İstinye Üniversitesi

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlı (SKA) Dersler

Öğrencilerin temel hukuk kavramları hakkında bilgi sahibi olması, hukuk kurallarının kaynaklarını öğrenmesi, hukuk kurallarının uygulanması konusunda bilgilendirilmesi, hukuki korunma yolları, Türk hukuk sisteminin genel yapısı, hak kavramı, hakkın korunması gibi temel konularda bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Temel bilgilerin aktarılmasıyla temel düzeyde bir hukuk okuryazarlığı edinmesi amaçlanır.

Anayasa Hukuku dersinin temel amacı, anayasanın üstünlüğü ilkesinin önemi ışığında anayasa hukukunun temel kavramları ve konuları konusunda bilgi vermek, öğrencilerin ilgili konuları değerlendirebilmesini sağlamaktır. Anayasalar kural olarak devlet organlarının kuruluş ve işleyişini düzenleyen ve temel hak ve özgürlükleri garanti eden, diğer normların üzerinde bulunan kurucu metinlerdir. Dersin işlenişi sürecinde devlet, devletin organları, devlet biçimleri, kurucu iktidar, demokrasi, seçim, hükümet sistemleri, insan hakları, anayasaya uygunluk denetimi gibi konuların aktarılması ve yapılacak pratik çalışmalar ile bu konuların somutlaştırılması amaçlanmaktadır.

Öğrencilerin temel hukuk bilgisi, Kişiler Hukuku, Aile Hukuku’nun temel kavramları hakkında bilgi edinmesini sağlamaktır.

Öğrencilerin ticaret hukukunun bölümlerini, ticari işletme hukuku, ortaklıklar hukuku ve kıymetli evrak hukukunu temel özellikleriyle öğrenmesi ve iş yaşamında bilgisini kullanabilmesi amaçlanmıştır. 

Öğrencilerin maddi gerçeğin araştırılıp bulunmasını hedef alan ceza muhakemesi hukukunun temel ilkelerini, insan haklarına saygılı bir ceza hukuku yargılamasının kurallarını öğrenmelerini sağlamaktır. 

Öğrencilerin iş ve sosyal güvenlik hukukunun temel özelliklerini öğrenmesi, iş sözleşmesinden doğan haklarını ve borçlarını kavraması, sendikal haklarını öğrenmesi, sosyal güvenlik kurumunu ve sosyal sigortaları öğrenmesi ve kendi yaşamlarında bu bilgileri kullanabilmesi amaçlanmıştır. 

Sürdürülebilirlik kavramı, toplumsal, ekonomik ve ekolojik olmak üzere üç boyutlu olup yaşamakta olduğumuz güncel küresel problemlere çözüm getirmek.

Gelişimle ilgili temel kavramları kavrayabilme. gelişim ilkelerini kavrayabilme, gelişime etki eden etmenleri ve bu etmenler arasındaki ilişkileri kavrayabilme. çocuklarda fiziksel gelişim özelliklerini kavrayabilme.Çocuklarda psiko-motor gelişim aşamalarını kavrayabilme. zihinsel gelişim ile ilgili temel kavramları ve ilkeleri kavrayabilme.çocuklarda yaşlara göre bilişsel gelişim özelliklerini kavrayabilme çocuklarda yaşlara göre dil gelişim özelliklerini kavrayabilme. Çocuklarda yaşlara göre sosyal-duygusal gelişim özelliklerini kavrayabilme.Çocuklarda cinsel gelişim özelliklerini kavrayabilme.Çocuklarda ahlak gelişimi aşamalarını kavrayabilme.

Ülkemizdeki yaşanan çocuk sağlığı sorunlarını, çocuklarda sık görülen hastalıklar ve çocuklarda sık görülen bazı bulaşıcı hastalık bulgularını, okul öncesi eğitimde bulaşıcı hastalıklarda okulda ve evde alınabilecek birincil koruyucu önlemleri bilmek, kronik çocuk hastalıklarında aileye erken uyarı oluşturmak adına farkındalık yaratmak.

