İstinye Üniversitesi

Araştırma Yönetimi ve Stratejisi

İstinye Üniversitesi; Ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve önde gelen araştırma üniversiteleri arasında olma hedefiyle, ulusal kalkınma hedefleri ve bölgesel kalkınma planlarında belirtilen hedef ve politikalara uygun olarak ülke ekonomisine ve evrensel bilime katkı sağlayacak yenilikçi, katma değeri yüksek, akıl ve bilimi temel alan ileri teknolojilere dayalı araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesini önceliklendirmiştir. Bu amaç doğrultusunda kurumsal araştırma hedeflerini bireyin hedefleriyle örtüştüren bir yaklaşımla somut verilere dayalı bir araştırma yönetimi sistemi oluşturulmuştur. Araştırma ve Geliştirmeden sorumlu Rektör Yardımcısının koordinasyonunda oluşturulan araştırma yönetimi sisteminin bileşenleri Araştırma Organizasyon Şemasında gösterilmiştir.

Araştırma Organizasyon Şeması için tıklayınız.

İstinye Üniversitesi’nin 2021-2025 Stratejik Planında belirtildiği üzere nitelikli araştırmalarla üretilen bilginin toplumun yararına sunulması amacıyla stratejik hedefler belirlenmiştir. Toplumun gelişimi, sağlık imkanlarının iyileştirilmesi, yeni teknolojilerin geliştirilmesi, ülke ekonomisine ve yeni araştırmacıların yetiştirilmesine destek olmaya yönelik araştırma merkezlerinin oluşturulması, lisansüstü programlarda araştırma stratejisinin geliştirilmesi, araştırma-geliştirme laboratuvarının kurulması, TTO bünyesinde proje yönetimi, FSMH, üniversite-sanayi işbirlikleri kapsamında araştırma projelerinin yürütülmesi; Girişimcilik ve Kuluçka Merkezinde akademisyen ve öğrencilerin girişimcilik faaliyetlerinin ve projelerinin desteklenmesi; aynı zamanda öğrenciler ve akademisyenler için düzenli eğitimler ile sertifika ve mentorluk programlarının düzenlenmesi sayesinde araştırma çıktılarının hacim ve kalitesinin arttırılması hedeflenmiştir. Hedeflerin izlenmesi ve analizi için dijital sistem ve birimler oluşturulmuştur.