İstinye Üniversitesi

Topluma Katkı Çalışma Grubu

Üniversitenin toplumsal katkı politikasını oluşturarak bu politika çerçevesinde strateji ve hedefleri belirlemek ve bu hedeflerin yerel, bölgesel, ulusal kalkınma planları ile uyumlu olmasını sağlamak üzere kurulan Topluma Katkı Komisyonu’nda Üniversitemiz akademik ve idari personeli, öğrencileri ve mezunları görev almaktadır.

Doç. Dr. Okan Yaşar
Dr. Öğr. Üyesi Ceren göcen
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sarper
Dr .Öğr. Üyesi Nurgül DÜRÜSTKAN ELBAŞI
Öğr. Gör. Atiye Türker