İstinye Üniversitesi

Politikalar

İstinye  Üniversitesi'nin  sadece  yerleşkeleri  için  değil  yerelden başlayıp  küresele  kadar  çevrenin  korunması  için  çalışmalar  yapmak  ve  böylece  toplum  sağlığını  korumaya  katkı  sağlamak  öncelikli  hedeflerindendir.
Bunun  için  iklim  değişikliklerine  sebep  olan  sera  gazları  başta  olmak  üzere  tüm  kirletici  gazlar,  su  ve  atık  su,  doğal  kaynak  ve  atık  konusundaki  ayak  izini en  aza  indirmek  için  tasarruf  ve  verimlilik  ile  ilgili  uygulamalar  yapar.
Çevrenin  korunması  ile  ilgili  bu  uygulamaları  eğitim,  araştırma,  operasyonlar  ve  altyapı  ve  sosyal  sorumluluk  açısından  izler;  kapsayıcılık  ve  bütüncüllük  öğelerini  göz  önünde  bulundurarak  sürekli  iyileştirir.
Üniversitemizi  süreçlere  dayalı  bir  şekilde  etkin  ve  verimli  yönetim  modeli  için  dijital dönüşüm  ile  desteklenen  bilgi  yönetim  sistemlerini  kurmak  ve  bu  yapı  çerçevesinde  aksiyonlar  geliştirmek.
 

Üniversitemiz,  Çevre  Politikasını  desteklemek  amacı  ile  başta  su  olmak  üzere  canlı  ve  cansız  tüm  doğal  kaynakların  bütününü  ifade  eden  doğal  sermaye  yaklaşımının  farkındadır.
Benzer  şekilde,  doğal  sermayenin  en  verimli  şekilde  kullanılıp,  çevresel  etkiyi  gerek  kaynak  gerekse   hem  evsel,  hem  de  tehlikeli  atıklar  anlamında  en  aza  indirecek  akıllı  yönetim  esasına  dayandıran  döngüsel  ekonomi  kavramının  ihtiyaçlarını  yerine  getirmeyi  önemser.
Bunun  için,  en  az  doğal  kaynak  tüketimi  ve  sıfır  atık  niyeti  ile  üniversitemizin  tüm  paydaşlarının  farkındalığını  arttırıcı  eğitim  ve  bu  konulardaki  araştırma  ve  uygulama  çalışmalarını  teşvik  eder.
 

Üniversitemizin,  genel  olarak  hava  kirliliğinin  yaşam  kalitesine  olan  olumsuz  etkilerinin  farkında  olarak,  karbon  ayak  izi  olarak  da  ifade  edilebilen  sera  gazı  salımları  da  dahil  olmak  üzere  tüm  hava  kirleticileri  konusundaki  kurumsal  etkisini,  en  iyi  uygulamaları  destekleyerek,  en  aza  indirmeyi  hedefler.  Bunun  için  enerji  kullanımını  azaltmak  ve  yenilenebilir  enerjiye  geçiş  konusunda  plan  ve  uygulamalar  yapar.
Üniversitenin,  eğitim,  araştırma  ve  topluma  katkı  amaçlarına  uyumlu  olacak  şekilde,  küresel  ısınma  ve  ortaya  çıkan  iklim  değişikliğini  önleme  ve  uyum  amaçlı  eğitim  ve  araştırma  sorumluluğunu  bilir  ve  tüm  paydaşlarını  bu  farkındalığa  davet  eder.
 

İstinye  Üniversitesi,  akademik,  idari  personel  ve  öğrencileri  ile  kampüslerinde  bulunan  ilgili  tüm  paydaşlarının  sağlık  ve  güvenliğinin  korunmasını  ilke  edinmiştir.  Bu  ilke,  topluma  ve çevreye  olumlu  etki  çabası  ile  ilgili  olarak  bahsi  geçen  tüm  paydaşlarda  en  yüksek  farkındalığı  hedefler.
Bu  kapsamda,  kampüs  binalarının  içinde,  açık  ve  kapalı  spor  alanlarında,  Öğrenci  Merkezi,  Kongre  Merkezi  ve  diğer  açık  alanlarda  sigara  ve  tütün  ürünleri( elektronik  sigara  dahil )  tüketilmesi  yasaktır.
Kampüs  açık  alanlarında  sadece  "Sigara  Alanı"  olarak  belirlenmiş  alanlarda  sigara  içilebilir.  Bu kurallar,  Üniversiteyi  ziyarete  gelen  kişiler  için  de  geçerlidir.  Kurala  uymayan  öğrenci,  personel  ve  ziyaretçiler  için  ilgili  kanun  çerçevesinde  cezai  şartlar  dikkate  alınacaktır.