Öğrencilerin yaratıcı düşünceye sahip olmaları için gerekli teknikleri öğrenebilmelerini ve kullanabilmelerini, çocuklarda gelişimlerine göre yaratıcılığın gelişimini, öğrendikleri yaratıcı düşünce tekniklerini çocukla iletişim kurmaları ve çocuklarla yapacakları uygulamalar sırasında kullanabilmelerini, çocukların çizimle ilgili gelişimsel aşamalarını öğrenmek ve sanat aracılığı ile hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını sergileyebileceklerini öğrenmelerini sağlamaktır. Aynı zamanda, sanat etkinliklerinde kullanılan malzemeleri tanıtmak, eğitsel amaçlara uygun sanat faaliyetleri ve yaratıcı materyal geliştirme becerisini kazandırmak amaçlanmaktadır.

Bu dersin amacı; 
Normal gelişim gösteren ve nörolojik problemli çocukların özelliklerini öğrenmektir.
 

Dersin amacı temel bilgisayar teknolojilerini tanıtmak, dijital teknolojilerin etik tartışmalarına ilişkin bakış açısı vermek, internet arama tekniklerini öğretmek, akademik ve profesyonel amaçlar için ofis programlarının nasıl kullanılabileceğini göstermek ve programcılık hakkında temel bir anlayış geliştirmektir.

Temel sağlık hizmetleri doğrultusunda kadın sağlığı hizmetlerini geliştirme, kadın sağlığını bozan risk durumlarını belirleyebilme, sağlıktan sapma durumlarında erken tanı koyabilme ve bakım uygulayabilme, kadını yaşadığı toplum içerisinde bir bütün olarak ele alabilme bilgi ve becerisini kazandırmaktır.

Bu ders; ebelik eğitimine yeni başlayan öğrencilere sağlık ve sağlığın yükseltilmesi temel kavramlarına ilişkin bilgi kazandırmayı amaçlamaktadır. 

Anne sağlığının önemini kavratarak, anneyi etik değerlerle ailesi ve yaşadığı toplum içinde bir bütün olarak ele alıp, gebeliği saptayarak fetüsün büyüme ve gelişmesine, annenin gebelik süresince fiziksel, psikolojik ve sosyal sağlığının korunması, geliştirilmesi ve kendi sağlık bakım sorumluluğunu üstlenmesine yönelik gerekli olan bilgi ve davranışları kazandırmaktır.

Bu dersin amacı, korunması gerekli taşınmaz kültürel mirasın karşılaştığı sorunlar, nedenleri ve koruma çözümleri ile ilgili bilgilerin öğrenciye aktarılması; öğrencilerin kültürel mirasın değerlerini ve sorunlarını anlaması; öğrencilerin somut kültürel mirasın korunmasına yönelik mimari çözümlemeleri yapabilecek bilimsel yetkinliğe kavuşması ve öğrencilerin korunması gerekli kültürel miras için geliştirilen koruma projelerinin de birer tasarım problemi olduğunun farkına varmasıdır.                        
 

Öğrencilerin, bir firmanın verimliliğine doğrudan etkisinin olduğu artık kabul edilen sürdürülebilirlik kavramının bütününü anlarken, özellikle çevresel sürdürülebilirlik anlamında doğurduğu fırsat ve tehditlerin bütünüyle anlamalarını sağlanması amaçlanmaktadır.

Girişimci düşünce, sadece yeni kurulan şirketler için değil, aynı zamanda şirket içi atılımlar için de giderek daha önemli hale geliyor. Öte yandan, Türkiye'nin ve dünyanın öncelikleri, bu girişimci fikirleri etkilemekte ve fırsatlar ve tehditler sunmaktadır. Bu yaklaşımla girişimcilik, değişim ve dünyadaki öncelikli konular öğrencilere ileri düzeyde anlatılacaktır. Temelde tüm girişimcilik tartışmaları iş dünyasına odaklansa da farklı vaka sunumları ile genel bir anlayış aktarmayı amaçlamaktadır.
Programları boyunca bu anlayışı akılda tutmayı hedefleyen öğrencilerin girişimcilik anlayışına sahip olmaları hedeflenmektedir.
 

Bu derste öğrencilerin insan hak ve özgürlüklerinin tarihi, felsefi ve hukuksal temellerini öğrenmeleri ayrıca insan hak ve özgürlüklerinin ihlali halinde ulusal ve uluslararası koruma mekanizmalarına nasıl başvurulacağını bilmeleri hedeflenmiştir. 

Bu dersin amacı, medyanın toplumsal cinsiyeti ve bunun ırk, etnisite, sınıf ve cinsellik ile olan kesişimlerini inşa etmedeki rolünü incelemektir. Bu ders, medya endüstrilerinde çeşitliliğin önemini kabul eder ve yeni medya teknolojilerinin geleneksel toplumsal cinsiyet yapılarına meydan okuma ve/veya yeniden onaylamadaki rolünü ele alır.

