer ve hedeflerinin içselleştirilmesine yönelik faaliyetler yapılması,
 • Etik ve Hukukun üstünlüğü temelinde adalet, liyakat ve hakkaniyet esaslı bilinç geliştirilmesi ve uygulamalar gerçekleştirilmesi,
 • Yıllık Hizmet İçi Eğitim Planlarının yapılması ve pozisyonlara göre eğitimler verilmesi,
 • İç etkileşimi arttırıcı ve kaynaştırıcı sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin yapılması,
 • Kurum içi çalışma sürecinde güçlü iletişim, şeffaflık ve paylaşım ortamı sağlanması,
 • Akademik ve idari personele yönelik performans yönetimi kurulması, kariyer gelişimi planlarının yapılması, değer verme ve motivasyon politikalarının oluşturulması,
 • Paydaşlara ait memnuniyet takibi, geri bildirimler ve sürekli iyileştirme çalışmaları yapılması,
 • Akademik ve idari personelin karar mekanizmalarına daha fazla dahil edilmesi ve katılımlarının tanımlanması.