Bu dersin temel amacı öğrencilere küreselleşmenin tarihi, yapısı, etkisi ve küresel medya akışları üzerindeki etkisi hakkında net bir kavrayış geliştirme yeteneği kazandırmaktır.

Eczacılık öğrencilerinin sosyal sorumluluk bilincinin gelişmesini desteklemek 

Gelişim ve öğrenme süreçlerini kavramak, farklı gelişim dönemlerine uygun öğretim tekniklerini öğrenmek.

Bu dersin amacı, psikologların çeşitli mesleki bağlamlarda çalışırken karşılaştıkları kişisel ve mesleki sınırlar, ikili ilişkiler, gizlilik, çıkar çatışmaları, psikoloji ve medya, psikoloji ve hukuk, psikolojik araştırmalarda aldatma gibi etik ve profesyonel sorunları incelemektir. 

Sağlık yönetimi öğrencisine hasta ile iletişimindeki sorunlar karşısında ve genel olarak sağlıkta tartışılan konularda etik yaklaşımı ve genel kuralları öğretmek, ahlaki bir duruş ortaya koyabilmesini sağlamaktır.Meslekleşme ve meslekleşmenin önemi, Sağlık kurumlarında etik kurul ve komiteler, ulusal ve uluslar arası meslek örgütleri, sosyal paydaşlar ile ilişkiler ve takım çalışması konusunda bilgi vermektir.

Bu dersin amacı; genel toplumsal yapı ile ilgili kavramları, toplumsal yapı ile ilgili tarihi ve sosyal çalışma ile toplumsal yapı arasındaki ilişkiyi öğrenmesi ve toplumsal yapı bilgisiyle sosyal çalışma uygulamalarının nasıl varsıllaştırabileceği konusunda kavrama ve algı geliştirmesidir. 

Bu ders, öğrencilerin sosyal çalışma mesleğindeki etik ilkeler ve uygulamaları derinlemesine ve eleştirel bir anlayışla ele almak ve etik karar alma sürecine katkı sağlamak için tasarlanmış özel bir derstir. Dersin temel amacı öğrencilerin Sosyal sorunlara yaklaşımda sosyal çalışma mesleğinin etik ilke, değer ve sorumluluklarının ne olduğunu anlamaları ve eleştirel düşünme yeteneğini geliştirerek analiz edebilmeleridir. Diğer bir amacı ise, gelecekteki mesleki faaliyetlerin yürütülmesinde etik olmayan davranış olasılığını azaltmaktır. Bu amaçla, çeşitli yaklaşımlar (tarihsel, politik vb.) ve teorilerden yararlanarak öğrencilerin etik, etik karar verme, etik eylem ve etik savunuculuğun ne olduğu ve nasıl mümkün olabileceğini anlamalarına yardımcı olmak hedeflenmektedir.  

Öğrencilerin, liderlik ile ilgili kavramları ve çalışmaları anlama, yorumlama ve liderleri analiz edebilme becerisi ve bakış açısı kazandırabilmektir. Ayrıca çalışma ortamında karşılaşacakları ya da olacakları liderleri değerlendirebilme ve anlayabilmelerini sağlamaktır.

Kişiyi işini kurabilecek özelliklere, bilgiye sahip olması, öğrencilerin kendilerinde var olan girişimcilik özelliklerini ortaya çıkararak bunları geliştirebilmeleri için gerekli donanımı kazanmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

Yönetim Becerileri dersinin amacı, katılımcılara işletmeciliğin temel kavramları ve işletmenin alt sistemleri olan pazarlama, üretim, muhasebe, finas, arge, halkla iliikiler fonksiyonlarını tanıtmak, modern yönetim yaklaşımları çerçevesinde lider yöneticilik bilgi ve becerileri hakkında vermektir. Değişim basamaklarında başarılı adımlar atmak ve iyi sonuçlar almak için gerekli bilgi beceri ve uygulamaların aktarıldığı “Yönetim Becerileri” dersi, öğrencilere değişen iş dünyasındaki çalışan-yönetici ilişkisi üzerinde yoğunlaşmaktadır.

Yapay zekanın gelişimi, kapsamı ve yöntemlerinin farklı alanlardaki uygulama örnekleriyle birlikte anlaşılması. 

Öğrencilere, iş dünyasının hızla değişen ekonomik, sosyal, kültürel, etik ve yasal
koşullarına uyum sağlamalarında yardımcı olacak kariyer yöntemlerini tanıtmak ve kendi yaşamlarına uyarlama becerisi kazandırmak. Geleceği tahmin edebilen, kendisini neyin beklediğini bilen, amaçlarını belirleyen, yüksek motivasyona sahip çalışanlar olarak kendilerini işlerine adayacak gerekli bilgi ile donanıma sahip olmalarını sağlamak amaçlanmaktadır

Bu dersin amacı; Öğrencilerin Ahlak, etik ve sosyal sorumluluk kavramlarını
değerlendirebilmeleri, etik ile ilgili yaklaşımları öğrenip günümüz işletmelerinin bu alandaki uygulamaları hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktır

Dersin amacı, finans ve ekonomiye ilişkin temel kavramların işlenmesi suretiyle birey ve işletme olmak üzere temelde karşılaşılabilecek finansal konularda doğru tutum ve davranışı gösterebilmeleri, doğru kararları alabilmeleri için ihtiyaç duyacakları kavramların öğretilmesidir.

Öğrencilerin hukukun temel kavramları ve ana hatlarıyla hukuksal kurum ve kurallar hakkında bilgi sahibi olması, hukuk kurallarının kaynaklarını öğrenmesi, hukuk kurallarının uygulanma model ve yöntemleri konusunda bilgilendirilmesi, hukuki işlem ve başvuru yolları, Türk hukuk sisteminin genel yapısı, hak ve borçlara ehil olma kavramı, hakların korunması ve müracaat yolları gibi temel konularda bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Genel hukuk bilgisinin aktarılmasıyla konulara hukuk perspektifinden bakmayı sağlayacak temel düzeyde bir hukuk okur yazarlığı edinilmesi amaçlanır.

Bölümden mezun olduktan sonra öğrenciler gerçek hayata adım attıklarında, temel girişimcilik, pazarlama sınıflandırması ve özellikleri gibi konularda bilgi sahibi olacaklar.

Sağlık ve fiziksel aktivite kavramlarını tanıtmak, aktivite ve egzersizlerin sağlıklı yaşamdaki önemini değerlendirmektir.

Bu ders öğrencilerin teknolojik yeniliklerin girişimcilik sürecinde oynadığı önemli rolü kavramaları ve yeni teknoloji temelli girişimlerin kurulması sürecini anlamalarına yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır.

Farklı engel grupları, bu engel gruplarına yönelik yaklaşımlar ve engelli bireylerin katılımlarına yönelik yaklaşımları hakkında bilgi vermek

Sağlık okuryazarlığı hakkında yeterli bilgi düzeyine erişebilme, elde edilen bilgileri günlük hayatta kullanabilme ve sağlık alanında doğru bilgi kaynaklarına erişebilme becerisi arttırmak amaçlanmaktadır.       

Her öğrenci için bu dersin amacı;
Öğrencilerin sağlıklı yaşam koşullarını öğrenmelerini ve spor hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayarak, yaşam koşullarına sağlıklı yaşamı ve sporu dahil etmeleri için bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.

Bu derste  öğrencilere inovasyon, yaratıcılık, girişimcilik gibi kavramları açıklayarak, birbirlerinin arasındaki bağlantıyı kavrayabilmelerini sağlamak,  sağlık hizmeti sunumlarında inovatif düşünmelerini sağlayarak bu konuda davranış geliştirmelerini amaçlanmaktadır. 

Bu ders kapsamında, sosyal beceriyi tanımlama; sosyal becerilerin önemi; sosyal becerilerin yararları; sosyal becerinin öğrenilmesi; sosyal beceri öğretiminin unsurları; sosyal beceri öğretiminde dikkat edilecek noktalar; sosyal beceri öğretiminde kullanılan yöntemler; sosyal beceri uygulama konularına ilişkin bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Dersin amacı, öğrencilere teknik ve teknolojik ilerlemelerin ekonomik kalkınma üzerindeki önemli etkilerine ilişkin genel bir kavrayış kazandırmaktır.

Düzenli ve yeterli egzersizin insan organizmasına etkilerinin öğretilmesi.

Çevre ve insan sağlığı, günlük hayatta karşılaşılan kimyasal maddeler ve bunların oluşturduğu sağlık riskleri hakkında bilgi vermek